Monday, October 25, 2010

Benedek Gyula: Túrkeve város oklevelei és iratai 1261-1703 (Documentatio Historica 8., 2004) 97. Az egri káptalan jelentése Draskovich János nádornak arról, hogy Nagy Balázst bevezették Túrpásztó puszta birtokjogába (1648. május 20.) (249. oldal)

TH, 

jgJüwri, ejCtJtenJ/ $*^VA avT^fk&b'^[*f*n&&gp$1>Cá 
rtStitm S&rcfrTH')?* ^£$$^fvé*H ŰcréíCfej^?*W^'jffi% " 
, fótre, ^ t't^a^^iih't^oT^^íL^ffHZ^ Ct^^j xfö-cwn_ ccvrvTH^ •"*• ifáOA't+'n'UrhetM.; W'efaySrlé Cffmmccají&& fyMsW(t»> %ffi$ tvrnr&rff &ncre*i? dfc:'-"' 

39. ábra 
Az egri káptalan jelentése Draskovich János nádornak arról, hogy Nagy 
Balázst bevezették Túrpásztó puszta birtokába 
1648. május 20. 
OL P-518 Orczy család levéltára. 
Possessionariafamiliae Orczy 
26. csomó Nr. 2. Tp. 5-7. 

252 


97. 

Az egri káptalan jelentése Draskovich János 
nádornak arról, hogy Nagy Balázst bevezették 
Túrpásztó puszta birtokjogába 
1648. május 20. 

„Az egri egyház káptalanja a jelen levelet mind a jelenben, mind a jövőben olvasó összes keresztény hívőnek üdvözletet a mindenek Megváltójában; 
Mivelhogy az idő múlásával kétségtelenül mindenki meginog, hacsak a levél, valamint a közhitelű bizonyság gyámolításával kiegyensúlyozott állapotba nem hozat-tatik vissza; 
Ezért a jelen levél rendén mindenkinek a tudomására akarjuk adni, hogy mi a méltóságos úrnak, gróf Draskovich Jánosnak, Trakostyán örökös urának, Magyarország nádorának, a kunok bírájának, nemkülönben a szentséges fejedelem úr, III. Ferdinánd, az Isten kegyelméből mindig dicső választott német-római császár és Németország, Magyarország, Csehország stb. királya Ausztria főhercege, Burgundia hercege titkos tanácsosának, kamarásának, magyarországi helytartójának, legkedvesebb urunknak és patrónusunknak a beiktató és bevezető levelét - amely zártan és a [nádor úr] pecsétje alatt a nemzetes Nagy Balázs érdekében készült és került kiadásra és nekünk parancsolólag szól - ahogy illik tisztelettel és kötelességtudóan - átvettük; 
Ilyen szöveggel: 
Mi tehát az előbbiekben jelzett Magyarország nádora, a méltóságos gróf Draskovich János úr nádori hatalma alapján - amelyet teljes joggal gyakorol - a fenti módon hozzánk intézett és előrebocsátott meghagyásainak, valamint a szorgalmas megkereséseinek mindenben és mindig engedelmeskedve, engedni és eleget tenni akarva - amint illik és amint az kötelességünk - együtt a szóban forgó nádor úr korábbi levelében név szerint megírtak és kimondottak közül különösen megnevezett és a levél által jelesen kiküldött Török Bálinttal, tudniillik a nádori emberetekkel Túri [Thury] Péter helytartó urat,2 a testvérünket és kanonoktársunkat rendeltük ki az előrebocsátott bevezetés és beiktatás szabályos, törvényes, valamint hiteles végrehajtására, továbbá az onnan való visszatérés után a nekünk való hűséges jelentéstétel céljából közhitelű bizonyságként; 

