Sunday, October 10, 2010

Klösz György: A magyar királyi Országos Levéltár diplomatikai osztályában őrzött pecsétek mutatója (1889


Klösz György: A magyar királyi Országos Levéltár diplomatikai osztályában őrzött pecsétek mutatója (1889)


   Oldalszámok (20. oldal)   


LÁSZLÓ, domonkos tart. perjel. (1521.) 23585. 
LÁSZLÓ erd. alvajda. (1372.) 29177. (1391.) 7683. 
LÁSZLÓ eszterg. plébános. (1463.) 15869. 
LÁSZLÓ gerzenezei ispán. (1375.) 35249. 
LÁSZLÓ kalocsai érsek. (1330.) 2629. 
LÁSZLÓ körösmegyei és rojesai ispán. (1366.) 33663. 
LÁSZLÓ (Losonczi) erd. vajda. (1391.) 7683. 
LÁSZLÓ (Nápolyi) király. (1403.) 8886. 8888. 
LÁSZLÓ opuliai berezeg, nádor. (1367.) 5364. (1368.) 
5637. 5687. 31317. (1369.) 5787. (1370.) 1080. 
5896. 30667. (1371.) 5964. (1372.) 6001. 6018. 
6045. 29433. LÁSZLÓ pálos főperjel. (1412.) 9913. LÁSZLÓ pécsi püspök. (1326.) 2342. LÁSZLÓ somogyi ispán. (1236.) 213. LÁSZLÓ (Szálkai) egri püspök majd eszterg. érsek. 
(1523.) 25686. (1524.) 23990. 24148. 25705. LÁSZLÓ (Venczel) király. (1302.) 1631. 1632. 1633. LASZTÓCZI Domonkos abaujm. alispán és társ. (1413.) 
10112. 
LASZTÓCZI Simon zemplénm. alispán és társ. (1470.) 16998. 
LATOSINI János krakkói kanonok. (1493.) 11738. LAUDUS (sic) veszprémi püspök. (1256.) 3633. LAYSSB Jindricb. (1515.) 24390. LÉHI Tamás abaujm. alispán és társ. (1470.) 17073. LEGÉNDI Bertalan nógrádm. alispán és társ. (1496.) 20481. 
LELESZI konvent. (1271.) 31182. (1287.) 1207.(1325.) 
31208. (1373.) 6133. (1376.) 6351. (1380.) 6715. 
(1382.) 4257. (1388.) 33763. (1389.) 7481. 7538. 
(1393.) 8016. (1402.) 8714. (1404.) 31356. (1405.) 
28771. (1410.) 9671. (1411.) 29754.(1414.) 10265. 
(1417.) 10593. (1423.) 11306. (1435.) 12786. 
(1445.) 13847. 13852. (1447.) 14063. (1450.) 
14384. (1453.) 14638. (1454.) 14869.14885.14886. 
(1457.) 15165. (1458.) 15230. (1460.) 15414. 
(1461.) 15428. 15532. (1464.) 15975. (1465.) 
16198. 16202. (1466.) 16377. (1467.) 12625. 
(1468.) 16664. (1471.) 17126. (1474.) 17611. 
(1478.) 18093. (1480.) 18406. (1488.) 19404. 
24758. (1491.) 19723. (1496.) 20483. (1497.) . 20566. (1500.) 20905. (1503.) 21175. (1505.) 
21427. (1517.) 22920. 22944. LÉNÁRT báttai apát. (1476.) 29055. LÉNÁRT rojesai albiró (alispán). (1331.) 34632. LÉNÁRT zágrábi püsp. udvarbiró. (1495.) 34550.(1496.) 
34552. (1497.) 34555. (1498.) 34556. LENDVAI István vagy János szlavóniai bán. (1383.) 
34370. 
LENGHAYMER Márton. (1453.) 14744. 
LENGYEL Péter zalam. alisp. és társ. (1405.) 9024. 
LENGYÉNDI László hevesm. alisp. és társ. (1449.) 14318. 
LEÓ (X.) pápa. (1514.) 22626. (1515.) 22680. 
LÉPES (váraskeszi) Lóránt erd. alvajda. (1416.) 10461. 
(1418.) 28792. (1428.) 11956. (1435.) 12728. 
(1437.) 13048. LEPOGLAVAI konv. (1507.) 33831. 

