Saturday, October 30, 2010

Monumenta Historica Budapestinensia/Stephanus Cassay
Végh András: Buda város középkori helyrajza 1. (Monumenta Historica Budapestinensia 15. kötet Budapest, 1983)

   113. oldal   

Feltehetően a mai Fő utcával azonos utca a Szentpétermártír városrészben. Kizárólag az 1510 körül készült dézsmajegyzék hagyományozta ránk nevét. Az ebben szereplő Váci Balázs a Szt. Péter templom temetője mellett lakott a Hosszú utcában. Ismert egy házcsoport, amely Thomas Gerhard háza környékén terült el a Molnárszer és a Hosszú utca találkozásánál, (ld. Malomrév). Csekes Pétert a Hosszú utcában Vid mészáros mellett írták össze, akit 1513-ban egy Mészáros utcai ház szomszédságában jegyezték fel. (1513. IV. 20.) (ld. Mészáros utca) A többszörös utcakeresztezés igazolja az utca nevét, a hosszan elnyúló útvonalat, amely leginkább a Dunaparton vezető, a római korból származó limes út örökösével a mai Fő utcával azonosítható. 
A dézsmajegyzékek tanúsága szerint a fentieken kívül a Hosszú utcában lakott Szőlősi Benedek, István deák, Kapás Illés, Kapás Mihály, Sédi Sebestyén, Vasvári Márton, Keresztes Márton, János kovács, Tatai Lukács és Váci Balázs.387 Ld. Szt. Péter mártír plébániatemplom, Molnár utca, Mészáros utca 
Szt. István utca 
1441: in platea vero sancti Stephani (Eszt. Érs. lt. U 46, MOL Df 249009) 
Ismeretlen fekvésű utca a váralján, amelynek egyetlen említése az 144l-es határjárásban található. Az utcát a Boldogasszony és a Szt. Péter mártír plébánia határvonalán, a hegyoldalon lefelé haladva az Örmény utca és a Duna melletti utca között sorolták fel. A castrumban megfigyelhető analógiák alapján ezt az utcát az ágosotonos kolotor és templom nyugati homlokzata, bejárata előtt lehetne elképzelnünk, amely valóban a hegyoldalon helyezkedett el. 1441-ben Szláv Kelemen és egy bizonyos Kassai nevű ember háztulajdonát emítették meg az utcában.388 Ld. Szentistván, Szt. István protomártír ágostonos kolostor, Örmény utca 
Kisvásár 
1505: Iohannes Was ad sanctum Petrum prope Kyswasar (MOL Dl 38658); 1510k: Thomas Almas ad sanctum Petrum in Kyswasar ... Dominicus Wasfazekgiartho in Kyswasar (Veszp. k. m. lt. Budai bortizedjegyzék, MOL Df 200608) 
Vásártér a Szentpétermártír városrészben, a plébániatemplom környékén, amelynek pontos helye ismeretlen. A kifejezés egyedül a dézsmajegyzékekben fordul elő, ezért nem tudjuk, lehet-e egyeztetni az oklevelekből ismert platea Flek kifejezéssel, amely szintén a vásártérrel hozható összefüggésbe. A vásárral kapcsolatos ismereteinket már ott ismertettük, (ld. Flek utca) 
A dézsmajegyzékek tanúsága szerint a Kisvásáron lakott Felhévizi Kalmár János, a német János varga, Vasfazékgyártó Domonkos, Szabó Domonkos, Vas János és Almás Tamás. Vas János özvegyét Cseh Balázs házában írták össze a Szt. Péternél, Farkas Pált Cseh Balázsnál a Szt. Péter mártír plébániatemplom környékén, magát Cseh Balázst is a Szt. Péternél jegyezték fel.389 

