Friday, October 1, 2010

Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552-54


ajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 4. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1552-54. - Debrecen, 1982   15. oldal   

390/4.—391. Kecskeméti (de Kechkemet) Nagy (Nagh) Jánost Tasi (Tassi) Mihály elfogatta volt, de tisztes férfiak Lissa (Lyssa) Ambrus, Nagy (Nagh) András, Szabótúri (Zabo Thwri) Tamás, Csirke (Chirke) Imre, Nagy (Nagh) Gergely, Deák (Literátus) Balázs, Szabó (Zabo) Jakab, Nagy (Nagh) János, másik Szabó (Zabo) Tamás, Kalmár (Kai-mar) István, másik Kádas (Kádas) István, Szűcs (Zewch) Márk és Kassai (Kassay) János előtti egyezség és kezességük által perújítás született, a pert elnapolták a jövő Lőrinc napra (aug. 10.) azzal a feltétellel, hogyha Nagy Péter a kitűzött napra megjelenni nem akarna, vagy bármi módon azt elhanyagolná — az erőhatalom esetét kivéve — akkor a kezesek kötelesek lesznek Tasi Mihálynak 100 forintot, mint peres úton megnyertet letenni, a bíró úrnak pedig a vérdíjjal tartoznak, egyenként minden kezes 10 forintra kötelezi magát. Azonfelül Nagy Péter arra is kötelezte magát, hogyha a kitűzött napra nem jönne el, Tasi Mihály őt bármely helyen perbe foghatja, hasonlóképpen a kezesei is, az említett száz forint és a vérdíj, mint peres úton megnyert miatt, jelen bizonyság erejével. 

391/1. Tomori (Thomori) Balázs tanúit tartozik elővezetni tizenötöd napra Kádas (Kádas) János ellenében és bizonyítania kell, hogy Tót (Thot) Mihály neki, Tomori Balázsnak megparancsolta, hogy Szegedről el akarván menekülni, vezesse őket és hogy Tót Mihálynak erre megvolt a tisztsége és hatalma. 
391/2. Néhai Farkas (—) Fábián (nővére), Orsolya tiltakozott, hogy a testvérének feleségével folytatott pere itt befejeződött, és véget ért, de ő azzal nincsen megelégedve, perújításra fellebbezte az ügyet, tehát, ha időközben azokban a javakból valami kárba megy, azt vissza akarja kapni. 
392/2. Nagyszombatba való (de Nagzombat) Barát (Barath) Dénes szolgája, István megígéri és kötelezi magát Nagy (Nagh) Andrással szemben, úgy mégis, hogyha ura visszatér, hogy őt pünkösdig Szabó (Zabo) János tartozása, azaz 500 forint miatt kielégítse. De ha mégsem térne vissza, várja őt és jövő június 13-ig (ad proximum festum beati Antonii), tüstént azt követő napon a lefoglalt áruval, azaz a kara-siával kielégíti. 
392/4. Deák (Literátus) Pál Húsos (Hwsos) Mártonnal folytatott perét a földesúr székére fellebbezte, de mivel az nem volt szokás, perét elveszítette. 

dú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1564-65. - Debrecen, 1985   37. oldal   


Sabbato in festő dive Catarine (nov. 25. szombat) 
36/3. A szegedi (Zegedinus) Csütörtök (Chytertek) János felperes, valamint Szappanos (Zappanos) Miklós és Káka (Kaka) Gáspár között a Csütörtök Boldizsár pénze miatti perben olyan ítéletet rendeltünk és hoztunk, hogy Csütörtök János őket emiatt a pénz miatt törvényesen nem foghatja perbe, hanem Csütörtök Boldizsár maga jöjjön ide személyesen a pénz keresetére, ha őket a pénze miatt törvényesen akarja perelni. 
36/4. Szappanos (Zappanos) Miklós és Káka (Kaka) Gáspár Csütörtök (Chytertek) Boldizsár pénzét, tudniillik 484 forintot, amelyek itt a városban vannak, visszatartja és tiltja mások előtt a per bevégeztéig. 

Feria tercia ante festum Andree Apostoli (nov. 28. kedd) 
36/5. Ihos (—) Gergely ígérte a főbíró úrnak, hogy 245 forint 30 dénár adósságát meg fogja fizetni Szent András (nov. 30.) jelenlegi vásárán. 

Feria quinta in festő Sancti Andree Apostoli (nov. 30. csütörtök) 
36/6. A tihanyi (Thyhany) Jakus (Jakws) Sebestyén kijelentette Félegyházy (Felegyhazy) Bertalannak a meghalt Tihany (Thyhany) István úr társának örökös megnyugtatására és mentesítésére, hogy István úr javairól és hagyatékáról, amelyeket a törvény rendeletével Jakus Sebestyén és Félegyházy Bertalan között elkülönítettek és szétosztottak, egyik részük Jakus Sebestyénnek, a másik pedig Félegyházy Bertalannak jutott, hogy Félegyházy Bertalant, sem pedig az utódait soha Jakus István úr javai miatt nem pereli és nem követeli. Jakus Sebestyén a javak szétosztásáról kijelentette, hogy ő megelégedett és mindenki részéről felel, hogy senki Félegyházy Bertalant a javak elszámolása miatt továbbra sem fogja perelni és zaklatni. 
37/1. Ungváry (Wngvary) Mihály, Szűcs Rácz (Zewch Rascianus) Gergely szolgája, az uránál levő, tőle behajtandó adósságának részét a törvény erejével vallotta Kassay (Chassay) Jánosnak, vér szerinti testvérének, és megbízta, hogy aztán ő vegye fel számára. 
37/2. Szabó (Zabo) Balázs Szoboszlóról (Zobozlo) belépve ezen város kebelébe és tagjai közé, magát jobbágyul felíratta, beszámláltatta, és beíratott. 
37/3. Bese (—) Albert, Ábrán (Abran) Péter veje, polgárunk kijelentette Ábrán Péternek, a testvérének megnyugtatására és örökkévaló mentesítésére, vejének a háza miatt, amely itt a Mester utcában (in piatea Mesther) van, hogy Ábrán Péter a részéből, amely őt ebben a házban illette és megillette, teljesen ki- és megelégítette. Kijelentette, hogy ezután már e ház körül semmilyen keresete nincs, hanem ezt a házat 

r Megyei Levéltár forráskiadványai 25. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1576. - Debrecen, 1995   16. oldal   

