Friday, October 1, 2010


Tóth Péter: A miskolci kötelkönyv. Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986.   II. Függelék: Telek-, szőlő- es pinceadományozások, felszabadítások Miskolcon (147. oldal)   

a. / 1649. juliua 7. Eszenye v6ra. Ny&ry M&ria. 
b. / Baxay Janos, felesege 6a brbkbaei. 
o./ Egy h&zhely a Megyes allya utc&ban, amely kor&bban Bana 
Mih&ly6 volt. d./ 80. - Ft /sz.6./ - Zs6rozy L8rino. 
a. / 1649. julius 13. Di6sgy5r. Ny&ry M&ria. 
b. / Kov&cs Istv&n 6s testv6re, J&nos, valamint brbkbseik. 
o./ Egy h&zhely a Der&k utc&ban, neve: Eazterg&lyos puszta h&zhelye. d./ 70,- Ft /sz.6./ - Sereas Istv&n. 
a. / /1613-1649./ Ny&ry Mikl6s. /Miskolc v&ros 1707. janu&r 25-en 
kelt tan&bizonys&glevele szerint./ 
b. / Galambos Szabo P6ter 6s brokbsei. o./ Egy telek a Czlk6 utc&ban. 
d./ 90.- Ft /sz.6./ - Munk&osi Barkassy J&nos. 
a. / 1650. febru&r 2. Miskolo. Ny&ry Zaigmond. 
b. / Kov&os Cs&k J&nos 6s brbkbsei. 
°»/ Egy h&zhely a Kandia utc&ban bsszes tartoz6kaival egyiitt. d./ 155-- Ft /sz.6./ - Tarczaly Samuel. 
a. / 1650. febru&r 20. Ny&ry Zaigmond. 
b. / Kun Iatv&n 6a Srbkbaei. 
O./ Egy sz5lS a Bedegh vblgy nevii szblShegyen. d./ 100,- Ft /6.n./ - Vet6aay S&muel. 
a. / 1650. december 2. Nagyugr6oz. Ny&ry Kriaztina 6a f6rje, 
Boaa&nyi L&azl6. 
b. / Rimay latv&n 6a Srbkbsei. 
o./ Egy h&zhely, amely kor&bban Ker6kgy&rt6 Mih&ly jobb&gy6 volt, 
valamint egy az5l8, amelynek neve: Caeh Gyurka azSleje. d./ 200,- Ft /sz.6./ - Hal&sz Iatv&n. 
a. / 1651. &prilia 16. Miakolo, Ny&ry Mikl6s. 
b. / Kecskem6ty Iatv&n, feles6ge 6s Srbkbseik. 
o./ Egy h&zhely - neve: Kazay h&za hellye - szabad korcsraa- 6s m6sz&rsz6ktart&s jog&val, valamint h&rom darab szSlS a Szent Gybrgy hegyen. 
d./ 740.- Ft /6.n./ - Keoakem6ty Mikl6a.A miskolci kötelkönyv. Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986.   II. Függelék: Telek-, szőlő- es pinceadományozások, felszabadítások Miskolcon (150. oldal)   


d./ 80.- Ft /sz.6./ - Ujvarosi Racz Gybrgy. 
a. / 1664. februar 1, Aranyosmeggyea. Lonyai Anna. 
b. / Kbzy Janos 6s brbkbsei. c/ Bgy"telek a Szirma ute4ban. 
d./ 100.- Ft /sz.e./ - Hajnall Istvan. 
a. / 1664. februar 1. Aranyosmeggyes. L6nyai Anna. 
b. / Csapo Istvdn es brbkbsei. 
c/ Egy hdzhely a Der6k utcaban, valamint ket szolS: egyik a 
Szephegyen, a mdsik a Bdbonyi bercen. d./ 100,- Ft /sz.e./ - Szokolyai Istvan. 
a. / 1664. februar 1. Aranyosmeggyes. L6nyai Anna. 
b. / Gomboss Ambrus 6s brbkbsei. 
o./ Egy telek az Ujvdros"utcdban, valamint egy szolo a Kbzep hegy 
nevii szolShegyen. d./ 50.- Ft /sz.e./ - Gomboss Pdl. 
a. / 1664. februdr 1. Aranyosmeggyes. L6nyai Anna. 
b. / Kazay Mikl6s 6s brbkbsei
o./ Egy h4zhely a Derek utc4ban, neve: Cseh Gyurka h4za, valamint 
egy Nagy Agazat nevii szblS a B4bonyi b6rc nevii szSlohegyen, d./ 18o,- Ft /sz.6./ - Kiss Szab6 Andras. 
a. / 1664. m4rcius 13. Aranyosmeggyes. L6nya± Anna. 
b. / Kenyeress M6ty6s 6s brbkbsei. 
c. / Egy h6zhely a Medgyess allya utc6ban. 
d. / 38,- Ft /sz.6./ - NyirS Andr4s. 
a. / 1664. m4rcius 13. Aranyosmeggyes. L6nyai Anna. 
b. / Kormos P6l 6s brbkbsei. 
o./ Egy h6zhely meg nem jelblt helyen 6s egy sz8lS a Kis Agazat 
nevii szblbhegyen. d./ 50,- Pt /sz.6./ - Kormos Janos. 
a. / 1664. marcius 13. Aranyosmeggyes. L6nyai Anna. 
b. / Veress Gergely, feles6ge 6s orbkbseik. 
c. / Egy h4zhely a Meggyes allya uto4ban. 
d. / 45,- Pt /6.n./ - T6th Gergely. 
Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei. Borsodi Levéltári Füzetek 51. Miskolc 2008.   A jegyzőkönyvek I. kötete 1578 (256. oldal)   


