Monday, October 18, 2010

KAZZAI KASSAY

Francisci Döry, Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke: Decreta Regni Hungariae :
Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 19. 1989)   Decreta (126. oldal)   Kassa v. Cassovia 
Kasza, possessio comitatus Trincinien-sis (Kasza, Koseca, hodie in Slova-cia) 34, 64,126, cf. Albertus, Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai 
König Matthias schenkte dem Kapitän von Oberungarn, Blasius Magyar, jene 
Güter, que Ioannis et Stanislai filiorum Stephani de dicta Kazza ac Alberti filii Petri et aliorum nobilium de eadem Kazza prefuerant, 
sed per notam infidelitatis eorundem, quam ipsi ex eo, quod non veriti generalia decreta predecessorum nostrorum regum Hungarie regnique nostri et nostra
 ac penas in eisdem expressas exteras gentes et nationes ... introducentes, idem regnum nostrum ... igne et gladio vastarunt ac a regnicolis nostris homagia 

et gravissimas alias exactiones extorserunt incendia quoque et interemptiones hominum ac captivationes nobilium et aliarum personarum aliaque indicibilia dampna,

 iniurias, spoliationes et diversorum ma-lorum genera commiserunt insuper quoque castella et munitiones contra dicta decreta sine annuentia nostra et regni nostri 
in detrimentum eiusdem regni nostri de novo edificaverunt atque latronibus Bohemis, qui se fratres appellabant, adherentes cum eis in omnibus malorum generibus, 
quibus iidem hoc regnum afficiebant, participes fuerunt et ad hec faciendo eis omni auxilio ac subsidio irritamentoque et occasione fuerunt, 
incurrerunt, ad sacram regni nostri Hungarie coronam con-sequenterque maiestatem nostram iuxta antiquam et approbatam eiusdem regni nostri 
consuetudinem ac contenta prefatorum decretorum rite et ligittime devolute sunt ...
30. Sept. 1462. Ungarisches Staatsarchiv, Dl 15772. Vgl. auch GA XIX von 1445. 
5 Vgl. GA XXVII von 1464. 
6 Vgl. GA XX der Propositiones von 1415117 und XIX von 1464. 
                III 1 Vgl. GA IX vom 24. Jan. 1458, XXXV vom 8. Juni 1458, XVII von 1464 und XVII 
von 1471. 


Kassa v. Cassovia 
Kasza, possessio comitatus Trincinien-sis (Kasza, Koseca, hodie in Slova-cia) 34, 64,126, cf. Albertus, Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai 

Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193-1526 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 18. 1990)   Oldalszámok (201. oldal)   

