Friday, October 1, 2010

Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1652 -1656) (

Tóth Péter: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (1652 -1656) (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 29. Salgótarján, 2001)
   Regeszták (103. oldal)   1424. (II. 165.) A törvényszék Kandó János (egregius) számára a Dúló Gábor ellen folytatott perében Sárközy Istvánt (egregius) rendelte ki törvényes prokurá torul. 
1425. (II. 165.) 1656. január havának 29. napján Szécsény praesidiumban, Darvas János előtt55 Szécsényi Erzsébet asszony (nobilis), Kassay György (nobilis) házastársa prokurátort vallott. 
1426. (II. 165.) 1656. január havának 29. napján /anno et die eodem, Id. az előző bejegyzést/ Darvas János előtt Barsy Judit asszony (nobilis), Zágorhiday Györgynek, a szécsényi helvét hitvallású egyház lelkészének a házastársa prokurátort vallott. 
1427. (II. 165.) Nadányi Miklós úr (generosus) a törvényszék színe előtt prokurátort vallott. 
1428. (II. 165.) A vármegye közönsége április havának 3. és 4. napjára, Losoncra hirdette meg a következő törvényszéki ülését. 
1429. (II. 165.) A vármegye közönsége 2 forint adományban részesítette Lé-vay István rab személyt. 
Nógrád vármegye törvényszéke 
1656. április 3. Losonc oppidum 
1430. (II. 166.) A vármegye közönsége legelőször és mindenek előtt kihirdette és felolvasta a méltóságos nádorispán úr, valamint Forgách Ádám főkapitány úr levelének a másolatát. 
1431. (II. 166.) A vármegye közönsége ezután felolvasta tisztelendő Horváth Györgynek, a váci püspökség tizedbérlőjének, egyébként ugyanazon püspökség kószágai igazgatójának a nándori Bene János alispán úrhoz írott levelét. A levélnek, amelyet teljes terjedelmében bemásoltak a jegyzőkönyvbe, a szövege a következő: 
„Generoso domino Johanni Bene de Nándor vicecomiti comitatus Neogra-diensis, etc. domino, domino observandissimo. 
Generose domine, domine mihi observandissime! Servitiorum meorum pa-ratissimorum commendationem. 
Elközelgetvén az árendálásnak ideje, kegyelmedet, mint ösmeretlen uramat alázatossan kérni praesumáltam, hogy a nemes vármegyének elejében adná váczi püspök Zongor Zsigmond uram őnagysága akaratját, tudniillik: a déz-mákkal őnagyságokat s őkegyelmeket, tanquam terrestres de jure regni kínálja, kérvén és intvén őnagyságokat s őkegyelmeket, hogy infra tempus quatuor heb-domadarum, videlicet ante et post festum Sancti Georgii martyris, 24. Április affuturum solita árendával compareáljanak in consueto arendationis loco, Neogradini. Az árendátorok infra tempus praefatum jelen lesznek. Annak okáért ha valaki felül megírt üdő alatt solita árendával nem compareálván, ext-

55 A szolgabíró neve itt is és a következő bejegyzésben is utólagos betoldás a lap szélén. 

No comments:

Post a Comment