Friday, October 1, 2010

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 3–4. Nyíregyháza, 1982

Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 3–4. Nyíregyháza, 1982
   Adattár • Gyarmathy Zsigmond: Báró Horváth család levéltára 1340–1945 (351. oldal)   13. Hasonló. 1670. (magyar). 
14. Nagymihályi Benedek elzálogosító levele. 1677. (magyar). 
15. Nagymihályi Kristóf elzálogosító levele. 1674. (magyar). 
16. 17., 18., 19., 20. Benedek levele mint 14. pont. 1672—78. (magyar). 
21. Nagymihályi Kristóf össz karcsavai birtokait elzálogosítja Kádas Mátyásné Szalay Katának 1678. (magyar). 
22. Kaponyás Bernáth Zsuzsa Kassay György özvegye elzálogosítja Fazekas Andrásnak földjeit. 1686. (magyar). 
23. Kassay Zsigmond fia György záloglevele Vchrcsány Györgynek. 1688. (magyar). 
24. Kassay György birtokait elzálogosítja Krompán János Deák s neje Borbély Zsuzsának. 1688. (magyar). 
25. Krompán János Deák a Kassaytól szerzett jobbágyot eladja id. Ráthy Zsigmondnak. 1688. (magyar). 
27. Kassay György nagyanyjától Szalay Katától örökölt karcsavai birtokát eladja Ráthy Imrének. 1688. (magyar). 
28. Nagymihályi Ferenc apát nővérére Tahy Istvánnéra nagyméltóságú Évára hagyja birtokát. 1688. (magyar). 
26. Kassay György és Bácsmegyey Éva contractusa 1689. (magyar). 
30. Királyi végzés mely szerint Nagymihály Éva, nagyméltóságú Ferenc után örökölhet Bácsmegyey Éva helyett. 1692. (latin). 
31. Tahy Kristóf és neje csanádi Nagymihályi Éva mint felperesek megegyeznek Thuróczy Istvánné Bácsmegyey Évával a karcsavai birtokperben. 1692. (magyar). 
32. Ugyanaz. Pénzbeli megegyezés. 1692. (magyar). 
33. Báró Horváth Imre Gyöngyösy Pétertől kiváltja elzálogosított telkét. 1740. (magyar). 
34. Karcsavai 1670—78-i elzálogosítások sorrendje. 1784. (latin). 
29. Nagymihályi Ferenc levele sógorához, Tahy Kristófhoz melyben kérdi, hogy volt-e neki Karcsava stb. cselédi dolgok. 1688. (magyar). 
35. Régi elszakadt levél fele. 1539. (latin). 
36. Olvashatatlan latin levél. 1589. 
37. Nagymihályi Benedek záloglevél borítéka. 1640. 
38. Ugyanaz. 1670. 
39. Ugyanaz. 1671. Szalay Katának. 
40. Ugyanaz. 1671. 
41. Nagymihályi Kristóf záloglevele 1672. (magyar). 
42. Ugyanaz. 1673. Kádasné Szalay Katának (magyar). 
43. Ugyanaz. 1676. (magyar). 
44. Nagymihályi Kristóf fiai és leányai nevében is elzálogosítja földjeit Kádas Mátyásnénak. 1677. (magyar). 45. Ráthy Imre megveszi Kassay kracsavai birtokát. (Fontos!) története a birtoknak. 1688. (magyar). 
46. Vchrcsány Gombkötő György a Kassay tói szerzett részt eladja Ráthy Zsigmondnak. 1688. (magyar). 
47. Fazekas András részét melyet Bernát Zsuzsától szerzett eladja Krumpán János Deáknak. 1688. (magyar). 
48. Bácsmegyey Éva elhatározása Kassayval szemben. 1788. (magyar). 
51. Kúriai döntés Nagymihályi György leánya Éva és Thuróczyné Bácsmegyey Éva perében. 1695. (latin). 
52. Báró Horváth Ádám inquisitioja egy jobbágy ellen. 1730. (magyar, latin). 
53. Ráthy Krisztina fiának báró Horváth Imrének elzálogosít telket 822 forintért. 1738. (magyar). 
54. özv. báró Horváth Józsefné Krucsay Krisztina pere a Huszakiak ellen mesgyebitorlás folytán. 1785. (magyar). 
55. Nagymihályi Benedek egy záloglevele borítéka. 
56. Feljegyzések Nagymihályi Benedek körül cca. 1680. (magyar). 
57. Melyik telek az mely palotsai Horváth Györgyné volt és 12 évvel a falu pusztulása után átment báró Horváth Ádám kezébe? 1753. (magyar). 
58. Nagymihályi Benedek 2 boríték. 
59. Leleszi zárda irata Dobócziné Borzsok Anna birtokairól. (Nagyméltóságú György). 1614. (latin). 
60. Román Hanrilo molnár kérése báró Horváth Józsefnéhez jobbágyságért és telekért. 1781. (latin). 
61. Báró Horváth Imre Krucsay Krisztinára tabuláza át birtokát második nejétől Pogány Borától eredő adóssága miatt. 1754. (magyar). 
63. Irat a leleszi levéltárból. Per Nagymihályi György és gróf Dengeth Miklósné gróf Zrínyi Margit leányai között. Prosccutis actus poten-tarii 1582. (latin). 
64. Megyei végzés, mely szerint a birtoknak a huszáki lakosok által a mohácsi vész után elbirtokolt részét a Dengeth grófoknak visszaadják. 1577. (latin). Expheatio 1787. 
65. Báró Horváth Imre ügyében megyei döntés 1798. (latin). 
66. Ugyanaz. Digmelatiók. 1798. (latin). 
67. Báró Horváth Imre perirata parasztok ellen, kik a tilosban makkoltatták sertéseiket. 1798. (latin, magyar). 
68. Báró Horváth Imre. Kir. ítélőszék végzése a huszakiak ellen indított perben. 1804. (latin). 
Számozatlan: Tahy—Thuróczy—Bácsmegyey levél. 1603. (magyar). 

No comments:

Post a Comment