LEUSTÁK. (1236.) 213. 
LEUSTÁK, Szlavónia bánja. (1360.) 4984. (1361.) 33968. 
LEUSTÁK vas- és sopronm. ispán. (1339.) 3224. 
LÉVA város. (1513.) 22471. 
LÉVAI János. (1480.) 18437. 
LEVELDI kartauziak. (1463.) 15841. 
LICHTENSTEIN Hans. (1367.) 5628. 
LICHTENSTEIN (nikolsburgi) Kristóf. (1435.) 12756. 
LINSER Hans. (1460.) 15484. 
LIPPAI Ferencz ferenczrendi szerzetes. (1523.) 23837. LIPPAI Miklós. (1420.) 9229. 
LIPTAI (geregyei) János nógrádm. alisp. és társ. (1483.) 18830. (1485.) 19030. 
LIPTAI Miklós veszprémi püsp. vicar. (1413.) 10040. 
LISKA György. (1505.) 21505. 
LISZKA város. (1478.) 18007. (1479.) 31964. 
LOBOGÓS János medvevári kapitány. (1474.) 34513. 
LODOMÉR eszterg. érsek. (1291.) 1315. (1292.) 1352. 1276. (1296.) 1444. (1297.) 22476. (1303. helyesebben: 1279 — 1298 közt.) 1656. 
LOMNICZKI János a morva őrgrófság hetmanja. (1502.) 22545. 
LÓNYAI András beregm. ispán és társ. (1463.) 15795. 
LÓRÁNT, Szlavónia bánja. (1265.) 32986. 
LORÁNTFI (serkei) György. (1466.) 16432. 
LORÁNTFI (serkei) János és Tóbiás. (1466.) 16440. 
LORÁNTFI (serkei) László. (1506.) 21568. 
LORÁNTFI (serkei) Miklós. (1499.) 20890.(1507.) 21662. 
21683. (1511.) 22154. 22202. (1518.) 23081. (1521.) 
23539. 
LORÁNTFI (serkei) Miklós vagy László. (1503.) 21233. 
(1504.) 21540. LORÁNTFI (serkei) Tóbiás. (1474.) 17617. (1491.) 
19737. (1493.) 20027. (1495.) 20317. LOSONCZI Albert özvegye. (1470.) 27690. LOSONCZI Dezső erd. vajda. (1438.) 28230. 29785. 
(1441.) 28979. 
LOSONCZI István mácsói bán. (1390.) 7649. (1391.) 7668. 
LOSONCZI István szörényi bán. (1387.) 30139. LOSONCZI István volt kir. étekfogó mester. (1474.) 17596. 
LOSONCZI László. (1457.) 28264. 
LOSONCZI László kir. tárnokm. és erd. v. (1493.) 28448. 29557. 29876. 
LOSONCZI László, Szlavónia bánja. (1388.) 34631. LOSONCZI Zsigmond. (1477.) 17980. LOVASI Imre veszpr. plébános. (1457.) 15180. LŐCSEI Péter budai kanonok. (1377.) 30716. LÖRINCZ csazmai kanonok. (1509.) 35771. LÖRINCZ fehérvári prépost. (1524.) 24148. LÖRINCZ garam-szt.-benedeki apát. (1232.) 181. LÖRINCZ felsőkomjáti plébános. (1491.) 19749. LÖRINCZ semptei várnagy, kir. zászlótartó. (1331.) 2586. LUBINSKI András lengyelországi alkincstartó. (1440.) 13554. 
LUCIUS (III.) pápa. (1183.) 20. -


kó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 2. köt. 1485–1556 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 17_2. 1990)   OKLEVÉLKIVONATOK (2508—5444. sz.) (778. oldal)   

5283. 1554. március 5. (f. II. p. Letare) 
Néhai Gwthy Ferencnek néhai Chapy Zsigmond leányától: néhai Borbálától született leánya: Gwthy Zsófia: Lazthocz-i Györgyné gyermekét Orsolyát nyolchónaposra becsülik. 
F 15: 4, fol. 67v. nr. 1. 

5284. 1554. március 5. (f. II. p. Letare) 
Néhai Gwthy Ferencnek néhai Chapy Zsigmond leányától: néhai Borbálától született leánya: Gwthy Zsófia: Laztoczy Györgyné Chap, Zywrthe, Mat-thyws, Ráad (Wngh vm), Kerthweles, Aba, Keethgwth (Zabolch vm), Kewesd-wara és tartománya, Polyanka, Thena, Kenches (Zemplin vm) birtokbeli jószágait 500 arany és 500 mostani magyar Ft-ban örökösen férjének vallja, ama költségek fejében, amelyeket tőle való elszökése után majdnem egy esztendei keresése során visszahozatalára tett (multiplices expensas, labores ac fatigas per integrum fere annum in perquirendo se fecisset et impendisset). Atyafiai csak eme összegek lefizetésével rekeszthetik ki férjét: Laztoczy Györgyöt a fenti jószágokból. 
F 15: 4, fol. 68v—69r, nr. 1. 