1505: „Elias Kapás ad sanctum Petrum ... Martinus Keresthes ad sanctum Petrum ... Stephanus litteratus ad sanctum Petrum apud Benedictum Zellesy" (MOL Dl 38568.); 151 Ok: „Blasius Wachy ad sanctum Petrum penes cimiterium / ad sanctum Petrum in Hwziwcha ...Michael Kapás ad sanctum Petrum in Huzivwcha aput Stephanum Cheh ... Sebastianus Sedj ad sanctum Petrum in longa platea in domo Martini Wasswarj ex opposito Gelherd Tho ... Elias Kapás apud sanctum Petrum in Hozywwcha ... Lucas That ay ad sanctum Petrum in Hwziwwcha aput Iohannem fabrum / ad sanctum Petrum circa Iohannem fabrum ... Martinus Keresthes ad sanctum Petrum in Hwziwcha ... Petrus Chekes ad sanctum Petrum in Huzwwcha penes Wid Mezarus ... Benedictus Zelewssj ad sanctum Petrum in Hwzwwcha" (Veszp. k. m. lt. Budai bortizedjegyzék, MOL Df 200608) 
1441: „... item platea vero sancti Stephani a parte Cassay [ ] ad [prefatam ecclesiam] sancti Petri domus veze (?) 
Clementis Sclavi penes [ ]um ad ecclesiam beate virginis..." (Eszt. Prim. lt. U46, MOL Df 249009) 
1505: „Iohannes Kalmar de Felhywyz in Kysvasar ... Iohannes sutttor Almanus in Kysvasar ... Dominicus Wasfazekgiartho ... Dominicus Zabo prope Kysvasar ... Iohannes Was ad sanctum Petrum prope Kyswasar ... Blasius Cheh ad sanctum Petrum" (MOL Dl 38658); 1510k: „Thomas Almas ad sanctum Petrum in Kyswasar ... Dominicus Wasfazekgiartho in Kyswasar ... Relicta Iohannis Was ad sanctum Petrum in domo Blasi Cheh ... Paulus Farkas circa sanctum Petrum aput Blasium Ceh " (Veszp. k. m. lt. Budai bortizedjegyzék, MOL Df 200608)
Vizkelety Miklós sarokháza Szt. Péter mártír plébánia területére, vele szemben pedig Ebeni Imre háza a Boldogasszony plébánia területére esik, továbbá a Szt. István utca Cassay (?) oldalán a Szt. Péter mártír plébániához, Szláv Kelemen oldalán pedig a Boldogasszony plébániához tartozik; továbbá a Duna melletti utcában Cassay Pál sarokháza a Szt. Péter mártír plébánia területére, Alhévíz felé pedig egy kis köz után Kusi Bálint háza a Boldogasszony plébánia területére esik ..." 
„...preterea in suburbio prefate civitatis Budensis f...Ji sew [. .] beate Marie virginis et sancti 
[Petri] martiris ecclesiarum predictarum sic distinguerentur, quod in platea seu vico textorum quedam domus Blasii Tosi dicti subpredicta antiqua domo regia existens esset, domusfina[..] [...] 
predicte ecclesie [. .] pertinens ad eandem ecclesiam ex [cuius] opposito domus Nicolai 
spectaret ad parochiam dicte ecclesie beate Marie virginis, et in eadem platea versus claustrum sancti Steph[aniprotomartiris] domus Iacobi [... ...] adprefatam ecclesiam sancti Petri martiris ex 
opposito vero domus Komlosy ad ecclesiam beate Marie virginis, item in plathea (!) Armenorum domus acialis Nicolai vizkelety similiter [ad ecclesiam sancti] Petri [martiris] et ex opposito domus Emerici Ebeni ad ecclesiam beate virginis, item platea vero sancti Stephani a parte Cassay 
[. .] ad [prefatam ecclesiam] sancti Petri domus veze (?) Clementis Sclavi penes [... ...]um 
ad ecclesiam beate virginis, item domus acialis in platea penes Danubium scilicet Pauli dicti Cassay ad ecclesiam sancti Petri versus [...] inferiores calidas aquas domus [inter] [..] médiat vicusparvus q[...] [domus] Valentini Kusi ad ecclesiam [beate] virginispertinere... " 
