Saturday, October 23, 2010

Borsa Iván: A Justh család levéltára 1274-1525 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 20. 1991) Oldalszámok (60. oldal)
146. 1449. április 18. (VI. a. dom. Quasi modo). 
A budai káptalan tanúsítja, hogy Zob-i János (egr.) budai várnagy kérésére kiküldték esztergomi (de Strigonio) Pál és Mátyás mestereket, kanonokokat, akiknek jelenlétében Buda várában János várnagy kijelentette, hogy báro  Kazza-i László fiának: Bechych Györgynek Turóc megyei Koschan nevű birtokát a kormányzótól kieszközölte, most látván és megvizsgálván György jogait a birtokról, a maga, valamint fiai: Péter és István nevében is lemond róla, és Györgynek visszaszármaztatja. A privilégiumot függő pecséttel és chirographummal ellátva adták ki. — Méltóságsor: Bálint olvasó-, Mátyás éneklő- és András őrkanonok, Eberhardus, Pál, Kylianus, Jakab, István és Tamás kanonokok. 
Átírta Hunyadi János kormányzó 1449. április 20-án kelt oklevelében. DL 63153. 
191. 1456. június 3. (8. die corp. Christi). 
A nyitrai egyház káptalanja bizonyítja, hogy Cazza-i Kis (parvus) István fiai: János, Szaniszló, Jakab és István (egr.), valamint az előbbi János fia: László, néhai Péter fiai: Albert és Zsigmond, és az előbb említett Jakab fiai: János, Miklós és István nevében Mytha-i Rasen/Rosen (dictus) Benedek tiltakozott az ellen, hogy Kazza-i Beke (dictus) Tamás és fiai: Miklós, Albert, Sándor és Jakab ezekben a zavaros időkben elfoglalván az ő Turóc megyei Koschan-i birtokukat, a királytól újadományként eszközölték ki a maguk számára; egyszersmind eltiltotta a királyt a birtok el-adományozásától, Bekét, fiait és mindenki mást annak elfoglalásától, használatától, abba való iktatástól, elsajátítástól. 
Papíron, hátlapjára nyomott pecsét darabjaival. DL 63189. (Fasc. I. n. 5.) 
192. 1456. június 14. (II. a. Viti et Modesti). 
A turóci Szűz Mária-monostor konventje tanúsítja, hogy Neczpali-néhai Demeter fia: Balázs tiltakozott az ellen, hogy nagybátyja (fráter suus patruelis): Neczpal-i György fia: László aTrencsén megyei Hryczow várra, valamint egykor a Streczen-i várhoz tartozó Stranska és Konska birtokokra vonatkozó okleveleket, amelyek őket közösen öröklési jogon illették, Szentmiklósi (de Sancto Nicolao), másképp Brancz-i Pongrácnak (egr.) adományozta; egyszersmind eltiltotta Lászlót az adományozástól, Pongrácot és bárki mást pedig annak elfogadásától. 
Papíron, hátlapjára nyomott pecsét részeivel. DL 63190. (Fasc. I. n. 1.) 
193. 1457. január 3. (II. p. circumcis.) Buda. 
V. László király az aradi egyház káptalanjának. Nazpal-i Balázs panaszt tett a királynál, hogy az egyfelől közte és néhai nagybátyja (fratrem): László, másfelől Nazpal-i István özvegye: Katalin és leánya: Anna — Zo-kol-i László felesége között bizonyos birtokok, birtokrészek és hatalmas-kodások miatt folyó viszályban választott döntőbírák által a káptalan kiküldöttjének jelenlétében döntés jött létre, az erről szóló oklevelet azonban a káptalan, hihetőleg elfogultságból, vonakodott Balázsnak kiadni. Megparancsolja tehát a király, hogy az oklevelet igazságosan és jogszerűen állítsák ki és adják át Balázsnak. Ha ezt vonakodnának megtenni, vízkereszt nyolcadára (jan. 13.) négy vagy két tagjukat küldjék személyes jelenléte elé, hogy ennek okát adják. A levelet a bemutatónak visszaadni rendeli. — Jobb oldalon a szöveg alatt: De commissione domini regis. 
Papíron, alul papírral fedett vörös viaszpeeséttel. DL 63191. (Fasc. Ili. n. 12.) 
194. 1458. április 17. (II. p. Misericordia) Buda. 
I. Mátyás király megparancsolja a váradi egyház káptalanjának, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike vizsgálja ki a Nazpaly-i Balázs nevében előadott panaszt. Eszerint Zakol-i 
147. 

No comments:

Post a Comment