Sunday, October 10, 2010

C. TÓTH NORBERT EGY HATALMASKODÁS LEZÁRÁSA AZ ÁRPÁD-KORBANLevéltári Szemle, 50. (2000)Levéltári Szemle, 50. (2000)


   Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. szám • DOKUMENTUM • C. Tóth Norbert: Egy hatalmaskodás lezárása az Árpád-korban / 31–38. o. (40_31. oldal)   EGY HATALMASKODÁS LEZÁRÁSA AZ ÁRPÁD-KORBAN 
1286 augusztusának végén előkelő társaság gyűlt össze a stefanita keresztesek esztergomi rendházában.' Feladatuk az volt, hogy egy hatalmaskodási ügyben fogott bírákként létrehozott megegyezést előadjanak, és írásba foglaltassák. Ismerkedjünk meg a szereplőkkel! 
A felperes: Ádám fia Smaragd, akinek birtokai Bars, Trencsén és Valkó megyékben feküdtek. Nagy valószínűséggel Smaragd vajda egyenes-ági utóda2 1272-ben a Trencsén megyei Kasza vár birtokosaként tűnik fel.3 A bácsi káptalan 1275. évi hamis oklevele szerint, Ajnárd fiai: Miklós, Smaragd és János felosztották egymás között Valkó megyei birtokaikat.4 Ugyancsak a káptalan 1280. évi, szintén hamis oklevele szerint „Szár" Ajnárd fia Smaragd bán megvette szentmiklósi Péter és fia Pál két fundus-át.5 1297-ben Báncsa nembeli Péter fia Tamás és fia, Pál Valkó megyei Szat nevű öröklött birtokukat eladták hat márkáért rokonuknak, Ajnárd fia Jánosnak.6 Ugyanez a birtok 1332-ben Smaragd fia László kezén tűnik fel.7 Megoldatlan probléma azonban, hogy Smaragdunk apjaként Ádám szerepel 1286-ban és 1322-ben8 is, igaz, az egyik oklevél 16. századi másolat, a másik pedig átírás, így elképzelhető, hogy az Ajnárd név torzult Ádámmá. 
Az alperesek: Mihály fiai, Mihály comes és Tamás magister, akik az Esztergom megyei Kálnán éltek, de volt földjük Nyitra és Bars megyében is.9 1285-ben Mihály, jelenlévő testvérei beleegyezésével eladta a Nyitra megyei Kernye földet (az egésznek a fe" lét10) Ludány nb. Miklós fiának Folkus-nakn Az adásvételhez 1287-ben a hindi nemesek is hozzájárultak.12 1298-ban Mihály és fia, Miklós a Bars megyei Győröd birtokuk felét, 

' DL 58008. (Békássy cs. lt.) Az oklevél szövegét lásd a függelékben. A rendre vonatkozóan bővebben 1: [C] TÓTH NORBERT: A stefanita rend esztergomi házának kiadatlan hiteleshelyi oklevelei az Árpád-korból. Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk.: CSUKOVITS ENIKŐ. Bp., 1998. 283-289. 
2 WERTNER MÓR: Smaragd vajda és utódai. Turul, 15. (1897) 189-192. 
3 FEKETE NAGY ANTAL: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. Bp., 1941. 70-71., ENGEL PÁL: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I—II. Bp., 1996. I. 338. FEJÉR, GEORG1US: Codex diplomattcus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis I—XI. Budae, 1829-1844. X/3. 259. és WERTNER M.: Smaragd vajda, i. m. 191. Mindkét újkori másolatban (DL 794 és 795 — Acta Jesuitica, Trencsén 41-21 és 4-7, 12-32.) Smaragdum de Kasza, filium Joannis szerepel! 
4 Az oklevél szövegét és kritikáját 1. a függelékben. 3 Az oklevél szövegét és kritikáját!, a függelékben. 
6 WENZEL GUSZTÁV: Árpádkori új okmánytár. I—XII. Pest, 1860-1874. XII. 603. 
7 Uo. XII. 603. 
8 VAGNER JÓZSEF: Adalékok a nyitrai székeskáptalan.történetéhez. Nyitra, 1896. 398. 
9 WERTNER MÓR: Az első Kálnaiak. Turul, 29. (1911) 181-183. 
10 A birtok másik felét még 1258-ban IV. Béla adományozta Ludány nb. Zochud fiának Miklósnak. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I—II. Szerk.: SZENTPÉTERY IMRE és BORSA IVÁN. Bp., 1923-1987. 886. 