Ez a leírás ma már számunkra szinte teljesen értelmezhetetlen. Valójában csak a határ kiinduló- és végpontját tudjuk meghatározni. Ennek egyik oka az, hogy a hegyoldalban a mai utcahálózat a 18. század folyamán alakult ki, miután az ún. „glacis-telkeket" kiosztották.455 Ezenkívül sem a Takács utcát, sem pedig az Örmény utcát nem említi meg más írott forrás. 
A kiindulás itt is a Régi királyi ház alatt található, vagyis megegyezik a Szt. Mária Magdolna és Szt. Péter mártír plébániák közötti határ kiindulópontjával. Az itt említett házakat más forrásokból nem ismerjük. Azonban ugyanezen a helyen, a királyi ház alatt, a Duna felőli oldalon adományozott Kont Miklós végrendeletében egy házat az általa alapított csatkai kolostornak, amelynek alsó szomszédja Jakab polgár majorsága volt.456 
A határjárás végpontja az ágostonos rendi remeték Szt. István kolostorának közelében, attól északra volt. 
A Szt. István utca ugyanis feltehetően az ágosotonosok templomának nyugati homlokzata előtt haladt el egykor. A kolostor helye az utóbbi évek régészeti feltárásai nyomán pontosan ismert: a hegyoldalban a mai Szalag utca, Corvin tér és Ponty utca bezárta háztömb területén található.457 Az utolsóként említett Duna melletti utca nyílván a mai Fő utcával azonos, amely nyomvonalában a római limes-út örököse. Az út ellentétes útirányainak jelzésére itt már a Szt. Péter mellett Alhévíz szolgált. 
A Boldogasszony és a Szt. Péter mártír plébániák közötti határvonal leírása abban különbözik a Szt. Mária Magdolna és a Szt. Péter plébániák közötti határvonaltól, hogy míg az utóbbi utakon, lépcsőkön vezetett, addig a most ismertetett határ nem: itt nem találkozunk a „továbbhalad", „alászáll" kifejezésekkel. A határjárás elindul a Takács utcán, de Komlosy és az olvashatalan előnevü Jakab háza között feltehetően a lejtő felé fordul és telkek között haladva osztja meg a város területét a plébániák között. Ezért sorolnak fel egymás után újabb utcákat, amelyek feltehetően a hegyoldalon egymással többé-kevésbé párhuzamosan futottak. így jutunk le az Örmény és Szt. István utcákon át a Duna melletti utcába, 
végig háztulajdonok között haladva. Ez egyben bizonyítja, hogy a hegyoldal a 15. század közepén már a Régi királyi háztól, tehát a castrumtól egészen a Dunáig teljesen be volt építve. Bár a háztulajdonokat nem mdtuk azonosítani, mégis a térképre tekintve láthatjuk, hogy ez a hegyoldalra merőleges határvonal valahol a domonkos kolostor alatt szelte ketté a váralja területét. Vagyis ugyanonnan indult el lefelé a Dunához, ahonnan a castrumot átszelő határ is elindult a hegy tetején. 
Elemzésünk végére érve megállapíthatjuk, hogy a magunk elé tűzött célt, a határvonalak tisztázását még nem sikerült egészen teljesíteni. A határjárás útvonala pontosan csak a Vámegyed területén rekonstruálható, míg a váralja plébániahatárai részben vitatottak, részben egyelőre meghatározhatatlanok. A kapott kép azonban még a váralja vonatkozásában is részletesebb a korábbiaknál, amelyet a rendelkezésre álló források bővülése tett lehetővé. Az írott források teljességre törekvő összegyűjtése mellett elsősorban a régészeti kutatás újabb eredményei segítettek a vizsgálat során, és a jövőben is elsősorban a régészeti kutatás szolgáltathat újabb támpontokat a későközépkori budai plébániák határvonalának minél pontosabb rekonstrukciójához.

