Wednesday, October 20, 2010

Egry család. (Egri).


Sieb&NI&Kemp&Orosz&MNZS&Petri's Egry adatai


Egry család. (Egri). [Nagy Iván]

Egry család. (Egri).

Szathmár megyének egyik legrégiebb családa, mely 1300-ban már birta azon megyében Egri helységet.
1366-ban Egry Péternek fiai László és János, nemkülönben rokonok Egry Imre részbirtokukat Egri helységben a Túr vizén épitett malommal együtt fejváltságúl Vasváry Tamás fiának Jánosnak száz forintban elzálogiták, de ismét visszafoglalák, miért őket I. Lajos a királyi udvar elé idézteté Szirmay: Szathmár várm. II. 294–296. ezen adatok.*.
1374-ben Egry Imre Szepessy Jakab országbirótól Egri helységre nézve határjárási parancsot vett ki.
Ugyanazon évben Egry László, Imre és Lökös Túr-Terebesen Jánky Lászlón malom-levágás és sertés-elhajtás által hatalmaskodást követtek el, miért I. Lajos király parancsa folytán ellenök tanuvallatás volt teendő.
Emlitett Egry Lászlónak leánya volt Borbála is Sásváry Jánosné, kitől Egressy leány-ágon a Szirmayak erednek.
1423-ban Egry Lászlónak fia Miklós, Péternek fia György Egri helység határát Terebestől jelekkel elkülönözni szándékoztak nádori parancs-levél mellett, de Perényi Péternek terebesi jobbágyai meggátolák. 1426-ban, valamint 1427-ben azt Miklós ismét siker nélkül sürgette.
1425-ben Egry Tamás Szathmár vármegye szolgabirája volt Szirmay: Szathmár várm. I. k. 131. lap.*.
1463-ban Egry Imre és Gergely ellen tanuvallatás tétetett, hogy Charnavoday Domokosnak és Egyednek udvari szolgáját nyilaikkal megsebzék, és hatvan arany forint értékü két paripáikat és egyéb fegyvereiket hatalmasul elfoglaltak.
1518-ban Egry Miklósnak fia Kelemen Egri helységbeli részét Salgay Bálintnak négyszáz forinton eladta, 1583-ban pedig Kelemennek neje Oroszi Erzsébet ismét hatszáz forint fizetést vett Sálgay Bálinttól, hogy Szolnok várában török fogságban sinlődő férjét Egry Kelement kiválthassa. 1592-ben ez eladás királyi beleegyezéssel is megerősittetett.
1589-ben Egry László, Bernát, Miklós, János, Czirjék és Sándri (Sándor) az Egri helységhez tartozandó, s néhai Egry Tamás s Lőrincz által néhai Mikolay Gergelynek elzálogositott Gyakor-Tölgyes és Piskáros köz-erdőknek visszabocsájtása végett Mikolay Ferenczet törvényesen megintették Szirmay: Szathmár várm. II. 295.*.
1596-ban Egry Bernát Szathmár vármegye szolgabirája volt Szirmay: Szathmár várm. I. köt. 131. l.*; 1609-ben pedig török rabságban lévén, ebből kiszabadulására Egri-ben egy telket Chahóczy Menyhértnek örök áron eladott.
1630-ban Egry István, László, és emlitett Bernátnak fia Bernát tiltakoztak a Mikolayak ellen a Piskáros és Gyakortölgyes-féle erdőknek használata végett.
E század elején Egry László és Pál Egry helységben közbirtokosok éltek a családból.
Az eddig előadottak nyomán teljes bizonyossággal csak ily nemzékrend alakitható:
Egry Péter; László 1366–1374.; Péter 1366.; Borbála (Sásváry Jánosné); Miklós 1423.; György 1423.
Valószinüleg e család szivárgott át Ugocsa és Zemplin megyébe is, hol e század elején Lasztócz és Czeke helység közbirtokosai közt emlittetik Szirmay C. Zemplin not. top. 111. 269. 304.*.
Ugocsa megyében szintén e század elején Egry Jánosnak özvegye Hetény, Csepe és Veléte helységben birtokolt.Pál ugyanaz időben élt (1805.) és a megyénél hivataloskodott Szirmay C. Ugocsa. 63. 135. 137. 147.*.
1848-ban Egry János Ugocsa vármegye első alispánja volt.
Talán e családhoz számitandó azon Egry István is, ki II. Mátyás király korában csapatvezér volt Engel Monumenta 315.*; valamint azon bihari János is, ki 1660-ban Nagy-Várad védelmében vett részt Szalárdy Siralm. m. krón. 539.*.
Egry nevü család birtokos Bihar, Szabolcs, Szathmár és Zemplin megyében, sőt Zala megyében is.
Egry család élt Győr megyében is már a XVII. század elején, hol Egry Márton 1629-ben hiteles okirat szerint szolgabiró volt.

Egry család. (Siroki). [Nagy Iván]

Egry család. (Siroki).

