Friday, October 1, 2010

Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1591/1592

ihar Megyei Levéltár forráskiadványai 30. Debrecen város magistratusának jegyzőkönyvei 1591/1592. - Debrecen, 1998
   65. oldal   23 forintot megnyert. 
4. Kovács (Kowacz) Boldizsár Bornemissza (Bornemiza) Ferenccel szemben harmadnapra feleletet adni tartozik. 
5. Lőkös (Leokeos) János Kádas (Kádas) Sebestyénnel szemben a február 19-i határozattal kihirdetett esküt letette. 
február. 26. 
6. Kovács (Kowacz) másként Szilágyi (Zilagi) Boldizsár előttünk személyesen megjelent, olyanforma bevallást tett, hogy Thőköli 
(Theokeoly) Sebestyén nevében Bornemissza (Bornemiza) Ferenctől peres uton megnyert adósságot a jövő pünkösdig el fogja igazítani és nemes Thököli Sebestyénnel meg fog egyezni, különben tartozik a mondott határ napig 100 forintot letenni és megfizetni. 
7. Bécsi (Viennensis) Rottingenter (keresztnév hiányzik) polgár és kereskedő felperes, valamint Nyirő ( Nyreo ) Mátyás alperes között bizonyos adósság miatti ügyben úgy határoztunk, hogy mivel a Brassó (Coronensis) városa eskü (alatt kitörve) leveléből kitűnik (tinta- folt miatt olvashatatlan), hogy az alperes (két szó a tintafolt miatt olvas hatatlan) a brassói seniornak volt (két szó olvashatatlan a tintafolt miatt) sem (tintafolt) - sem adott, ezért arról és amiatt, hogy abból a fogságból még nem szabadult ki eddig (egy szó olvashatatlan) a mondott esküt (még) nem tette le, az említett Nyirő Máté a határozat szerint esküt tett. 
8. Deák (Literátus) György és felesége Bőr (Bwr) Anna előttünk személyesen megjelentek, bizonyos rágalmazás miatt perbe szállottak, Bornemissza (Bornemiza) Ferenccel és feleségével, tőlük bocsánatot kérve őket megkövetve. Ha ők ezt az egyezséget megsértenék, Bornemissza Ferencet és feleségét becsmérelnék és emiatt az egyezség miatt sértegetnék, 
314. oldal. 
amit valamelyik a szokott módon bizonyíthatna, akkor az említett Bornemissza Ferenc és felesége, Nagy Anna ellenében minden peres eljáráson kivül azonnal 100 forinttal büntetődjenek. 
1. Turi (Thwry) László előttünk személyesen megjelent és olyan bevallást tett, hogy ő 61 forinttal tartozik tekintetes Mészáros (Mezaros) Dénesnek, hitére és becsületére kötelezte magát, hogy tizednapig meg fogja fizetni, arra az időre, minden vagyonát más hitelezői előtt Mészáros Dénes számára leköti és zálogba adja. 
2. Ötvös (Eotwes) Lőrinc Ötvös Tamás összes javait és ezüst kardját letiltotta. 
3. Vasas (Wasas) János ugyanannak összes javait letiltotta egy fél kupa (kupa), 129 uncia ezüst és 13 forint 8 dénár miatt. 
4. Nemes Torkos (Thorkos) János előttünk személyesen megjelent, bevallást tett, minden fia, leánya, testvére, közeli rokona és mindenki másnak - akit e jelen ügy érintene, vagy akire tar-tozna neheztelését a jövőben minden módon magára vállalja és mindenért felel, hogy ő a Cegléd utcában ( in vico Cegléd ), kelet felől Fodor (Fodor) Miklós, nyugat felől Kovács (Kowacz) György szomszédságában levő sarok kőházát, tekintetes Kassai (Kassay) Istvánnak 225 forintért eladta és áruba bocsátotta. 
március 2. 
5. Ötvös (Eotwes) György (a papir kitört, emiatt a név bizonytalan) előttünk személyesen megjelent egyben ilyen forma bevallást tett, az előbbi felesége Cene (Cene) Dorottya megrágalmazása ügyében, hogy a per megindult volt, de bizonyos jóakaratú férfiak közvetítésével a per elaludt, békés egyességre jutottak és ő Kovács (Kowacz) Boldizsár feleségének, Dorottyának rokonait, Deák (Literátus) Kovács János feleségét, ezek személyében az Ötvös rokonokat megkövette, azok különös kegyet gyakoroltak, azzal a feltétellel, hogy ha időjártával ezt a becstelenítést felújítja, akkor minden perbefogás jogorvoslat és kifogás nélkül, fejével bűnhődjék. 


