Friday, October 15, 2010

Zsigmondkori oklevéltár X. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 43.)KAZAI KAKAS dictus655 Máj. 24. (Bude, f. II. p. penths.) Zs. az egri káptalanhoz. Elmondták neki Kaza-i Kakas (dictus) Loránd felesége: Katalin nevében, hogy az asszony a Heves megyei Pazthoh birtokon férje és Kakas Miklós teljes birtokrészeibe, amelyek őt zálog címén illetik, be akar menni; ezért megparancsolja nekik, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a királyi emberek egyike menjen ki a birtokrészekre, majd a szomszédok és határosok összehívása után vezesse be őt azokba és iktassa részére minden haszonvételével és tartozékával az őt megillető jogon; az esetleges ellentmondókat idézze a királyi különös jelenlét elé; ugyanoda tegyenek jelentést is. Kijelölt királyi emberek: Jacobus f. Philipi de Iwand, Stephanus fráter eiusdem de eadem, Stephanus de Bodonhaza, Johannes f. eiusdem, Michael de eadem, Gregorius de Machonka, Petrus Darabos, Nicolaus similiter Darabos de dicta Machonka, Danch de Aich, Petrus de eadem. 
Papíron, hátlapján a záró középpecsét darabjaival. DL 89849. (Radvánszky cs., sajókazai.) Zsigmondkori oklevéltár X. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 43.)   Oldalszámok (281. oldal)   


