Friday, October 29, 2010

Mezőtúri oklevelek 1219-1526

Benedek Gyula: Mezőtúri oklevelek 1219-1526 (Documentatio Historica 3., 2000)   16. Máténak, az esztergomi egyház helynökének a nyilatkozata arról, hogy Zsigmond király parancsára Kallói Miklóst felmentette az egyházi kiközösítés alól (1419. július 8.) (36. oldal)   


16. 

Máténak, az esztergomi egyház helynökének 
nyilatkozata arról, hogy Zsigmond király 
parancsára Kallói Miklóst felmentette a kiközösítés 
ítélete alól 
1419. július 8. 
„Mi, Máté, az Úr akarata és tetszése folytán mindkét jog doktora1 olvasókanonok az esztergomi egyházban, valamint az azon egyház káptalanja által állított helynök [vicarius], továbbá a peres ügyek fő vizsgáló-bírója mindeniknek és minden egyes [személynek] — akihez a jelenlegi [levél] eljut — tesszük nyilvánossá, hogy Szent Péter és Pál apostol ünnepének a nyolcada utáni legközelebbi hatodik napon [1419. július 7-én] a jelenlétünk elé érkezett az egri egyházból Kassai [de Cassa] János — a nemes Kallói Lőkös [Lewkes de Kalló] fiának, Miklósnak a familiárisa — bemutatta nekünk a felséges fejedelem úr Zsigmond római király, valamint Magyarország stb. királya nekünk szóló levelét — amely levél annak a birodalomnak az alányomott vörös pecsétjével volt lepecsételve és a saját parancsa alapján került kiadásra — az alábbi szöveggel; 
A bizonyos levél kézbesítése, bemutatása, valamint az általunk kellő tisztelettel — ahogy illett — történt átvétele után azon [Kallói] Miklós ugyanazon familiárisa kitartóan kérte, hogy a nekünk bemutatott, fentmondott levél tartalma szerint az ilyesféle végrehajtás tettében eljárni gondoskodnánk és méltóztatnánk; 
Mi pedig a szóban forgó király urunk rendelésének és parancsának — amint az a jog szerint kötelességünk — engedelmeskedni akarván, a fentmondott levél tartalmának a megismerése után csakhamar a fentírt nemes [Kallói] Miklóst az egyházi kiközösítés3 ilyesfajta ítélete alól [ab hujusmodi sententia excommuni-cationi], valamint akármely más büntetés terhe, továbbá a szóban forgó [Kallói] Miklós ellen az előző okból kiszabott bármely más egyházi megrovás alól ugyan-azt a Miklóst és a híveit mentesítettük, valamint felmentettük a jelenlegi [levelünk] ereje útján, amire a jog szerint lehetőségünk van; 
Az előrebocsátottak teljes hitelére és közhitelű bizonysága érdekében a jelenleg elkészített levelünket a kisebb pecsétünk alányomásával megerősíteni rendeltük; 
Mégis ha mindezek által a szóban forgó túri plébános Domokos [Dominicus plebanus de Thur] az elörebocsátottakban jogtalanul sújtva érezné magát, akkor maga jelenjen meg őfelsége előtt a sérelmének az okát előadni; 
[...] 
Kiadatott Esztergomban a fent jelzett időpontot követő második napon [július 8-án], az Úrnak az 1419-dik évében" 
Az oklevél eredetiben és másolatban is mindkét esetben latinulránk maradt. Sőt, 1844-ben Fejér György ugyancsak latinul egy-két olvasati hibával nyomtatásban is közölte.
Lelőhely: O.L. — D.F. — 285.874 E és O.L. — D.F. 258.541 M 1701-1800 

4 FEJÉR Gy.: i. m. — X/VI. 1418—1428. — Budae. 225., 227—228. p. 

1 Mind az egyházi, mind a világi jognak a doktora. 
2 Itt 61 oklevélsor terjedelemben Zsigmond király 1419. május 31-én kelt mentesítési parancsát hagytuk ki. 
3 Amennyiben a kiközösítés világi személyre vonatkozott — mint jelenleg — úgy a világi — személy részére az egyház szüneteltette a szentségek kiszolgáltatását, valamint kitiltotta a templomból. Amennyiben pedig egy éven belül nem tért meg, úgy eretnekké nyilvánították, annak az összes hátrányos következményével.