 4 5 5 NAGY 1964. 203. 


4 5 6 1398. XI. 25.: „...et in suburbio dicte civitatis Budensis penes fundum curie sancti Pauli olim per condam dominum Lodouicum regem Hungarie felicis reminiscentie ad honorem et glóriám ipsius sancti Pauli donatum et collatum a parte inferiori penes allodium Iacobi civis memorate civitatis Budensis extra murum sub eadem domo prefati sancti Pauli a parte Danobii situatorum habitorum et existentium..." (MOL Dl 8373, BTOE III. 265. sz.) 
4 5 7 VÉGH 1998a. 15-17. 

Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)
10.   Oklevélkivonatok • 1400-1449 (79. oldal)
... továbbá a Szt. István utca Cassay (?) oldalán a Szt. Péter mártír ...
... továbbá a Duna melletti utcában Cassay Pál sarokháza a Szt. Péter ...
... vero sancti Stephani a parte Cassay [, / ad [ prefatam eeclesiam] sancti Petri ...
... penes Danubium scilicet Pauli dicti Cassay ad eeclesiam sancti Petri versus [...] ...
11.   Névmutató (220. oldal)
... 189 - 1. Stengel - 1. Velius Cassay (?) 134; 242 Catarina ( milánói Nicolo ...


Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)   Oklevélkivonatok • 1400-1449 (79. oldal)   
seu superiori scilicel parte fori Sabbati domum seu fundum curie Ladislai de Scepus a meridionali vero domum Wolfgangi civis Budensis immediate habentem, que illustris Georgii despoti Rascieprefuisse... " Hátoldalon későbbi kéz feljegyzése: „Donatio super quadam domo lapidea Bude in piatea Italicali habita, que nunc aput(l) episcopum Agriensem habetur A. 1440") (r.) Rozgonyi Simon egri püspöknek, főkancellárnak és testvéreinek, István és György pozsonyi ispánoknak adományozza. DL 13588.A. - R: PATAKI 1950. 50. j. 

1440. 241. 
Buda város oklevele szerint Márton pálos általános vikárius bérbeadta a veresmarti pálosok házát a Szt. János utcában („...quandam domum fratrum in piatea S. Ioannis Budensi existentem... "). 
ELTE Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 115, Inv. Paulinorum conv. pag. 50 (DF 286489). - K: DAP III. 213. - R: PATAKI 
1950. 104. j. 