5285. 1554. március 7. (f. IV. p. Letare) 
Néhai Sombory Péter (e) fia: István nyugtatja testvérét (fr.c): Sombory Jánost (e) a Keozeplak, Zwthor, Neercze (Colos vm) birtokbeli részekből neki járó 200 Ft kifizetése és Kyseskeoleo-i birtoka visszabocsátása felől. 
F 15: 4, fol. 67v—68r, nr. 1. 
5286. 1554. március 7. (f. IV. p. Letare) 
Néhai Sombory Péter (e) fia: István — miután testvére (fr.c): Sombory János (e) minden tartozásának eleget tett és a Kyseskewleo-i (Doboca vm) birtokrészt kezébe bocsátotta — Zwthor, Neercze és Keozeplak (Colos vm) birtokbeli jószágait 200 mostani magyar Ft-ért örök áron eladja nevezett Sombory Jánosnak. 
F 15: 4, föl. 70r+v, nr. 

Erdélyi okmánytár III. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 47.)   MUTATÓK (504. oldal)   


Kerc {Candela, Kyrch) - Cárta - Kerz, Szeben sz/m, h 728 
—i Szűz Mária cisztercita monostor konventje 170, 840, 1053, 1061-1062, 1114-1115 
—i (hiteleshelyként) 727-728 
—i tagjai: apát: 781, 948. L. még 
Flandriai Johann, Marsilius, Vilmos 
Kerek (d) János (Péter f, Miklós a), b, Macskás 952, 1007 
Kerék {Mestherkereke, Kyssebkerethnuk), Kisebbkerecsnek, Kiskerék - Brosteni, Fehér/Szeben m, h 356,418,424 
—i cs: László (Miklós f) 418; Mihály (Pál f) 356 (!); Miklós (László a) 418; Pál (Mihály a) 356 (!) 
Kerekerdő {Kerekerdew), fh, Sármás 482 
Kereki {Kerequi) - Somogy m/M, h 64 
kérelmezés 1. búcsúengedély, egyházi autonómia, egyházi igazgatás kiépítésének, feloldozás, föesperesi vizsga áthelyezésének, gyóntatói kegyelem, határidő, javadalom, javadalomban való megerősítés, javadalomcsere, javadalomcsere érvénytelenítésének, jogvédők választásának, kiváltság megerősítésének, pápai közbelépés, perhalasztás, plébániai rangra emelés, püspök kinevezésének, tized alóli mentesség, zarándoklat engedélyezésének kérelmezése 
Kerelő {Kerulew) - Chirileu, Küküllő/Maros m, h 855 
—i cs: Ágoston (János f) 855; Gál (János f) 855; György (János f) 855; János (Á-goston és György a) 855; János (Gál és Mihály a) 855; Mihály (János f) 855 
Keresd (Kries) - Cris - Kreisch, Fehér/Maros m,h 8, 537,541,543 
—i fh: Keresdpataka 
Keresdpataka {Kerespataká), fh, Keresd 541 
kereskedés 400,585,632,724 
Kerestyan 1. Cristian 
kereszt 407,786,984 
keresztelés elhanyagolása 727,986 
Keresztelő Szt. János-egyház 1. jászói Ke

resztelő Szt. János-monostor keresztény 1. még katolikus 
— királyok 1120 keresztények tatár földön 1120 Keresztényfalva {Novacivitas) - Cristian -
Neustadt, Brassóvidéke/Brassó m, h 765 
—i cs: Nikolaus (Rudolf f), brassói plb (1351-1366), barcasági dékán (1351-1365) 620, 765, 772, 800, 968; Rudolf (Nikolaus a) 968 
kereszténység 533 
— ellenségei 400 
— végvidéke 241,379,927 Kereszténysziget {Insula Christiana, Magna 
Insula) - Cristian - Grossau, Szeben sz/m, h 136,369, 507,720,1114-1115 
—i plb: 1114; Helwic 507; Vilémovi László (Ulrichf) 136,369,720 
—i villicus 1115 
Keresztes {villa Kerezthes) - Cristis/Opri-sani, Torda/Kolozs m, h, ma Torda része 1087 
— {Kereztus), elnéptelenedett település Nagyiklód határában, Doboka/Kolozs m 460,616,659,709,743 
—i cs: Demeter (Mihály a) 616, 709; Erzsébet (János leánya, Szilkeréki Mihály fel) 743; János (Kaza f, Erzsébet és Kelemen a) 460, 743; Katalin/Katra (Mihály leánya, Hesdáti Márton fel) 743; Kaza (János és Mihály a) 743; Kelemen (János f) 460; Mihály (Demeter f) 616, 659, 709; Mihály (Kaza f, Katalin a) 743 
— {Kereztus), azonosíthatatlan település 811 —i cs: Gergely 811 
keresztes hadjárat 400,828 
keresztesek 1. johannita/stefanita konvent 
Keresztúr {Kerezthwr), Bethlenkeresztúr, Sajókeresztúr - §ieu-Cristur/Cristur-Sieu, Doboka/B-Naszód m, h 272,300 
—i fh: Határsédpatak, Hegyeshegy, Hídas-sédpataka, Sóspatak 
—i cs: Dávid (Mihály f) 272, 300; László 
Erdélyi okmánytár III. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 47.)   MUTATÓK (501. oldal)   