1846. (I. 33.) Tibolth Ambrus elbúcsúztatni kéri Balogh Gergelyt Keresztesről, a grófné asszonytól. - A végrehajtók: Korhy és Szászfay. 
1847. (I. 33.) Forgách Simon úr (magnificus) elbúcsúztatni kéri Aczél Andrást, Aczél Ferencet és Aczél Antalt Edelényből, őfelségétől. - A végrehajtók: Balajthy és Damaky. 
1848. (I. 33.) Újszászy Lőrinc és házastársa, Geszthy Anna asszony elbúcsúztatni kéri Láncz Istvánt és Láncz Orbánt Simon Antalnétól. - A végrehajtók: Balajthy és Császtay. 
1849. (I. 33.) Bálay Gergely elbúcsúztatni kéri Farkas Jakabot Hangácsról, Reghy Kelementől, valamint Gaál Jánostól és házastársától, Margit asszonytól. - A végrehajtók: Balajthy és Damaky. 
1850. (I. 34.) Gaál Erzsébet leányasszony (nobilis), Gaál László leánya a következő vallást tette: a testamentáriusok, azaz Bakos András, Eötvös János, Czikó István, Vértes Farkas és Bakos Gáspár azt az egy márka és 3 nehezék (piseta seu uncia) ezüst poharat, valamint azt az asztalterítőt és lepedőt, amit néhai Kotth Anna asszony hagyott reá végrendeletileg. 
1851. (I. 34.) Kóródy Borbála asszony (nobilis), Pelbárth Pál házastársa szolgabírót és esküdtet kér valamely ingóságoknak a Baranyay Benedektől való visszakövetelésére. - A végrehajtók: Korhy és Szászfay. 
1852. (I. 34.) Balajthy Rákóczy László kérelmére idézte Kinizsy Jánost, Bárány Lászlót és özvegy Osztrovszky Margit asszonyt, azért hogy állítsák törvény elé jobbágyaikat: Kinizsy János Csáki Tamást, Bárány László Kókán Orbánt és Kókán Jánost, Putnokyné pedig Laki Jánost. - Judiciális, amelyért letették a fizetendő pénzt. 
1853. (I. 34.) Daczó Lőrinc prókátort vallott. 
1854. (I. 34.) Balajthy Senyey Pál kérelmére idézte Zsófia asszonyt (nobilis), Kassay Lőrinc házastársát és az első férjétől, János litteratus-tól született fiát, Andrást Kassa Ambrus és Agáta nevű felesége által. -Judiciális, amelyért letették a fizetendő pénzt. 
1855. (I. 34.) Balajthy Senyey Pál kérelmére idézte Zsófia asszonyt (nobilis), Kassay Lőrinc házastársát és az első férjétől, János litteratus-tól született fiát, Andrást Kassa Ambrus és Agáta nevű felesége által 

