Friday, October 29, 2010

A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza

Bencsik János - Viga Gyula szerk.: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza : az 1987. október 19-én Mádon rendezett tájkonferencia anyaga (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 22. Miskolc, 1965)
942.   Frisnyák Sándor: A Zempléni-hegység gazdasági mikrokörzetei a 18–19. században (31. oldal)
... sertéshizlalás. ( A hegyaljai sertéseket a kassai sertésvásárokon értékesítették). A hegyaljai borfalvak ...
943.   László Tamás: Mád történeti városszerkezete (74. oldal)
... Mád, Erdőbénye, Tolcsva. Ezekben a kassai mintájú városszerkezetnek a helyi jellegzetességeket ...
... kötik össze, mint azt a kassai példán láttuk. A vizuális kapcsolatra ...
... zárt képe szintén hasonló a kassai városképhez és városszerkezethez. Mád városszerkezete ...
944.   László Tamás: Mád történeti városszerkezete (75. oldal)
... vízrajzi viszonyokhoz való alkalmazkodás a kassai típusú városszerkezet sajátos adaptációjához vezetett, ...
945.   László Tamás: Mád történeti városszerkezete (80. oldal)
... szerkezetet, mint ahogyan azt a kassai központos elhelyezkedésű templomok teszik. Magassági ...
946.   Varga Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori kataszteri felmérésében (1787) (135. oldal)
... 7 család Körösi 2 család Kassai 6 család Kun 2 család ...
947.   Varga Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori kataszteri felmérésében (1787) (138. oldal)
... 10, Kovács 9, Pap 7, Kassai és Molnár 6- 6, Almási, ...

Bencsik János - Viga Gyula szerk.: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza : az 1987. október 19-én Mádon rendezett tájkonferencia anyaga (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 22. Miskolc, 1965)
   Varga Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori kataszteri felmérésében (1787) (138. oldal)   
... 36,8%- uk) helynévi eredetű. ( 6 Kassai, 5- 5 Debretzeni és Almási, ...
Az 1787. évi birtokösszeírásban 278 olyan családnevet találunk, melyek viselői Tokaj városban éltek. (Külön mutatjuk be az extraneus birtokosokat.) 
Érdekes és változatos képet mutat a családnevek gyakorisági sorrendje. Néhány családnév igen nagy megterheltségű. 
(Kis 13, Nagy 10, Kovács 9, Pap 7, Kassai és Molnár 6-6, Almási, Debretze-ni, Horváth, Szabó, Szilágyi, Szűcs 5-5, Farkas, Jászói, Jenéi, Keresztúri, Oláh, Rátz, Roskovich 4-4). Az első 19 leggyakrabban előfordult családnév adja az összes neveknek a 39%-át. Közöttük egyetlen egy olyan van, amelyik nem magyarnyelvi alakulat, hiszen a népnevek (itt Horváth, Oláh, Rátz) nem jelentenek feltétlenül ahhoz a néphez tartozót. 
A nagy számú, azonos nevűekből arra következtethetünk, hogy 1787-ben már meglehetősen egységes etnikum lehetett Tokaj szőlővel bíró népessége. Az azonos nevek többsége minden bizonynyal rokon családokat is jelenthetett. 
Az első leggyakrabban előfordult 19 családnévből a legtöbb (36,8%-uk) helynévi eredetű. (6 Kassai, 5-5 Debretzeni és Almási, Szilágyi, 4-4 Jászai, Keresztúri, Jenéi.) Tehát erős kapcsolódást mutat a közeli Abaúj s a távolabbi Szilágy, Bihar felé. Alig valamivel kisebb a foglalkozásnévből származóak száma: 5 (26,3%). Ezek jórészt gyakori „mindennapi" foglalkozások: kovács, molnár, szűcs. 15,7%-uk népnév (Horváth, Rátz, Oláh) és tulajdonságra utaló (Kis, Nagy, Farkas). 
A teljes névanyagot (278 családnevet) tekintve, a következő megállapításokat tehetjük: Magyar névalakulat az összes nevek 70,15%-a (195 családnév), idegen nyelvi alakulat 24,46%-a (68 családnév), megfejthetetlen eredetű 5,4%-uk (15 családnév). Számbelileg a legnagyobb arányt a helynévből alakult családnevek alkotják (108 család = 38,8%). Ebből joggal feltételezhetjük azt, hogy az 1787-ben Tokajban lakó szőlőbirtokosok egykor bizony „idegenből", nemegyszer messzi vidékekről érkezhettek. A lokalizálható helyek többsége leginkább Zemplén, Abaúj, Szabolcs, Borsod, Bihar megyék felé mutat. Nem ritkák közöttük azonban a dunántúli, az erdélyi és az alföldi helynevek sem. 
A második legnagyobb csoportot képezik a minden valószínűség szerint német nevek (36 családnév, az összes nevek 12,9%-a). Az 1711 utáni német telepítési akciók következményeként ezen nem csodálkozhatunk. Részben ennek az akciónak, részben a ter-
              mészetes vándorlásnak a következménye az egyéb idegen nyelvi alakulatok jelenléte az 1787. évi összeírásban. így az összes családnevek 6,5%-a (18 családnév) valószínűleg szlovák, 2,8%-a lengyelorosz, 1%-a szerbhorvát, 0,7%-a olasz és 0,35%-a görög név. 
A lengyel, orosz, görög családnevek létét indokolja, hogy évszázadokon át ilyen nemzetiségűek forgalmazták a híres borokat külföld felé, akik közül többen le is telepedtek. Olasz telepesekről másutt is tudunk a Hegyalján, a hagyomány szerint - mint ismeretes - a szőlőkultúra terjesztésére hívták be őket talán még Árpád-házi királyaink. Letelepedésükre helynevek is utalnak: Olaszliszka, Bodrogolaszi. 
A helynévi és a német (idegen) nyelvi eredetre utaló családnevek mellett jelentős a foglalkozás névből keletkezett nevek száma: 29 családnév (10,43%). Többségük gyakori, a XVIII. században igen elterjedt mesterséget jelentenek. Igazán ritkának talán csak a Kaskötő, Fövéges, Soós, Révész mondhatók. Ugyancsak népes csoportot képeznek a keresztneveket jelentő családnevek, számuk: 25 (8,9%). Férfinévből 24, női névből csak 1 családnév származik (8,6 és 0,3%). Bibliai eredetű család 4 (1,4%). Teljes keresztnévből 24 családnév (8,6%), képzéssel alakult családnév mindössze 1 található (0,3%). Népnév a családnevekből 10 (3,5%), ami viszonylag kevésnek mondható. (Más vidékek hasonló időbeli vizsgálataihoz mérve.) 

