Thursday, October 7, 2010

Kassay Katalin

http://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/emszt_10_02.pdf


ördögkép ördögábrázolás; reprezentarea grafică a
diavolului; graphische Darstellung des Teufels. 1582: Ez
Kassay Kalmar Thamasne Borbara ázzon ... veon egy
keonyweth eleo ... Es kepek valanak Irwa benne, hol király
kepe hol eordeog kep, hol zerenchye kereke, es kileomb
kwleomb fele kepek [Kv; TJk IV/1. 106]. 1662: Azon
toronynak négy szegletiben3 négy emberi formában, de
emberi staturákot, termetbéli mértéket meghaladó ördögképek
valának ki csinálva igen nagy mesterséggel [SKr
262-3. — aLichtenstein herceg kastélyában].


3. ördögi praktikákról, bűbájoskodásról szóló (könyv);
(carte) de vrăjitorie; Zauber- (Buch). 1582: Borbara ázzon
... az hona alol veon egy keonyweth eleo ... akor az Ideobe
hallottam vala hogy vadnak Eordeongeos keonyvek es ha
ember olwas benne tehát eleo Jeonek az Eordeogeok |
Kuthos Iacab vallia hogi hallotta mastol hogy volt ez
Cassay Azzonnal egy Eordeóngeós keónyw [Kv; TJk IV/1.
106, 108].

