Sunday, July 11, 2010

KASSAI ZSIGMOND DAVID

http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/eRMK/1f0f/2167/2475?f=templates&fn=document-frame.htm&2.0#JD_RMNY0544544     Kolozsvár. 1584.KASSAI ZSIGMOND Dávid: Consolatio Davidis Sigemvndi Cassoviensis. Dialogvs, quo praesides Transyluaniae suorum morte dolentes consolatur. Clavdiopoli MDLXXXIV (apud Gasparem Heltj).
A–H I2 = [34] fol. –  – Orn., init.
RMK II 180
Református dialógus a halálról és gyászversek. – A címlevél után a szerzõ ajánlása Alexandro Kendio, Volphgango Covacciocio, Ladislao Somborio, praesidibus Transylvaniae. A fõrész Theophilus és Camillus között folyó párbeszéd az élet mulandóságáról. Ezután versek következnek: (1) Epitaphium pueri … Sigismundi Kendi, filii … Alexandri Kendi – (2) Epitaphium … virgunculae Elizabethae, filiolae… Volphgangi Covasocii – (3) Epitaphium infantis Christinae, filiolae … Ladislai Somborii – (4) Epitaphium … matronae Susannae Valkai, uxoris … Ladislai Somborii… – (5) Filioli parentes alloquuntur – (6) Eiusdem carmen, ad ipsos regni praesides – (7) Sequuntur epitaphia procerum Transylvaniae nuper defunctorum. In vexillum m. Ladislai Giulaphidae – (8) De eodem – (9) Epitaphium m. Nicolai Varkocii – (10) Aliud de eodem – (11) In vexillum m. Nicolai Telegdi, patris N. T. – (12) In vexillum Joannis Telegdi, fratris N. T. – (13) Epitaphium m. Nicolai Telegdi, filii N. T. – (14) In vexillum eiusdem – (15) Epitaphium … Emerici Sulyoc, cancellarii regni Transylvaniae – (16) Wdh egkwmiastikh (dicsérõ óda) … ad Volphgangum Covacciocium … scripta a Valentino Pilcio Cepusio, lectore scholae Albanae. A végén a sajtóhibák jegyzéke: Errata sic corriges.
A mû szerzõje, a református Kassai Zsigmond Dávid Kassán született, Sárospatakon és külföldi egyetemeken tanult, majd a váradi, a gyulafehérvári iskolákban és fõrangú erdélyi családoknál tanított. Nevét az ajánlás végén David Sigemundus Cassoviensis, gymnasii Albensis moderator, leveleiben pedigDavid Sigismundus Cassoviensis alakban írta (vö. Történelmi Tár 1885: 482–486). Szabó Károly (RMK II 180) a David Sigemundus Cassoviensis, Szinnyei József (V 1147–1148) és Zoványi Jenõ (Cikkei 220) a Kassai Zsigmond Dávid névalakot fogadta el.
E mûvének megírására fõrangú pártfogóinak és kenyéradóinak családjában történt halálesetek adtak alkalmat. Feltehetõ, hogy a szerzõ neve nélkül megjelent verseket is õ írta.
Budapest Nat 2 phot. suppl. 4 (Lugossy József) – Tîrgu Mureº 1 1 4
latin

No comments:

Post a Comment