RCHIVUM SUPPLEMENTUM ad honorem Béla Kovács dedicatum. A HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI különszám (Eger, 1993)
   Sugár István: Az egri vár 1552. évi ostromának sebesültjei halottai és sebészborbélyai • 189 (202. oldal)   


Ioannes Zewch pixidarius cast-rensis, in brachio per pixidem vulneratus, meretur flór. 3, et donum regiae maiestatis véstem. 
Lucas Nagh decurio castrensis, vulneratus fűit in capite, meretur flór. 2, et donum regiae maiestatis véstem. 
Petrus Kádas sub capitaneatu Gregorii literati pixidarius,25 in capite vulneratus, meretur flór. 2, et donum regiae maiestatis véstem. 
Lucas Kassay decurio castrensis, mancus factus, meretur flór. 5, et véstem pro dono regiae maiestatis. 
Mattheus Korcholas decurio castrensis, in capite et aliis membris vulneratus et surdus factus, meretur flór. 6, donum regiae maiestatis véstem. 
Georgius Maday pixidarius castrensis, in brachio vulneratus et in latere pixide transfixus, meretur flór. 4, et donum maiestatis véstem. 
Andereas Nagh pixidarius sub capitaneatu Gregorii literati, in brachio mancus factus, meretur flór. 5, et véstem pro dono. 
Georgius Vrban pixidarius castrensis, in humero transfossus pixide, meretur flór. 2, et donum pro véste una. 

Szűcs János várbeli puskás, puskától sebesült meg alsó karján, megérdemel 3 forintot és a király őfelsége ajándékát, egy ruhát. 
Nagy Lukács várbeli tizedes, a fején sebesült meg, megérdemel 2 forintot és a király őfelsége ajándékát, egy ruhát. 
Kádas Péter puskás Gergely deák kapitánysága alatt,25 a fején sebesült meg, megérdemel 2 forintot és a király őfelsége ajándékaként egy ruhát. 
Kassay Lukács várbeli tizedes nyomorék lett, megérdemel 5 forintot és a király őfelsége adományaként egy ruhát. 
Korcsolás Máté várbeli tizedes a fején és más tagjain sebesült és meg-siketült, megérdemel 6 forintot, a király őfelsége ajándékát, egy ruhát. 
Maday György várbeli puskás, az alkarján sebesült és a puska az oldalán hatolt át, megérdemel 4 forintot és a király őfelsége adományát, egy ruhát. 
Nagy András puskás Gergely deák kapitánysága alatt, az alkarja megcsonkult, megérdemel 5 forintot és ajándékul egy ruhát. 
Urbán György várbeli puskás, a vállán áthatolt a puska, megérdemel 2 forintot és adományt egy ruhára. 

25 Kádas Péter eredetileg a felsőtárkányi karthauzi barátok által a közelgő török ostrom hírére a várba küldött 4 főnyi kis csapat vezetője volt. Tehát az ostrom alatt Borne

missza Gergely deák parancsnoksága alá nyert beosztást a külső vár védelmére. Anthonius Nagy, cui medius pes in Gyenges per sagittationem pixidis thurcarum sagittatus (sic!) et média parte dilaceratus, perpetuus claudus et habét pedem ex ligno. 
Infrascriptorum nomina non habentur inter dominos curiales, neque inter stipendiarios, quia variis ofjiciis in obsidione servierunt. Ideo pro gratioso subsidio regiae maiestatis humillime suplicant 
...Matthias literátus Gyengyessy procurator officii pastoralis, sepissime fűit in arcé cursor et auditor dominorum praefectorum, qui propriis expensis et alios egenos iuvabat, praesertim sauciatos, tempore insultus instrumenta ignita ministravit. 
Habuit secum servitorem unum. 
Dentur florenorum quinquaginta sales et servitori una vestis. (MOL Lymbus 2. sor, 1-2. fasc.) 
III. 
Supplicationes orphanorum ac 
relictarum pro morte virorum in 
obsidione arcis Agriensis 
interfectorum. 
Domina Margaretha Kassay supplicat, quod páter eius providus Georgius Kassay lapidibus est obrutus et occubuit Stat in arbitrio regiae maiestatis. Videtur danda vestis et sales florenorum 10. 

Nagy Antal, akinek lábközepét Gyöngyösön a törökök puskáinak nyilazása révén megnyilazták és középső része szétroncsolódott, örökös sánta és falába van. 
Az alulírottak nevei nincsenek a kuriális urak között, sem a zsoldosok között, mivel különböző hivatalt viseltek az ostrom során. Ezért a király őfelsége kegyelmes segítségéért a legalázatosabban könyörögnek 
... Gyöngyössy Mátyás deák, a [lelki] pásztori hivatal gondviselője, a várban igen gyakorta volt futár és a prefektus urak kisegítője, aki saját költségén más szűkölködőket is megsegített, kiváltképpen a sebesülteket, támadások idején pedig a tüzes szerszámokat intézte. Egy szolgája volt vele. Adjanak néki 50 forint sót és a szolgájának egy ruhát. (MOL. Lymbus 2. sor. 1-2. fasc.) 
III. 
Árvák és özvegyek kérelmei az egri 
vár ostromában megölt férfiak 
haláláért. 
Kassay Margit asszony könyörög, mivel apját, Kassay György esküdtet a kő agyonnyomta és meghalt. A király őfelsége megítélésében áll. Jónak látszik egy ruhát és 10 forint sót adni néki. 

No comments:

Post a Comment