5. hitetlen, istentelen ember; necredincios, păgi^n; Ungläubige(
r), Heide. 1592: Georgy Eotweos Marton Inassa
Ach Antal fia vallia ... Eztis hallottam vgian Cassai Borbara
zayabol hog atkozta az warost, Az Isten meni keówel
veztene el, Jwne el az Twz víz swlliesztene el... mert poganok
es Istentelenek laknak ebbe az varosba egi kereztenj
ember nem lakik [Kv; TJk V/l. 300-1]. 1661: Úgy is látom,
pogánynak és nem igaz kereszténynek tartasz [TML
II, 121 Teleki Mihály Veér Judithoz]. 1663: Kegyelmed
nyugtassa meg elméit, hogy Isten Kegyelmedet vissza hozván,
azon authoritásban, gratiában, becsületben leszen,
mint az előtt; hiszem Uram, mü is nem pogányok vagyunk,
nem is írok Kegyelmednek hiúságot [TML II, 661 Kászonyi
Márton Teleki Mihályhoz].
8. szitk kb. istentelen; nelegiuit, josnic; gottlos. Szk: -
eb. 1619: ím az hitetlen pogány ebek, ezek a törökök ...
elhitették vala v.lünk, hogy az magyarországi követet,
Korlát Istvánt csak bé sem bocsátják Konstantinápolyba
[BTN2 384]. 1666: ő nagysága az portára írjon ... hadd
érné elébb az portát az ö nagysága panaszsza, mintsem a
váradiaké ... ez dologra vigyázzon s az én személyem ellen
is, ha mit moveálnának az pogány ebek [TML III, 639
Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz] * ~ kurva. 1603: Eordeogh
Andrasne ... vallia ... Az zitkoknak formaia eszembe
nem Jwt, hogy ha erettnek kwrwanak mondae vagy poganj
kwrwanak [Kv; TJk VI/1. 693] * ~ kurvafia. 1634: Nosza
alyatok be az Eóczetek hazahoz, lessetek ki az másik
czigantis, ha ki JeÖ, fogjatok megh uerjetek megh az
Pogány hires kurva fiat [M.köblös SzD; DLt 383]. 1736:
Minden szitkozódások az férfiaknak, uraknak, nemeseknek,
alábbvaló rendeknek ez volt: Aha bustya vére, lelketlen
kurva fia, pogány kurva fia [MetTr 415] * - lélek
kurva. 1592: Sophia Farkas al(ia)s Achj Antal leania ...
vallia hallottam Cassai Borbara zayabol, mikeppen zitta
Janos papot mondwan, az pogan Eretnek lelek Curwa az
Niarj Marton Aiandeka mellet hamis es czigani teórwent
tezen az pogan lelek Curwa [Kv; TJk V/l. 301] * - lelkű.
1688: Döfje az Pogány lelkű a' Tehenemet [Dés; Jk].
1697: (Hogy) Pogány lelkűnek hamis lelkűnek ... kiáltottam
vagy szidalmaztam volna ... Simpliciter tagadom [Dés;
Jk].
o Szn. 1551: Pogan Soflya ázzon nehaj barcziaj Paine
[Mezőszengyei TA; BfR 304/108. — L. MNy LVI1I, 491-
2]. 1584: mattius Albertne kj annak vtanna Pogan Miklosne
volt [Dés; DLt 213]. 1585: Pogan Miklós [Kv; TJk
IV/1. 393]. 1677: Pogány Ersok [Szentegyed SzD; SzJk
131]. 1681: Pogány Peter [Mogyorosd H; VhU 78]. 1701:
Pogány András [Utl]. 1744: Pogány József [Déva; Ks 101].
1753: Pogány András [Bukurest H; Ks 72]. 1773: Pagány
János [Háporton AF; Kath.].
o Án. 1785: Pogány (magló) [B.nyabükk TA; MkG].
1791: Pogány (paripa) [TarcsafVa U; Pf|.
o Hn. 1672: az pogány Várb(an) [Mezősámsond MT;
EHA]. 1682: Pogány nevü szőlő [Szilágycseh; MNyTK
3. ördögi praktikákról, bűbájoskodásról szóló (könyv);
(carte) de vrăjitorie; Zauber- (Buch). 1582: Borbara ázzon
... az hona alol veon egy keonyweth eleo ... akor az Ideobe
hallottam vala hogy vadnak Eordeongeos keonyvek es ha
ember olwas benne tehát eleo Jeonek az Eordeogeok |
Kuthos Iacab vallia hogi hallotta mastol hogy volt ez
Cassay Azzonnal egy
összeháborodik 1. összevész, civakodik; a se certa; sich
entzweien. 1574: Lwccha Hinch Imrehne Ázt vallia hogi...
eo semmy gonozt Nem twd sem Katalinhoz sem az
leaniához Borbarahoz azban sem twd semyt Myert haborotak
eoszwe [Kv; TJk I1I/3. 362]. 1582: Themeswary Mihály,
Bota Istua(n), Capitanok, es Zekely Imreh Kadar
Gergely hiteós tizedesek, hwteok vtan valliak Ezt bizonnial
tuggiuk hogy Mikoron eozwe haborottak volna ez ket
zemely, a hagione Nyelwe miath Vala [Kv; TJk IV/1. 522].
1592: Coloswari Ianos vallia... latam hogi Niari Marton es
Cassaine eozue haborottak, Niari Martonis ziggia vala Cassainet,
Azonkeppen Cassaineis zidalmazza vala Niari Marton
[Kv; TJk V/l. 294]. 1602: Vargha Dániel vallya hogy
ott volt eoys amikor eozze haborottanak egy massal de ez
Zok minth estek egy mas keozeot Nem Juth ezeben [Kv; TJk
VI/1. 569]. 1606: Az minap eözze haborottak volt az peresek
[UszT 20/245 Gregorius Lazlo de Jlke pix vall.]. 1631: Az
szekeres dolga feleöl ... eözue haboradanak [Mv; MvLt 290.
260b]. 1688: Kellett öszvehaborodnom ... Jó Mihállal [SzZs
515]. 1750: Oltyán Oltyán egész Háza népestől, vgj György
Triffis minden hozzá tartozandoival egjütt öszve háborodtanak
[Ohába AF; Told. 25]. 1774: mostan ís miért haborodtanak
légyen öszve Ganya Mitrával az egy Leanya felöl való
közönséges Hallomásnál egyebet nem tudunk [Bábahalma
KK; KS 19. VI]. 1843: a' testvérem őszve háborodván az
Urával, hozzám huzodott [Dés; DLt 1371].összekel 1. egybekel, összeházasodik; a se căsători; sich
vermählen. 1582: Magiari Nagy peter vallia, Mikor ez Cassay
Azzony Niary Martonnak Atta volna leányát, Az vtan
megh Akarwan Masolny ez Cassay Azzony az dolgot, teorweny
zerentis meg kellet Adny, De mikor eozwe keoltek
volna, Monda Kutos Jacob hogy az veo legent meg
keoteottek volna [Kv; TJk IV/1. 108]. 1600: Fodor Gergeline
Anna aszszony ... vallia, Amikor Herczegh Barbara
azzonny az Magyarwchay hazatt veotte vala ... Teutsch
Janossal Akkor eggyeott nem volt, megh Annya keolteoztete
bele ... mikor eozze keoltenekis az vthan sem lattam
hogy semmy ezeost marhat zerzet volna Teutsch János
[Kv; TJk VI/1. 481]. 1629: annakutanna ugj keöltek ozta(
n) eök eözue Eötueös Istuannal, s az meniegzeötis ugjan
az Aszoniebol szerzettek meg [Mv; MvLt 290. 183a].
1654: Szeszarmanyban lakó Jakab Peteme Molnár Kata
kivan absolutiot Uratul Jakab Petertül ez okon: 1 Mert
impotens volna az hazassagra, vgy hogy az üdŏtül fogva
miolta öszve kőitek egymassal közŏskŏdesek nem volt
[SzJk 73]. 1757: Sipos János Iſiu Legény korában ... a
szolgálonak meljet el is vett Feles.gül s ma is együtt
vágynák feltsinalta volt a hasát, s együtt el is szöktek vala,
s vgy kőitek őszve, s azután ismét visza kerekedvén beléje
akadatt Néhai Székelj Sámuel ur s háborgatta [M.bölkény
MT; Ks 4. VII. 8]. 1776: Volté azon Conditioban vagy egy
punctumbanis ollyan hogy minek előtte őszve kelne a' Kis
Aszszonnyal, tehát tartozzék maga Vallásának elhagyásával,
a' R. Catholica hitre állani ? vagy sem ? [Nsz; GyL
hív.]. 1805: parantsoltatik, h(ogy) a házasság által öszve
kelni akarókat addig meg ne eskessük, mig mind a* két
részről való Szül.k(ne)k meg egyezésekről bizonyosokká
nem l.szünk [M.bikal K; RAk 37].
Szk: ~nek egymással. 1817: mind ã ketten ä Házassági
Hitlés ideje előtt azt vallották, hogy önként s kénszerítés
n.lkül kelnek öszve egy mással [Györgyfva K; RAk 95] *
istenesen kei össze. 1662: Az asszony pedig jó ideig való
özvegylése után Apafi Istvánnal a szomszédságban megszeretvén
egymást, istenesen akartak volna egybekelni, de
a fejedelemasszony nagyon ellenzette, végre ugyan ellene is
összekelvén, ebbéli cselekedetiért úgy megvettetett vala a
fejedelemasszonytul, hogy soha látni sem akarja vala azután
[SKr 194] * tisztességesen kel össze. 1649: az
Aszony bizoniczia megh hogy eö neki hwteòs Ura volt az ã
ki melleŏlle el szeŏkeöt es azzal tisztessegese(n) keöltenek
eöszve [Kv; TJk VIII/4. 399].