11 A Balassa család levéltára 1193-1526. FEKETE NAGY ANTAL kézirata alapján s. a. r. és szerk.: BORSA IVÁN. Bp., 1990. 52, reg. 
12 WENZELG.: i. m. XII. 459. 

amelyet Mihály testvérétől, Tamástól csere útján szereztek — aki azt Chomoz nb. Elefánt fiától Pétertől vette —, eladták Chomoz nb. Chomoz mesternek.13 1298-1299-ben Divék nb. Barla alnádorral és testvérével, Iriszlóval pereskedtek, aminek következtében, bírságaik ki nem fizetése miatt, elvesztették Újfalu birtokukat.14 1299 végén Mihály és fia, István, meg Moch fia Moch a Bars megyei Mohi birtokukat adták el Oltuman fiának Chamaz mesternek15 30 márkáért.16 
A fogott bírák: Hontpázmány nb. Péteri Péterke a Bars megyei Árma faluból. 1254 körül tanúként szerepel nemzetsége két tagjának perében,17 tekintélyes megyebeli nemes lehetett, mert az 1280-as évek végén is fogott bíróként találkozunk vele zselizi Bény ispán fiai és a borfői nemesek közötti viszályban.18 
Román az Esztergom megyei Kural faluból. Vele 1274-ben István alországbíró oklevelében találkozunk, amely szerint a Bars megyei Zseliz birtok felosztásakor a Lampert fia Jakab részére kiküldött király ember volt, míg Bény ispán fiai részére málasi Benedeket küldték ki.19 1283-ban ismét királyi emberként szerepel,20 1294-ben Román és fiai, Dénes és Demeter kurali birtokukból eladtak három ekényit.21 
Benedek a Bars megyei Málas egyik birtokosa, 1274-ben az előbb említett birtokosztálynál szerepelt királyi emberként. Rokonaival 1293-ban találkozunk, amikor János fiai Miklós és Sebestyén birtokukból két ekényit eladtak afarnadiaknak 45 pensáért.22 
Szoboszló fia Péter a cseh eredetű23 Ludány-nemzetség Emőkéi-ágából Vele először 1277-ben mint király emberrel találkozunk,24 majd 1279-ben, amikor IV, László király a morvamezei csatában tanúsított vitézségéért a nyitrai vár Kendi nevű földjét adományozta neki,25 amelyet Péter 1295-ben a nyitrai püspöknek adott.26 1284-ben a király visszavette tőle a Sopron megyei Harka birtokot, mert azt „üres föld címén" csalárd módon kérte fel magának egykor adományként,27 de két hónappal később a nyitrai vár földjét, 

13 Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Kiadják: NAGY IMRE, PAUR IVÁN, RÁTH KÁROLY és VÉGHELY DEZSŐ. I-VIII. Győr, Bp., 1865-1891. VII. 270. 
14 Uo. VI. 435 és 437. 
13 Nemzetsége nem dönthető el egyértelműen, tartozhat a Hontpázmány-nemhez (GYORFFY GYÖRGY: AZ Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Bp., 1966-1999. 187.), vagy a Koppány-nem Ekli-ágéihoz — én magam inkább az utóbbihoz sorolnám. (GYÖRFFY GY.: i. m. III. 414; WENZEL G.: i. m. VII. 145 és XI. 513.). 
16 FEJÉR, G: i. m. VI/2. 237. (DL 58438 — Forgách It.) A kiadásban Oltuman fia Tamás szerepel. 
17 DL 25745. (Vágsellye) GYÖRFFY GY.: i. m. 230. 
18 [C] TÓTH: i. m. 289. [1287-1292] közötti dátummal. 
19 DL 86841. (Esterházy cs. hercegi ága lt., Repositorium 32-G-488.) 
20 Monumenta ecclesiae Strigoniensis I—II. Ed. FERDINANDUS KNAUZ. Strigonii, 1874-1882.; III. Ed. LUDO-vicus CRESCENS DEDEK. Strigonii, 1924.; IV. Ed. GÁBRIEL DRESKA, GEYSA ÉRSZEGI, ANDREAS HEGEDŰS, TIBURTIUS NEUMANN, CORNELIUS SZOVÁK, STEPHANUS TRINGLI. Strigonii-Budapestini, 1999. II. 174. Hazai okmánytár, i. m. VIII. 343. 
22 [C] TÓTH: i. m. 288. 