557. 1524. december 20. (4. die termini ti. sab. p. Lucie) Buda. 
Bathor-i István nádornak, a kunok bírájának levele a sági konventhez. Gyarmath-i Balassa Ferenc (magn.) nevében Chehy-i Ferenc királyi ügyvédvalló levéllel megjelenvén, abban a perben, amely a sági konvent kézbesítő, figyelmeztető és biztosító (exhibitoriarum, amonitoriarum et certifi-catoriarum) levele és a királyi személyes jelenlét elé való áthelyezése alapján (ex transmissione) Luca napját követő szombaton (dec. 17.) indult a nádor előtt, panaszt tett Mohora-i Wydffy Lőrinc (egr.), Kelechen-i Kazza Kelemen és Nádasdy Bálint nemesek ellen. — A király ugyanis erre a terminusra halasztotta Márton napja [tájáról] a rövid határidős és áthelyezett, továbbá az új hatalmaskodási, az egyéves záloggal, [hitbérrel] és jegyajándékkal foglalkozó pereket. — A panasz szerint Ferenc-napot követő szerdán (okt. 5.) Wydffy Lőrinc utasítására annak említett két familiárisa Kazza Kelemen nem nemes (providis) familiárisaival: Benedekkel, Posmeher Pállal, Lowaz Balázzsal, Warga Gergellyel, Cheplew Lázárral, Lowaz Benedekkel és Andrással meg Thoth Ferenccel felperes Nógrád megyei Zenthlewrincz nevű birtoka Theghkewaraparlagya nevű mezején Hehy (dictus) Benedek (prov.) nevű vétlen familiárisát kegyetlenül megölette, és lovát minden holmijával elvitette; továbbá még aznap az ottani Heghwth nevű erdőből Kalmár Bálint nevű szentlőrinci jobbágyának 26 disznaját elhajtatta, mindezt oklevelekkel is igazolta és ítéletet kért. Az alperesek ügyvédje: Damon-i István (királyi ügyvédvalló levéllel) erre azt válaszolta, hogy a Theghkewaraparlagya mező és a Heghwth erdő Wydfy Lőrinc tulajdona, ahonnan annak jobbágyait Balassa el akarta kergettetni, és ami lefolyt, az védekezés közben történt, az említett disznók is Lőrinc sajátjai voltak, így az alperesek ártatlanok. Miután a felperes ügyvédje elfogadta a közös vizsgálatot, a nádor kérte a konventet, hogy Fyzesmeg[er]-i Imre, Chernelhaza-i Ambrus, Bethlenkech-i Kechy Máté mesterek, a királyi kúriából mindkét fél részére kiküldendő egy-egy királyi ember vízkereszt 13. napján (jan. 18.) Zenthlewrincz birtokon a szomszédok és határosok meg a megyei nemesek között eskü alatt tartson közös tanúvallatást — a megjelenni vonakodókat az alispánok és a szolgabírák 16 nehéz súlyú márkára bírságolják — a felek 306. 1438. január 13. (8. die epiph.). 
Bálint sági prépost és a konvent bizonyítják, hogy Prybel-i Miklós fia: János fia: Miklós, 
valamint Lezkoch-i Kis (parvus) István fia: Petrach, testvérei: Jakab, János, István és Szaniszló terhét is magára vállalva, 
a Turóc megyei Kwsthyan birtok harmadának Pethrach és testvérei által történt elfoglalása miatt indított perben, amelyben 
Hedrehwara-i Lőrinc nádor Miklós javára Pethrach fejére vízkereszt 8. napján (jan. 13.) teendő esküt ítélt meg, Miklós eskütársaival ugyan megjelent, de az esküt mellőzve békebírák útján kiegyeztek. Eszerint Miklós megszünteti a pert, a perrel kapcsolatos iratokat — kivéve az örökjogot biztosítókat — érvényteleníti, Pethrach pedig testvérei nevében is lemond a birtok harmadáról és arról a kétharmadról is, amelyet Miklós osztályostestvére: néhai Dobzek Péter zálogosított el atyjuknak: Kis Istvánnak; Petrach viszont elengedi a zálogdíjat, a záloglevelet és más iratokat gyertyaszentelő ünnepén (febr. 2.) a konvent előtt átadni tartozik Miklósnak, az pedig köteles az átvételt nyugtatni. A privilégiumot Miklós részére állították ki. 
Átírta Bátori István országbíró 1439. március 7. > Ország Mihály nádor 1465. február 19. DL 65927. (Fasc. AM n. 54.) Febr. 28. (Bude, doni. Reminiscere) Zs. megparancsolja a nádornak és bírói helyetteseinek, hogy mivel Kazza-i Kakas (dictus) Gyula és fia: János 
[az ő kíséretében Szepes földjére fog utazni],ők és frater-ük: Loránd a vízkereszti nyolcadon contra Jo[ ] a bíróságon megjelenni nem tud, ezért 
megparancsolja, hogy perüket a jelenlegi állapotban halasszák el [...] nyolcadára. Máshogy tenni ne merjenek!
 - A pecsét alatt: Commissio propria domini regis. 
Papíron, amelynek jobb és bal harmada hiányzik, 
a szöveg alatt papírfelzetes titkospecsét darabjaival. DL 89846.
 (Radvánszky cs., sajókazai) - A hátlapon alul: Gyule Kakas. 
A kiegészítésre lásd febr. 26. (212) és febr. 27. (220). 5836 Dec. 9. (in Kaproncha, II. die concep.) Zs. a prelátusok és bárók tanácsából új adományul adja 
Lezkoch-i Lőrinc fia István miles Kazza-i várnagynak kora ifjúságától a maga és testvérei vérének hullásával
 teljesített szolgálataiért, főleg mivel a legközelebb múlt napokban, amidőn ő is in regno Bozne tartózkodott,
alStibor volt erdélyi vajda zászlaja att vitézül harcolt, 
a trencsénmegyei Fel-sewhochk, Alsowhochk,