- 631 -
Febr. in vigília pur. Mariae /Február 1. csütörtök/ 
631/1. 
Az érdemes Molnár /Molnár/ Péter és a kassai /Cassoviensis/ Szabó /Zabo/ Miklós mint felperesek és a debreceni /Debreceniensis/ Kovács /Kowacz / Imre mint alperes között lévő ügyben az alperes fiának, Kovács /Kowacz/ Jónának az érdekében való kezesség révén 1932 forint adósság keresetének ügyében olyan Ítéletet hoztunk, hogy a mi ítélőszékünk vizsgálatában kell ezekről a javakról az esküt letenni. Először, hogy ők a budai /Budensis/ Basa /Bassa/ által megölt Szőke /Zöke/ Andrástól a Bécsben /Viennae/ meghatározott helyes áron vásárolt ólomról vagyis fehér ólomról itt kötelezőlevelet nem adtak ki és nincs nekik. Másodszor, hogy a fentemlített összegből ők sem Szőke Andrástól, sem Kovács Jónától nem vettek fel, hanem a teljes összeggel 1932 forinttal tartoznak nekik. Harmadszor, hogy az előbb említett felperesek, Molnár Péter és Szabó Miklós, semmivel sem tartoznak sem Szőke Andrásnak, sem Kovács Jónának. Negyedszer, hogy azt a hordó csizmát, népiesen czismát egy hordóval, amelyet Szőke János és Kovács Jóna nekik az adósság elszámolására adott, nem biztos és meghatározott áron adta el. Végül a törvény szerint is megvizsgáltuk és úgy találtuk, hogy a kötelező levél jó, az 500 forintnyi adósság ugyanazon összegéről szól és nem más összegről, és hogy a későbbi levelek csak az előbbiek megerősítései abban a részben, ahol a fent említett 500 forintról beszélnek. Azonban az előbb említett Kovács Imre prókátorai jelen ítéletünkkel nem elégedtek meg, az alperes fiának Kovács /Kowach/ Ferencnek jelenlétében. Ezért az ügyet az erdélyi /Transsilvania/ fejedelem kúriájához fellebbezték. 

Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 25. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1576. - Debrecen, 1995   17. oldal   

Kassai /Kassay/ György mint uj ítélet szerinti felperes Nagyszombat városának / Tyrnaviensis/ polgára és a debreceni /Debreceniensis/ Somogyi /Somogi/ János mint alperes között egy bizonyos adósság összegének peréről ilyen ítéletet hoztunk, hogy Somogyi János köteles esküt tenni, a portékák, tudniillik a posztó árát, amelyet Deák /Literátus/ Jakab egykor az előbb említett felperesről vásárolt, ő nem ígérte, hogy pénzben vagy más portékában adja vissza és fizeti meg. És Deák Jakab, egykoron az ő szolgája, ezeket a portékákat nem az ő akaratával és egyetértésével vásárolta meg ezen felperestől. Azonban ezzel az ítélettel az említett felperes nem elégedett meg, az ügyet az erdélyi fejedelem kúriájára fellebbezte újabb felülvizsgálatra. 632/3. 
Zsidó /Sido/ Mátyás és Tót /Toot/ István előttünk személyesen megjelenve elmesélték, milyen viszálykodás támadt Csimori /Czimori/ István és Verbőci / Verböczi/ Máté között arról, hogy Csimori István Verbőci Mátét becsmérlő szavakkal illette, kiengesztelték egymást, egyik a másiktól bocsánatot kérve, Csimori István 20 forint kötbér alatt ígérte. 
Die pur. Mariae /Február 2. csütörtök/ 
632/3. 
Filles/Philles/ Albert, Sánta /Santha/ András mint felperesek és Farkas /-/ János mint alperes között előterjesztésük szerint nyolcad napra bizonyítani kell. 
-633 -
4 Febr. /Február 4. szombat/ 
633/1. 
Szíjgyártó /Zygiartho/ András prókátora, tudniillik Juhos /-/ István által a törvényszéken tiltakozott Patkó /Patkó/ István ellen, hogy esküjének meghallgatására eljönni elmulasztotta. 633/2. 
Borbély /Barbel/ Imre prókátora Zöldes /-/ György által tiltakozott Bartalis /-/ Ambrus ellen, hogy a bizonyítás előre kijelölt napjára nem volt kész és hajlandó és nem jelent meg. 633/3. 
A váradi /Varadiensis/ Szűcs /Zücz/ Mátyás és a debreceni /Debreceniensis/ Szűcs /Zücz/ Lőrinc hasonlóképp saját részükről felperesek és Gyöngyösi /Gyongiösi/ János alperes között úgy határoztunk, hogy amit akar bármelyikük, előterjesztésüket a következő napon előhozzák. 

No comments:

Post a Comment