Thursday, September 16, 2010

B2. Kassay István borbély vagyonleltára
2. Kassay István borbély vagyonleltára 
(Herman Ottó Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye. Ltsz.: 67.318.1.) 
Alább írtak psentibus referállyuk: Hogy néhai Kassay István Uram, és eő Kglme Hitves Társa, néhai Kazay Ersébeth Asszony Attyafiainak, úgymint Ecsegen Lakoss Nemes Kazay János, Kazay István Uraimékk, és Kazay Mária Asszony, nemes Bodgál András Uram Hitves Társa: úgy szintén említett néhai Kazay Ersébeth Aszszony első Férjéül néhai Nemes Szijj Ádám Uramrúl való atyafiak, úgymint Sz. péteren lakoss Nemes Szijj József, és Szijj Imre Uraimék regnisitiojokra, Nztes, és Vitézlő Ord. Biró Barkassy András Uram Indria KÉT MISKOLCI VAGYONLELTÁR 1762-BŐL 

277 

Commissioja mellett exmittaltatván, azon ingó Jóknak Inventatiojára, és Conscriptiojára, mellyek rész szerint felül irtt néhai Szijj Ádám Uramrúl, és Feleségérül Kazay Ersébeth Aszszonyrúl, rész szerint pedig néhai Kassay István Uramrúl, ez alább meg irtt Két rendbeli árvákra: úgymint Kazay Ersébeth Aszszony első Férj étül, sokszor nevezett Szijj Ádám Uramtúl való édes Gyermekeire, Szijj Sára és Mária hajadon Leányaira, Szijj Ádám és János fiaira, ugy szintén második férj étül említett néhai Kassay István Uramtúl való neveletlen kisded Ersébeth nevű Leánykájára maradnak. Mindenekelötte pedig ezen Conscriptiohoz fogtunk volna, az fent irtt Atyafiak közzül Sz. péteren Lakoss Nemes Szijj Jósef Uram Két árvát, úgymint Szijj Ádámot és Jánost, nem külömben Etsegen Lakoss Nemes Bodgál András Uram is Szijj Sára és Mária hajadon Leányokat, Tiszt. Super Csáji Mártonné Aszonyom pedig az legkisebb idejű Leánykát Kassay Erzsébetet, magok keze alá vévén, gondviseléseket, és tartásokat előttünk, és Convocatus Nemes Kiss Imre, Nagy Benedek, és több fentt irtt Atyafiakk jelenlétekben magokra vállalták olly móddal; hogy az árvákat illető, és még osztályra nem ment Szőllőnek hasznábúl, mindenik Árvának tartására, ruházattyára és taníttatására szükséges, és meg kívántató kölcség adattassék. És igy osztán Elsőben is az egyik Ládát fel nyitván, az benne lévő Portékák az alább meg irtt Specificatio szerint találtattak. 
Néhai Kazay Ersébeth Aszszony első Férjével, Szijj Ádám, Urammal együtt szereti ruhái és egyebek. 
Setét kék angliai posztó Aszonynak való hoszszú mente, arany paszamánttal, 10 ezüst gombokkal, róka torokkal. Hamu szin Teve szőr jó Statusban való Szoknya. Geriny kalpag. 
Fejir flanér aszonynak való ujjas Lajbli. Veress öv 20 ezüst karikákkal. 
Hamu szin posztó Dolmány 18 ezüst gombokkal, és két felől ezüst pikkelyekkel, a gombokon alól lévő egy pár ezüst kapoccsal, és az két ujján lévő 16 pár ezüst kapcsokkal: Melly dolmány csat az gombokkal és egy sor pikkellyekkel Kassay Uramrúl álló, az több rajta lévő pikkelyek és kapcsok pedig Szijj Adáin Uramrúl állók. 
Fekete kreppon fátyol nyakra való egy pár ezüst csattal, melly csatnak az ezüstye Szijj Ádámrúl álló. Övre való 10 pár ezüst karikák. 
Mentekötő ezüst Lántz, 28 szembül álló egy pár ezüst kapoccsal, és egy ezüst gombbal, 12 pár rosás régi ezüst gombokkal, melly eket Szijj Ádám iffjú Legény korában szerzett. 
Más rendbéli 6 pár övre való ezüst karikák. 
Dolmányra való 9 pár ezüst gombok pikkelyekkel együtt, ugyan éhez tartozó 9 pár ezüst gombok, és pikkelyek, a Leány Szijj Sára mentéjén, mellyek most is a Leánynál maradtanak. 
Mente kötő ezüst Láncz 34 szembül álló, egyik végin ezüst makkos gomb, a. másikon ezüst horog, egy pár nagy ezüst kapoccsal. Lajblira való széles ezüst 8 kapcsok. Vállra való 17 pár ezüst kapcsok. 278 

