Tuesday, October 19, 2010

Patay (báji). [Kempelen]


Sieb&NI&Kemp&Orosz&MNZS&Petri's Patay adatai


Patay, I. v. Báj.

Patay, I. v. Báj.

Wappen: In B. auf gekröntem gr. Hügel ein geharnischter gebogener Arm, in der Faust drei gr. beblätterte, gr. bestengelte, in einem r. Herzen steckende r. Rosen haltend. – Kleinod: Der Arm. – Decken: bg. – rs.
Altes und augesehenes, aus Báj im Szabolcser Ctte stammendes, später (wie bezw. auch noch gegenwärtig) in Zemplin, Szathmár, Ugocsa, Pesth, Bihar, Borsod u. Ung verbreittes Geschlecht, welches in den obengenannten Comitaten, zumeist auch begütert gewesen, oder noch gegenwärtig begütert ist.
Samuel Patay, erhält sub d. 1755 u. 1765 Donationen in d. Ctten v. Ugocsa u. Szathmár.
Eingehendere Daten, wären für das Supplement erwünscht.
(Siegel d. d. 1709 mit Initialen des Samuel Patay de Báj. – Siegel des bekannten 1848/9. Honvéd-Obersten und Reichsrats-Abgeordneter Stefan v. Patay. – Gemalte Wappen. – N. J. IX. 149–151 u. 843. – Szendrei J., Catalogue ec. Collection de Bagues de Madame de Tarnóczy. Paris, 1889).

Patay, II.

Patay, II.

Wappen: Geharnischter Mann mit Eisenhelm, in d.erhobenen Rechten drei bestengelte, beblätterte n. Lilien, mit d. Linken einen Schild zu Boden stellend, welcher gepalten, vorne eine Laubkrone, hinten einen Löwen trägt. – Kleinod: Der Mann wachsend, hier d. Linke in d. Hüfte gestützt.
(Siegel d. d. 1618 des Mathäus und d. d. 1651 mit Initialen des Samuel v. Patay, Judlium des Ungvárer Ctts).
Jedenfalls, ein von dem früher gemeldeten, – gänzlich verscheidenes Geschlecht
Ein Geschlecht Patay „de Debreczen” erhält sub d. 1609 (Gyfvári Kapt. 6. L. R. 165), – wieder ein anderes gleichnamiges Geschlechte aber, mit Johann, sub d. 10. Aug. 1614 einen Adelsbrief.
(Vergl. auc: N. J. IX. 151 u. 843).

Patay család. [Nagy Iván]

Patay család.

Törzse Patay János, ki 1614. aug. 10-én II. Mátyás királytól nyerte czímeres nemes levelét. Valjon nem ugyan egy-e ezen család a felebbi báji Pataky családdal, nem tudjuk.
Az említett Jánostól eredt Patay János, ki Pozsony vármegyei Szigeth-Miklósról Pest megyei Kőrösre költözött. Ennek testvére Pozsony megye előtt nemességét 176-ban pör utján igazolta, és arra 1781-ben kir. megerősitő leiratot nyert.
A Kőrösre költözött János ily családfát alapított:
Patay János 1770. tájban; József; Sámuel N.-Kőrösön 1811. 1828.; Pál Kőrösön 1811.; Ferencz Kőrösön 1811.
A végnemzedék közt álló Sámuel 1811-ben Pozsony vármegyétől nyert nemesi bizonyítványát Pest megyében testvéreivel együtt ugyan azon évben kihirdetteté. 1828-ban pedig maga nevére Nógrád vármegyében is publicáltatta.

Patay család. (Báji.) [Nagy Iván]

Patay család. (Báji.)