2. Nem tokaji lakos szőlőbirtokos családok az 1787. évi birtokösszeírásban 
A hegyaljai borok vonzerejét mutatja, hogy a XVI. századtól kezdve mind többen igyekeznek szőlőbirtokot szerezni valamelyik városka határában. A királyi, fejedelmi udvarok mellett előbb a főnemesség, majd később a köznemesek, s a tehetősebb polgárok is megvetik a lábukat. A XVI-XVII. században például több debreceni polgárnak volt szőlője a Hegyalján. 
1787-ben Tokaj város szőlőhegyén 45 vidéki (extraneus) családnak volt szőlőbirtoka. Ekkor csak 17,7%-uk, azaz 8 család volt távolabbi vidékről való (Kolozsvár, Kassa 2 család, Szatmár, Tas-nád, Igló, Gálszécs, Dorog). A többségük 15 kilométeren belül élt. A családnevek után zárójelben megadjuk lakóhelyüket is: 
    
     


 Batta (Csobaj) 
Balogh (Lök) 
Bakó (Szabolcs) 
Csikai (Ladány) 
Cseh (Rakamaz) 
Danes (Dada) 
Dombi (Búj) 
Filep (Ladány) 
Fazekas (Kassa) 
Gönde (Tarcal) 
Hory (Eszlár) 
Ibrányi (Keresztúr) 
Kolman (Szatmár) 
Kovács (Csobaj) 
Kozma (Eszlár) 
Kaskötő (Csobaj) 
Kunics(Zombor) 
Kopy (Kassa) 
Kovács (Kolozsvár) 
Körtvélyesi (Keresztúr) 
Keresi (Csobaj) 
Kanisai (Nagyfalu) 
Lideman (Igló) 
Liszkai (Ladány) 
Lencsali (Nagyfalu) 
Megyeri (Csobaj) 
Nagy (Csobaj) 
Osváth (Csobaj) 
Oláh (Keresztúr) 
Olcsvári (Bereck) 
Ortutay (Tímár) Prámer Ádám (Mád) 
PapNs. (Keresztúr) 
Prámer Márton (Mád) 
Patay (Prügy és Báj) 
Póczi (Lök) 
PapNs. (Tasnád) 
Rátz (Csobaj) 
Rátzkevi (Csobaj) 
Smith (Rakamaz) 
Szoboszlai (Csobaj) 
Sztatyi (Dorog) 
Szemere (Gálszécs) 
Szabó (Eszlár) 
Szabó Ns. (Zombor) 