H 47].
panasz 1. kellemetlenség/sérelem elpanaszolása (szóban
v. írásban), panaszolkodás; plîngere; Klage, Beschwerde.
1593: Kadar Jstua(n) deák vallia ... hallotta Az Nyary
Aniara Az bw Bay feleol való panazzat a' Cassay Azzonnak
[Kv; TJk V/l. 333]. 1597: Anna Azzony Zok Peterne
... wallia ... az azzony ... monda enneke(m), Nem thúdom
zerelmes azzoniom meggiek mert az wram ream tanakozot
hogi ez eyelre megh eöl ... Azután masodzoris ieowe ...
esmet nagi kerserwesen kezde panazzat hogi ne(m) túdgia
medgie(n)
1582: Mikor penig az en Leaniomnak Anna azzon(n)ak az

mynemw perj wala es megiwnk wala Tordara az papok
giwlesere ... akor kerezek az koczira Iso Ambrusne ... mikor
az papok gwlese el wegezeodet wolna... Iso Ambrusnewal
fogadank kette(n) egy zekerest [Kv; TJk IV/1. 59 Kalamar
Cassaj Tamasne Barbara azzony vall.]. 1641: mindenkor
Szabad volt en üdeoÅNmbe(n) az feo emberek(ne)k be
menni, az papok giüleseben, nemis ellenzette senki Eö
kgmeket [SárfVa Hsz; BfR And. Forro rector scholae vall.]
* -ok széke kerületi vagy parciális szinódus. 1677: Nemzetes
Szodorai Uram áttestál hűti szerint ... hogy az melly
Aszszonyi állat hütetlenul tŏlle ell szökött uolt Czelar
Miklós, attul Papok szekin divortialtatot [SzJk 130]. 1691:


No comments:

Post a Comment