23 GYÖRFFYGY.: i. m. 1.421. 4 Regesta regum, i. m. 2826. 
25 Uo. 3012 és 3057. 
26 FEJÉR, G: i. m. VII/2. 184. 
27 Regesta regum, i, m. 3289. Vö. ZSOLDOS ATTILA: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. Bp., 1999. 82. Bár a király Pétert valóban minden további egyezkedés nélkül zárta ki a birtokból, de mint az a következőből látható, két hónapon belül új földet adományozott neki. Ez persze korántsem mond ellent a király új adomány-politikájáról leírtaknak. (Uo. 80-82.) Malántát adományozta neki. 1290-ben a Nyitra megyei Agacson vett földet hat márkáért.29 Birtokai fekvése folytán Csák Máté tartományúrhoz csatlakozott, illetve kellett csatlakoznia, akinek belső köréhez tartozhatott, mert 1295-1297-ben mint Máté képviselője vett részt abban az ügyletben, amelyben Mezőpilis nb. Mikolai30 Bás fia Péter bán és fia Miklós — korántsem önszántukból — eladták Ugróc várát Csák Máté nádornak.31 
A viszály, amelyben a megegyezés született, a következő. Történt egyszer — 1272 után, de mindenképpen 1286 előtt —, hogy Mihály ispán fiai, Mihály és Tamás mesterek embereikkel valamilyen okból megtámadták Smaragd ispánt és frater-ét Simont, valamint rokonait, illetve serviens-eit Zombát és Bodochát. A támadásból igen nagy csetepaté kerekedhetett, mert Smaragdnak levágták az egyik kezét, Zombát és Bodochát megölték, míg Simont megsebesítették, majd elvették lovaikat, és ezenfelül még más jogtalanságokat is elkövettek. Az okozott kár a kéz levágása és gyilkosság nélkül 100 márkára rúgott. A per IV. László király előtt indult és sokáig húzódott, míg végül a felek megegyeztek, hogy az ügyet fogott bírák döntésére bízzák. így is lett, a megbízottak döntése a következő volt: Mihály és Tamás Bars megyei öröklött birtokukat, Harót és vele Crispeny'1 földet — az oklevélben leírt határok között — örök joggal és visszavonhatatlanul Smaragdnak és örököseinek adják a kézlevágás, az emberölés és vérontás, továbbá a 100 márka károkozás ellentételeként. A birtok átadása megtörtént, mert 1322-ben Smaragd a birtokot a nyitrai káptalannak adta.33 
Felmerül a kérdés, mekkora volt, illetve mennyit érhetett a kálnaiak birtoka? Az a-datok alapján a következő egyszerű matematikai példát állíthatjuk fel. 
A birtok értéke = 100 márka + 1 kéz levágása + 2 emberölés + vérontás. Azaz, mivel az eset hatalmaskodás, ami a törvény szerint másnak a házára rontást jelenti, ezért a vétkes Szent István törvénye szerint34 10 tinót, azaz 10 márkát fizet.35 A 10 márka tartalmazza a kézlevágást és a vérontást. Az emberölés vérdíja Szent István törvényében 110 pensa,36 amely 110 márkát jelent, két embernél 220 márkát. Ezek szerint a birtok értéke 330 márka volt.37 Ha a Hóman Bálint által megállapított földárat használjuk, akkor Haró birtok és a hozzátartozó Krstyene területe 110 ekealj volt.38 Ez igen nagy területet jelent, ezért ellenőrzésképpen össze kell vetnünk más adatokkal is. Mivel a területen később sem létesült település, így a környező falvak határain belül kell keresnünk a területét. Kálna, Pél, Endréd, Várad, Lök és Krstyene területét összeadva 16 629 katasztrális holdat kapunk.39 A 110 ekealj 24 200 kat. holdnak felel meg.40 Látható, hogy az átadott 

Regesta regum, i. m. 3303. 
29 FEJÉR, G.:i. m. VI/1. 174. 
30 GYÖRFFYGY.: i. m. 462. 
31 WENZELG.: i. m. XII. 570, 572 és 640. 
32 Valószínűleg azonos Krstyene faluval. 
33 VAGNERJ.:Í. m. 398. 
34 ZÁVODSZKY LEVENTE: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp., 1904. 151. XXXV. De invasione domorum. 
35 HÓMAN BÁLINT: Magyar pénztörténet 1000-1325. Bp., 1916. (reprint) 165-167 és 278-288: 1 márka = 1 pensa = 1 arany = 1 tinó. 