1441. január 3. (f. III. p. fest. Circumcisionis Domini) Buda 242. 
I. Ulászló király és az országtanács előtt (pr. c.) Kopach-i Dénes budai bíró és a város magyar és német közösségéből választott esküdtek a város minden polgára nevében elmondják, hogy a város két közössége között már több éve tartó veszekedés és egyenetlenség keletkezett, amelyet Erzsébet királyné akaratából a főpapok és bárók, valamint más lovagok és előkelők rendezni kívántak; ennek keretében véget akartak vetni annak a vitának és gyűlölködésnek is, amely egyrészt a Szt. Mária Magdolna plébánia és a Szt. Péter mártír plébánia, másrészt a Boldogasszony plébánia között folyt, mivel (mg.) Ferenc kánonjogi doktor, a Boldogasszony egyház egykori plébánosa egyházához csatolta a másik két plébániát; ezért először a néhai Zsigmond király előtt per kezdődött, majd halála után a néhai Albert király előtt folytatódott, és utána az esztergomi érsek és annak helynöke előtt tanúk állításáig jutott, de nem fejeződött be; azonban, hogy az istentisztelet hiányt ne szenvedjen és a város szokásai és szabadsága épségben maradjanak, a város összes polgárának, mind a magyarok, mind a németek közösségéből származóknak közös akaratából a bíró és a tanács eldöntötte a vitás kérdéseket a plébániák plébánosainak jelenlétében megesketve őket, hogy az általuk hozott rendelkezéseket megtartják; és így a bíró és a tanács a plébániák pontos határvonalait kijelölte elválasztva egymástól a plébániák területeit: miszerint a Szt. Mária Magdolna plébánia területe egy kis utcánál kezdődik, amelynek egyik oldalán, a Boldogasszony templom felől a pénzverő ház áll, másik oldalán pedig, a domonkos kolostor felől a lövöldi karthauziak háza, ettől a Szombat kapu felé esik a plébánia területe; innen ugyanazon az úton az Olasz utcához Olasz Angelo háza mellett, azt magába foglalva tart a határvonal a Pakos-i nemesek házáig az Olasz utcában, amely Angelo házával szemben van, majd a Pakos-i nemesek házától a Mindenszentek kápolnáig és a kápolna kapuján keresztül a Palocz-iak (?) házáig, és ettől a Szombat kapu felé terül el a Szt. Mária Magdolna plébánia területe, a város többi része pedig a Boldogasszony plébániához tartozik, („...primo inter ipsos duas ecclesias scilicet beate Marie virginis et sancte Marie Magdalene in predicto civitate Budensi, [...Jos ipsius civitatis a quadam via inter domum cusionis monetarum a parte ecclesie beate Marie [virginisJ adiacentem ab una el m[..J domum fratrum ordinis Cartusiensis claustri de Leweld iuxta claustrum sancti Nicolai confessons s[iíamj ab altera partibus habita versus poriam Sabbati inclusive, et hide in eadem [viaj [..][viens] Italicorum penes domum Angellonis Italici similiter inclusive ad domum nob ilium de Bakos in ipso vico Italicorum [ex oppositoj ipsius domus prefati Angellonis Italici existentem et situatam ab ipsaque domo [eorundem] [nobiliumj de Bakos directe ad capellam in honore Omnium sanctorum fundatam. et per portant ipsius Capelle ad domum dominorum de Paflocz ?] [infraj ipsam capellam existentem eundo similiter inclusive usque adpredictam portant [Sabbat i] [ecclesiej sancte Marie Magdalene de beret pert ine re aids omnibus partibus eiusdem civitatis dicte ecclesie beate Marie virginis remanere. "): a váralján pedig kilépve a Szombat kapun és átkelve a város árkán a Régi királyi házig tart a határ egészen egy útig. amely a Régi királyi ház és a néhai Frank vajda háza között jön ki a városból és a Szt. Péter egyházhoz tart, innen [...] lelépdelve Konrád polgár majorságától, amely a Régi királyi ház alatt van és a vele szemben lévő majorságoktól, amelyek a Szt. Mária Magdolna plébánia területére esnek, egy kőlépcsőhöz tart a Krisztus Teste kápolna mellett, amely a határvonaltól jobbra, már a Szt. Péter mártír plébánia területén van, továbbhaladva a lépcsőkön a karmelita kolostor felé egészen Szt. Lázár egyházáig balra terül el a Szt. Mária Magdolna plébánia területe (,,...exeundo vero ipsam poriam Sabbati el per fossatum dicte civitatis versus ad [quandam] [antiquam] curiam regi am usque ad quandam viam de ipsa civitate nostra inter eandem antiquum domum regiam et domum condam Frank wayvode versus predictam eeclesiam sancti Petri mart iris enden tern, eundo [. ] gradient em de [...] quadam domo allodiali Conradi civis Budensis sub ipsa (
domo regia existente simulcum quibusdam aids domibus ex alia parte seu in opposito eiusdem domus annotati Conradi habit is inclusive [tenendo] ad gradus lapideos [...] capella in honore Corporis Christi construeta ad dextram prefate ecclesie sancti Petri dimissa pergendo [et] ipsos gradus lapideos versus claustrum Maltis miserieordie f[ratrum] Carmelitarum descend [endo] et [...]le eas itfhabitan..] ad partem sinistram usque ad eeclesiam sancti Lazari similiter eidem ecclesie sancte Marie Magdalene nomine s[ue]parochie cedere deberet,... "); ezenfelül a váralján a Boldogasszony és a Szt. Péter mártír plébániák területét a következőképpen ossztották meg: hogy a Takács utcában, a Régi királyi ház alatt Tosi Balázs háza a Szt. Péter mártír plébánia, vele szemben pedig Miklós háza a Boldogasszony plébánia területére esik; majd ugyanebben az utcában a Szt István protomártír kolostor felé [...] Jakab háza a Szt. Péter mártír plébánia területére, vele szemben Komlosy háza a Boldogasszony plébánia területére esik; továbbá az Örmény utcában Vizkelety Miklós sarokháza a Szt. Péter mártír plébánia területére, vele szemben pedig Ebeni Imre háza a Boldogasszony plébánia területére esik; továbbá a Szt. István utca Cassay (?) oldalán a Szt. Péter mártír plébániához. Tót Kelemen oldalán pedig a Boldogasszony plébániához tartozik; továbbá a Duna melletti utcában Cassay Pál sarokháza a Szt. Péter mártír plébánia területére, Alhévíz felé pedig egy kis köz után Kusi Bálint háza a Boldogasszony plébánia területére esik 