Máj. 25. (octavo Kai. Iun.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Mykola-i István fia: Mihály fia: László aule nostre cliens - a maga meg apja nevében - és bemutatott két pátens oklevelet: 1. Zs. Konstanz, 1417. nov. 30-án kelt (ZsO VI. 1182.) kelt adománylevelét. - 2. A boszniai káptalan 1418. vízkereszt utáni szombat 12. napján (jan. 19.) kelt privilégiumát, amely magába foglalja Zs.-nak 1417. Constantie, in Nicolai (dec. 6.) im-periali sigillo suo kiadott parancslevelét. E szerint a király megparancsolta a káptalannak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek - Nicolaus f. Michaehs de Terpine, Georgius fráter eiusdem, Andreas f. Bakó de Bodofalva, Ladizlaus f. ..1 de Kaza, Mayos de Irugh, Demetrius f. Ladizlai de Bechench - egyike vezesse be István fiát: Mihályt meg fiát: Lászlót a Valkó megyei Palagar birtokon lévő részekbe, amelyeket másik levelével már nekik adományozott, majd iktassa azt részükre újadomány címén örök birtoklásra és visszavonhatatlanul; az esetleges ellentmondókat pedig a nádori jelenlét elé idézzék meg. A káptalan privilégiuma szerint Bechench-i László fia: Demeter királyi ember és Benedek mester, kanonok vízkereszt utáni szombaton (1418. jan. 7.) ellentmondás nélkül bevezette őket és iktatta részükre a birtokrészeket. - A két oklevelet László hűséges szolgálataiért mera auctoritate regia et potestatis ple-nitudine ac ex certa scientia nostre maiestatis, necnon de consensu et beneplacita voluntate serenissime principis domine Barbáré regine, con-thoralis nostre carissime prelatorumque et baronum nostrorum consilio prematuro ac uniformi decreto eorundem István fiának: Mihálynak és fiának: Lászlónak meg örököseinek megújítván örök érvénnyel megerősíti, salvis iuribus alienis. A privilégiumot függő kettőspecsétjével, quo ut rex Hungarie utimur, erősítette meg. Dátum per manus ... Iohannis episcopi Zagrabiensis, aule nostre et reginalis maiestatum sumpmi cancellarii. Méltóságsor: György passaui püspök, az esztergomi érsekség kormányzója, Doymus spalatói, András ragusai érsek, a kalocsai és zárai érseki székek üresedésben, János zágrábi, Tamás egri, György erdélyi, András váradi, Henrik pécsi, Benedek boszniai, Kelemen győri, Miklós váci, Jakab sze-rémi, Péter korbáviai, Hinkó fráter nyitrai és Tamás fráter zenggi püspök; Rozgonyi Péter választott veszprémi és Marcali László választott csanádi püspök, traui, scardonai, sebenicoi, knini, nonai, makarskai és farai püspökségek üresedésben; Garai Miklós nádor, Csáki Miklós erdélyi vajda, Perényi Péter országbíró, Ciliéi Hermann szlavón bán, Ungi Albert vránai perjel, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói bán, Szörényi bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia: Péter tárnokmester, Tamási János vajda fia: László ajtónállómester, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-, Perényi Miklós lovászmester, Rozgonyi István pozsonyi ispán. 
Hártyán, az S betű helye üresen hagyva, kiemelt IGISMUNDUS-szal, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 11302. (NRA 556-19.) 1 A név helye üresen hagyva. 
663 Máj. 25. (octavo Kai. Iun.) Zs. emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Kanisa-i István (magn.) egykori ajtónállómester, most soproni ispán meg néhai Miklós tárnokmester fia: János (egr.) és bemutattak két oklevelet püspök, traui, scardonai, sebenicoi, knini, nonai, makarskai és farai püspökségek üresedésben; Garai Miklós nádor, Csáki Miklós erdélyi vajda, Perényi Péter országbíró, Ciliéi Hermann szlavón bán, Ungi Albert vránai perjel, dalmát-horvát, Garai Dezső macsói bán, Szörényi bánság üresedésben, Berzevici Henrik fia: Péter tárnok-, Tamási János vajda fia: László ajtónálló-, Bátori István asztalnok-, Nánai Kompolt László pohárnok-, Perényi Miklós lovászmester, Rozgonyi István pozsonyi ispán. 
Hártyán, díszes kezdő S betűvel, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 11141. (NRA 
621-21.) 
664 Máj. 29. (prope civitatem Cassa, 20. die f. II. a. ascens. Domini) Garai Miklós nádor emlékezetül adja, hogy Abaúj és Sáros megyék nemességének universitas-a részére áldozócsütörtök előtti hétfőn (máj. 10.) prope civitatem Cassa ex speciali regio edicto tartott congregatio generalis-on a többiek közül felkelvén Sowar-i Soos (dictus) Péter és Miklós meg e Péter fiai: György és László előadták, hogy Delne-i Kakas János fiai: András és Márk meg Hasagh-i Farkas Márton Kakasfalva-i jobbágyfamihárisaikkal: Srathy Lőrinccel, Jakab fiával: Istvánnal, Baab Istvánnal és Péter diákkal; továbbá Chepo (dictus) Györggyel és Mihállyal, Mátyás fiával: Imrével, Elvey Péterrel és Terpes Domokossal, Sychyk fiával: Tamással, Zav Bertalannal és Györggyel Katalin-nap vigiliáján (1422. nov. 24.) Sowar-i várnagyukat: Ábrahám fiát: Györgyöt insidiose prestolando via sua in libera procedentem reperiendo nequiter megölték és kirabolták potentia mediante. Mindezt Sáros megye alispánja, szolgabírái és esküdt ülnökei eskü alatt tanúsították, hogy András, demptis aliis predictis, ölte meg György várnagyot, de hogy utána ő fosztotta-e ki, azt nem tudják. - A külzet alatt: Bp (kézjegy), solvisset C. 
Papíron, hátlapján gyűrűspecsét nyomával. DL 57548. (Soós cs.) 
687 Máj. 29. (Cassovie, sab. a. Trinitatis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet Sowar-i Soos Péter (proc. Tegzes Domokos királyi levéllel) Delne-i János fiai: András és Márk meg Hasagh-i Farkas fia: Márton (proc. Kukemezey-i Bagos - dictus - Jakab szepesi levéllel) meg András és Márk 9, Márton 5 áltáluk előállítandó familiárisa és jobbágya ellenében visel, a jászói konvent válaszlevelében leírt ügyben, György-nap nyolcadáról, habár a nyolcad még nem érkezett el, a felek akaratából Mihály-nap nyolcadára halasztja. - A külzet alatt: Bp (kézjegy), solvisset. 
Papíron, hátlapján gyűrűspecsét nyomával. DL 57549. (Soós cs.) 