36 ZÁVODSZKY L.: i. m. 145. XIV. De homicidiis. 
37 Az ár megfelel a korabeli nagyobb birtok, illetve uradalom árának. HÓMAN B.: i. m. 519. 
38 Uo. 501-506, amely szerint 1 ekealj föld ára 3 márka. 
39 A Magyar Korona országainak helységnévszótára. Szerk.: KOLLERFFY MIHÁLY és JÉKELFALUSSY JÓZSEF. Bp., 1882. 375: Kis- és Nagy-Kálna 820 és 2125 kat. hold. 642: Alsó- és Felső-Pél 2408 és 1114 k. h. 221: terület másfélszerese lenne a teljes területnek. Az ellentmondás feloldható: a peren kívüli megegyezésnek a célja pontosan az, hogy mindkét fél jól járjon, így nem feltétlenül a törvényben leírtaknak megfelelően állapították meg a hatalmaskodásért járó jóvátételt. Mégis mekkora volt az átadott föld nagysága? Krstyene területe 3428 kat. hold (15,6 ekealj), mivel ez Haró birtokhoz tartozott, Harónak ennél nagyobbnak kellett lennie, így a kettő együtt kb. 40 ekealj (8800 kat. hold) nagyságú lehettett. Tehát egy-egy birtok nagyságának kiszámításánál — bizonyos korlátok mellett — felhasználhatónak tartjuk a hatalmaskodások lezárásáról szóló okleveleket is. 
Függelék 
+ 1275 
A bácsi káptalan előtt az Ajnárd-fiak megosztoznak Valkó megyei birtokaikon 
Eredeti: 190x222+23 mm. Függőpecsét helye, chirographált. DL 74457. (Zámory cs.) — Az oklevél hamis az írása és az oklevélben szereplő személyek és a káptalani méltóságsor alapján: Póka szerémi püspök első előfordulása: 1277. május. 30.41 Ákos nb.42 Albert macsói báni tisztségéről nincs tudomásunk, ő 1272-ben és 1278-ban lovászmesterként43 illetve szebeni ispánként fordul elő. Kán nb. Lőrinc fia Lőrinc 1272-ben szörényi bán és dobokai ispán,44 1279-ben szörényi bán tisztségét viselte.45 1274-ben pohárnokmester, kevei és krassói ispán,46 1275-ben nem tudunk tisztségviseléséről. A méltóságsorra és a hamisítás lehetséges okaira lásd a következő oklevelet. 
A                                                                                                                            B                                                                                                                                                     C 
Universis Christi fídelibus tam presentibus, quam futuris presens scriptum inspecturis, capitulum ecclesie Bachiensis, salutem in salutis auctore. Ad universorum notitiam harum serié volumus pervenire, quod cum nos receptis litteris excellentissimi principis domini nostri Ladizlai Dei gratia regis Hungarie illustris pro Nicolao, Smaragdo filiis comitis Eynardi et Iohanne filio Eynardi fratre eorundem nobis directis cum venerabili patre Pouka eadem gratia episcopo Syrimiensis, magistro Laurentio et Alberth bano de Machou hominibus ipsius domini regis specialiter ad infrascripta mandata sua fideliter exequenda destinatis magistrum Iacobum cantorem ecclesie nostre predicte pro testimonio destinassemus. Tandem iidem homines domini regis unacum homine nostro ad nos redeuntes in presentia predictorum Smaragdi, Nicolai et Iohannis nobis concorditer retulerunt, quod facta divisione in personis servorum, mancipiorum et ancillarum eorundem, divisio possessionum suarum in comitatu de Wolkou existentium talis extitisset inter ipsos: Quod iidem Smaragdus et Iohannes affectum et petitionem Nicolai fratris ipsorum ac voluntatem infringere nolentes, sed potius favore fratemali prosequendo admittere volentes possessionem ipsorum Kukey vocatam in toto cum omnibus villis, sessionibus et universis iuribus ac utilitatibus suis concessissent, commisissent et dedissent Nicola(!) fratri ipsorum memorato et coram nobis dederunt perpetuo possidendam. Ergo idem Nicolaus alias suas possessionarias portiones in aliis possessionibus ipsorum, ubique in regno existentes sibi de iure debendas concessisset et dedisset et coram nobis commisit ipsis Smaragdo et Iohanni similiter perpetuo possidendas, preterea in possessionibus et portionibus predictorum Smaragdi et Iohannis convocatis commetaneis et vicinis suis primo in possessionibus in Bazakuz habitis inter ipsos huiusmodi divisionem fecissent: Quod villa Oreho vocata, villa Strug, Polichka, Bachcha, Vduorch, Charachunfolua et Ochrochkfolua a parte fluvii Zaua fine meridiei cum earum utilitatibus cessissent Iohanni filio comitis Eynardi perpetuo possidendas. Item villa Feieryghaz et villa Derspopfolua et quedam alie ville a Bazacu procedendo circa ipsam aquam existentes cum earum utilitatibus predicto Smaragdo devolute extitissent