Thursday, October 7, 2010

Kassai István.

pénzes 1. mn 1. tehetős, gazdag; bănos, cu bani; reich,
mit Geld. 1578: biro vram ... haggia megh az adozedeo
vrainknak, hogy ha hun tudnak affele penzes vrainkat, eo
kegmek ... ne restelliek a munkát hane(m) eo k. meg bechywlliek
es hazaknal talallyak meg, keolchyenezzenek
teollek, es az adobol fizessek meg esmegh eo kegmeknek
[Kv; TanJk V/3. 168a]. 1650: Cehúl vegesztek eo kglmek,
hogy Ceh Mester vrajmeknak vígiazasok legyen rea, miczyoda
halottat fogadnak fel Temetni, penzes halottat, az
mely az Cehnek kissebsegere lehetne, mint néha mégis tórtent
[Kv; öCJk]. 1657: ez gonosz embernek® az fejedelem6
alatt oly continuus szüretje vala, hogy azáltal nagy kincset
is congerált vala, úgyhogy akkor senki Erdélyben pénzesebb
ember nem vala [Kemön. 254. — aKassai István. bII.
Rákóczi György]. 1705: A pénzesebb emberek pedig a
magyarok koÅNzül, kiket specifikáltanak, Récsei uram,
Sebesi Menyhárt és Pápai Pál is közöttök be van adva
[WIN I, 575]. 1765: Néhai Idősb Nagj Ajtai Cserei Mihály
Urat itt koÅNzoÅNttünk leg penzeseb embernek tudom lenni
[Bölön Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 1823-1830: Contrascriba
akkor volt Trauzner Dániel, aki előbb koródszentmártoni,
ma besenyei pap, kicsiny tanulású ember, deákkorában
pénzes, hatalmas, ma csak a sok gyermeke [FogE 96].
1826: a pénzes halottnak sirásásáért fizetendő pénznek fele
része illeti a1 sírásokat, fele pedig a Kalandost [Kv; EM XI,
375 A külkoÅNzeÅLp-utcai Kalandos társaság art.]. — L. még
CsH 215; RettE 123, 233http://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/emszt_10_05.pdfpostái kod tatás postai szolgálat végeztetése; obligaţia de
a îndeplini serviciu de poştă; Postdienstleistung. 1672: lm
én Kassait küld.m vissza az szekerek mellé; de ... miért
nem rendelt Kegyelmed Kővár vidékiről, avagy Máramarosból
egy embert melléjek, nám elég ember volna ott, mert
itt udvarnál a fejedelem szolgáival csak az sok postálkodtatást
is elég győzzük el, oda haza is vadnak bennek [TML
VI, 252 Naláczi István Teleki Mihályhoz].
Szk: kassai 1844: A' potz egerek számára kerestem
Vásárhelyt mind a' három boltokba Cassai pirulát de nem
kaptam [Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]
* laxans 1728: az Felesegem ... most ugyan az
orvossággal éle, ma reggel még esmét laxans pilulákot fog
be venni, közéi három száz forintba állo vásarfiáért vettem
ſea, hogy az curával éllyen [ApLt 1 gr. Haller János gr.
Káinoki Borbálához Nsz-ból].más gondot viselének [ETA I, 80 Nsz. — aSzékely Mózes
mellé]. 1663: Myuel mi mind falustul, oda az olah Budaki
hatarra és havasra mentünk volt fel az ellensegh elót, Enis
ot leuen szememmel lattam, hogi mikor az Pogansag mi felénk
az hauasra be erkezek, az Gauay miklos, Naduduari
János Szakacz Peter Uraimek marhaiokat es Menesseket az
Gyepű Sancz mellől (:kit be uagtunk vala:) az Pogansagh
alá szoritak [Szászfellak SzD; Bom. XXXIX. 4]. 1665: az
Szajka Pataka mellet leven egy malom hellje melj az pogányság
miat ... pusztult el [Dés; Hr 1/14]. 1670: ha ez
mostani boldogtalan üdeobe(n), az Szinyey embereknek,
Szinyebōl8 lakó helyekbeol ki kel keolteozni, hogy az
Pogansagh miat ott megh nem lakhatnak, tehát Kis Jenőn
Doboka varmegyebe(n) adok helyet nekiek [Bom. V. 30.
aSzD]. 1671: Bizon meg vallyuk mint hármon Firjem
Perneszi Zigmond Uram és Leányom Kassai Boriczával
hogy elig jót tőt kegyelmed velünk hogy ezen nehéz ődöben
is illyen sokat varokozot az nékőnk ki adot kölcsön
Pénziért... Ennek pedig csak è volt az oka hogy à Jószágainkat
a' Poganság ben jártában igen el pustitotta volt ugy
annira hogy ... Arbai és mas helyeken liuő josagainknak
semi hasznaval nem ilhetunk [Baca SzD; RLt O. 5 Bánffi
Sára lev.].pletyka pletykás személy; bîrfitor, clevetitor; Klatschmaul,
Zuträger. 1837: Már pedig a hírek a piatzon, s, olyan
dombéros hellyeken szárnyolnak az hol a pletykát3 nyelve
tele torokkal hangoztattya aztis a' mi nints [O-Torda; TLt
Praes. ír. 380/1844 Kassai F. Mihály ügyv.d kezével. —
"Helyesen: pletykák].2. (írásbeli) meghatalmazás; împuternicire (scrisă);
(schriftliche) Bevollmächtigung. 1673: Tudódé hogy ki
authoralta Cassai Peter Ur(amo)t hogy pénzt végyen fel az
Aszszonytul Körösi és micsoda level vagy Plenipotentia
mellett vette fel eo kglme a pénzt ? [Kük.; Ks 90 vk]. 1675:
hogy az itilö mester Sofalvan volt Folthi Kato es Pannus
Plenipotentiajokert es Revisionalisokert fizettem 124
penszt [Beszt.; Törzs]. 1707: meg irtam vala Vás Sándor
Uramnak hogy ... az plenipotentiát ennekem kŭlgye be
[Kv; Ks 83 Szepesi János lev.]. 1742: azon Contractust En
a' Fejér Vári Captalanban retractaltam, recautaltam, és revocaltam,
s a1 mellett az Uram ö Kglme Plenipotentiájátis
annihilaltam [JHb XXXV/32]. 1758: Két plenipotentiajért
Rf. 1 xr. 42 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 178a]. 1776:
Kolosuári Dániel ... affidalta Szász Pált, hogy ki küldi a'
Plenipotentiát, kiis küldoÅNtte azután [M.köblös SzD; RLt O.
1.7].
Szk: hiteles 1742/1792: Etzken János Uram bé jővén
az Atyafiakhoz édes Szülő Annyátol Hadnagy Kata Aszszonytol
és ugyan Testvér édes Báttyátol Etzken Beniamin
Uramtol hiteles Plenipotentiát hozván ... hogy őkegyelme
minden Bonumokot ... el adhassa, a* peres Atyafiakkal
meg-békelhessék [Albis Hsz; BLev. Transs. 38].

No comments:

Post a Comment