BODÖ SÁNDOR 

Mente ránczra való 4 pár ezüst kapcsok. Dolmány ujjára való 10 pár ezüst kapcsok. 
Dolmányra való ezüst rósával való 15 üveg gombok és hozzá való 15 ezüst pikkelyek, s egy pár ezüst kapocs. 
Páczára való ezüst kókus és pálcza lyukába való két ezüst pikkelyek. Nyakba való 7 sor ezüst Láncz apró szemekkel, és két files ezüst csattal, mely-lyet Szijj Sára Leány kezéhez vett. 
Egy ezüst hajtó, egy ezüst pecsét nyomó, és ezen hajtót is Szijj Sára kezéhez vette. Mentére való jó nagyságú 10 ezüst gombok, és 20 pikkelyek. 
A ládán kivül találtattak im ezek. Egy derekaly, két fejel, egy újj bojtos pokrócz egy újj lepedő, mellyeket is Szentpeteren lakoss Szijj Jósef Ur vitt el magával, az eö kglme Tutorsága alatt lévő két árva számára; kik is hogy ha fel nevelkednek, azon ágybéli portékákat Szijj Jósef uram tartozik viszsza adni. Perlikány, fog vonó, fog taszitó. 
Három olorn tál, három ólom tányér, czimeres réz medencze, Négy Borotva, és egy borotva kő, melly 4 borotvát, s borotva követ Szijj Imre Ur magához vévén, az árával tartozik, úgymint az 4 borotváért dr. 102. a borotva kőért dr. 68. Egy fekete zománczos kard, Kard szijj nélkül való, mellyet Szijj Jósef vitt el magával. 
Falra való óra, mellyet Szijj Imre Ur vett magához. Pálinka főző réz fazék, esős désájávai, és réz bogrács. Mosdó medencze, mellyet Szijj Imre Ur vett kezéhez. 
Réz mosár réz törövel együtt, ezeket pedig Sára Leány vitte el magával Ecsegre. Fa tányérok No 17. mellyek a Szijj Ádám Ur Successorai között két felé osztattak. Nyújtó deszka. Vas nyárs, egy vagdaló, vas rosta. 
A másik Ládában találtattak ezek 
Kék pállya viseltes szoknya. Asztal abrosz No 5. egy pár asztal keszkenő, öt 
ón kalán. egy darab négy nyüstös vászon. 
Szakajtó ruha négy, asztal abrosz egy. 
Kő mosár törővel. 
Ny est kesztyű, mellyet Sára Leány vitt el magával és egy vas nyársat. 
Nyomtatott ágyra való Lepedő, Dunna, Derekaly, egy fejel. 
A Ládán kívül találtattak ezek ismét Szijj Ádám Ur édes annyárul álló két derekaly, egy Dunna, három fejel. Szakajtó keszkenő kettő. Egy Lepedő veress pamuttal varrott. Asztal abrosz borsós formájú 1. 
Kassay Urrul álló első Ládabeli Portékák, mellyek rész szerint Kazay Erzsébeth asznyal együtt szereztettek, rész szerint pedig magárul Kassay Urrul állók. 
Mentének való meg szabott vadgalamb szin posztó, selyem gombokkal, ránczra 
valóval és sinorral. KÉT MISKOLCI VAGYONLELTÁR 1762-BÖL 