( .....preterea in suburbio prefate civitatis Budensis [...]i sew [ ] beate Marie virginis et sancti 
[Petri] martiris ecclesiarum predictarum sic distinguerentur, quod in piatea seu vico textorum quedam domus Blasii Tosi dicti sub predicto an tiqua domo regia existais esset, domus fina[...] [...] predicte 
ecclesie [ ] pertinens ad eandem eeclesiam ex [cuius] opposito domus Nicolai spectarei ad 
parochiam dicte ecclesie beate Marie virginis et in eadem platea versus claustrum sancti Slephfani 
protomartiris] domus lacobi [. ] adprefaiam eeclesiam sancti Petri martiris ex opposito vero domus 
Komlosy ad eeclesiam beate Marie virginis, item in plathea(l) Armenorum domus aeialis Nicolai Vizkelety similiter [ad eeclesiam sancti] Petri [martiris] et ex opposito domus Emerici Ebeni ad 
eeclesiam beate Virginis, item platea vero sancti Stephani a parte Cassay [, / ad [prefatam 
eeclesiam] sancti Petri domus veze(?) dementis Sclavipenes [. ]um ad eeclesiam beate virginis, item 
domus aeialis in platea penes Danubium scilicet Pauli dicti Cassay ad eeclesiam sancti Petri versus [...] inferiores Calidas aquas domus [inter] [.fmediat vicus parvus q[..] [domus] Valentini Kusi ad eeclesiam [beate] Virginispertinere... "); az egyesség ellenére János, a Boldogasszony egyház plébánosa elhallgatva az igazságot, és adott hite ellenére oklevelet eszközölt ki a királytól, hogy ne kelljen engedelmeskednie a rendelkezéseknek és plébániáját ugyanabban az állapotban bírhassa, mint elődje, Ferenc plébános, aki a két másik egyháznak a határait nem tartotta régóta hozzájuk tartozóknak, és ezért plébá-nosi jogokat gyakorolt felettük jövedelmeiket is behajtva: mindez a bíró és a tanács jogainak és döntésének nagy sérelmét jelentették, ezért a városi tanács kérte a királyt, hogy erősítse meg korábbi döntésüket; a király pedig nem akarván sem a város, sem az említett egyházak jogait csorbítani megerősítette a tanács döntését, és megparancsolta János plébánosnak, hogy a másik két plébániát ne kényszerítse engedelmességre, a tanácsnak pedig meghagyta, hogy a két plébániát jogaiban védelmezze. 
Átírta Hety-i Benedek közjegyző 1441. augusztus 16-án: Eszt. Prim. lt. Arch. EccL. Vêtus U. 46. (erősen sérült) 
(DF 249009). 18. századi másolata: DL 107530. - Közöletlen. 1441. augusztus 16. (XVII. Kai. Septembris) Buda 243. 
Hety-i Benedek közjegyző írásba foglalja, hogy a tanácsházán („...sub domo consilii... ") őelőtte, (mg.) Bereck (ó)budai kanonok, és a város tanácsa előtt (h. d.) Thar-i László, a Szt. Mária Magdolna egyház plébánosa, valamint Pál, a váralji Szt. Péter mártír egyház plébánosa tiltakozást jelentettek be, bemutatván és nyilvánosan felolvasva I. Ulászló király 1441 .január 3-án. Budán kelt oklevelét, amely a két említett plébánia, valamint a Boldogasszony egyház közötti határokat jelölte ki, és kérték a közjegyzőt, hogy a király oklevelét foglalja közjegyzői oklevélbe; miután ez megtörtént László és Pál plébános a tanúk jelenlétében tiltakoztak, mivel (h.) Thornalya-i János, a Boldogasszony egyház plébánosa a királyi oklevelet semmibe veszi, a rendelkezéseket nem tartja be és a két plébánia területén plébánosi jogokat gyakorol, szentségeket szolgáltat ki és beszedi a jövedelmeket, mintegy 100 forint kárt okozva, a két plébános tiltakozását pedig figyelmen kívül hagyja; ezért a két plébános ellentmondanak annak, hogy János magát plébániájukba beiktassa és eltiltják őt a foglalástól. 