1. A tokaji illetőségű családnevek gyakorisági sorrendje Kis 
13 család 
Járos 
2 család 
Nagy 
10 család 
Kelemen 
2 család 
Kovács 
9 család 
Kotzog 
2 család 
Pap 
7 család 
Körösi 
2 család 
Kassai 
6 család 
Kun 
2 család 
Molnár 
6 család 
Liszkai 
2 család 
Almási 
5 család 
Lénárt 
2 család 
Debretzeni 
5 család 
Lucskai 
2 család' 
Horváth 
5 család 
Meleg 
2 család 
Szabó 
5 család 
Miskoltzi 
2 család 
Szilágyi 
5 család 
Nóta 
2 család 
Szűcs 
5 család 
Nyitrai 
2 család 
Farkas 
4 család 
Palugyai 
2 család 
Jászai 
4 család 
Patai 
2 család 
Jenéi 
4 család 
Pálffy 
2 család 
Keresztúri 
4 család 
Pávai 
2 család 
Oláh 
4 család 
Popovics 
2 család 
Rátz 
4 család 
Püspöki 
2 család 
Roskovich 
4 család 
Szarka 
2 család 
Asztalos 
3 család 
Abraham 
1 család 
Beleznay 
3 család 
Agóra 
1 család 
Dessewfy 
3 család 
Andrássy 
1 család 
Kelecsényi 
3 család 
Aranyi 
1 család 
Komáromi 
3 család 
Aranyosi 
1 család 
Lippay 
3 család 
Aspremont 
1 család 
Robántzki 
3 család 
Badányi 
1 család 
Sváby 
3 család 
Bagaméry 
1 család 
Szathmári 
3 család 
Baksai 
1 család 
Szerentsi 
3 család 
Balázs 
1 család 
Székely 
3 család 
Balázsi 
1 család 
Szombati 
3 család 
Ballá 
1 család 
Balló 
2 család 
Balogh 
1 család 
Balogh 
2 család 
Barsi 
1 család 
Bán 
2 család 
Bartek 
1 család 
Bodnár 
2 család 
Bata 
1 család 
Böszörményi 
2 család 
Bárány 
1 család 
Czeglédi 
2 család 
Bárczy 
1 család 
Dávid 
2 család 
Bárdos 
1 család 
Erdős 
2 család
Bártfai 
1 család 
Fazekas 
2 család 
Bekényi 
1 család 
Fábián 
2 család 
Belovári 
1 család 
Fáy 
2 család 
Bélteki 
1 család 
Fekete 
2 család 
Benitzki 
1 család 
Gáli 
2 család 
Benkótzi 
1 család 
Ilki 
2 család 
Berényi 
1 család  Berkó 
. család 
Gáspár 
1 család 
Bihari 
család 
Gedeon 
1 család 
Bilski 
család 
Gomis 
1 család 
Bohus 
család 
Görög 
1 család 
Boros 
család 
Grovitzki 
1 család 
Bujdosó 
család 
Gróff 
1 család 
Buttler 
család 
Gyulai 
1 család 
Brán 
L család 
Gyuritskó 
1 család 
Capitz 
család 
Halasi 
1 család 
Czakó 
család 
Halász 
1 család 
Czelláth 
család 
Hilinger 
1 család 
Czeglédi 
család 
Hintsch 
1 család 
Czika 
család 
Hoffner 
1 család 
Czipár 
család 
Hollerider 
1 család 
Czudány 
család 
Izsó 
1 család 
Csengeri 
család 
Jakab 
1 család 
Dankó 
család 
Janetz 
1 család 
Daru 
család 
Jámbor 
1 család 
Dániel 
1 család 
Jánosi 
1 család 
Demantzai 
1 család 
Jesernyik 
1 család 
Demeter 
család 
Jeszenszki 
1 család 
Deretskei 
1 család 
Jóna 
1 család 
Devári 
család 
Juhász 
1 család 
Dézsi 
1 család 
Kancz 
1 család 
Dobai 
család 
Kaposi 
1 család 
Dobrai 
család 
Karádi 
1 család 
Dombi 
család 
Karikó 
1 család 
Dombrádi 
család 
Karosi 
1 család 
Dovári 
család 
Kaskötő 
1 család 
Dőry 
család 
Katona 
1 család 
Drótos 
család 
Katonka 
1 család 
Dvorszki 
család 
Kádár 
1 család 
Egyedi 
család 
Karászi 
1 család 
Erdélyi 
család 
Kecskés 
1 család 
Erintz 
család 
Keltz Ketzer 
1 család 
Ertségei 
család 
1 család 
Fábritzki 
család 
Kerek 
1 család 
Fejér 
család 
Kerekes 
1 család 
Fenyvesi 
család 
Kessala 
1 család 
Ferentzi 
család 
Kcrtsi 
1 család 
Fórián 
család 
Killer 
1 család 
Fogarasi 
család 
Kiró 
1 család 
Forgách gróf 
család 
Klinkó 
1 család 
Forgács 
család 
Klobusitzki 
1 család 
Födétsi 1 
család 
Kloss 
1 család 1 család 
Fövegcs 
család 
Kotsándi 
Füredi 
család 
Kolman 
1 család 