279 

Veres pamuttal szőtt négy nyüstös derekaly haj, No. 2. 
"Viseltes selyem gombokkal való veress öv. 
Egy pár fekete Janót. 
Mentére való három soros két darab ezüst Láncz, és két nagy ezüst kapocs, 
s középen lévő rósás, viola szin kővel való kapoccsal. 
Egy ezüst hajtó. 
Egy ólom fecskendő, borotva fén, két fog vonó. Egy perlikány, on borotváló 
medencze. 
Egy törülköző kendő. 
Hetedfél pár fejér ruha, egy viselt nadrág. 
Jó statusban való ujjas köpönyeg. Egy fejér bárány bőr. 
Két darab gyolcs cir. 4 rőfbül álló. 
Három meccző kés, reszelő, kalapács. 
Fej mosó bádogbul mellyet Tiszt Csájiné aszonyom vitt el magával, és két 
fogast. Egy Fejsze. 
A Belső Szobában voltak ezek 
Jó két fogas, harmadik ócska. Ablak kettő táblás üvegbül. Zöld sima kályha jó státusban. Asztal. 2 Lócza. 
A Pitvarban Tálas, élés Láda, Szekrény, lisztes Láda, szalonnás Láda, búzás Láda, vas macska. 
A Borbély Műhelyben szögeletben való almárium, melly is öt marj ásón adódott el. Két fogas, borotválkozó Szék, Asztal, 2 Lócza. A Kályha oldalában egy réz fazék, egy ón palaczk. A két szobában négy nyoszolya. 
A Kassay István Ur leg kissebb árvája részire Tiszt. Super. Csáji Mártonné Aszonyom vett kezéhez egy aranyas sárga kövű gyürüt, két körmöczi aranyat, egy császár aranyat, négy Császár Tallért. Egyik Ládában találtatott kész pénz 102 vonás forint. 
Könyvek találtattak ekképen. Viseltes Biblia. Fél Sóltár, Palatinata Cathecesis, Martirom Koronája, Igasság paissa, Confessio Helvetica, ismét Palatinata Chatecesis, manuale Chirurgicum. Tabula Smaragdina. Ezek Szijj Ádám Uram-rúl állók. Más rendbeliek Kassay István Uramrúl állók. írott orvos Könyv, más irott, harmadik is irott orvos könyv. Tóth imádságos könyv. Deák orvos könyv, más irott orvos könyv. Július Caesar arithmeticaja. Bujdosásnak emlék Köve. Viseltt medicus Könyv. Chirurgicum irott könyv. Manuale chyrurgicum. 
Búza volt 4 köböl, másfél oldal Szalonna, ezen Búzát és Szalonnát pedig Szijj József, és Bodgál András Uraimék vitték el az árvák részire, a Szalonná-bul ugyan a szőllő munkára is hagyatott. Minthogy pedig a Tiszt. Csaji Mártonné Aszszonyom gondviselése alatt lévő kisded Leánykának még sem Búza, sem Szalonna nem kívántatott, annak részében a Közönséges pénzbül 3. vonás forint adódott. 
Voltak ezeken az felül meg irtt ingó Jószágokon kivül, más holmi egymás aprólékos Jószágok, mellyeket sem egyik, sem másik atyafi és árvák, magok kezek alá nem vették, hanem inkább eladni kivánták, azért is azokat, sőt az megirttak közül is némellyeket el adván, az ára mind öszve ment 13. magyar fra és 48 pénzre, ezekbül is Tiszteletes Csaji Mártonné asszonyomnak 4 vonás 280 

