Friday, October 1, 2010

A NEMES VÁRMEGYÉNEK KEZÉHEZ
Szirácsik Éva: A NEMES VÁRMEGYÉNEK KEZÉHEZ… II. Rákóczi Ferenc levelei és Nógrád vármegyei visszhangjuk I. kötet (1703 – 1705) (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 44. Salgótarján, 2004)


   60. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a lovasok és gyalogosok vezényletéről (Eger, 1705. június 10.) (310. oldal)   


Nógrád vármegye 1705. június 17-én, Szakái faluban tartott nemesi közgyűlésén: ,,Publicant[ur] gratiosae Suae Serenitatis Principalis Literae de dato diei 10. Men[sis] Juny' ex castris ad Agriam positis emanat[ae], eqvites Sti-pendianős' ad Commando Dominó Colonelli Georgy' Ordody Sine mora expediendos' jubeates occasione igitur modernae Lustraé Inclyta Vniversi-tas' accomodabit Se Suae Serenitatis díspositioni; Comparentes' qvidém cras-tinä luce cum Vexillo Co[mi]t[a]tus expedientur refractarii verő mediante Executione d[omi]norum Judicium Nobi]lium, assumptä in Suppetias Nobi-litate domi remanente adigentur qvi qvidem Executores praeter honestam Ju-d[ices Nobi]lium intertentione[m], pro qvalibet persona dietim binas libras' 

1 Méltóságos, főtisztelendő, tisztelendő, tekintetes és méltóságos, nemzetes, vitézlő és nemes uraknak, x. y. fő- és alispánoknak, szolgabíráknak és esküdteknek, végezetül a tekintetes Nógrád vármegye főpapjai, bárói, mágnásai és nemesei teljes közösségének, leginkább becsült, tisztelt, kedvelt barátaimnak. 
2 Az 1705. június 17-én, (Nógrád)Szakál faluban tartott Nógrád vármegye általános nemesi közgyűlésén őfensége, a fejedelem jelen kegyes parancsát kihirdette az esküdt jegyző. s[aját] k[ezével] carnis, binas etiam medias vini, äc Singulos' qvinq[ve] grossor exeqvent[ur]. Pro persona vero Domini Jud[ices Nobi]lium, & dietim qvatuor mediae vini cedent, qvä qvidem Executione peracta fidelem reportabunt relationem. ... 
Qvae qvidém Lustra peracta est hoc ordine: Circa qvam notandum est, qvod post connotationem officialium eorundem Stipendiariorum, primö ponuntur Nomina Statuentium, äc ubi plures' con-currerent in unius' Statutionem, nomen unius' Solum Statuentium ut pluri-műm Specificatur, reliqvis' hie Subticitis, Secundő loco ponuntur Eqvites in Sortem et completationem duarum Compagniarum Statuti.  Officiales'. 
Una Compagnia manebit p[ro] Domino ViceColonello I[nclyti] Regiminis 
DJpminus] Fran[ciscus] Baranyi 
Vbi Vice Ductor 
D[ominus] Mich[ael] Labancz 
In altera Compagnia 
Ductor 
Dfominus] Petrus Kis' 
Vice Ductor 
DJpminus] Joannes' Balas' 
Vexilliferi 
D[omini] Joan[nes] Bodonyi & Ste-ph[anus] Szabó 
Vigiliarum M[a]g[ist]ri 
Samuel Pap Stephanus Gergye 
Tubicen 


 Gregarii 
Ex Processu Lossoncziensi Nomina 
D[ominorum] Statuentium 
Statutorum 
Dominium Fiscale Divinien[sis] Eqvites 7 Vi. 
Provisor autém D[omi]nus Joannes' Feja Vi. 
Andreas Kassay 
Michael Csengeri Joannes Deak Paulus Bratha Martinus Ludanyi Stephan[us] Antal Paulus Raksanyi Martinus Koczur 
G[enerosus] D[ominus] Joanfnes] Sreter 
Steph[anus] Fekete 
Gfenerosus] D[ominus] Andreas Szi-
lassy 
Andreas Muszor 
Generosi Domini: 
Steph[anus] et Franciscus Gyűrky 
Georgius Székely 
Joannes Sipos' 

Sic ergo Inclytus' Comitatus duas' Compagnias', terriä pro exemptis et militantib[us] relictä, ex integro Statuit. 
Siqvidem verő ex concurrentib[us] Statuentib[us] ut plurimum unius' Solum nomen esset in hac Lustra Specificatufm], Socios' Statuentium inveniré inter alta Comitatus', in repartitione videlicet Stipendianorum Eqvitum. 
Qvalitér autém haec Limitatio expost est rectificata, qvi D[omi]nor[um] M[a]g[na]tum et N[obi]lium, Sint pro Statutione Similiu[m] conjuncti videre est infra pagina Nfumer]0."1 (NML IV. 1/a. 11. köt. 65-70. o.) 


60. II. Rákóczi Ferenc levele Nógrád vármegyéhez a lovasok és gyalogosok vezényletéről (Eger, 1705. június 10.) (316. oldal)

 zászlótartók 
Bodonyi János és Szabó István urak 
strázsamesterek 
Pap Simon, Gergye István 
trombitás 
Sipos János 


 közlegények 
a Losonci járásból 
a kiállító urak nevei: 
a kiállítottak nevei 
a kincstári divényi uradalom: 7,5 lovas a tiszttartó, Feja János úr: 0,5 lovas 
Kassay András, Csengeri Mihály, Deák János, Bratha Pál, Ludányi Márton, Antal István, Raksányi Pál, Koczur Márton 
nemzetes Sréter János úr 
Fekete István 
nemzetes Szilassy András úr 
Muszor András 
Gyürky István és Ferenc 
Székely György 
Kántor Pál és Mocsáry György urak özvegyei 
Palásty István 
Király Mátyás a társaival 
Bujdosó Sándor 
Szigyarto István 
Trencsényi Miklós 
Bulyovszky Dániel Bulyovszky Ferenc özvegyével 
Solymossy Lőrinc, Solymossy Pál 
Gellén György és Nagy István 
Kurucz Mihály 
Szemere György úr özvegye 
Szeles Tamás, Czillik István 
Rakovszky Menyhért 
Fekete János 
Sas Pál 
Szigyártó András 
Bende János a társaival 
Sidai Benedek 
Repeczky Sámuel 
Kovács György 
Fűssy János 
Surányi Márton 
Liszkói István 
Szőcs Péter 
Losonc mezőváros 
Oldal Ferenc 
Macza Ferenc 
Tóth Márton 
Csabán Gáspár 
Bajnóczy János 
Koromzay János 
Sambéky Mihály 
László István 
Markus György 
Szigethy Mihály 
Vacskó András 
Dubraviczky Péter 
Ivanovics Mihály 
Lipcsey András 
Rogaczky János 
Rósa Izsák 
Sibi Márton 
Básthy László 
Gecse Pál 
Darvas János 
Makó Gáspár 
Becse Tamás 
Szabó Pál 
Asguthy László 
Tornyos Bálint 
Kalmár János 
Szrepka András 
Tornyos család Nagy Iámon 
Tornyos Tamás, Molnár György 

No comments:

Post a Comment