 Nozzych és Miloho királyi birtokokat valamenyi tartozékukkal, köztük
 : ecclesiis earumdemque patronatibus. Egyszersmind biztosítja őt, 
hogy más birtokokat fog tőle és utódaitól kapni, ha a most adományul nyerteket elvennék tőle, 
továbbá visszakapja azon ezer aranyfrtot vagy értékét, amelyet kérésére pro arduis et sumpme necessariis regni nostri negotiis
 kölcsön adott neki. A szöveg élén jobb felől : Propria commissio domini regis. 


Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Dl. 9367. 

                                                                                                                                                            


Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 4. 1958)
1.   Oldalszámok (97. oldal)
... i Lőrinc fia István miles Kazza- i várnagynak kora ifjúságától a ...
2.   Oldalszámok (232. oldal)
... Lezkouch- i parvus István mestert, Kazza vár várnagyát a trencsénmegyei Felseunadasd, ...
Zsigmondkori oklevéltár X. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 43.)
3.   Oldalszámok (121. oldal)
... és bírói helyetteseinek, hogy mivel Kazza- i Kakas ( dictus) Gyula és ...
Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193-1526 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 18. 1990)
4.   Oldalszámok (104. oldal)
... megjelentek Prybel- i Miklós, valamint Kazza- i Pethrach képviseletében
5.   Oldalszámok (201. oldal)
... Wydffy Lőrinc ( egr.), Kelechen- i Kazza Kelemen és Nádasdy Bálint nemesek ...
... utasítására annak említett két familiárisa Kazza Kelemen nem nemes ( providis) familiárisaival: ...
Francisci Döry, Georgius Bónis, Geisa Érszegi, Susanna Teke: Decreta Regni Hungariae : Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 19. 1989)
6.   Decreta (126. oldal)
... Stanislai filiorum Stephani de dicta Kazza ac Alberti filii Petri et ...
... et aliorum nobilium de eadem Kazza prefuerant, sed per notam infidelitatis ...
7.   Indices (365. oldal)
... Iohannes, Petrus, Stanislaus, Stephanus Kaszai Kazza v. Kasza Késmárk v. Kesmarkinum ...
Borsa Iván: A Justh család levéltára 1274-1525 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 20. 1991)
8.   Oldalszámok (60. oldal)
... várnagy kijelentette, hogy bár Ő Kazza- i László fiának: Bechych Györgynek ...
... Buda. Hunyad- i János kormányzó Kazza- i László fia: Bechych ( dictus) ...
9.   Oldalszámok (75. oldal)
... Benedek tiltakozott az ellen, hogy Kazza- i Beke ( dictus) Tamás és ...
10.   Oldalszámok (162. oldal)
... emberek egyike zálogjogon iktassa be Kazza- i néhai János fiát: Miklóst ...
11.   Oldalszámok (163. oldal)
... fráter pap, konventi kiküldött jelenlétében Kazza- i néhai János fiát: Miklóst ...
12.   Oldalszámok (164. oldal)
... nádora, a kunok bírája a Kazza- i János fia: Miklós felperes ...
Maksay Ferenc, Felhő Ibolya, W. Beretzky Nóra, T. Polonyi Nóra: Urbáriumok XVI–XVII. század (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 7. 1959)
13.   ALFÖLD (750. oldal)
... Blasii Főldeos / Pauli Kery / Benedicti Kazza. • Census. Fatentur, quod tempore Gasparis ...
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 1. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 16_1. 1990)
14.   Csanád megye 1561 (285. oldal)
... Makó László J 38. KASZAPEREK ( Kazza perek) Kerecsényi László 42 39. ...
Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 2. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 16_2. 1990)
15.   Trencsén megye 1549 (800. oldal)
... 4 1 — — — 2 97. KASZA ( Kazza) Tarnóczy Miklós ( kaszai urad.) 6 — ...No comments:

Post a Comment