Sunday, October 24, 2010

Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944) 1928. december 12. szerda / 26. oldal

o Ln § A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A honveaelmi miniszter Faragó Antal I. osztályú altisztet szakaltisztté, Bánvári Ferenc II. csztályu altisztet I. osztályú altisztté, ozentkuti István, Körnvei Iratai, Zentai Ferenc, Babai Ferenc, Kassai Antal, Moldovai Lajos,'vitéz Geszté János, Albert János, Mrldtvai Dániel, Fehér Gáspár, Jablonkai István és Szűcs István kisegitő szolgákat, valamint Kállai Szilárd.napszámosküldöncöt ideiglenes minőségű II. osztályú altisztekké nevezte ki. 
o- T/Hav/I Kolozsvár, október 2. 
A Magyar Királyi Ferenc József tudományegye tem rektori hiva+ala s nem magyar személynevek Írására vonatkozóan rendeletet adott ki, amelyben a törvényesség és egyöntetűség megőrzése céljából felhivja és utasítja az egyetem összes ravatalait és intézményeit, hogy a nemmagyar személvnevek Írásában a következő szempontodat kövesse: 
1, A családnév eredeti változatlan alakjában írandó. Nemzetközi gyakorlat és szokás, hogy a családnév érintetlen és meg nem változtatható szent tulajdona mindenkinek. Ízen változtatni még magának a név viselőjének is csak törvényes uton lehet, fcnnek következtében például csak Opreanu-t és Petrescu-t* lehe t és szabad irni és nem Op-reánu-t és Pétre szout vagy Petresikttt. eltérés csak ott lehet,ahol 
a magyar abo-nek nincs megfelelő betűje. &zek helyett a magyar abc-ből hiányzó betűk helyett a leginkább hasonló magyar betű használandó. 
" A családnév eredeti meg nem változtatható alakja a hivatalos anyakönyvi kivonatból állapitható ueg# Ha ott szándékos vagy szándék nélküli módosítás történt, a kiigazítás törvényes uton kérhető. Semmi szín alatt sem engedhető meg azonban, hogy aki tegnap még Casai, vagy Sabau volt, ma Kassai vagy Szabó legyen. Minden önkényes es törvénytelen visszaélés a törvén vés következményeket vonja maga után. 
2. A keresztnév minden esetben magyar alakjában használandó, tehát nem Lucretia, hanem Lukrécia, nem Constantin, hanem Konstantin, .A keresztnév annyiféle, ahány nyelv van. Petőfi csak magysrul Sándor, más nyelven Alexander, Alexancru', Alessandro, stb. Vannak lefordíthatatlan keresztnevek is, de ezeket is magyarul irjuk, például Frank Cézár és nem Caesar. A keresztnevet minden nyelv a saját szelleme és törvényei szerint irja és használja. 
3, Magyar szövegben mindig elől használjuk a ösalád-nevet, utána a keresztnevet bárminő legyen is a nemzetisége a szóbanforgó egyénnek. 
4. Férjes nők nevét szabetossn így kell írni: Kováosné Nagy Rozália. Felesleges az sz./született/ je ízes .viszont nem szabad például Popa Aurália sz. Micu alakot használni, hanem Popáné Micu Aurélia alakot./MTI./ 
W Ra/Rn/L Belgrád, október 2. /Német Távirati Iro-a./ 
N .A jugoszláv sajtó feltűnő helyen közli Pál kormány
zóherceg beszédét, amelyet a hadaprócb knok a tisztikarba való ünnepélyes átvétele alkalmából a belgrádi ha^iiskola udvarában mondott. 
A beszéd igy szól: 
- Nektek, fiatal tiszteknek, most már a legmagasabb katonai erényekről kell tanúságot tennetek. Mindenkor tudatában kell lennetek annak, hogy ti vagytok a nemzet ve vető fegyverhordozói, áldozatkészséget és odaadást követelünk tőletek. Ti önként választottátok ezt a hivatást, amely nem fog nektek anyagi sikert hozni. Sz a hivatás a királyért, a népért és a hazáért telj- sitett és az önfeláldozásig menő ideális szolgálat,JNe kigyié+ek,hogy a hadiiskola befejezésével véget árt katonai kiképzésiek, h jő tiszt haláláig tanul. A legnagyobb szerencsétlenség eqy véderő számára az, ha nem áll többé a korszerű hadviselés magaslatán./MTI,/ 

Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)
   1937. március 6. szombat / 5. oldal   művészet volt az adó fél és a végzetes mohácsi osata utáni időszakra, amely időponttól kezdve már Magyarország az átvev* fél, 
- A mohácsi vészt megelőző időkben a művészi kaposolatok a történelmi adatok hiányossága következtében is gyérebbeknek látszanak; 
a fennmaradt oklevelekben mégis több mint hatvan magyar művész nuve emlittetik fel,,akik Ausztria területén dolgoztak a XIV. század legelejétől a XVI. század közepéig. E régi művészek között Ausztriában szivesén foglalkoztatták a nagyhirü mafayar ötvösség külfőldin is megbecsült mestereit, de festőink, kőfaragóink^ szobrászaink,és miniátoraink is sokszor jutottak ott szerepnez. A művészi szinvonalig emelkedő magyar iparágak mestereinek munkádét Ausztriában ás szivesen látták. A XIV. század végének legjelesebb magyar falképfestője: Aquila János ^Ausztriában is dolpgozott. A XV. század derekának európai hirU fafaragója, a jeles úttörő mester, a hires freisingi oltár művésze: Kassai Jakab, a magyar géniusz koszorús nevei közé tartozik. De mqg kell emlitenem a XV, század második felében Wienerneustadtban működő, ott sokra beosült Mikd János nevét is, 
- A moháosi vész után viszont, amikor a török háborúk, majd a török megszállás és a bels* harcok Magyarországot koldusszegénnyé tették s évszázadokra megbénították, a Habsburg-ház egyre növekvő politikai hatalmának árnyékában s gazdagságától támogatva dus virágzásnak indnlt s osakhamar nálunk is érvényesítette ható erejét 

Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)   1928. december 12. szerda / 26. oldal   

 § Kassai és lublóvári Raisz Aladár, Szenes vármegye v o l t alisoán- 1a, v o l t országgyűlési kép viselő,nyugalmazott határrendőrfőtanácsos, december 12-én Budapesten hetvenhétéves korában rövid szenvedés után e l - nunytr Temetése 14-en, pénteken délután három órakor lesz a Kerepesi-ut i tem et őb en.
§ Halálozás. Roth Rezső műszaki főfelügyelő neje született kassai és lublóvári Raisz Zsófia „ 26-án Jiosszu szenvedés után t • Budapesten elhunyt. Férje, négy gyermeke és kiterjedt rokonsága gyászolja. Július 28-án kedden délután 4 órakor temetik a Farkasréti-temető nalottas-házából. 
mm # — 

9 i e n, 4, November ,/PrivatmIdung des UTKB/ Die A fbei te r-seitung schreibt unte r d\em Titel " Die Schandtaten der fféjjasbandi-t§n im Burgenlandé": Flüohtlinge aus Kismarton érzÖhl*n4 dass unter den Bandi te n vielfach Strőflinc* \ din aus der Strafanstalt Illava freigelasser. wurdtn $i nd „Vi*. Bandiién gehen in Kismarion von zaus zu Ifavs und ^ahre* naruntlioh fn d*r Judengasse alle jungen itSnntr ab*á of# toj*körig*n hohes Lösegeld zahltn* teeratn si* 
meder* freigeiassént Die übrigen werdenv mi* man glauutnach Wessir drt^bersohleppt» Dié Bandi ten raub*n und plündtrn anbe&Ummert Tag und Naoht, D*n\ Ledér fabrikanten Spitzer muráé die eiserne Kassa 11* sionéig ausytraubt, o*i der ffeingrosshandlung fíolf wollten die Bandiién *in Las ttnautomoőil r*óui/*ren, es fehlte jedoch ein Rad davoh und só prügelten »ie bloss den Kigzntümer halbtot.fin löjahrigez Madohen und ein junge/t Uann. ein Angestelit*r der Lederfabrih $pits*+ sind spurlos verschwunden* Die Bandiién he ben vielfach auch Zőll 

No comments:

Post a Comment