Wednesday, September 15, 2010

Kazzay Samuel

KAZZAY SAMUEL


Veszprém városunknak mind földrajzi hosszúság, mind földrajzi szélesség tekintetében jogosan megfelelhet." 
Weszprémi fenti sorait Schoenvisner3 hasonló jeliegű megemlékezése követi, aki majdnem 10 év múlva szintén látta a bronzlapot és azzal kapcsolatban a következőket írja: „Caesariana 30.000 lépésnyire, azaz mai mértékkel kb. 6 és fél mérföldre van Mogentianaetól.4 Ez a távolság Zalaegerszegtől a Budára tartó postakocsi állomásig, Tapolcafőig nyúlik. Itt lehetett tehát Cae-sariana, vagy Caesarea . . . Vannak is e helyt nyomai annak a régi kornak: magam láttam néhány éve Kazzay debreceni gyógyszerész úrnál egy hatszögletes bronzlapot, amely tulajdonosa szerint Tapolcafőn került elő ezzel a felirattal: 
SIBILLA VNGVENTARIA LIBERTA SEPT. SEVERI IMPE. VENDIT CROCOMAGMA IN . . . RHISPIA. 
Ez az emlék csillog előttem, amikor azt tartom, hogy a pannóniai Caesariana vagy Caesarea nem volt más, mint Rhispia. Erre enged következtetni Ptolemaeus is, aki Rhispiát éppen ebben a környezetben sorolja fel Szombathely előtt a Felső pannóniai városok között. Erre enged következtetni más tartományok sok más városának a római uralom alatti Caesarea neve, akár régibb nevük megtartása mellett, akár feledésbe ment az. így olvasható azután Pisidiában5 Caesarea Antiochia, Bithyniában6 és Cappadociában7 egy-egy Caesarea, mely utóbbiról Plinius mondja: az Argaeus hegy tövében van Mazaca, amelyet most Caesareának neveznek. Nem fogadom el hát azok véleményét, akik Veszprémet tartják Rhispiának. Ezt a nézetet azért is teljesen elvetendőnek tartom, mert Veszprém Pannoniának abba a részébe esik, amelyet a rómaiak Alsó Pannoniának neveztek, Ptolemaeusból világosan kitűnik, Rhispia Felső Pannoniába tartozott." 
Az ismertetett két szöveg elemzése után megállapítható, hogy az orvos-történész Weszprémit és a bölcsész-könyvtáros Schoen-

nem engedett meg magának. Hiszen a mi századunkban
használatos, a közismert tekintetes címet mindig Teknek
rövidítette minden alkalmazója és senki sem gondolta azt,
hogy esetleges szimmetria kedvéért TEKI-nek írta, vagy véste
volna. Ez értelmetlen és nevetséges ma úgy, miként az I M P E a
I I I . században. A régi magyar népi sírfeliratokon látható rövidítések
erre nem nyújtanak analógiát, a két kor között levő műveltségi
fok küloÅNnboÅNzet ezt kizárja. Az írás-olvasás hazánkban a
X I - X I I I . században még csak a papok birtoka. Esetünkben pe


Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 190-193. (Budapest, 2005)
201.   KRÓNIKA - CHRONICLE (287. oldal)
... 7. Burgetti László ( öszzeáll.): A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968- 2003. ...
... 1968- 2003. Vértesacsa : A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány, 2004. 83 p. ...
Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 196-197. (Budapest, 2006)
202.   KÖNYVSZEMLE — BOOK REVIEW (260. oldal)
... szókincsét, gondoljunk itt a magyar Kazay, Stirling, az olasz Penso, vagy ...
Kapronczay Károly szerk.: Orvostörténeti Közlemények 200-201. (Budapest, 2007)
203.   KRÓNIKA — CHRONICLE (226. oldal)
... SZARVASHÁZY Judit ( szerk.): Képek a Kazay lexiconhoz. Bp., Galenus, 2006. 112 ...
Herman Ottó: A Magyar halászat könyve 1. (Budapest, 1887)
204.   I. Történeti rész • II. A magyar halászat múltja (108. oldal)
... aszalt » pisztrángot; megtudjuk pedig ezt KAZAY ALBERT leveléből, melyet testvérbátyjához, JÁNoshoz ...
Herman Ottó: A Magyar halászat könyve 2. (Budapest, 1887)
205.   A magyar népies halászat mesterszótára • Mesterszótár (821. oldal)
... a hajó orrán az a KAZAY ALBERT levele. Mátyás kir. udvarából ...
Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei (Művészettörténet - műemlékvédelem 3 Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1993)
206.   Műemlékek • V. Balatonboglártól Siófokig (217. oldal)
... alapján késői klasszicista stílusú, a Kazay család építtette. Elhanyagolt parkban áll. ( ...
Mentényi Klára szerk.: Műemlékvédelmi Szemle 2003/1. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója (Budapest, 2003)
207.   TÁJÁKOZTATÓ • Műemlékfelújítások- és helyreállítások 2000-ben (Összeállította: Ivicsics Péter) (185. oldal)
... felújítás N/ 2000 KÖTCSE, Csepinszky- Kazay- kúria: kert felújítása N/ 200 ...
Tamási Judit szerk.: Oszlopokat emeltünk, hogy beszéljék a múltat, A millenniumi műemlékhelyreállítások lexikona (Budapest, 2000)
208.   220. oldal
... 353. Kötcse ( Somogy m.) O Kazay- kúria kertje a. M 9879 ...

No comments:

Post a Comment