Tuesday, October 19, 2010

Nemes család. (Hidvégi, gróf.)


Nemes család. (Hidvégi, gróf.)

Erdély legrégiebb családainak egyike; a gróf Mikó családdal egy közös törzsből ered; s igy szintén székely származású. Közös törzsük Akadás, kinek fia Vincze 1257-ben IV. Béla királytól Zék földet kapta.Benkő J. Transylv. gen. tom. I. p. 446.* Vinczének Domokos nevű fiától származik a Nemes család, mint a Mikó családnál (e munka VII. kötet 481. lapján) látható.
A családfaHidvégi Nemes Judit, gr. Földváry István hitves társa fölött mondott halotti beszéd. Nyom. Kolosv. 1774. Innen vehette át Benkő a Transylv. specialisba; és onnan ismét Kővári. – E halotti beszédben foglalt családfától elüt a kolosmonostori Conventben található 1745-ben kelt genealogia, a mennyiben benne III. Mihálynak egyenesen I. Tamás iratik fiául, és igy két íz hiányzik benne, de a kortan igényli e két ízt is; s azért itt teljesen adatik a családfa.* következőleg sarjadzik le:
I. tábla.
Akadás; Vincze 1257.; Mikó a Mikó cs. törzse.; Egyed. †; Domokos de Hidvég; László 1366.; I. Mihály; György.; I. Bálint 1459. hidvégi NemesFolyt. köv. lap.
I. Bálint 1459., ki az előbbi lapon. hidvégi Nemes; II. Mihály 1461. 1479.; Miklós; András a Kálnoky cs. törzse.; III. Mihály 1506. Agyagfalván; II. Bálint 1555.; Balás 1579.; I. Tamás 1638. Háromszéki főkap. (Mikó Zsuzsi); György (Kassai Anna); Mária (gr. Lázár Imre); I. János Háromsz. főkapit. † 1679. (1. Pápai Anna. 2. Huszár Bora) Folyt. II. táblán.; Sára (Kendeffy Miklós); Anna (Bánffy Zsigm.); Ilona (Lázár György); Zsuzsa (Barcsay Péter); II. Tamás (Keresztesi Judit); Erzse (Daczó János); III. Tamás (Keresztesi Judit); IV. Tamás (László Sára); Ferencz 1707. (Bethlen Druzsina); Elek. †; Tamás. †; Éva (Székely Mihály); Judit (Torma György); Sára (Gyárfás Pál); Ferencz 1727. kir. táb. ülnök (Horányi Franciska); Gábor (Vass Erzse); József † 1809. (1. Orbán Klára 2. Béldi Mária); György tábornok. (1. Bánffy Zsuzsi. 2. Maurer Anna 3. Bornemisza Krisztina); Mária (Henter István); Judit sz. 1737. † 1774. (gr. Földváry István); Druzsa (b. Szentkereszti István); György.; Károly (gr. Mikó Anna); György.; Gábor (gr. Vass Erzse); György; Károly; Ferencz (Csiszár Amália); Anna (Huszár Károly); Mária (b. Kemény Károly); Anna (Gyulay Elek); József százados.; János.; Antal.
II. tábla.
I. János, ki az I. táblán. Három sz. főkap. † 1679. (1. Pápay Anna 2. Huszár Bora); 1-től János.†; Gábor (Cserey Zsuzsa); György. †; 2-tól Mátyás egyházi fölügy. 1698. 1727. (Ugron Bora); Domokos. †; Krisztina (Macskási Fer.); Druzsa (Pekri Fer.); Ádám táblai elnök gróf lett 1755. (Tordai Zsuzsi); Julia (gr. Korda Zsigm.); Zsuzsa (b. Bánffy Gábor); Klára (Bethlen Sámuel); Teréz.; Elek őrnagy.; János titk. tan. tart. főbizt. (b. Miske Teréz); László százados (Kemény Karolina); Zsuzsi (Teleki Imre); Ádám sz. 1769. † 1834. erdélyi kincstárnok (b. Bornemisza Jozefa); Zsuzsi † 1820. (Haller János); Anna (gr. Vass Miklós); János sz. 1792. cs. k. kam. titk. tan. (1. Bánffy Józefa † 2. gr. Berchtold Karolina); Zsuzsanna sz. 1800. (Kopp János altábornagy); 2-tól Mária sz. 1823. (b. Mauriczy); Róza sz. 1825. (Béldi Gergely); Karolina sz. 1827. (gr. Logothety Wladim.); Vincze sz. 1830. százados; Ilona sz. 1832. (gr. Schweinicz János); János nep. sz. 1834. főhadn.; Ferdinand sz. 1835. főhadn.