perpetuo possidendas. Tributum autem fori, quod in portus exigitur et tributum portus communiter percipient et habebunt. Iudicatum autem et iura iudicis fori idem Iohannes Smaragdo concessit in toto possidendum. Metas autem hoc ordine distinxerunt inter ipsas possessiones et villas posuisse, quod a parte orientali circa aquam Holtzaua prope capellam Beati Georgii sunt et incipiunt mete, inde directe ad occidentem per quasdam terras arabiles et silvas parvas per magnum spatium eundo pervenitur ad caput unius prati47 ad arbores pomi silvestris in unum conglutinatas sive duplicatas et per idem pratum in medio eundo ad partem meridionalem Iohanni et ad partem septentrionalem Smaragdo distingeretur, in fine ipsius prati48 directe flectitur ad meridiem per quoddam pratum ad villam Feyeryghaz pertinens ad longum spatium girando iungitur ad unam arborem nucus(!) et ad aliam arborem cerasi pro metis assignatis, ubi cadit in fluvium Zaua et circa ipsam Zaua ad occidentem eundo circuit villam Smaragdi Feyeryghaz vocatam usque unam antiquam et altam arborem zilfa pro meta per partes constitutam, ibidem flectitur ad septentrionem ad duas arbores ilicis keresa kerezthe dictas, abhinc per unum pratum parvum Malaka vocatum, bonum spatium veniendo flectitur ad occidentem ad unam arborem ilicis, dehinc ad arborem piri frondosam, exhinc ad occidentem directe vergendo pervenitur ad silvam Smaragdi Benedubraya vocatam, a parte fluvii Zaua terre arabiles sunt Iohannis et silva predicta Smaragdo remanente iungitur ad possessionem Opoy et Allexandri(!) et ibi mete terminantur. — In possessione vero Gyrekmezev ipsorum vocata facta divisione eligente nobili domina relicta comitis Eynardi villa portus sive Revfolu vocata, villa Vlach et villa Scentiwan Iohanni filio Eynardi. Item villa Gyrekmezev, Henyefolua et Gyechefolua cum earum utilitatibus Smaragdo devolute extitissent perpetuo possidendas, quasquidem villas talibus metis distingentes ab tnvicem separassent, quod prima meta incipit prope ipsam villam portus a parte orientis circa aquam Baza, inde procedit ad unam arborem ilicis, circa viam unam pro meta assignatam per quam viam versus Engh itur, que via ducit ad Magyarmezev, ipsam villam per medium dividendo a parte occidentis Iohanni et a parte orientis Smaragdo demonstrat, per ipsam puplicam et magnam viam eundo circuit et vadit circa silvam Smaragdi Gyermukerdev dictam et circa pratum ad longum spatium transeundo pervenit ad duas arbores ilicis terra circumfusas pro metis erectas, ubi iunguntur ipse mete ad possessionem Nicolai Kukey antedictam, in eadem via modicum spatium gradiendo flectitur directe ad meridiem ipsam silvam Gyermukerdev circuens ad bonum spatium et magnum pervenit ad silvam Nicolai Luuaz nuncupatam, arabiles terre Smaragdo a parte occidentis remanebunt ad villam Gyechefolua pertinentes declinando, exhinc ad arborem piri et sic tendit directe ad meridiem ad fluvium Baza, ad locum castri Hamzo vocatum et ibi mete possessionis Gyrekmezev terminantur. — Post hoc autem in possessione Athya circa Danubium peracta divisione missa forte villa Heren cum terra ad decem aratra et villa Ysar ad duo aratra Smaragdo. Item villa Michuarch cum terra ad sex aratra, Nirochen circa Belez cum terra ad tria aratra sufficienti Iohanni filio Eynardi cessissent perpetuo possidendas. Tributum, quod in Athya ibidem habetur et exigitur, communiter possidebunt et habebunt asserentes verő quandam viam zurduk vocatam, ubi sünt quedam arbores piri, pro méta assignasse. In reliquis autem possessionibus ipsorum cum tempore se ad hoc eis obtulerint divisionem inter se facere assumpserunt in modum et consuetudinem regni observando, quam quidem divisionem et distinctiones metarum sünt ipse Nicolaus sic et predicti Sumurakus et Iohannes pari consensu spontanea ultroneaque voluntate immutabiliter et irrevocabiliter perpetuo permane(!) et fieri commiserunt heredum per heredes conservare. Ut igitur huiusmodi rerum mancipiorum et possessionum divisines(!) robur perpetue obtineat firmitatis, nos eisdem ad petitionem partium presentes dedimus sigillo nostro roboratas et alphabeto intercisas. Dátum anno Domini Mo CCmo LXXmo quinto. Dyonisio preposito, Laurentio lectore, Iacobo cantore, Sebastiano Bachiensi, Paulo Syrmiensi, Iohanne Zeguediensi archidiaconis, Michaele custode, Paulo decano ceterisque canonicis ibidem Deo famulantibus iugiter et devote. 

