Monday, September 20, 2010
RÁCZ CSALÁD IRATAI 1. 286/82 sz. 

RÁCZ-RAICS CSALÁD IRATAI I. 287/25 sz. 
187 
RADÁK CSALÁD LEVÉLTÁRA 1291 - 1897 
1. Erdélyben birtokos család iratai. 
2. 3 fadoboz + 3 csomó + 1 fadoboz + 9 csomó irat, 1 csomó genealógia és elavult elenchus. 
3* a/ A Ifiagyar Nemzeti Múzeum rendezése, 
b/ Évrend, ill. 2. alatti tárgyi csoportok. 
4. a/ Segédlet nincs. Az iratok az egyes éveken, ill. tárgyi 
csoportokon belül csak darabszám kutathatók, 
b/ A kérőlapon feltüntetendő az állag neve és az év, ill. a tárgyi csoport cime. 
5. Az oklevelek 1526-ig: E£y. 67237-67263. 

188 
RADVÁNSZKY CSALÁD RADVÁNYI LEVÉLTÁRA 1083 - 1877 
1. Nógrád, Hont, Zólyom és Szepes megyében fekvő birtokokra? a Berzeviczy, Csetneky, Ewdenffy, Görgey, Kassay, Luby, Máriássy, Névery, Palugyay, Putnoky, Szentiyányi és Ujfa-lussy családokra tartalmaz forrásanyagot. Kiemelkedik Hadvánszky Jánosnak, Rákóczi Ferenc belső titkos tanácsosának, Zólyom megye főkapitányának és az egyesült rendek kincstárnokának a kuruc korra jelentős levelezése. 
2. 97 csomó irat, 1 kötet elavult elenchus1 1 kötet conspeetus. 
3* a/ A család XX. századi rendezése. 
b/ Tárgyi csoportosítás alapján I-V "osztály", osztályokon belül ugyancsak tá?gyi csoportositásu "csomók belip. az iratok nagyjából évrendben vannak? egyes csomókban numerussal jelzetelve* egy-egy numerusban több azonos tárgyú irat foglaltatik* 
4. a/Conspectus segítségével, amely azonban a középkori anyag 
szempontjából elenchus* Az iratok az egyes csomókon, ill* numerusokon belül csak darabszám kutathatók* 
b/ A kérőlapon az állag cime tüntetendő fel9 valamint az osztály és csomó római szám jelzete s - ha van - a numerus is. . 
5. As oklevelek 1526-igs X&y* 84668-84754* 

1* A birtokjogi iratok a Felvidékre, különösképen Borsod megyére vonatkoznak.A rokon Bárczpy családra és birtokaira jelentős forrásanyag• Kiemelendő Radvánszky Bélának, zólyomi főispánnak hivatalával összefüggő iratanyaga, valamint a különböző családi levéltárak középkori anyagáról készült másolatgyüjteménye. 
2* 22 csomó irat, 3 kötet elenchus, 23 kö^eg és 3 füzet oklevélmásolat , 1 téka conspectus. 
3* a/ A Littera A-ban levő iratok a család XVTII-XIX. századi rendezése, a Littera B-B-ben levő iratok az Országoa Levéltár rendezése alapján csoportosítva. 
b/ A Littera "A" két seriesből áll* A Series I-ben az Í-&II jelzettel ellátott fasciculusok és 1-11 számmal jelzeteit "csomók" vannak* Az I-MI jelzetű fasciculusok tárgyi csoportot jelentenek s a numerusokkal jelzeteit iratokat évrendben tartalmazzák* Az 1-11 jelzetű *osomókM-ban az iratok közt tárgyi vagy időrendi összefüggés nem állapitható meg. A Series II-ben az iratok évrendben vannajc* A Littera B-B-ben.as iratok tárgyi csoportot jelentő s numerussal jelzeteit tételekben vannak, e tételek ugyancsak tárgyi csoportosítást jelentő betűvel jelzeteit altételekből állanak* Egy esetben /a B»14.f* jelzetű altételnél/ az iratok numerussal jelzeteit iratcsoportokra oszlanak* Az altételek illetőleg az iratcsoportok az iratokat évrendben tartalmazzák* 

conspectus van. A Littera A* Series II-höz segédlet nem áll rendelkezésre. Az elenchúsból hiányzik a Littera A. Series I. XLII* fasciculusa, valamint a XLVIII. fasciculus 1-16 száma. A Littera A* Series II., valamint a Littera B-B. altételeiben, ill* iratcsoportjában levő iratok csak darabszám átnézéssel kutathatók,. KGy. 89257-9o335* 

190 
SAJAi CSALÍD LEVÉLTÁRA 1273 - 1861 
1. A Dunántúlon, főleg Zala és Vas megye területén fekvő birto kokra vonatkozó iratokat tartalmaz, de Göbölfalva és Gargó szepesmegyei birtokokra is találunk adatokat iratanyagában* 
2o 3 fadoboz irat* 
3* a/ A magyar Nemzeti Múzeum rendezése* b/ Évrend* 
4* a/ Segédlet nincs* Az iratok az egyes éveken belül csak darabszám kutathatók* 
b/ A kérőlapon az állag neve és az évszám tüntetendő fel* 5. Az oklevelek 1526-ig: KGy. 67500-67663• 

191-
RÁXÓCZI-ASPREMONT CSALÍD LEVÉLTÁRA 1254 - XIX. század 
1* A Rákóczi-családnak m ország különböző részein, főként az Északkeleti Felvidéken fekvő birtokaira vonatkozó iratok. 
2. 7 fémdoboz /benne a pecsétes nagyalakú újkori iratok/, 12o csomó irat, 6 kötet elenchus, 1 kötet Index familiarum, 1 ; kötet Index localitat»um, I kötet Clavis indicis familiarum, 1 kötet Clavis andicis locorum, 1 kötet Inventarium archivi /1834-ben készült leltár, amely jelzet-sorrendben minden iratról feltünteti eredeti, másolat, töredék voltát/, 1 kötet Prothocollum reversalium super actis ex archivo extra-datis. 
« 
3* a/ A család XVIII-XIX. századi rendezése. No comments:

Post a Comment