 Kolláth 
család 
Nyikos 
1 család 
Kolozsi 
család 
Nyilas 
1 család 
Koncz 
. család 
Nyilasi 
1 család 
Kornis 
család 
Nyitra 
1 család 
Kozma 
. család 
Nyitrai 
1 család 
Kőszegi 
család 
Okolicsányi 
1 család 
Kultsár 
család 
Orbán 
1 család 
Lakatos 
család 
Orosz 
1 család 
Lantos 
család 
Országh 
1 család 
Laskovich 
: család 
Oszvald 
1 család 
Lech 
család 
Ónodi 
1 család 
Leffer 
család 
Őrösi 
1 család 
Legát 
család 
Paksi 
1 család 
Lencsáli 
család 
Phanschmiedt 
1 család 
Lévai 
család 
Paraskovich 
1 család 
Lipcsei 
család 
Pataki 
1 család 
Litzenmajer 
család 
Pápai 
1 család 
Lőcsei 
L család 
Pásztor 
1 család 
Ludvinyi 
család 
Petser 
1 család 
Lukács 
család 
Perényi báró 
1 család 
Madách 1 
család 
Piróka 
1 család 
Major 
család 
Pusztai 
1 család 
Magyar 
család 
Rabovszki 
1 család 
Mató ] 
család 
Raj eh 
1 család 
Mattis 1 
család 
Rátzkevei 
1 család 
Márki 
család 
Rechner 
1 család 
Máté 
család 
Révész 
1 család 
Medvetzki 
család 
Román 
1 család 
Meltzer ; 
család 
Rozgonyi 
1 család 
Mendeli 
család 
Rózsa 
1 család 
Meskó J 
család 
Sánta 
1 család 
Mezei ] 
család 
Sárosi 
1 család 
Mező 
család 
Skultéti 
1 család 
Méhi 
család 
Sikora 
1 család 
Ménes 
család 
Soós 
1 család 
Mihetz 
család 
Somogyi 
1 család 
Mocsai 
család 
Spóner 
1 család 
Monori 
család 
Száraz 
1 család 
Móritz 
család 
Schérer 
1 család 
Moralli 
család 
Schmutzer 
1 család 
Morvái 
család 
Szebenyi 
1 család 
Nagyidai 
család 
Szegedi 
1 család 
Najman 
család 
Szekeres 
1 család 
Napkori 
család 
Szentmiklósi 
1 család 
Némati 
család 
Szőlősi 
1 család 
Nóvák 
család 
Szúd a 
1 család 
Nyeste 
család 
Voznyitzki 
1 család 

TARTALOM 

Takács Péter: Az úrbérrendezés Mádon 5 
Bodó Sándor: Tokaj -Hegyalj a körülhatárolása 14 
Frisnyák Sándor: A Zempléni-hegység gazdasági mikrokör-
zetei a 18-19. században 22 
Udvari István: Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak kapcsolatainak történetéhez 48 
Páll István: Szabolcs megye és a hegyaljai mezővárosok kapcsolata a 18-19. században 62 
László Tamás: Mád történeti városszerkezete 68 
Erdész Sándor: Szüreti népszokások kialakulása a hegyaljai 
mezővárosokban 86 
Bencsik János: Mád társadalma 94 
Bencsik János: Tokaj város tanácsának gabonafelvásárlása a 
XVIII. századvégén 115 
Varga Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori kataszteri felmérésében (1787) ... 130 

No comments:

Post a Comment