Eredetét Horvátországból veszi, onnan származott ki a törzs András, ki Eger várában kapitányoskodván, a Horvát név helyett Egry András nevet nyert; előnevét pedig a szintén Heves megyei Sirok-ról vevé, hol valószinüleg adomány utján jutott birtokrészhez. Elesett 1596-ban. Neje Terchy Anna öt férjet élt túl, az első Ispán András, második Ebeczky Mihály, harmadik Nyáry Sándor, negyedik Sinkovich Horváth Lukács volt, s végre az ötödik Egry András, mint kinek özvegye még 1614-ben élt Sz. Benedeki Convent Fasc. VIII. Nro 5.*. Ettől fia II. András, ki Egerben született, és 1616-ban már nős volt, felesége lévén Pomothi Almássy Zsuzsánna, kitől három fiu-gyermeke maradt: I. István, III. András és I. Márton.
Mielőtt azonban ezekről s utódaikról tovább emlékeznők, tekintsük I. Andrástól végig a családfát, mely igy sarjadzott le:
Egry András † 1596. (Terchy Anna); II. András 1616–1623. (Pomothi Almássy Zsuzsa) özvegy 1633–1649.; I. István 1650–1662. (Tholdy Kata); III. András †; I. Márton 1654.; IV. András (Dióssy Zsófia, ki utóbb Balassa Györgyné); Anna 1691. (Baloghy Miklós); II. István 1686.; III. István (Bakalár Anna); György; V. András (Szegesdy Zsuzsa); Mária (Darvas Zsigm.); Éva (Bene Ádám)
III. István (Bakalár Anna); II. Márton 1750.; László; István; Borbála (Horváth Mihály); Zsuzsa (Szilassy Ádám); Julianna (1. Rákóczy Péter. 2. Bene Gábor); Mária (Divényi István); György †; Zsuzsa; Mihály; Dániel 1770.; László; Éva (Dubraviczky); József 1769–1770. Nógrád v. fő-sz. biró. (Radványi Judit); Borbála (Laszkáry); János; Ádám; Ferencz; Ferencz; Vilhelmina † 1836. (Detrich Lajosné)
II. Andrásnak fia I. István és I. Márton 1651-ben részint együtt, részint külön Nógrád megyei Kis-Berczelre, 1652-ben Hont megyei Kőkeszi, Almás és Győrke, és Nógrád megyei Bakófalva és Horpács, 1660-ban szintén Nógrád megyei Terbeled helységben adomány nyomán iktattatik be Sz. Benedeki Convent. Fasc. 67. Nro 29. 73. 8. 9. 10. Capsa A. Fasc. 4. Nro 17. 18.*.
I. Istvánnak nemességét Süve Bornemisza, máskép Budai Bolgár Pál kétségbe hozván, e miatt I. István Bornemiszát 1652-ben Nógrád megye előtt becstelenitő perbe idézte, melyben nevezett Bornemisza elmarasztaltatott, s I. István a pert megnyerte Nógrád megyei 1652-ki Jegyzőkönyvben az egész per beiktatva.*.
Egry Anna I. Istvánnak Tholdy Katalintól Tholdy Lászlónak leányától született leánya, Baloghy Miklós hitvese 1691-ben több társával ellentmond Borsiczky János beiktatásának Herencsén, Pribel, Borosznok, Csalár stb. helységbe történt beiktatásának Sz. Benedeki Convent. Fasc. XI. Nro 61.*. Ez ág Anna által leány-ágra szakadt.
II. Andrásnak özvegye Almássy Zsuzsánna, mint fiainak Egry István, András és Mártonnak gyámja, és Tercsy Ferencz fiával Jánossal örökös csere-szerződésre lépnek Nógrád megyei Kis-Szalma-Tercs, Kövesd, Becske és Pest megyei Cseő helységbeli birtok iránt 1633-ban Sz. Benedeki Convent. Fasc. XIII. Nro 38.*.
IV. Andrásnak neje Dióssy Zsófia utóbb Beppor Pál tábornokhoz, s végre gyarmati Balassa Györgyhöz ment nőül. Ez ág Máriában Darvas Zsigmond nejében kihalt.
I. Mártonnak unokája III. István tartá fen a családot, kinek figyermekei által a család a jelenig jött le.
A család czimere: a paizs mezejében egy jobb felé forduló könyöklő kar, kivont kardot tartva, melynek hegyén törökfej függ, ugyan ez látható a paizs fölötti sisak koronáján is.

Egry (alias Dobray). [Kempelen]

Egry (alias Dobray).
 A XVII. század közepén Vasmegyében élt Mihály. Állitólag armálista. (Balogh 51.)

Egry (alias Dora), l. Agriensis. [Kempelen]

Egry (alias Dora), l. Agriensis.

Egry (alias Kányay). [Kempelen]

Egry (alias Kányay).
 Czímeres nemeslevelet 1616. aug. 1. E. Márton kapott (Arad- és Nyitram. lt.).

Egry (alias Matolcsy). [Kempelen]

Egry (alias Matolcsy).
 Borsodmegyei család. – Vö. Gorzó 33.

Egry (alias Mészáros). [Kempelen]

Egry (alias Mészáros).
 Czímeres nemeslevelet 1642. szept. 5. E. András nyert. (Győrm. lt.)

Egry (egri). [Kempelen]

Egry (egri).
 Régi, szatmármegyei család. – Gábor 1818. évi czímerpecsétje a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt. – Vö. NI. IV/17–19.; Gorzó 33.

Egry (siroki). [Kempelen]

Egry (siroki).
 Nemességét Nógrádmegyében igazolta. Czímerpecsétje ugyanezen és Pestmegye levéltárában. Leszármazási tábla a pestmegyei levéltárban. – Vö. NI. IV/15–17. (gen.); Simon 31.; Siebm. 150.; Kősz. 89.; és E.-családbeliek.

Egry, l. Török (alias E.). [Kempelen]

Egry, l. Török (alias E.).

Lap 1 2 3  Következő

Megjegyzések

Még nincs megjegyzést.


   Sieb&NI&Kemp&Orosz&MNZS&Petri's Egry adatai


Egry. [Kempelen]

Egry.
 Czímeres nemeslevelet 1652. febr. 20. E. János és E. (alias Kassai) János nyertek. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. 225.)

No comments:

Post a Comment