A családfán (az I. táblán álló) I. Bálint, ki először neveztetett hidvégi Nemes névvel, 1459-ben Szepsi szék követe volt a medgyesi gyülésre.Kállay, Székely nemz. 272.* Fia II. Mihály 1479-ben Kendi Antal a vajda helyetteseűl neveztetik ki.Kállay, Székely nemz. 272.* Ennek fia III. Mihály 1505-ben jelen volt az agyagfalvi gyülésen,Kővári Erdély nev. cs. 196.* 1532-ben követ Szapolyay Jánoshoz a Miklósvár és egy másik szék közt folyt perben.Kállay id. h.* Ennek fia II. Bálintnemzé Balást, ki a táblán nem látható, s Elek és Gábor atyafiaival Székely Mózses alatt esik el a Bárczán 1603-ban.Kővári id. h.*
Balásnak fia I. Tamás Sepsi, Kézdi, Orbai és Miklósvár szék főkapitánya 1615-ben, ki 1638-ban jul. 7-én a décsi gyülés végzéseit aláirta. Feleségétől Mikó Zsuzsannától több gyermeke névszerint leányai: 1. Sára Kendeffy Miklósné. 2.Anna Bánffy Zsigmondné. 3. Ilona Lázár Györgyné. 4. Zsuzsanna Barcsay Péterné. 5. Erzsébet Daczó Jánosné,Igy az id. halotti beszéd szerint. Kővárinál – nem tudom, mily alapon? – Erzsébetnek második férjéül Barcsay Péter áll, azon Barcsay Péter, ki Zsuzsanna férje volt; Kővárinál Zsuzsanna férjeül Vas László iratik.* maradtak, fiai pedig György, ki leányában Máriában Lázár Imre hitvesében kihalt, és János és II. Tamás, kik által a család két vonalra szakad; amannak ágát a II. tábla, II. Tamásnak ivadékát pedig az I. tábla mutatja.
János (II. táblán) Háromszék főkapitánya (1667. 1679.) kir. táblai ülnök, és fejedelmi belső tanácsos volt. Hívataloskodása fölötti bujában szélhűdés éri és meghal 1679-ben.Cserey Mihály Hist. 64. 79. 152. 153. – Kállay szerint (273. lapon) még 1680-ban is háromszéki főkapitány.* Első felesége Pápay Anna volt, kitől lettek fiai János szintén kir. táblai ülnök, Gábor eleintén Rákóczy ellenese, utóbb híve, miért börtönt is szenvedett,Cserey id. h. 325. 368. 387. 439.* és György, mindhárman fimagzat nélkűl multak ki. Második nejétől brenhidai Huszár Borbálától lön többi közt fia Mátyás az udvarhelyi tractusbeli reform. egyházak, és ottani gymnasium buzgó lelkü inspector curatora, kinek nejétől Ugron BorbálátólMátyásnak nejéül „Homorod szent-mártonyi Bora“ iratik Schönfeld Adels Lexicon. I. 215. és a Góthai Hist. herald. Handbuch 641. lapja szerint.* született gyermekei közűl 1. volt Ádám, 2. Julianna l. b. borosjenői Korda Zsigmond neje; 3. Zsuzsánna l. báró Bánffy Gábor életpárja; 4. Klára gubernial. tanácsos bethleni Bethlen Sámuel özvegye; 5. Terésia; 6. Elek volt őrnagy (fő strázsa mester). Ezek közűl
Nevezett Ádám cs. kir. val. belső titk. és gubernialis tanácsos, és az erdélyi kir. tábla elnöke volt, 1755-ben febr. 18-án grófságot kapott; mire rokonai FerenczGáborJózsef és György ugyan azon évi aug. 26-án szintén grófságra emeltettek.Kővári id. h. 196.* Ádámnak neje Thordai Zsuzsanna volt.Az idézett Schönfeld Adels Lex. és Herald Handbuch-ban nejéül galaczi Buda Zsuzsánna iratik.* Ettől gyermekei JánosLászló a Gyulay ezredbeli százados, ki magnélkül halt el, ésZsuzsánna Teleki Imrené maradtak. Ezek közűl
Gr. Nemes János cs. kir. val. b. titk. és kormányszéki tanácsos és tartományi főbiztos, utóbb Háromszéki fő királybiró, mint fő korm. széki tanácsos (1771.) az akkor fennállt s később feloszlatott kereskedelmi bizottmány elnöke volt. Nejétől báró Miske Teréztől két leányán kivül fia II. Ádám szül. 1769-ben, cs. kir. kamarás, v. b. titk. tanácsos és kir. kincstárnok volt. Meghalt 1834. nov. 22. kora 62. évében.Kővárinál hibásan áll a halálozási év egy helyen 1835. másutt 1831.* Nejétől Báró Bornemisza Jozefától egy leánya Zsuzsánna (szül. 1808.) muthenbergi Kopp János altábornagy († 1837.) özvegye, és egy fiu János maradt.
