Wednesday, September 29, 2010

Levéltári Közlemények, 67. (1996)

Levéltári Közlemények, 67. (1996)
   Levéltári Közlemények, 67. (1996) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉS • Dominkovits Péter: Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból : válogatás Házi Jenő Sopron város főlevéltárosa levelezéséből, 1914–1944 / 93–134. o. (67_1-2_119. oldal)   Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból 119 

31. Kőszeg, 1936. július 9. 
Sztripszky Hiador74 Házi Jenőnek 
Még mint a M[agyar] N[emzeti] Múzeum őre 1912-ben kiadtam a Régi M[agyar] Könyvtár I—II. kötetéhez egy kőnyomatos pótkötetet s ebben 753 tétellel megszaporítottam Szabó Károly75 nagy munkáját. Azóta 14 nagy könyvtárban végzett kutatásokkal összehoztam ezerén felül olyan új adalékot, amely 1527—1711 évi irodalmunkra vonatkozik, tehát van már mintegy 1800 új tételem, egész kötetre való anyag, s ezt az Akadémia segítségével ki fogom adni. Szeretném azonban ezt a számot legalább 2000-re fölvinni, ami nem is olyan utópia, hiszen eddigelé nem volt könyvtár, még a legrendezetebb sem, amelyben nem találtam volna eddig ismeretlen dolgokat. 
Most itt nyaralgatok Kőszegen s ez igen jó alkalom ahhoz, hogy a Dunántúl köz- és magánkönyvtáraiba be-bekukkantsak, hiszen bibliográfusok erre nem igen jártak. Sopronba és Kismartonba szeretnék legközelebb benézni s ehhez kérem szives segítségét. 
Kezemben van az evang[elikus] lyceum k[önyv]tárának nyomtatott katalógusa76 s ebből is látom, hogy Sopronban itt, meg talán egyéb ottani intézményben fogok uj dolgokat találni: városi k[önyv]tár, 2 levéltár, bencések, ferencesek. Nagyon kérem tehát, szíveskedjék kezemre járni ebben azzal, hogy méltóztasson a lyceum könyvtárosát nevemben felkérni, lenne olyan jó kikeresni és idővesztegetés céljából — számomra előkészíteni a következő darabokat: 
1.) Sinapius: Horologium sacrum (Glosius-k[önyv]tár, Theologia 113 sz.) 
2.) Pázmány R: Nyolcz okok (Le. 656.) 
3.) Az augustana confessionae articulusai, Csepreg 1633 (Ld. 769) 
4.) Veresmarti M. Responsio, Vitembg. 1623 (Ld. 402.) 
5—6.) Smal A. Két kéziratát. 8 és 156 
7.) Hrabovszky Scrinium antiquarium Le. 7, 152—155, 668. Persze, ha volna még valami ezenfelül a RMK-ba vágó dolog, azt is. Ilyennek nézem én még 
8.) Zólyomi B. Igen hasznos és üdv. elmélkedések 1613-ból Le. 312 
9.) Kassai András Az özvegységről Le 495 
10.) Esterhas Th Kérdések fleletek Le 75 
11.) Evangéliumok 1614 Le 287 
12.) u.a. 1631. Le 643 
13.) Rituálé Jaurinense 1666 Le 154 
Nagyon kérem, ha még ezenfelül a saját hivatalában esetleg található adalékokat is előkészíthetné számomra, valamint szóvá tenné kutatási szándékomat a vár [megyei] levéltáros előtt és kismartoni kirándulásomat Szolnoki Dezső77 őméltóságánál telefonon méltóztatna előkészíteni. 

74 Sztripszky Hiador (1875—1946) bibliográfus, etnográfus, irodalomtörténész. (MÉL II. 804.) 
75 Szabó Károly (1824—1890) történész, bibliográfus, egyetemi tanár, az MTA tagja. (MÉL II. 683.) 
76 A Soporoni Ágh. Hitv. Ev. Lyceum könyvtárának jegyzéke I. füz. A—K. Sopron, 1896. 364 p. 
77 Szolnoky Dezső ekkor a hg. Esterházy hitbizományi uradalom központi igazgatója volt. 30 éves uradalmi szolgálatáról: Soproni Hírlap 1932. (2. sz.) jan. 3. 

No comments:

Post a Comment