+ 1280. 
A bácsi káptalan előtt szentmiklósi Pál és fia Péter két fundus-ukat eladják „Szár" Ajnárd 
ispán fiának Smaragd bánnak 
Eredeti: 230x107+12 mm. Nagyméretű díszes kezdőbetű. Függőpecsét selyemzsinóron, chirographált. DL 86853. (Esterházy cs. hercegi ága lt., Repositorium 47-S-2-NB.) Az oklevél hamis az írása és káptalani méltóságsor alapján: mindkét oklevél méltóságsora megegyezik a bácsi káptalan 1297-es oklevelében szereplővel (W. XII. 603. A bácsi káptalan 1332. aug. 19-i Smaragd fia László kérésére készült átírásából: DL 34091 — NRA 1504-22.), amely szerint Báncsa nb. Péter fia Tamás és fia Pál Valkó megyei Szat birtokukat két fiindus-szal eladták rokonuknak, ob dilectionem proximitatis et cogna-tionis Ajnárd fiának Jánosnak. Tehát mindkét oklevél erről vagy egy időben közeliről készült (annál is inkább mert az 1297-ből fennmaradt másik bácsi káptalani oklevél méltóságsorában a dékán már Imre volt — SUA Révay cs. lt., Sirmium 1-12 — DF 256576.). A hamisítás kiváltó oka Maróti János székely ispán, majd macsói bán birtokszerző politikája lehetett: 1398. febr. 20-án kapta meg Zsigmond királytól a hűtlenné lett Atyai Szár János valamennyi birtokát Pest, Pilis, Békés és Valkó megyékben (Zsigmondkori oklevéltár I-VI. Szerk.: Mályusz Elemér és Borsa Iván. Bp., 1951-1999. [=ZsO] I. 5192.), amelybe a bácsi káptalan márc. 28-án új adomány címén iktatta be (ZsO I. 5226.). 1399. máj. 17-én Maróti kérésére Zsigmond a bácsi káptalannal el- és meghatároltatta a Valkó megyei Atya birtokban lévő és hozzátartozó birtokrészeket (ZsO 
I. 5865 és 5952.). 1404-ben a hűtlen Smaragd leszármazottaktól elvett maradék Valkó megyei birtokokat is megkapta új adományként (ZsO II. 2924 és 3029.). Az utolsó atyai birtokrész darabot 1409-ben csereként szerezte meg Maróti János Kükéi Lászlótól (ZsO 
II. 6857 és 7048.). A két hamisítvány ezért készülhetett, de a jelek szerint Marótinak nem volt szüksége rájuk, mert a birtokokat törvényes úton is meg tudta szerezni. Ámbár mindkét oklevél hamis, mégis feltehető, hogy a bennük leírtak nem feltétlenül koholmányok, mert a birtokok felosztásakor, illetve az adásvételekor nem volt szükségszerű, hogy készüljön határjárás. 
