Tuesday, September 28, 2010

Levéltári Közlemények, 13. (1934)

Levéltári Közlemények, 13. (1934)
   Levéltári Közlemények, 13. (1935) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Wellmann Imre: Az 1707. évi kassai gyűlés tárgyalásai / 42–72. o. (13_1-4_62. oldal)   DR. WELLMANN IMRE 

Determinatio 2. Kérdés támadván az contributio collecta-tíója ide j érül, mivel az szegénység nyárban szokott magának kölcséget szerzeni, jobbnak találtatott, hogj az téli havakon exígáltassék, mellyben az quártélyozó militíára való élésbeli quottája az szegénységnek acceptáltatik. 
Determinatio 3. Az melly hadi tisztek vágj egjebekis fizetéseken felyül extendálódó excessusokat tesznek, azok az re-gulamentum szerint büntettetni fognak; az nemes vármegjék tisztei azért arra szorgalmatos vigyázást tegjenek és tempes-tivé insínuállyák az olly excessívus tisztek neveit. 
Ha az helységnek nem teczik tartani az quártélyozó tisztet, adgja meg az pénzét. 
Determinatio 4. Az Felséges Fejedelem proponálta, hogj az regulamentumban fel lévén tétetve, miként büntetudgjönek az excedáló hadi rendek, é converso méltó volna, hogj az nemes vármegjék tisztei is, az kik negligentiája míá esik az excessus, büntettessenek megh, mellyet helyesnek és méltónak lenni determinált az egész sessio is. 
Az XIII. vármegye be adott instantiája olvastatván, mivel az tegnapelőtti sessión determináltatott, hogj az ónodi gyüllés-ben lett két angarialis repartítióban az libertás pénz acceptál-tassék, ezen instantia] ára anticipate lett resolutio. 
Determinatio 5. Az Rosnyón repartiált másfél míllióbeli restantiákban az kongó tíz polturában acceptáltassék az vár-megjéktül és városoktúl,Y az mundér pedig ín natura. Az melly nemes vármegjékre s városokra mundér egészen nem repartiál-tatott volt, hanem ín certa parte, és a többi helyett educibilék, úgymint marhák, viasz, bőr, fadgju et quid símile, azt ugj in 
Ladislaus Dobay, Franciscus Radványi, Michael etiam Kubinyi, ex Nagy Honth, Joannes Tolna} ex Szathmáriensi ad Zempléniensem, ex Kis Honth iiem Emericus Kubinyi et Caspar Koos, nec non ex Borsodiensi Michael Cziszar, Joannes Kassay. Joannes Bekenyi vel Joannes Faragó, item ex parte Jazigum Benedictus Borbas ad Heve-siensem, ex Hevesiensi porro ad Kis Honth Paulus Ország; item pro confrontatione comitatus Beregiensis ex Ungh Andreas Kazincy, e converso ad Ungh Ladislaus Redey, ex Szatthmar ad Szabolcs Georgias Klobusickf, ex Liptoviensi ad Arvensem Christophorus Chebrus et Stephanus Rakovzkj, ex Turocziensi vero ad Liptoviensem Franciscus Just, et ex Arvensi Joannes Zmeskal; tandem ex civitate Eperiesiensi Cassoviam Michael Melcz et Joannes Svabi, ex Cassovia e converso Eperiessinum Emericus Sz. Martony et Stephanus Vanczaj. ex 'Kesmarkiensi Cibinium Georgius Trompler, ex Cibiniensi Kes-markinum Stephanus Nagy, ex Németty ad Szattmár Franciscus Ladán] in instanti denominati et ordinati sunt. 
y Itt utólag töröltetett: az quartalitas pedig, ugjmint az 500000 forintbeli restantiák nem pénzül, hanem in natura mundérul prae-stáltassonak. A következő mondat utólagos betoldás. 

No comments:

Post a Comment