618 Máj. 17. (Bejegyzés arról, hogy) Cusa-i Colven Simon principális kötelezte magát, hogy a zágrábi egyházban lévő olvasókanonoksága után, amelynek jövedelme 20 ezüstmárka és de Senatibus Miklós, a római kúria írnokának halálával üresedett meg, az annata-t megfizeti. A collatio 1422. aug. 8-án történt. - Annatae 46/37. (ASV Annatae vol. 1 fol. 256b. - DF 290908.) - Lukinovic VI. 125/117. - Mon. Croat. Vat. II. 41/17. 
688 


Zsigmondkori oklevéltár X. (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 43.)   Oldalszámok (309. oldal)   
Jún. 5. (Cassovie, sab. p. Trinitatis) Garai Miklós nádor a leleszi konventhez. Elmondták neki Laztocz-i Péter fia: Sebestyén nevében, hogy ő be akar kerülni Laztoch-i Dénes fiai: János és Péter, e János fiai: Ambrus, György és Pál meg leánya: Ilona, továbbá e Dénes leánya: Katalin, aki Baxa-i Márton özvegye, meg fiai: András és Péter Laztocz, Halam és Myrk birtokokon lévő részeikbe - kivéve János Laztocz-on lévő kúriáját és Péternek Halam és Myrk birtokokon lévő részét, valamint Katalinnak és fiainak Laztocz, Mirk és Halam birtokon lévő részeit(!) - amelyek Sebestyént zálog címén illetik; ezért meghagyja a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében a nádori emberek egyike a szomszédok, határosok meg a felsoroltak jelenlétében iktassa részére a birtokrészeket, majd vezesse be azokba; az esetleges ellentmondókat idézze ad terminum competentem a nádori jelenlét elé; a konvent ugyanoda tegyen jelentést. Kijelölt nádori emberek: Nicolaus f. Dionysü de Pelehthe, Mathe f. Martini de Helmeche, Nicolaus Chok de Chokhaza, Petrus Bagus de Hegallya, Johannes de Cozmafalus. - A hátlapon: XII, Bp (kézjegy), solvisset. 
Papíron, hátlapján kisméretű pecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. lt., Stat. L-13. (DF 211822.) - A hátlapi konventi feljegyzés szerint Chok Miklós nádori és Péter fráter konventi ember Margit-napon (júl. 13.) ellentmondás nélkül elvégezte a feladatot; dátum. - A leleszi rekvizitorok által készített 1771. szept. 10-i másolata: DL 25924. (NRA 1242-31.) 
730 Jún. 5. (Bude, 36. die oct. Georgii) Garai Miklós nádor azt a tárgyalást, amelyet György passaui püspök, az esztergomi érsekség administrator-a mint felperes (proc. Bálint diák a püspök levelével), néhai Bakmonostra-i Thethews László fiai: Miklós és János mint alperesek (proc. Chypch-i Jakab a kalocsai káptalan levelével) ellen Perényi Péter országbíró halasztólevele értelmében, az ő bírói intézkedésében és a garamszentbenedeki konvent válaszában leírt ügyben a jelen György-napi nyolcadon az országbíró előtt folytattak volna, az ügyvédek akaratából Mihály-nap nyolcadára halasztja a nádori jelenlét elé. Az oklevelet absentibus sigillis nostris sigillo comitis Petri de Peren iudicis curie regié erősíttette meg. - A hátlapon: Shp (kézjegy), solvisset. 
Papíron, hátlapján zárópecsét nyomával; a pecsét alatt: TE; alatta: [...] DL 79803. (Zichy 
No comments:

Post a Comment