János szül. 1792-ben, cs. kir. kam. v. b. titk. tanácsos és Felső-Fejér megyei főispán 1847-ig, midőn a főkormányszékhez főszámvevőségi elnökké neveztetett. Első nejétől Bánffy grófnőtől gyermekei nem maradván, másodszor vevé nőül 1821-ben gróf Berchtold Karolina cs. k. palota-hölgyet, kitől a táblán látható hét gyermeke született.
Az I. táblán álló I. Tamásnak fia II. Tamás volt, kinek Keresztesi Judittól fia ismét Tamás született. Ennek nejétől László Sárától Elek és Tamá s ifjan elhalt fiain és három leányán kivül Ferencz fia is volt, ki – mint följebb emlitők – 1755-ki aug. 26-án FerenczGáborJózsef, és György fiaival együtt szintén grófságot nyert. Nevezett Ferencznek feleségétől gr. Bethlen Druzsiannától következő gyermekei születtek: 1. Ferencz, 2. Gábor, 3. József, 4. György, 5. MáriaHenter Istvánné, 6. Judit (a legöregebb) gr. tancsi Földváry Istvánné, ki 1737-ben decemberben Judit napján született, és 1774. mart 29-én Kozárvárott meghalt. Ezen fiúk közűl
József szül. 1739-ben, kir. táblai ülnök volt; halála előtt Aranyosszéknek 19 évig fő királybirája, meghalt 1809-ben; két nejétől sem maradván gyermekei, ága kihalt.
György szül. 1748-ban; 1774-ben már kapitány, utóbb tábornok, a mult század végén a török háborúban tevékeny részt vett. Meghalt 1808. febr. 27-én. Három nejétől csak két leánygyermeke, és mag nélkül elhalt fia György maradt.
Ferencz, kir. táblai ülnök, több gyermeket nemzett, kik közűl József volt századosnak gr. Tholdy Zsuzsannától fia Ábrahám cs. kir. kamarás, szül. 1817. nov. 25-én.
Gábornak Vass Erzsébettől fia Károly és György. Károlynak gr. Mikó Annától ismét Gábor, kinek unokái közűl Ferencz cs. k. kapitány.
A család leszármazási fája nem levén teljes, még némely családtagokat kell pótlólag megemlítenünk: ilyen
Kilyéni Nemes János, fejedelem embere 1586-ban a Jankó Tamás perében.Kállay Székely nemz. 272.*
Ádámosi Nemes János ifjabb (minor) 1612. máj. 15-én a szebeni gyülésben nótáztatott; Mikó Ferencz szerint pedigTán jobban mondva, többel együtt a Báthori Gábor által kapott nóta alól föloldoztatott Bethlen idejében. Engel Monumenta 399.* ő kapta el a Hidvégi nemeseknek birtokát Bethlen Gábortól 1611-ben, minthogy ellene fölkeltek Brassóval, és hogy Nemes Balás fiával Tamással, úgy Nemes János 1612-ben Brassóba vették magokat, Nemes Balás Géczy András részén volt a Brassóiakkal való csatában. Utóbb megbékéltEngel id. h.* Bethlen Gáborral, sőt a Portánál követje is volt. Böjthi Gáspár szerint: „senex multarum rerum usu clarus.“
Nemes János és Balás szintén Báthory alatt nótát, Bethlen alatt kegyelmet nyertek.Engel id. h. és Kállay.*
Nemes Leonard elveszté Maros-Németit, melyet helyette 1607-ben Gyulai Ferencz nyert adományban.
Nemes Péter 1704-ben aláirta Rákóczy Ferencz számüzetését.Kállay. Székely nemz. 273. l.*
Hidvégi Nemes Bálintnak (melyiknek?) felesége Kemény Zsófia, Kemény Péter leánya volt II. Rákóczy György idejében.
A család grófi czímere négyfelé osztott kék paizs, az 1. és 2. udvarban arany koronán pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva, melyre zöld növény kúszik, hegyén pedig levágott török fej vérzik. (Az ősi czímer). A 3-ik udvarban szintén koronán könyöklő pánczélos kar nyugszik, kivont kardot tartva, a kard alatt csillag ragyog. A 4-ik udvarban zöld téren oszlop áll, melyet jobb oldalról ágaskodó oroszlán, balról egyszarvú első lábaival fog. A paizsot grófi korona födi.

No comments:

Post a Comment