— (Makó leánya, Laskodi Ábrahám fel), b, 
Tokaj, Sziget 558 Kath 1. Kált 
Katha (Tamás leánya, Barlasy Iái János fel), 
b, Balázstelke 263 Katherina (Johann leánya, Enyedi Hench-
mann fel), lk, Beszterce 259 
— (Corrard leánya, Mártonfalvi Cseh Péter 
fel), b, Bolkács, Talmács 138 
— (Michael comes leánya), b, Kelnek 242 Kathlyn (Báldoni Imre fel) 504 
— (Cyne Iái Péter leánya, Károlyi Miklós 
fel), b, Olaszi 573 Kathus (Mihály leánya, Nagylaki Jakab fel), 
b, Küküllő vm 232 katolikus 1. keresztény 
— hit gyakorlásának szabadsága 1120 védelme 133 
re térítés 1120, 296, 467, 609-610, 
857,985 
Kátoly (Katul), elnéptelenedett település Te-mesjenő határában, Temes m 1084 
katona, gyalogos 442,706 
—, lándzsás 706, 801 
—, lovas 442,577,706. L. még lovag 
—i erősítés küldése 442 
Katona (Katona) - Cátina, Kolozs m, h 1074 
katonáskodási kötelezettség szabályozása 706 
Katra 1. Katalin 
Katrych, fh, Horvát 748 
Kávás (Kouas), Erkávás - Cáuas, K-Szol-
nok/Szatmár m, h 668, 671, 681, 715, 
994,1008 
—i Demeter (Turul f) 668, 671, 681, 715; Turul (Demeter a) 668, 671, 715, 994, 1008 
Kávásd (Kavas) - Cáuasd, Bihar m, h 799 —i malom 799 
Kaza (János és Mihály a), b, Keresztes 743 
Kázmér (Tamás a), lk, Dés 624 
Kaznacs (Coznich), Alsókaznacs - Cozniciu 
de Jos/Cosniciu de Jos, Kraszna/Szilágy 
m, h 73 —i fh: Limpapataka 

KeatzdX. Kézd 
Kéc (Keech), Magyarkéc - Chet, K-Szol-nok/Bihar m, h 88 
Kecel (Olsoukechel), Magyarkecel, Alsókecel - Cápáiul unguresc/Mesesenii de Jos, Kraszna/Szilágy m, h 10, 94, 248, 269, 290, 305, 532, 538, 563, 694, 764, 773 
—i cs: Anda (András f) 10, 532, 538; András (Anda és János a) 10, 532, 538; E-gyed (Mihály a) 532, 538, 694; Elleus (Mihály a) 532, 538, 694; „Zelemér" Jakab (Miklós mgr a) 73,563,673,748, 764, 773, 1097, 1112; Jakab (Sandur f) 94; János (András f) 10,532,538; János (Péter f) 248; János (Zelemer f) 73; Lőrinc (Pech f) 10, 290, 764; Mihály (E-gyed f) 532, 538, 694; Mihály (Elleus f) 532, 538, 694; Miklós mgr („Zelemér" Jakab f) 73, 563, 673, 748, 764, 7731, 1097, 1112; Myke (Péter? f) 269, 290, 764; Pech (Lőrinc a) 290, 764; Péter (János a) 248; Péter (?) (Myke a) 269; Péter 764; Sandur (Jakab a) 94; Zelemer (János a) 73, 563. L. még Horváti, Seredeni cs 
— (Fulkechet), Oláhkecel, Felkecel - Cápáiul románesc/Mesesenii de Sus, Kraszna/Szilágy m, h 73,1112 
—i fh: Fertespataka, Gerepsebérce, Gyertyánospatak, Szentpéter 
Kecsét (Kerchet, Kecherí), Kecsed - Chi-ced/Alunis, B-Szolnok/Kolozs m, h 47, 193,227,971 
—i (v. Kodori) cs (Agmánd nb): András (Miklós f) 193; Balázs (Miklós f) 193; Hercegh 463; János 47^18, 971; János (Miklós f) 193; Lőrinc 463; Miklós (András, Balázs, János, Pál és Tamás a) 193, 227; Pál (Miklós f), ülnök 193, 227; Tamás (Miklósi) 193 
kecske 524,669 
Kecskés (Kechkeskw), Kecskekő - Piatra Craivii, Fehér m, vár 71, 79, 335, 338, 665 

No comments:

Post a Comment