Eszt. Prim. lt. Arch. Eccl. Vêtus U. 46. (erősen sérült) (DE 249009). 18. századi másolata: DL 107530. - Közöletlen. 
1442. május 27. (Dom. p. fest. Penthecostes) Buda 244. 
Hedrehwara-i Lőrinc nádor előtt a Nyulak szigetén lakó Gallyas Tamás, a nyulakszigeti domonkos apácák ügyvédje az apácák nevében tiltakozik, mivel az elmúlt évben Bornenyza (!) Péter akkori budai bíró, Vir (!) János, Sebestyén fia Pál, Botra Kelemen, Pasca Tamás, Petefy Demeter, Fodor Mihály, Debrecher Miklós, Chisar Tamás, Takach Pál, Bak Bereck, Mátyás deák, Pathy Antal, Pathy Péter, Demeter özvegye, Zekeres András, Sydo Ambrus, Jakab molnár, Varga Gergely, Kezy Lőrinc, Pinther Máté, Many (!) János, Zenaaros Bálint, továbbá a váralján, a Szt. Péter templom környékén („...de suburbio castri Budensis circa sanctum Petrum eommorantes... "): a széki apátság házában lakó („..An domo abbalis Zeky commorans... ") Kövér (pinguis) János, a Szt. János kolostor házában lakó („...in domo fratrum de sancto Iohanne commorans... ") Esztergomi (Strigoniensis) Miklós és a Mihály házában lakó („...in domo Michaelis commorans... ") bizonyos molnár, valamint a felhévizi Fodor Máté, Bwdy György, Wassany György és Pinther Egyed az apácáknak azt a kőből és fából épült házát, amely a Dunánál, a város fala és azon kapuja mellett van, amelyen át Felhévízre lehet menni 
( quoddam fundum curie ipsarum dominarum de lapidibus et lignis edification penes portám seu 
murum iuxta Danubium, per quam de dicto sancto Petro iretur ad dictas Aquas superiores... ") 
elpusztították és a ház fából készült felső részét elhordták ( dévastassent edificiaque de lignis facta 
in superficie eiusdem domus existentia omnino déportassent... ") az apácák nagy kárára. Hátoldalán: „fel lieu vizi háznakpuzdtasarol való tudómon". DL 13678. - Közöletlen. 
1442. 245. 
Buda város oklevele szerint (rel.) Erzsébet apáca, Donozlo-i Demeter özvegye a veresmarti pálosoknak adományozott egy házat a ferences kolostor környékén („...quandam domum Bwdeprope monasterium ad honorem sancti Joannis evangeliste fundatum existentem... "). 
ELTE Egyetemi Könyvtár. Cod. Lat. 115. Inv. Paulinorum conv. pag. 50 (DF 286489). - K: DAP III. 213. - R: PATAKI 
1950. 104. j. 
1443. június 1. Veszprém 246. 
(r.) Mátyás veszprémi püspök (v.) Bodo Miklós bácsi préposttal és Bodo Gergellyel kötött egyezségében szerepel többek között a püspök birtoka, az Esztergom megyei Gyermely, amely a veszprémi püspök budai szállásának az ellátását biztosítja („...pro sustentatione mense et residentie suarum Budensium... "). 
Veszp. pk. It. Litt, adiunclae 12 (DF 200452). - Közöletlen. 


Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)   Névmutató (220. oldal)   

Budaörsi út 42-43, 45 
Budapest Főváros Levéltára 14. 17 
Budapesti Történeti Múzeum 13 
Budapokla, budai szőlődűlő 36, 47 budaújhegyi Szűz Mária egyház 1. budai Boldogasszony plébániatemplom Bugamál-hegy, nevegyi szőlődülő 46 Bugát lépcső 36, 39 Bujdosó Kelemen 112 
Bulárföld (a Volga melléki Bolgárország) 19 
Burckhard 1. Gierer 
de Burgo 1. Antonio 
Butkai Péter 287; 572 (néhai) 
Búza Jakab (gercsei) 548 
Búza utca 1. Buda 
Buzlai Katalin (Mózes leánya, Bátori György felesége) 233; 594 
- Miklós (Mózes testvére) özvegye: Katalin 
(Kanzler János özvegye, gibárti Keserű István felesége) 232; 552 
- Mózes (gergellakai) ajtónállómester, udvarmester 
232-234, 242, 245,247; 541, 552-553, 594, 649 Bwdy György 244 
Bűjük dzsámi 1. budai Boldogasszony plébániatemplom 
Cakó László (lippai) 182, 186; 312 
de Canaciis 1. Rogerius 
Carpentras-i (Carpentoraíensis) örkanonok 
(sacrista) 1. Lengres-i Jakab Caspar Bernardi 163; 185, 189 
- 1. Stengel 
- 1. Velius 
Cassay (?) 134; 242 
Catarina (milánói Nicolo kőműves felesége) 716 Cecei Lőrinc 424 
- Máté (Lőrinc testvére) özvegye: Margit 
(Balassa Ferenc felesége) 424 Ceglédi András (ó)budai kanonok, a Szent 
Kereszt oltár rektora 144; 490, 518 Celengere/Celungere, Péter 215, 223; 73 Cemeteer, Lorenz 68, 129, 215, 223; 73 Chendel János 142; 46 de Chesamis, Giacomo (Matteo fia, Zoelus de 
Nassis budai várnagy unokatestvére) 215; 146 Choque, Pierre francia herold 75 Christian mészáros 116; 301 
- 1. Gebei 

Christoph 1. Kunststock 
Chuta (Gyula mester leánya, Domoszló Gergely 
felesége) 140 Cibak Imre váradi püspök 190, 208, 210; 737 Cikó Gáspár (básti) 115; 562 cillei grófid. Hermann, Ulrik Cipellős (Cypellus) György 64 Cipó (Chyppo) Gergely 96 
- (Czipo, Czypo) Péter 309, 436 Cirják 1. Pintéi-ciszterci kolostor 1. bélakúti 
- szerzetes 1. Winman János Clark Ádám tér 117 
Cobor Anna (Imre leánya) 519 
- Felicitas (Márton leánya, Pükhelsperger Farkas 
felesége) 519 
- Gáspár (Imre fia, coborszentmihályi) 281-282; 
519, 613 
- Ilona (János leánya, Bocskai János özvegye) 
296, 300; 514 
- Imre (Mihály fia, coborszentmihályi) erdélyi 
sókamaraispán 250, 280-282; 342, 345, 499, 519, 588, 636 (néhai) 
- - felesége: Hedvig 519 
- János (coborszentmihályi) 250; 342, 345 
- Márton (Mihály fia, coborszentmihályi) 
281-282; 519, 580, 588 (néhai), 636 
- - felesége: Orsolya 519 
Corvin János opavai és liptói herceg, dalmáthorvát-szlavón bán 73, 75, 81, 217, 223, 230-231, 234, 246, 283-284, 286, 289, 299; 434, 479. 487. 498. 528 
- - felesége: Frangepán Beatrix (később György 
brandenburgi őrgróf felesége) 230; 487, 528 
- - fia: Kristóf liptói herceg 230; 528 
- - leánya: Erzsébet 230; 528 Corvin tér 18, 91, 101, 134 
Cotta Ferenc (Márton unokaöccse) 216, 223; 510. 532 
- János (Ferenc fia) 216, 223, 234; 601, 702 
(néhai) 
- - felesége: Katalin (Gábor fia György kassai 
bíró leánya) 601 
- Márton (toledoi) mester 216, 223; 400 Creczmer, Peter besztercei polgár 169 Crislilinus takács 30 
Cudar Antal (Mihály fia) 70 
- Benedek (István fia, ónodi) 218, 223, 317; 162, 
174, 177 


No comments:

Post a Comment