Wednesday, October 20, 2010

Baksay család. (Baksai) [Nagy Iván]


Sieb&NI&Kemp&Orosz&MNZS&Petri's Baksay adatai


Baksay család. (Baksai) [Nagy Iván]

Baksay család. (Baksai)

Jelesb nemes család Zemplin megyében Szirmay szerint. – Birtokos Szabolcsban is. Ily néven a történet is több személyt mutat föl. Ilyen volt Baksay Bernát, ki 1528-ban Szapolyay részéről egyik békebiró volt a fegyvernyugvás ideje alatti ügyek eligazitásáraPetri de Réva: De Mon. et st. Corona. Schwandtnernél 721. l. – Emliti Baksay Bernáldot Szalkay László deák Budáról 1510. Sz. Imre napján Bánffy Ferenczhez irt magyar levelében. Lásd Tudom. gyüjt. 1835. IX. 34. l.*. Verbőczy tripartitumára commentárt irt, és adott ki, mely 4 rétben jelent meg. Horányi szerint testvére Ábrahám, a ki Selmeczen született, és Laszki Albert szirádi palatinusnak és Késmárk urának titkára, jeles jog- és tört. tudós. „Cronologia Ducum et Regum“ czimű munkája 1567-ben Bonfin története mellett Krakóban jelent megRévay De Mon. et Sacra Coron. 74.*. BaksaiTamás Eger várának segélyére ment Dobóhoz 1552-ben.

Baksay (Bakschay). [Kempelen]

Baksay (Bakschay).
 Czímeres nemeslevelet 1580. márcz. 20. nyert. (Pannonhalmi conv. lt.)

Baksay (benedekfalvi). [Kempelen]

Baksay (benedekfalvi).
 Szilágymegyei család. – 1330–1805. terjedő adatokat l. PetriV/63–4.

Baksay (pázmáni). [Kempelen]

Baksay (pázmáni).
 A XV. és XVI. században Békésmegyében élt család. (Békésm. tört. III/20.)

Baksay (szentistvánbaksai; Baksy és Baxy is). [Kempelen]

Baksay (szentistvánbaksai; Baksy és Baxy is).
 Abaujmegyei régi család; 1550. részesült birtokadományban B. Tamás, aki a törökök elleni küzdelmekben vitézkedett s 1552. részt vett Eger vára védelmében is. Unokája, Mátyás, a nógrádi vár alkapitánya, fia Mátyás Nógrádban volt lelkész; őt Nógrádi-nak is hivták. A család e szerint korán származott el Abaujmegyéből; 1637. kap nemesi bizonyitványt ezen megyétől. – A család töredékes leszármazása ez:
I. (Gömörmegyei ág): Mátyás 1599 Bakai Zsuzsánna; „Nógrádi“ Mátyás lelkész; István; Sámuel; Mátyás l. II. tábla; János; István bejei pap; János Sárospatak; József Kisvárday Sára; Pál; Mihály; József * 1794 Főző Julia; István tanár Süteő Teréz; Erzsébet Arday Kár.; Dániel ref. pap; Borbála Eperjessy József; József Rimaszombat; Pál Sárospatak; Ilka Sághy Sándor; Erzsébet Vattay László; Matild Stech Katalin; Aranka; Dezső vm. alügyész; József; Géza; István;

II. Mátyás tokaji lelk. Tolnai Mária; József; Zsigmond Nagy Mária; István; Mátyás; Miklós Szatmárm.; János; László pap; Zsuzsa 1) Tomka György 2) Miskolczy György; Mihály Básti Borb.; Mária Tomka Miklós; István; István; Dániel 1784; Zsigmond 1784; László pap Földvári Róza; Béla; István; Dániel; Béla gyógyszerész; Zoltán; Ferencz; János; Mózes †; Áron; Ferencz; László; Antal; István; Bertalan; János; László; Pál; János árvsz. ülnök; István jb. jegyző; Sándor * 1832 Nagypeterde ref. püspök; László pap Fábián Teréz; László járásbiró Tornai Borbála; Árpád pap Orosz Mária; Margit; László; Katalin; Sándor;

III. (A családnak Abaujmegyében élő ága): András 1727; Imre; András; Pál; György; Imre; János; László; András; Imre; Tamás; Balázs; Ferencz; István 1809; Imre 1809; János; János 1809; János 1809; Sámuel 1809; László 1809; György; Ferencz; József; József; Sándor; Pál Kovács N.; József Kispál Julia; Mihály; István; János; András; István 1838; Imre; Julia Csajka János; István; Imre; Amália Szentmiklósi N.; Zsuzsánna Kassai Sámuel; Pál; István Draskóczi Borbála; Sámuel †; István; Borbála; József; László; Sámuel; Pál; András; Julia.

Czímer (czímerpecsét után): jobbjában kardot (hármas babérágat) tartó oroszlán;  sisakdisz: az oroszlán. A család a következő czímert használja: griff jobbjában három felfelé álló nyílvesszőt tart;  sisakdísz: a griff. – Vö. Csoma 67–69.; Forgon I/61–2.; NI . I/107.; rcsk.

Baksay. [Kempelen]

Baksay.
 Nemességét 1576-ból l. OL.: LR. Arm. I. p. 14. és LR. No. III. fol. 70.

Baksay. [Kemp.-Pót]

Baksay.
 Címereslevele kelt 1588. – Vö. T. XXVI/181.

Baksay (szentistvánbaksai). [Kemp.-Függ.]

Baksay (szentistvánbaksai).
 (I. K. 249–252.) A család történetét és leszármazását részletesen tárgyaltam jelen munka I. kötetében. E helyen a zemplén– szatmármegyei ág pontosabb leszármazási adatait a következőkben ismertetem.
Ennek az ágnak az őse Mátyás, tokaji lelkész, kinek Tolnai Máriától született fiaiban 6 ágra szakadt a család. Ezek egyikén, Mátyás fia Mátyás ágán származott le a következő ág:
István (sz. 1810. szept. 10.). Neje (esk. 1835.) nemes Dakó Klára. Fia:
Béla (sz. 1849. febr. 23., † 1899. ápr. 25.), nagykátai gyógyszerész. Neje (esk. 1875. jan. 28.) Heuffel Mária. Fiai:
1. István (sz. 1876. márc. 6.), miniszteri számvizsgáló. Neje (esk. 1900. febr. 24.) Unghváry Gizella. Gyermekei: a) Zoltán (sz. 1902. nov. 9.), mérnök; – b) Károly (sz. 1904. dec. 18.);
2. Béla (sz. 1879. dec. 13.), nagykátai gyógyszerész. Neje (esk. 1909. máj. 22.) Werner Laura. Fia: László (sz.) 1910. okt. 12.).

Megjegyzések

Még nincs megjegyzést.

No comments:

Post a Comment