Friday, October 29, 2010
XII. A „Kundschaft-vita" 

A legények vándorlására vonatkozó adatok hiánya miatt különös jelentőséggel bír számunkra az a -céhélet szempontjából sem érdektelen - vita, amit a debreceni asztaloscéh egy vándorló legények számára készítendő bizonyságlevél, máskép „Kundschaft", nyomtató dúcának készíttetésével kapcsolatban 1788-ban folytatott Kabai Mihály debreceni rézmetszővel.58 
VI. Károly császár 1732-ben kiadott általános kézműves rendtartásáig elégséges volt, ha a munkát kereső vándorlegény, egy műhelybe belépvén, előre megfogalmazott kézműves köszöntéssel - ami inkább jelmondathoz volt hasonló -, quasi igazolni tudta magát és közölni tudta, hogy ő „céhbeli kézműves". Később ezt a szokást az ún. Kundschafttal - egy meghatározott szövegű kézírásos okmánnyal - helyettesítették, amelyet előírás szerint a céh pecsétjével és a céhmester sajátkezű aláírásával hitelesített. Debrecenből 1717-ből maradt fenn ilyen szabad- és bizonyságlevélnek nevezett irat (36. kép), amelyet a céh Szilágyi Andrásnak, Fodor András mester szabaduló inasának adott ki, hogy ha bármerre más városokban munkát keres, ezzel igazolni tudja magát és befogadják a helyben dolgozó legények közé teljes joggal, amint ezt a hasonló igazolással érkezőkkel Debrecenben is megtették. A bizonyságlevél visszakerült Debrecenbe, és szerencsére megőrizték: 

• 

36. kép. Az asztalos céh szabad és bizonyságlevele, Debrecen, 1717. 

„Ml N: SZABAD KIRÁLYI DEBRECZen várossában az 17171 esztendőben lévő Asztalos Ché Mest/er/ ek ugy mint: Öreg Chémester PATAKI Asztalos Mihály kis ChéMester Asztalos PAP János a többi hűséges Asztalos Mesterekel edgyütt u: m: Sáári Mátyás Aszt: Adoni Asztalos János Csorvási Asztalos István Fodor Asztalos András Kovács Asztalos Mihály Sáári Asztalos Péter Adoni Asztalos Ferenc Horváth Aszt: István Kassai Asztalos Ferencz Minden Királyi Kultsos Szabad és Mező Városokban lévő becsülletes Asztalos Mestereknek Minékünk jó akaró Urainknak és Barátainknak köszönetünk és kész szolgálatunknak ajánlása után jelenttyük ez mi kérelmünket hogy az mi jóakaró társunknak u: m: FODOR Aszt: ANDRÁSNAK az becsülletes iffjú legénye u: m: SZILÁGYI ANDRÁS Mester a mi becsületes Czéhünknek szokott rendi szerént az ő apród vagy Inas Esztendeiben u: m: negyedfél esztendőkben híven és igazán szolgált, az ő Inasi állapottyábul felszabadíttatott és Szabad Mester legínynek tőlünk mondattatott, edsszersmind kész bizonságára is néki Czéhünk Pecséttyével is megerősíttetett szabad és bizonság levél adattatott. Minekutána kérünk szeretettel Kigyelmeteket u: m: Minden helyben lévő becsülletes Urainkat és Czéhbeni jóakaró Barátainkat, hogy ha valahol valamellyet Kigyelmetek közzül meg talál ez a meg nevezett ifjú u: m: SZILÁGYI ANDRÁS Mester és a mesterségének öregbítésének okáért Kegyelmeteket megkeresi Mestersége szerint is Kegyelmeteket szolgálni akarja, ez mi Levelünket nála látván Kegyelmetek szeretetben fogja és Műhelyekbe fogadgya s ott ha ugy fordulna, hogy Kegyelmetek között megmaradgyon tisztességes Czéhekbeni társaságába is befogadja s Artikulusi szerént való igasságával éltesse. Melly Kigyelmetek jóakaratban! kész voltokért válaszként mi is a Kegyelmetek Levelével Czéhünkhöz jövő becsülletes személlyekkel segedelemmel és Attyaijó gondviseléssére leszünk. Kgmeteket pedig minden jó dolgokban szolgálni igyekszünk. Ezekutána Istennek ajánljuk mindnyájan Kgmeteket. Kelt és kiadatott a már nevezett Szabad és Királyi Debreczen várossában, a felly ül említett 1717dik Évben a mi Becsületes Czéhünknek erejével és szabad Czéhes hatalmával.59 
Később szokásba jött, hogy a bizonyságlevelet a legény érkezésekor a céhnek átadta és távozásakor működése helyén újat kapott helyette, amivel a következő helyre tovább vándorolhatott. (A bécsi Tischler Innung több száz, Közép-Európa levéltárai és múzeumai több ezer ilyen bizonyságlevelet őriznek.) A Kundschaft, az egységes, szabványos bizonyságlevél, nyilván a visszaélések meggátlására nyert bevezetést. Az előrenyomtatott űrlapra beírták a legény nevét, mesterségét, származási helyét, életkorát (itt sok pontatlanság előfordulhatott), termetét, hajszínét, s a céh igazolta a munkában eltöltött évek, hónapok vagy hetek számát. Sok esetben a város látképével (veduta) látták el az űrlapokat. Elsőnek Nürnberg városa adott ki 1740-ben városképes Kundschaftet.60 A Kabai féle bizonyságlevél Debrecen első látképét őrizte meg számunkra. 