Capitulum ecclesie Bachiensis, universis Christi fidelibus presentibus pariter et futuris presentium notitiam habituris, salutem in salutis largitore. Ad universorum igitur notitiam harum serié volumus pervenire, quod constitutis coram nobis Paulo de Sancto Nicolao unacum filio suo Petro ab una parte, item Smaragdo bano filio comitis Eynardi dicti Zaar ex altéra, idem Paulus et Petrus filius suus confessi sünt oraculo vive vocis quendam fundum ipsorum in villa Sclauonica et alium fundum in Sancto Nicolao existentes, simul cum terris arabilibus ad unum aratrum suffícientibus ac medietate cuiusdam silve Arusligueth nominate, que omnia secundum formám privilégii et litterarum patentium capituli ecclesie Beati Irinei, prout in eisdem vidimus contineri, a Misske de Sancto Nicolao forma donationis et Adriano similiter de Sancto Nicolao titulo emptionis habuerant, pro viginti marcis denariorum, quas ab eodem Smaragdo se dixerunt plenarie recepisse, vendidisse et vendiderunt coram nobis ipsi Smaragdo et per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus iure perpetuo et irrevocabiliter pacifice et quiete possidendas, tenendas pariter et habendas. In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem presentes litteras nostras ipsi Smaragdo bano dedimus et concessimus sigilli nostri privilegialis munimine roboratas et alphabeto intercisas. Dátum anno Domini Mo CCo octuagesimo. Presentibus tamen Georgio et Adriano filiis Iwanka tamquam dominis térre de Sancto Nicolao et hinc venditioni et emptioni consensum plénum prebentibus et assensum, Dyonisio preposito, Laurentio lectore, Iacobo cantore, Sebastiano Bachiensi, Paulo Syrmiensi, Iohanne Ziguediensi archidiaconis, Michaele custode, Paulo decano ceterisque canonicis ibidem Deo famulantibus et devote. 
ABC 

1286. augusztus 29. 
Domonkos, az esztergomi keresztesek mestere és a konvent bizonyítja a Kálnaiak és 
Smaragdus között létrejött egyezséget 
16. századi egyszerű másolat. DL 58008. (Békássy cs. lt.) 
Fráter Dominicus, magister domus hospitalis et conventus cruciferorum ecclesie Sancti regis Stephani de Strigonio, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Dominó sempiternam. Ad universorum notitiam, tam presentium, quam futurorum, harum serié volumus pervenire, quod Michael filius Michaelis de Kalna et magister Thomas fráter eiusdem comitis Michaelis ab una parte et comes Somoragdus filius Adam ex altéra coram nobis personaliter constituti proposuerunt concorditer per hunc modum, quod in causa, quam idem comes Somoragdus super amputatione manus sue et super morte Zomba et Bodocha cognatorum et servientium suorum et vulneratione Simonis fratris sui ac ablatione equorum eiusdem et super aliis iniuriis, necnon dampnis ad valorem centum marcarum absque predicta amputatione manus et morte ac aliis supradictis per eosdem, videlicet Michaelem et magistrum Thomam filios comitis Michaelis, eidem comiti Somoragdo illatis coram dominó rege excellentissimo Ladizlao Dei gratia illustri regi Hungarie contra ipsos Michaelem et Thomam fratrem eiusdem movebat et licet in ipsa causa diutissime processu extitisset. Tamenque omnis finis controversie per pacem consuevit ad ultimum temporarii per arbitrium proborum virorum, scilicet comitis Petri filii Zobozlay, magistri Petherke de Arma, comitis Benedicti de Malws, comitis Romani de Karwl et aliorum honestorum virorum in claustro nostro coram nobis taliter concordarunt: Quod iidem Michael et magister Thomas fráter eiusdem quandam terram seu possessionem eorundem hereditariam Horou vocatam in comitatu Borsiensi existentem cum terra Crispiny, que ad eandem terram et possessionem Horou pertinet sub una méta continentem inter villás seu terras, videlicet Endréd, Peel et Kalna iacentem cum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis per eundem comitem Michaelem patrem ipsorum et Jakou avum eorundem ab antiquo acquisitam, possessam et obtentam et successive per predictos Michaelem et magistrum Thomam filios ipsius comitis Michaelis usque modo pacifice tenutam et possessam dederunt et contulerunt pretextu premissarum iniuriarum et dampnarum ascendentium ad valorem centum marcarum et pro amputatione manus ipsius comitis Somoragdi ac pro morte Zomba et Bodocha cognatorum et servientium eiusdem et pro vulneratine ec effusione sanguinis ipsius Simonis fratris sui illatorum eidem comiti Somoragdo et per eum suis heredibus heredumque suorum successorum iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam et habendam. Meta quidem cuius possessionis seu terre Horou vocate cum ipsa terra Crispini pertinenti ad ipsam terram Horou et sub una meta continenti. Incipit et egreditur a parte Warad de quadam valle Bayka vocata et ibi existunt due mete terrestres; et abhinc exeundo de ipsa valle vadit iuxta terram eiusdem terre Bayka, que est terra iobagionum castri Borsiensis et pervenit ad viam publicam, que via venit de Bors et vadit in villam Sorlow et iuxta ipsam viam publicam similiter sunt due mete terrestres; et abhinc transeundo ipsam viam publicam vadit versus quoddam virgultum et ibi existunt similiter due mete terrestres; et deinde venit ad quandam viam publicam, que via procedit de villa Endred villa comitis Johannis filii Moch versus villam Luk et villam Peel; et abhinc transeundo ipsam viam publicam directe vadit ad virgultum supradictum versus villam Endred, ubi consistit ecclesiam; et deinde pervenit in ipso virgulto ad ultimum ad quandam viam, que via venit de duabus villis Endred ad virgultum superius nominatum; et ibi sunt iterato due mete terrestres, et per eandem viam vadit versus villam Luk supradictam et ibi iterato existunt due mete terrestres; et deinde regiratur et vadit ad virgultum superius nominatum et ibi sunt due mete terrestres; et abhinc eundo in ipso virgulto venit super duas metas terrestres; et deinde egreditur in eodem virgulto et venit super quandam viam, que venit de villa Endred ecclesiastica et ibi existunt due mete terrestres; et abhinc super eandem viam vadit versus villam Peel, ubi ecclesia consistit, et diutius eundo super eandem viam sunt due mete terrestres et eundo super eandem viam venit iuxta et contiguum virgultum et ibidem exeundo de ipso virgulto existunt due mete; et abhinc exeundo de ipso virgulto vadit per terram arabilem et venit ad terram Alberti de Peel, ibi iuxta quandam parvam vallem existunt due mete; et deinde vadit versus Zeky et ibi super terram arabilem sunt due mete; et abhinc venit super quandam viam publicam, que venit de Peel et transit ipsam viam et vadit ad quendam rubum et sub eodem rubo sunt due mete; et abhinc egreditur et vadit versus terram Woth Zeky et ibi in terra arabili existunt due mete; et deinde egreditur et pervenit ad quandam vallem Zekywewlghy, Horouwelghy vulgariter nuncupatam, ibi sunt due mete terrestres, et de ipsa valle exiit et pervenit ad terram Barnabe, et ibi sunt due mete; et abhinc currit iuxta terram eiusdem Barnabe versus quandam vallem, ibi sunt quedam arbores piri, iuxta quas arbores piri existit, quedam antiqua via, que Waradywth appellatur, et ibi existunt due mete; et deinde iuxta eandem viam antiquam tendit et vadit ad predictam publicam viam de Bors venientem et euntem ad villam Sorlow supradictam, et ibi sunt due mete; et abhinc transit ipsam viam publicam et vadit ad vallem Baykawewlghy supradictam, et ibi sunt due mete, ubi determinantur mete terre Horou cum terra Crispiny superius nominatum, sicut iidem Michael et magister Thomas filii comitis Michaelis cursum ipsarum metalium predicte terre recitarunt oretenus seriatim coram nobis. Insuper prefati Michael et magister Thomas filii comitis Michaelis tam per se, quam per suos firmiter et solempniter assumpserunt ipsum comitem Somoragdum et suos posteros in perpetua possessione predicte terre Horou et suarum utilitatum et attinentium conservare, et ab omnibus impetitoribus et molestare volentibus expedire suis laboribus et expensis. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presentes concessimus, sigilli nostri munimine roboratas. Datum tertio die octavarum Sancti regis Stephani, anno Domini Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto. 
(Kesobbi kezzel:) Lecta et correcta in dictione Somoragdus. 

Kis- és Nagy-Endréd 1072 és 1313 k. h. 465: Kis- és Nagy-Krstyene 1369 és 2059 k. h. 933: Alsó- és Fel-ső-VáradlS\ és 527 k. h. 507: Garam-Lök2971 k. h. 
40 BOGDÁN ISTVÁN: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. századvégéig. Bp., 1978. 161 és 180-183: 1 királyi ekealj = 150 királyi hold = 220 katasztrális hold. 
41 Erdélyi okmánytári. Összeáll.: JAKÓ ZSIGMOND. Bp., 1998. 352. 
42 RÁCZGYÖGY: AZ Ákos nemzetség címere. Turul, 67. (1995) 18. 
43 Erdélyi okmánytár, i. m. I. 316 és 362. 
44 ENGEL P.: i. m. II. 122., Erdélyi okmánytár, i. m. I. 316. 43 Erdélyi okmánytár, i. m. I. 366. 
46 Regesta regum, i. m. 2518. 

No comments:

Post a Comment