Szabolcs vármegyei eredetű régi család, mint azon megyei Báj helység leirásánál egy statistikusunkFényes, Georg. szótár I. 68.* irja, és a nevezett helységnek – melyről előnevét vette, most is birtokosa.
A család idővel több ágra oszolva, több megyében, nevezetesen Szatmár, Ugocsa, Pest, Bihar vármegyékben terjedt el.
A mult század elején közűlök Patay Sámuel, ki több birtokot szerzett, nevezetesen 1755-ben nádori adományt vitt Ugocsa megyei Bekény helységbeli részbirtokára.Szirmay C. Ugocsa 122.* 1765-ben Szatmár megyében a szennyesi pusztáraSzirmay Szatmár várm. II. 19. 20.* stb. Neje volt Szuhay Erzsébet, ki 1765-ben halt meg, s kivel 35 évi házassága után következő családfát alkotta:
I. Sámuel 1755. (Szuhay Erzse † 1765.); Ferencz (Fáy Kata); I. József 1770. 1819. (1. Darvas Zsuzsi. 1.Fáy Bora); Erzse (Beleznay Mihály); Pál.; József (Fáy Zsuzsi); II. Sámuel (Bárczay Zsuzsa); Bora (Gáspár Pál); Mária (diószeghi Erdődy László); Pál (Pogány Zsuzsi); István sz. 1779. † 1852. Szabolcsi alisp. s követ (Ilosvay Polexina); Kata (Rhédey Ferencz); III. Sámuel sz. 1799. oct. 2. Abauj v. követ és alispán.; Folyt. köv. ábrán.
I. István, ki az előbbi ábrán. sz. 1779. † 1852. Szabolcsi alisp. s követ (Ilosvay Polexina); II. István honv. ezredes 1861. képviselő (1. Tussay Teréz. 2. Kállay Teréz); László †; I. András † 1861. nov. 22. (Dolinay Teréz); Jolanta (1. Borbély Mihály 2. Zoltán Mihály); Piroska (leveleki Molnár Ágost.); Kata (Zoltán János); Hermina (Oláh Mihály); Gyula †; András (Török Gabriella); Polexina (Szepessy Gyula); Kata.
E családfán álló I. Józsefnek fia I. István (szül. 1779-ben,) Szabolcs vármegyének első alispánja, országgyülési követe, insurrectionalis ezredes és helv. hitv. egyház megyei főgondnok volt. Meghalt 1852-ben. Nejétől nagy-ilosvai Ilosvay Polexinától született gyermekei küzűl II. István volt honvéd ezredes és 1861-ben országgyülési képviselő. Ennek testvére I. András meghalt Debreczenben 1861. nov. 22-én kora 50. évében, eltemettetett Madán a családi sirboltba. FiaAndrás 1862. máj. 11-én vette nőül Török Gabriellát.
II. Sámuelnek, ki 1808-ban a Ludoviceára 2000 frtot adott,1808 : 7. törv. cz.* fia III. Sámuel szül. Csekeházán 1799. octob. 2-án, 1842-ben Abauj várm. másod, 1846. óta első alispánja és követe is volt.
Egy másik ágnak töredék nemzékrende következő:
László (Ottlik Éva); Ferencz; László.; Julianna (Benkó József); László.; Ferencz.; Kristóf.
A báji Patay család Zemplin vármegyében már a XVII. század végén feltünik, a midőn Patay János a Tököly híveitől vissza nyert megyei pecsétet a vármegyének 1686-ban átadta.Szirmay C. Zemplin. not. hist. 265.*
Rákóczy II. Ferencznek Patay Sámuel biztosa volt, és ennek parancsára dúlatta fel 1705-ben Tokaj várát.Szirmay C. Zemplim not. hist. 289. not. top. 139.*
Zemplin vármegyében e század elején birtokos a család Tarczal, Zombor, Bodrog-Keresztúr, Szeghi és Legyes-Bénye helységekben.Szirmay C. Zemplin. not. top. 153. 158. 176. 178. 231.*
Szatmár megyében birtokos e század elején Kis-Mada, Csáholy, Sándor, Kocsord, Győrtelek helységekben; Patay Mihály Vetésen.Szirmay Szatmár várm. II. 92. 106. 113. 116. 117. 120. 135.*
Borsod megyében Patay Gergely 1761-ben a bábonyi barnahegyi szőlőjét eladja Kossuth Györgynek.Okirat.*
Patay (báji). [Kempelen]