5 9 A piros tintával, kézzel írott Szabad- és bizonságlevél: Debrecen, Déri Múzeum, Itsz. Sz. 1908. 263. Az írója a papíros felső részén tollal szabadkézi díszítést alkalmazott, s nagy betűkkel kezdte az írást, emiatt a végén a szöveget tömörítenie kellett, hogy kiférjen, így nem könnyen olvasható. Leírása itt először. 
6 0 STOPP 1982. és STOPP 1987. H 13., 30-31. 

A Kabai Mihály metszette 1788-ban készült tanúbizonyság-levél kulisszaszerű, architektonikus keretben helyezte el a szöveget, felette Debrecen város látképét. (37. kép) Az írást keretező architektúrában, amelynek két szárnya ívesen az előtér felé hajlik, tagozott párkányon álló kompozitfejezetű oszlopok és pilaszterek egy többszörösen tagolt, kiugró, fogrovatos koronázó párkányt tartanak, melyen egy-egy puttó figurája ül. Rámutatnak Debrecen látképére, amelyet a város címere - a Húsvéti Bárány pálmafával, főnixszel és napkoronggal -, és „Insignia Civitatis Debreczen" felirattal koronáz. Alul, középen, plasztikus volutáktól közrefogottán, a debreceni asztaloscéh pecsétjét látjuk rokokó cifrázatokba ágyazva. A mellvéd homlokzati mezőiben az asztalosmesterség szerszámai. A térben ábrázolt párkányzaton háromféle gyalu fekszik. A metszet jelzése: „Mich. Kabai delin, et sculp." A látkép feltünteti az 1802-ben leégett csúcsíves Szent András-templomot is, még eredeti mivoltában. így Zoltai Lajostól kezdődőn a Debrecen város múltjával foglalkozó szerzők a réz nyomódúcot vagy levonatot értékes topográfiai dokumentumként mutatták be. Egyesek, mint az egykori, monumentális, gótikus stílusú kéttornyú Szent András-templom hiteles ábrázolását, mások, mint Debrecen város első látképét, ismét mások mint a város első, világi tárgyú metszetét említik. A legényvándorlás dokumentumaként azonban különösebb figyelemre senki sem méltatta. 

Zlinszkyné Sternegg Mária: Ládás asztaltól a gömbasztalig (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 60. Debrecen, 2008)
1935.   XII. A „Kundschaft-vita” (69. oldal)
... Asztalos Ferenc Horváth Aszt: István Kassai 5 8 STERNEGG 1997. 9 ...
1936.   Függelék • II. Adattár (125. oldal)
... mester ( szbl.). 43. Cassai Ferenc „ Kassai Asztalos Ferenc", 1717 ( szbl.). 1718. ...
Krankovics Ilona szerk.: Debreceni festett pergamenkötések (Debrecen, 2002)
2048.   Rozsondai Marianne: A festett pergamenkötések helye az európai kötéstörténetben (22. oldal)
... korábban Barta István. 1835- ben Kassai Péter31 és Fazekas János32 A ...
... I. Schneeberg 1831. - Bejegyzés: Petrus Kassai Debrecinensis, cum in Societatem Bibliopegorum ...
2049.   Fekete Csaba: A debreceni hártyakötés határkérdései (42. oldal)
... datálható példánynak az 1704- es kassai privilégium kiadását tekinthetjük, amelyet el ...
... is következtethetünk, hogy a kötésstílus kassai. De ha valóban kassai, akkor ...
... ha valóban kassai, akkor a kassai kötés sajátosságait, és a bizonyítékait ...
2050.   Fekete Csaba: A debreceni hártyakötés határkérdései (43. oldal)
... kifejlődni, mikor látták, hogy a kassai céh milyen kötésben produkálta ( engedte .

No comments:

Post a Comment