1 Itt a Draskovich János nádor által 1647. augusztus 25-én kiadott a bevezetésről és a beiktatásról szóló meghagyást hagytuk ki. 
2 Egyházi helytartói tisztségről van szó, a püspöki egyháznál volt püspöki helytartó (helynök), (vicarius generális) és káptalani helytartó (helynök), (vicarius capitularis). Túri Péter valószínűleg káptalani helynök volt. Akik végül is onnan hozzánk visszatérve - az ország egyetemes végzésében kimondott eskütétel után - egységesen számoltak be nekünk a következő módon: miszerint ők a Húsvét után ötödik vasárnapot követő legközelebbi szerdán [Feria 4a proxima post Dominicam Rogationum] amely esik a folyó 1648. év május hó 20-dik napjára, együtt a Nógrád vármegyében lévő és bírt fíileki erősségbe illetve az erősséghez (mivelhogy a töröktől való félelem és rettegés miatt a Kis-Heves vármegyében lévő és bírt teljes és csorbítatlan Túrpásztó puszta helyszínére menni és érkezni nem mertek) ennélfogva annak [a Túrpásztó pusztának] a valamennyi szomszédjával és határosával; 
jelesen pedig a kegyelmes, a nemzetes és nemes urakkal: Vadász Pállal, a nevezett császári és királyi felség füleki erőssége alkapitányával, Vámosy Istvánnal, Heves vármegye alispánjával, Batik Jánossal, Pest vármegye, avagy Fehérvár szék [Albensis sedis] alispánjával, Pápai [Pápa]] Jánossal, Heves és Csongrád vármegyék szolgabírájával; 
Tassy Jánossal, Jónás Ferenccel, Borbély korábban Kanizsai [Kanisay] Mihállyal, Pápai Péterrel, Michalek Miklóssal, Nagy másképpen Márkus Tamással, a fentmondott vármegyék füleki erősségében lakó esküdtülnökeivel; 
Továbbá Jelenszky Mihállyal, Subicz Pállal, Turkovics Jánossal, Borbély, korábban Kassay Zsigmonddal, Mocsáry Jánossal, Balatoni Jánossal, Szabó Tamással, Ivócsy Jánossal, Csuhay Gáspárral, Jenéi [Jenejjl Jánossal, Csikó Istvánnal, Kiss Ádámmal, Szabó Györggyel, Veres Mihállyal a túrkevei szabad [emberrel] [Liber-tino Turkevi commorante],3 Jegics Andrással, Mészáros, másképpen Karczag Mártonnal és több más oda törvényesen összehívott és személyesen megjelentekkel kimentek [érkeztek]; 
És az említett Török Bálint, mint nádori ember, a mellérendelt [káptalani] közhitelű bizonyságunkkal és mindenre hűségesen ügyelve a szóban forgó Nagy Balázst, az örököseit és az utódait a fent írt teljes és csorbítatlan Túrpásztó és az abban bírt királyi juss birtokjogába bevezette, valamint ugyanaz beiktatta neki, valamennyi örökösének és utódjának ugyanazt, együtt ugyanazokkal az összes hasznával és valamennyi tartozékával, a nagyméltóságú nádor úr ajándékozása és a megnevezett királyi juss által az őket megillető jogcímen, örökös birtoklásra, a helyszínen minden ellentmondás megnyilvánulása nélkül, Jóllehet az ugyanaz a nádori ember [Török Bálint] és az [káptalani] emberünk [Túri Péter egri kanonok] három egymást megszakítás nélkül követő napon és a törvényes órákban - az ország régi szokása szerint személyesen időzve, haladékot adtak és nyújtottak; 
De ezt követően itt előttünk, a káptalanban, Egerben a 15 napon belül4 és a jelen levelünk kiadásáig sem jelent meg senki, és nem nyilvánult meg ellentmondás; 

3 Veres Mihályt lásd az 1648. június 12-én, valamint az 1676. február 24-én keltezett és általunk közölt iratokban is. 
4 Az ellentmondást a helyszínen azonnal vagy három napon belül, az aktust végzett káptalan [konvent] székhelyén pedig két héten belül lehetett eszközöini. Amelynek az örök emlékezetére és közhitelű bizonyságára, valamint erejére a jelen levelünket - a jelzett nádori ember és a káptalani emberünk egybehangzó és hűséges jelentése alapján - a hiteles káptalani pecsétünk rányomásával megerősítve az említett Nagy Balázsnak, valamennyi örökösének és utódjának kiadni rendeltük; 
Kelt [Egerben] az 1648-ik évben május hó 20-ik napján" 
Az irat másolat, amely 1727. április 3-án készült Egerben, egy persorozat részeként. Végig latin nyelvű. 
Magyar nyelven és nyomtatásban még nem jelent meg. 
Lelőhelye: OL P-518 Orczy család levéltára. Possessionaria famíliáé Orczy 26. csomó Nr. 2. Tpo. 5-7. 
A persorozat iratai között több Túrpásztót illető 17. századi irat is található. 

251 

No comments:

Post a Comment