(idem ad instantiam eiusdem medio eorundem eosdem, lásd az előző bejegyzést).172 
1856. (I. 34.) Zilizy Kristóf elbúcsúztatni kéri Púpos Imrét (providus) Sajószentpéterről, Báthory Istvántól (magnificus). - A végrehajtók: Kereszthes és Bolyky. 
1857. (I. 34.) Balsay Ferenc prókátort vallott és letette az ezért fizetendő 3 dénárt. 
1858. (I. 34.) Anna asszony, Jákóffy Lajos özvegye prókátort vallott és letette az ezért fizetendő pénzt. 
Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei. Borsodi Levéltári Füzetek 51. Miskolc 2008.   A jegyzőkönyvek I. kötete 1578 (256. oldal)
Dobrossy István: Szűcs Sámuel naplói. 1. Kötet: 1835-1864. Miskolc 2003   1842. év (124. oldal)   


Junius 

2-4-ig folyván a' gyűlés, az első napon, a' választás alá nem eső hivatalok tőltettek-bé. A' másik nap' tárgyai közt, nevezetes azon indítvány, hogy ezután, a' törvényszéki táblabírák választassanak, számszerént hatvanan. Harmadnapon főispáni helyettesünk, bezárván gyűlésünket, megyénktől, ez úttal búcsút vőn. - És így, csendesen folytak-el, azon napok, mellyeket, a' hamis próféták, vészeseknek jósiának. A' gyanúsítások' alaptalanságai napfényre jöttek, a' jelesekre lőtt nyilak, azokra pattantak vissza, kik ártani akartak. 
Tisztválasztási szabályainknak, nem volt bár annyi sikere, mennyit óhajtottam, de még is több, - mennyit reménylék. 
Történtek bár emelgetések, és felmászások, a' főispáni helytartó előtti korlátra; de, a' választást megelőző három hetek, csendben folytak le, 's küljelekből alig lehetett gyanítani, a' nemzeti ünnepély' közelgetését. A' titkos szavazás, - kivévén az egri járást - papíroson maradt, egyebütt a' sűrű tolongás miatt nem jöhetett létre. Mind e' mellett, most is láttam, hogy jó indítványozni valamely korszerűt, ha egyszerre ki nem vihetjük is egészen, mert az első lépés is, könnyíti a' haladást. - Alsóbb hivataloknál eggy, két egyén példájából is kitetszett, mennyire emel, némellyet bizonyos családokkali viszony, hízelgés, aristocraták' kegye, és a többi, másokat pedig méltatlanul üt-ki, a' sors, -bizony, míg az eddig divatozó választási rendszer fenn áll, a' megyei hivatal, sokszor, mintegy koczkavetéstől függő marad! Az egész választásnál volt figyelem arra, hogy sérelme eggyik vallásnak sem történjék. És bár Heves, a' múlt év' végén, Borsodnak 1839-i - mint állítja - türelmetlenségét pótolá-vissza, megyénktől távol vala, az illy, nem igen nemes indulatnak még árnyéka is. 
A' megújított tiszti kar, következő egyénekből áll: 1-ső alispán Szathmáry Király Jósef. 2-ik Palóczy László. Főjegyző Okolicsányi János, Rácz János, 1-ső aljegyző Okolicsányi Manó, 2-ik Teörök Sándor. - tiszteletbeliek: Szűcs Miklós, Telegdy Pál, Bene Imre, Zsarnay György, Bekény László. Hadi pénztárnok Lossonczy Károly, házi pánztárnok, Domonkovics Lajos, aladószedők Szalay Mihály, Visolyi Dániel, főügyész, Bakó János, 1-ső alügyész Bay Bertalan, 2-ik alügyész Bárány Farkas, 3-ik alügyész Herke Miklós, tiszteletbeli alügyészek Rácsok István, Bakos Antal, Farkas Miklós, Horváth Antal, Vadnay Barna, Szűcs Samu, Miskólczi Ábrahám, Kassay Pál, Csépányi Ferdinánd, fő orvosok Katona Mihály, Braidschweer Benjamin, levéltárnok Kis Gábor, Somok Chyk Mihály, sebész Hägen Ferencz. 
Főszolgabírók, miskólczi járásban, Gencsy László alszolgabírák Bárány Bertalan, Vadnay Miksa, Visolyi Károly, egri járásban; főszolgabíró Szemere Bertalan, alszolgabíró Paulikovics László, ifjú Szepessy Ferencz, Kandó Ferencz, szentpéteri járásban, főszolgabíró Ragályi Károly, alszolgabíró Fodor Ferencz, alszolgabíró Szent Imrey László, , Holló Ignácz, szendrei járásban, főszolgabíró Gombos Miksa, alszolgabíró Osváth Mihály, Okolicsányi Lajos, Lossonczy András, központi szolgabíró: Sebe Jósef, rendes 
   

No comments:

Post a Comment