Benedek Gyula: Iratok Mezőtúr város török kori történetének időszakából 1526-1699 (Documentatio Historica 9., 2005)
2309.   9. Csejt terménytized jegyzéke-1548 [- - -] (24. oldal)
... Illyés János - / Kúti [ Kwthj] András - Kassai [ kassay] Márton 4 őszibúza kalangya ...
2310.   37. Bánréve, Nagypó, Sima, Csejt és Póhamara települések a török fejadó (dzsizje) összeírásban-1571. június 25 (115. oldal)
... falu, tartozik nevezetthez Moirán [?] Pál Kassai Márton Császár Mihál Láda Kis ...
2311.   49. Rudolf magyar király oltalomlevele a nemzetes Lórántffy Mihálynak túri és tiszavarsányi birtokrészei védelmére-1591. december 3 (138. oldal)
... parancsnokának; a jelenlegi, valamint jövőbeli kassai magyar jószágigazgatóinknak és kapitányainknak - együtt ...
2312.   Névmutató (338. oldal)
... Kassai Márton csejti jobbágy 24, 35, ...
Szabó Lajos – Zsoldos István: Fejezetek Kisújszállás történetéből – A Damjanich János Múzeum közleményei 21-22. (1969)
2346.   31. oldal
... szokásban volt..." A halász árendáért Kassai András módos redemptus 1791- ben ...


Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. (Budapest, 2007)
2421.   VI. Könyv- és folyóiratszemle • Historia Carpatica. A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum Évkönyve (Luby Viktor) (358. oldal)
... Az értékes tanulmány szerzői a Kassai Műszaki Egyetem kutatói, s a ...
... az 1704- 1707 között a kassai és körmöcbányai verdében vert rézpolturák ...
2422.   VI. Könyv- és folyóiratszemle • Historia Carpatica. A kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum Évkönyve (Luby Viktor) (359. oldal)
... aki Alexy Lajos 19. századi kassai puskamüves tevékenységével foglalkozik. A múzeum ...
... Az Isonzónál harcolt a 34. kassai és a 67. eperjesi gyalogezred, ...
... harcok egyik hőse volt a kassai születésű Lukachich Géza tábornok, akinek ...
... méltatlanul elfeledte. A szerző a kassai Területi Levéltárban talált I. világháborús ...
... lelőhelyéről nem ad felvilágosítást. A kassai Kelet- Szlovákiai Múzeum a régió ...
2423.   VI. Könyv- és folyóiratszemle • Kézművesipar Északkelet-Magyarországon (Puskár Anett) (368. oldal)
... Herman Ottó Múzeumnak és a kassai Felsőmagyarországi Múzeum utódjának, a Kelet- ...
... közölt tárgyon ( 79. p.) a kassai kovácscéh legényszállásának jelvénye látható, a ...
... a Herman Ottó Múzeum, a kassai, a rozsnyói Bányászati Múzeum és ...
2424.   Útmutató a Történeti Muzeológiai Szemlében megjelenő kéziratok formai elkészítéséhez (382. oldal)
... Pollák : Thaly Kálmán emlékkiállítás a kassai Kelet- Szlovákiai Múzeumban 335 VI. ...
... Tibor) 353 História Carpatica. A kassai Kelet- Szlovákiai Múzeum Évkönyve ( Luby ...
Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 8. (Budapest, 2008)
2425.   II. Közlemények - Módszertan - Műhely • 2007. évi Wellmann Imre-díjasok (102. oldal)
... Imre- díjra Robert Pollákot, a kassai Keletszlovákiai Múzeum igazgatóját javasolják több ...
... minősítést. 1981- ben lett a kassai Kelet- szlovákiai Múzeum alkalmazottja, ahol ...
... terén fejtette ki. A régi kassai és felvidéki céhek történetéről több ...
... Pollák 1990- ben lett a kassai Keletszlovákiai Múzeum igazgatója. Ez az ...
2426.   II. Közlemények - Módszertan - Műhely • Tóth G. Péter: Szemfényvesztő idegenek a 17-18. századi Magyarországon (127. oldal)
... futó menekültáradattal küzdő Kolozsvár törvényszékéről, Kassai Tamásné Borbála asszony esetét 1582- ...
2427.   II. Közlemények - Módszertan - Műhely • Papp Andrea: A nemzetiségek szerepe a rudabányai nagyüzemi vasércbányászat első időszakában (1880-1918) (168. oldal)
... megye) ( ma: Dobsina, Szlovákiában a kassai kerület rozsnyói járásában, német neve: ...
2428.   II. Közlemények - Módszertan - Műhely • S. Lackovits Emőke: A kislődi Rőthy Mihály vallási néprajzi gyűjtemény (264. oldal)
... gótikus szobrot a magyar származású Kassai Jakab faragta 1440- ben. Annaberg ...
2429.   III. Kiállítások • Haider Edit: Karácsony ünnepén - A nápolyi betlehemek művészete. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban (318. oldal)
... pompájában tekinthetjük meg például a kassai Szent Erzsébet- dómban az 1470- ...
2430.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (329. oldal)
... 135 éves a kassai Kelet- szlovákiai Múzeum Robert Pollák ...
... szlovákiai Múzeum Robert Pollák A kassai múzeum alakuló közgyűlésén 1872. október ...
... 250 támogató tag. /. kép A kassai múzeum a 19. széizad végén ...
2431.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (330. oldal)
... Csehszlovák Köztársaság megalakulása után a kassai Rákóczi Múzeum felvette a Kelet- ...
2432.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (331. oldal)
... állították ki első ízben a kassai aranykincseket a kassai múzeumban, melynek ...
2433.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (332. oldal)
... 5. A kassai Rodostói ház. //. Rákóczi Ferenc emlékháza ...
... a főutca végén lévő egykori kassai hadtestparancsnokság épületébe. ( 6. kép) Az ...
... Ennek ellenére, 2002- ben a kassai múzeum jelen volt a „ Múzsák ...
... múzeumunk tárgyait a Korzár című kassai napilapban. Ugyanebben az évben először ...
2434.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (333. oldal)
... múzeumi kiállítóhely Megnyitottuk a felújított kassai aranykincs kiállítást - a már j ...
2435.   IV. Kárpát-medencei körkép • Robert Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (334. oldal)
... kassai Kelet- szlovákiai Múzeum alapját a ...
... emelnék ki, mint pl. a kassai céhek artikulusainak feldolgozása, melyek múzeumunk ...
... mellett, mint egy kiegészítésképpen, ún. ,, kassai sarok" néven egy enteriőrt létesítsünk. ...
... című kiállítás volt, melyet a kassai cs az újfehértói aranykincs anyagából ...
... újfehértói aranykincs anyagából rendeztünk. A Kassai aranykincs aranyérméinek mennyisége és az ...
... rendezvényünk közös produkció volt a Kassai Állami Színházzal. Egy kiállítás, utcai ...
... ünnepi koncert emlékeztetett Ferenc József kassai múzeumi látogatásának 130. évfordulójára. Igyekeztünk ...
2436.   Útmutató a Történeti Muzeológiai Szemlében megjelenő kéziratok formai elkészítéséhez (368. oldal)
... Pollák: 2007 - 135 éves a kassai Kelet- szlovákiai Múzeum V. Könyv- ...
Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 9. (Budapest, 2009)
2437.   I. Tanulmányok • Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531-1599) (17. oldal)
... az egri Főegyházmegyei Levéltárban, a Kassai Városi Levéltárban ( Archív niesta Kosice), ...
2438.   I. Tanulmányok • Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531-1599) (20. oldal)
... kötődött Kassa városához. Olyannyira, hogy kassai királyi és császári hadak kapitánya ...
... án az urunk ő felsége kassai vicekapitányának mondja őt egy forrás."' ...
... a császári és királyi hadak kassai kapitányának, melyben Ferdinand Nagrol32 grófhoz ...
... Ekkor is a császári hadak kassai főkapitányaként emlegetik.' 7 30 A ...
... lábjegyzetben 1584- 1588 között felsőmagyarországi ( kassai) főkapitányként említünk. 33 AMK Schwartzenbachiana ...
... a 166. versében olvashatjuk: Az kassai hadnak főkapitánnyá Jó Sörényi Mihály, ...
2439.   I. Tanulmányok • Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531-1599) (21. oldal)
... visszafoglalása 38 Felső- magyarországi vagy kassai főkapitányok voltak: Thelekessy Imre ( 1556- ...
... után Teuffenbach Kristóf lelt a kassai főkapitány ( 1593). Öt követte az ...
2440.   I. Tanulmányok • Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531-1599) (22. oldal)
... 44 Lásd a későbbiekben bemutatott kassai emléktábla szövegéi. 45 1590- ben ...

No comments:

Post a Comment