Saturday, October 30, 2010

Kasza vár/1431-ben Trencsénmegye alispánja Kassai István lett a birtokosa.

Váliné Pogány Jolán szerk.: Az örökség hagyományozása Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (Forráskiadványok Budapest, 2000)
   Katalógus. Összeállította: Váliné Pogány Jolán (132. oldal)   77.2. leírás 
„Az Vágh bal partján I Havától észak felé jobbra a hegyek között mintegy másfél óra járásra nyúlik el egy keskeny völgy, mely kissé kitágulván jobb oldalra egy szerény dombot mutat melyen Kassza vára állott. E várnak a Vághvölgy védelmére, távolságánál fogva befolyása nem volt, Keletkezése ismeretlen. Csak 1272-ben találjuk Smaragdus grófot, mint a vár birtokosát /:lllésházi levéltár:/, 1323-ban Nechtei Demetrius tren-cséni gróf és tavemikus volt birtokosa, 1330-ban királyi kézben volt a vár. 1339, az erdélyi vajda és trencsóni gróf Harin-mei Farkas Tamás birta. /:Trencsén város levéltára:/ 1364-ben ismét királyi birtoknak találjuk. /Tlésházi levéltár:/ 1404. pedig az erdélyi vajda és pozsonyi gróf Stibor lett a vár birtokosa. 1431-ben Trencsénmegye alispánja Kassai István lett a birtokosa. 1462-ben Magyar Blazius a hires fekete sereg kapitánya kapta donatio képen, miután az a Kassai családtól propter notam ínfidelitatis elvétetett ólllésházi levéltár:/ 1493-ban Zápolya István özvegye Hedvig kapta, ki 1516-ban a várat Bo-zsan László és Clement testvéreknek adta zálogba, kik Sárosmegyéből Podmanitzky Mihály nejével Gergelylaki Tárczai Katalinnal Trencsénmegyébe átköltöztek. 1527-ben Petróczy Pál birta mint zálogot, ki 1526-ban Horvátországból ide költözött. 1528-ban ennek fia Petróczy Pál kapta a várat donatio képen I. Ferdinándtól, mivel a Zápolyaiak propter notam Ínfidelitatis, az erre való birtokjogot elvesztették volt, 1573. a várat Petróczy István-János és Miklós testvérek kapták. 1589-ben a birtok egyezség folytán felosztatott. A vár Petróczy család birtokában maradt, a pruzsinaí völgyet pedig Bozson család nyerte el. 1620-óan Petróczy István és Petróczy Miklós özvegye osztakoztak a vár birtokában /lllésházi levéltár:/, Zrínyi, 

Frangepán és Nádasdy, I, Lipót császárt fogva szándékozták Kasza várába zárni, mi azonban nem sikerülvén 1671-ben a várat a császár ostrom alá vétette és légberöpítette. 1676-ban a birtok zombori bippai Miklósnak adatott cserébe, a Barsme-gyében levő Szászkői várért. 1680-ban a birtokot Lippai Bor-bálya, Lippai Miklósnak nővére Balassa Imrének neje örökölte. Ez ismét örökség képen leányaira Balassa Zsófia, lllésházy Miklós neje és Örzsébet Balassa Motesitzky Pál nejére hagyta. 1830-ban a birtok felét lllésházy István Motesitzky Józsefnek adta át, kinek fia Pál a jelenlegi birtokosa, Az ide fektetett rajzból látni, hogy a várnak falai nagy részben elpusztultak s nyomai sem találhatók. Ami pedig fennmaradt, az oly csekély, hogy a várnak belszerkezete többé ki nem puhatolható. A falak közötti tér egy kőhalmaz és csak ennek tökéletes eltávolítása után lehetne a várnak alapfalait kutatni." 
szignó, dátum a 2. o.: Könyöki József, Pozsonyban 1882 évi November havában, előlap felirat: Kasza MOB irattár 1882/89. 
77.3. alaprajz, távlati kép 
a. alaprajz; 10 m = 30 mm 
b. távlati kép 
szignó j. k: Könyöki fekete tus, szür. akv, lav. 
rp. kart. méret: 350 mm x 266 mm, 431 mm x 326 mm 
előlap felírat j. k. a rajzon: Kasza, Trentsén megye. IHavai járás; jelzés 
b. f. a kartonon: 89. sz-hoz 1882.; jelzés j. I. a kartonon: OMF 
Tervtár p, K 2644. 
hátlap jelzés k: kerek MOB p. 
rep. neg.: OMvH Fotótár Itsz. 135.338. 
OMvH Tervtár Itsz. K 2644.; MOB irattár 1882/89. 
78. KÉKKŐ, VÁR 
(Nógráó vm.; Modry Kamen, okr, Veik/ Krtís, Szlovákia) 
78.1. törzsív 
A törzsív részben kitöltött, csak a helyrajzi adatokat tartalmazza. 
Felvett mellékletek: „rajz: 3 *S leírás: 1 ?" 
szignó, dátum a hátlapon: Könyöki József, Pozsonyban, 1889 évi december hóban, fekete tinta, törzsív 
előlap felirat: Kékkő vár; jelzés b. f.: 1. sz. 1890.; jelzés j. I,: OMF Tervtár p. K 2330. 
OMvH Tervtár Itsz. K 2330.; MOB irattár 1890/1. 
78.2. leírás 
„A kékkő vidéki hegycsoportból három ág nyúlik a sikság felé, melynek középsőjén, mely kevésbé nyúlik el, van Kékkő vár. A hegy ezen configuratióját harmadik lapon b.) alatt tüntetem fel. - Első lapon mutatom be a vár alaprajzát, melyet egy mérnöki felvétel után másoltam. Az 1. sz. alatt van két oszlop a vár előtti árokban, melyre jelenleg a hidivek vannak építve, a 2. számmal jelölt a vonásolt tér egy új emeletes épület, mely a múlt század elején épült. 3, sz. alatt van az udvar. A 4. sz. alat-

No comments:

Post a Comment