Thursday, September 30, 2010

ESZTERGOM és VIDÉKE XLII. ÉVFOLYAM 1920 1920. január 9. / 2. oldalIRODALOM-
f Rendőri hatóságok és közegek teendői a bűnvádi perrendtartásban. Irta Kassay Adolf. E mű a törvény szövegét tartalmazza s magyarázattal látja el. Nagyobb könuyebbség okáért a nyomozásnak miként és mily iránybani vezetésére, minden bűncselekményhez nyomozási jegyzőkönyvi mintákat csatol. Ezen mű igen csinos vászonkötésben, zsebalakban 10—12 Ívnyi terjedelemben rövid idő alatt fog megjelenni. Ára 1 korona 50 fillér. Gyűjtőknek minden 6 példány után 1 tiszteletpéldány jár. A megrendelések mielőbb Korvin Testvérek nyomdai műintézet címére: Budapest, VI., Révay-utca 14. sz. alá küldendők be. 

1899. V. — „Müllen idők, müllen idők!" A váci remete, Kassay Vidor groteszk kupléja jut eszünkbe ezekben a hervadó napsugaras időkben. Szép száraz ősz van, de a naplementi őszi derek meghozzák a rémes emberek fájdalmát. Milyen szerencse, hogy most már van ellene egy kitűnő háziszer, a Diana sósborszesz, mely minden kis faluban kapható. Az igaz, hogy nem is lehetne meg nélküle akármi kis falu se. 


ESZTERGOM és VIDÉKE XLV. ÉVFOLYAM 1924
   1924. november 13. / 2. oldal   


Lovag Kassay zseniális humoros illuzionista csütörtökön a Korona kávéházban szenzációs előadást tart. Kitűnő műsoraival meghódította Budapest előkelő közönségét és őfensége Auguszta főhercegnő és b. családja előtt is nagy sikerrel szerepelt 8.   1924. február 14.


Református-bál. Az esztergomi református egyház tagjai harangalapjuk javára f. hó 9-én a Magyar Király szálloda nagytermében tánces-télyt rendeznek a következő műsorral. 1. Nyitány. Zongorán előadja Jedlicska Pál. 2. Monológ. Előadja Kassay Zsófika. 3. Irredenta dalok. Énekli Zelenyák Ferenc. Zongorán kiséri Jedlicska Pál. 4. Vonós négyes. Előadják id. Zsolt Nándor, Be-renc György, Obermüller Ferenc és dr. Raymann János. 5. Dialóg. Előadják Zajda Maca és Oláh János. 6. Ének. Énekli bádoki Soós Lász-lóné. Kezdete este fél 9 órakor. Belépődíj személyenkint 5000 K. Családjegy (3 személy) 12.000 K. Táncosjegy 3000 K. A meghívók a napokban lesznek kibocsájtva. Egy kasmir szoknya találtatott. 
Igazolt tulajdonosa átveheti Kassay Zsófinál az Iparbankban. 1924. március 6.Turisták műsoros estélye. Előre megjósoltuk, hogy a turisták estélye fényesen fog sikerülni. Jóslatunk várakozáson felül beteljesedett, úgy erkölcsileg, mint anyagilag. A jól rendezett és kitűnően előadott,mű-sorszámokról a jelenlévő óriási számú közönség a legnagyobb elismeréssel ^nyilatkozott. Az egyes számokban szerepeltek: Brilli Anci, Ti-cserits Ilus, Kassay Zsófika, Zajda Juliska, Paczolai Bözsi, Kubányi Manci, Kubányi Klári, Binder Gizi, Kócsy Árpád, Merényi Gyula, Dudás Zoltán, Kapus Misi, Kemény Miklós, Timár Imre és Ravasz Pál. A rendezés és a konferálás nehéz szerepét Sas Gyula végezte. Az elő. adás után kezdetét vette a tánc. A táncolók száma szintén oly nagy volt, bogy a Magyar Király nagyterme kicsinynek bizonyult. 
M. T. E. Esztergomi Osztály vezetősége elhatározta, hogy tavaszkor kibővíti a menedékházat. Mert az egyesületnek anyagi erejét messze felülmúlják az építkezés költségei, 10 évre visszafizetéses részjegyeket bo-csájtott ki. Eddig következők jegyeztek részjegyet: Vitái István 25,000, dr. Machovich Gyula, Schiffer Ferenc, Fercsel Lajos, Méizler János és Rottár Alfonz 10.000—10.000, Kerschbaummayer Károly, Oltósy Rezső, Mátéffy Viktor és Varga Kálmán 5000—500C, Philipp Konrád, dr. Antóny Béla, Jalkóczy István és Oltósy Ferenc 3000—3000, Varsányi Ignác, Oltósy Oszkár, Merényi Gyula, Brilli Gyula, Büchner Antal, Laiszky Kázmér, Bálint Lajos, Nádler István, Szölgyémy József (Szentgyörgymező) 2000—2000, Török Sándor, Nagy Mihály, Kerschbaummayer Ödön, Csepcsányi Lajos, Zajda Juliska, Kas-say Zsófi, Schalkház Berti, dr. Maty-tyasovszky Kasszián, Jedlicska István, Pölcer Frigyes, RoszivalRudolf, Pach Jolán, Pelczmann László és Math Gyula 1000—1000 K. Alig egy egy hét eredménye ez, amiből bátran következtet az egyesület arra, hogy nyárig kibővítve fogadja a menedékház nagyobb kényelemmel a kirándulókat. 

ESZTERGOM és VIDÉKE XLV. ÉVFOLYAM 1924
   1924. november 9. / 2. oldal   


Lovag Kassay zseniális humoros illuzionista csütörtökön a Korona kávéházban szenzációs előadást tart. Kitűnő műsoraival meghódította Budapest előkelő közönségét és őfensége Auguszta főhercegnő és b. családja előtt is nagy sikerrel szerepelt. 


Főispáni 

No comments:

Post a Comment