Patay (báji).
  Zemplénmegyei eredetü család. Őse Pál, 1640. Brandenburgi Katalin özvegy fejedelemasszony tokaji provisora. E minőségében 1640. márcz. 29. adományba nyer a fejedelemasszonytól egy tokaji házat s a Verebes, Remete és Kanducz nevü szőlőket. Fia János, a tokaji vár és uradalom praefectusa. Három gyermeke volt: egy fiu, két leány, kik a XVIII. század elején megosztozkodnak vagyonán. A férfi testvér, Sámuel, a Rákóczi-féle szabadságharcz leveretése után mint consiliarius tekintélyes vagyonra tett szert s birtokos volt Abauj-, Bereg, Borsod-, Máramaros-, Szabolcs,- Szatmár, Ugocsamegyékben. Előnév adományozása 1729. szeptember 5. (LR. XXXVII-355.) – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor  Beregmegyében Sámuel van felvéve a kétségelen nemesek közé. Czímer: kék paizsban hármashalom, koronás középsőjén könyöklő pánczélos kar három rózsát tart, melyeknek gyökerét egy vörös sziv képezi; sisakdisz: a kar; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Leszármazás:
Pál * 1640 Váczi Borbála; János Széki Erzsébet; Sámuel consiliarius Udvarhelyi Mária; Judit 1) Kassai Mihály 2) Tótfalusi István; Klára Csoma Péter; Sámuel Szuhai Erzse; Ferencz † 1765 Fáy Kata; József * 1765 1) Darvas Borbála 2) Fáy Borbála; Erzsébet Beleznai Mihály; József;  Sámuel Czövek Teréz; András; Borbála Gáspár Pál; Mária Erdődi László; Pál Pogány Zsuzsa; István Ilosvay Polixéna; Kata Rédey Ferencz; Etelka 1) Kraynik Ödön 2) Bárczay Ödön; Mária Bernáth Dezső; Gyula 1) Szilassy Amália 2) Sz. Király Anna; Sámuel Gencsy Margit; Márta; Tibor; Sándor †; Sámuel; 1: Sámuel; 2: Anna; Gyula; Kata; György; József.

Vö. N I . IX-149–151.; Csoma 434–5. (gen.); Kősz. 283.; T. XIV-172. (czímerről).Patay, l. Baracsy (alias P.) [Kempelen]

Patay, l. Baracsy (alias P.)

Patay, l. Barátfy (alias P.) [Kempelen]

Patay, l. Barátfy (alias P.)

Patay, l. Pathay alatt is. [Kempelen]

Patay, l. Pathay alatt is.

Patay, l. Timár (alias P.) [Kempelen]

Patay, l. Timár (alias P.)

Patay. [Kempelen]

Patay.
 Czímeres levelet II. Mátyástól 1614. aug. 10. P. János nyert. A család nemessége Komárom- és Pozsony vármegyék nemesi bizonyitványai alapján 1730., 1782., 1783., 1812. Pestmegyében hirdettetett ki. Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. – Leszármazás:
János akadémiai professzor Varga Katalin; János inárcsi Farkas Ilona; József * 1730 † 1812 Ns. Bóbits Erzsébet ek. 1753; Zsuzsánna Sánta Ferencz esk. 1775; Erzsébet * 1780 † 1843 Varga János; Sára Eördögh András Jászkisér; Ilona Hajdu Ferencz Turkeve esk. 1785; Éva * 1771 † 1840 kupai Kovács Mihály esk. 1793; János; József † 1851 Fitos Judit; Pál * 1797 Boros Éva esk. 1836; József * 1811 †; János * 1798 Katona Mária * 1804 † 1873; Borbála * 1813 Tóth László esk. 1836; István * 1813 † 1863 Halász Erzsébet (* 1817 † 1893 esk. 1833); Eszter Kupai Kovács Sándor; József; Károly * 1833; Eszter * 1837; Gyula * 1843;  Katalin; János; István; Sámuel; Mária; Ferencz; Sámuel * 1773 † 1857 Beretvás Éva * 1777 † 1857; Pál * 1778 † 1854 dabasi Halász Mária esk. 1872; Ferencz * 1791 † 1832; Karolina * 1813 † 1833; Terézia † 1814 kisjátzui Szeles János esk. 1832; Constancia * 1818 † 1848 Beretvás György esk. 1839.

Vö. Benkó 260–3. (gen.); Kősz. 283.; Csoma 434.; N I . IX-151.

Lap 1 2  Következő

Megjegyzések

Még nincs megjegyzést.No comments:

Post a Comment