BODÖ SÁNDOR 

forintok adódtanak. Bodgál András Ur a Szőllő munkálkodtását fel vállalván annak miveltetésére vett kezéhez 20 vonás forintokat, és 10 garasokat főzelékre, a közönséges pénzbül. 
A Ház pedig kömives Kirchhoff Christian nevű embernek esztendőnként való bérben 24 vonás ftokért adódott. 
Találtatott egy Contractus 15 vonás ftokrúl Buzgány István Ur neve alatt, és ugyan eő kglmét élőnkbe hivatván, előttünk maga is recognoscálta. 
A Pinczében, m.elly a Bábonyi bérczen vagyon. 
Négy szállito Kád, egy Törköly hordó. Sajtó. Lapos Kapa 7. gyükér Kapa 3. ásó 1. nyeletlen rósz Kapa 1. üres hordó. 8. puttón 2. Désa 1. csap fúró, Baba. Léhó, Sojtár, reszelő, a Belső pinczében tele boros hordók No. 35. és két átalag essentia. a rejtekben pedig No. 12. hordó borok. Kivül 8 hordó Lőre. Sigc. Miskólcz die 21. May 1762. 
Jóry Sigmond, Csorba Sándor. 
összegezés 
Mindkét vagyonleltárból kihámozható a 18. századi miskolci házak beosztása. Pepik Márton háza hasonló Molnár György 1788-ban felbecsült házához [27], mindkettő két épületből állott. Az egyik épület a „Ház" és „Pitvar", a másik pedig az „oldal ház" és „Komora" volt. Az „oldal ház" inkább nyári konyhának képzelhető. A „Ház és Pitvar" alá volt pincézve, ahol a szűcs mesterség nyers anyagait (kikészített és készítetlen bőröket, selymeket, szőr zsinórokat) és kész termékeit (pl. fél karaka mentéket) tartották. De ugyanitt, az ,,alsó pintze házban" borkészitő szerszámokat, kádakat, sajtót, törköly hordó kádat, 25 üres hordót, puttont, dézsát, sojtárt, rotskát, tsákányt, gyüker kapát és léhut is, sőt egy 25 mázsás szuszékot és búza tartó ládát is találtak az összeírok. Kassay István leltárából nem tűnik ki ilyen egyszerűen a lakása. Talán polgárosultabb volta fejeződik ki abban, hogy nála szobának nevezik a házat, amelyből kettőt is használ a család. A leltár „Pitvar" mellett nem ír kamaráról, de minden bizonnyal kellett lennie, mert a sok ládának (élés Láda, lisztes Láda, szalonnás Láda, búzás Láda) helyre volt szüksége. A két lakóház berendezése között nem vélünk lényeges különbséget, bár Kassay István leltára nem eléggé részletező. 
Pepik Mártonnak két, Kassay Istvánnak egy pincéje volt. Mindketten egy-egy darab szőlővel bírtak. Előbbinek a Jézus kútjánál borházzal ellátott, és a Hóhér bástyán „Pintze ház nélkül lévő" kettős „kő lyuka" volt, utóbbinak a Bábonyi bérci pincéjéről közelebbit nem tudunk. 
Bőségesen írnak a vagyonleltárak a két család ruházatáról, a „ládabéli portékákról" és az „ágybéli portékákról" [28]. Ruhák közül köpönyeget, mentét, dolmányt, ködmönt, ködmön pruszlikot, férjfinak való pruszlikot, lajblit, a „ládabéli portékák" között gyöngyös pártát, kalamajkát, kendőt, kötőt, inget, ingvállt, keszkenőt, abroszt, fátyolt, lepedőt, szoknyát, párnahajat, párna, feneket, törülköző kendőt, dícla dunna hajat említenek. Az „ágybéli portékák" között dunna, paplan, fejel, derék ally, szúnyoghalló szerepel. KÉT MISKOLCI VAGYONLELTÁR 1762-BÖL 

281 

Az egyik vagyonleltár (Pepik Mártoné) különösen nagy számban sorol fel konyhai eszközöket. A háztartásban (diós)győri, (sáros)pataki tálakat, „újj keresztyén" (habán) korsókat, ismeretlen eredetű kristály tálakat és korsót, valamint fedeles zöld és sárga korsót használtak. Pepik Márton konyhájában egy „réz Ibrik" és bors őrlő láda, Kassay Istvánnál pedig egy kő mozsár használatát emeljük ki. 
A két vagyonleltár összeírja a mesterek által használt könyveket is. Részben foglalkozásukból adódóan, a szűcsmester megragadt a biblia és az imádságos könyv szintjén, míg a borbélyt, a nyilván friss és érdeklődő szellemű embert kilenc orvosi könyve mellett Július Caesar Aritmetikája és a „Bújdo-sásnak emlék Köve" is érdekelte. 
A testamentumok és vagyonleltárak a helytörténetírás minden egyes kérdésének megoldásában fontos szerepet kapnak, amit bizonyít Tárkány Szűcs Ernőnek a hódmezővásárhelyi testamentumokról írott kitűnő kötete is [29]. 

Bodó Sándor 

No comments:

Post a Comment