Monday, September 20, 2010

Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis 2. (1964)
Kassán vesznek 2500 üvegtárcsát 10 forintért.'249 1557-ben 2000 tárcsáért 12 Ft-ot fizetnek. Valószínűleg ezekből marad még egy hordócskával az 1558. évi leltározásig.250 1559-ben újból vesznek üveget 1 forintért.'251 1560—l-ben a bajor- és morvaországi zsidó üvegesek alighanem az üveget is magukkal hozzák, és a nekik fizetett aránylag nagy összeg az üveg árát is magában foglalta. A kassai üveges is hoz magával 1562-ben üveget, amiből a következő' évre is marad.252 A tárcsák foglalásához szükséges ólom és ón beszerzésére vonatkozó adatokat is találunk. így például 1550-ben az ólmot szálakká nyújtva, kötegekben vették.253 
Az üvegesek egy része heti vagy havi bért és általában ellátást is kap. György üveges heti bére 1550-ben a többi szakmunkáséval azonosan 2 rénes, illetve 1,60 magyar forint.251 A jászberényi Albert üveges 1553-ban heti 50 dénárt, fia 40 dénárt kap az ellátáson kívül.255 A gyöngyösi Péter deák a prebendán kívül 1554 decemberében 4, 1555 januárjában 3 forintot kapott.25
Az üvegezések egy részéért a beépített üvegtárcsák száma szerint fizettek, általában tárcsánként 1 dénárt. így 1551-ben az eperjesi Simon deáknak, aki segédjével együtt kenyér-, hús- és borellátmányt is kap,257 hasonlóan 1557-ben a jászberényi üvegeseknek.258 
1564-től kezdve számadások hiányában nincs már adatunk üvegező mesterekről. Működésükről azonban tanúskodik avar 1588. és 1594. évi inventáriuma, melyekben körülbelül 70 üvegezett ablakot számolnak össze, ami még akkor is tekintélyes szám, ha — az egyes helyiségekben megadott nagy ablakszámokra tekintettel -ezt az egyes ablakszárnyak mennyiségére vonatkoztatjuk.259 
LAKATOSOK 
A teljesség kedvéért a mesterek sorában megemlékezünk a lakatosokról is, bár ezek nem dolgoztak a várban, és a számadások általában nem is a munkások bérkimutatásaiban, hanem a beszerzéseknél a tőlük vett áru kifizetésével kapcsolatban említik őket. 
Az 1550-es években mintegy hat egri lakatos, latinul „seripar", magyarul Lakat-jartho vagy Lakatgyartho nevét említik, némelyikét többször is. Nevük Jacobus (1550-1), Michael (1551), Franciscus (1551-2), Thomas (1551, 3, 4, 6, 8), Christo-

24u ,,Joanni Zechey de Cassovia pro 2500 orbiculis vitreis pro disponendis fenestris aptis ducentos et quinquaginta pro floreno 1 computando numerati F X." (Jerney-gyűjt. XXJV. k. 9. sz.). 
2,r>0 „Vitrei orbes 2000 per Ambrosium Bokry ad usuin arcis empti sunt R 12". (F. L. 1 180. 16. es. X.); „Vasculum continens orbiculos vitreos ad fenestras 1." (1558. évi inv.). 
251 „Vitrei orbiculi pro faciendis fenestris empti fi 1." (F. L. 1180. 17. cs. I.) 
252 Lásd a 246. jegyzetet. 
283 „Emptio Plumbi ad fenestras . . . pro fenestris vitreis plumbi tracti ligaturae . . . Stan-num ... ad fenestras . . ." (F. L. 1 180. 13. cs. III.). 
254 Lásd a 238. jegyzetet. 
255 Lásd a 241. jegyzetet. Kenyérellátmánya napi hat cipó: ,, . . . ad personam unam per libones sex in die dando et alberto vitripari cum tribusmet . . ." (F. L. 1180. 15. cs. IV. Exitus frugum, 1553. okt. és dec). 
25r> Lásd a 242. jegyzetet. Kenyérellátmánya: „ ... ad usum . . . vitriparis . . ." (F. L. 1180. 15. cs. VI.). 
257 „Simon litteratus fenestripar de Eperyes de singulis vitreis fenestris habet denarium 1 et prebendam carnis vini et panis met secundus." (F. L. 1180. 14. cs. III.). 
258 Lásd a 243. jegyzetet. 
259 1588. évi inv., Bécs, Hofkammerarchiv, Ung. Hoffinanz, Fase, rot 54.; 1594. évi inv. Bécs, Közös pü. lvt. Conscriptiones, fasc. 5. nro. 117. 

154 

No comments:

Post a Comment