Wednesday, November 3, 2010

A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 8. (1969) DÉTSCHY Mihály: Egy ismeretlen magyar vár – Szádvár (173. oldal)
EGY ISMERETLEN MAGYAR VÁR — SZÁDVÁR 

173 

nos intertanebimus, cum uno Capitaneo, Concionatore, artellerico, duobus pixidiarys, et uno fabro lignario, qui omnes nobis fide adstricti sint... Claves verő portae Arcis, postquam ea clauditur praesenti quidem Dersfio semper assig-nentur, eo verő absente, Capitaineus Garmanicus in manibus resereut, et in claudendae aperiendaeque portae curam habeat, et idem de dando quoque Simbolo militari obsereutur... Arcemque ipsam ab amni vei incendy vei proditionis periculis ... Saluam, bene aedificatam ac munitam, canales, cister-nam, machinam tractoriam aliaque sarta tecta conseruare, omnamque ruinam antevertere debeat... Signanter verő illám muri partém, in longitudine undecim orgiarum, quae tempore expugnationis concussa fűit, et ab co tempore ruinosa mansit, reparabit, sed tamen nostris sumptibus per nos posthac illi refundendis, quam tamen dicti Muri reparationem cum praescitu et voluntate Generális nostri Capitanei instituet'. (EL. u. ott, No. 2, 3.). 
[41] Az 1597. évi Introductoria u. ott, No. 4. 
[42] A Transactio és a Statutoria u. ott, No. 5. és 6. 
[43] Basta György levelei és iratai, ed. Veress E. Mon. Hung. Hist, I. 34. I. k.: 16Ö0 okt. 16. 435. o.; nov. 17. 450. o.; 1602 máj. 25. 714. o.; Basta újabb feltételei 1602 jún. 5. 720. o,; 1603. ápr. 10. MHH 1/37. II. k. 205. o. 
[4>1] Transactio a zálogösszeg visszatérítéséről, 1603 júl. 26. (EL u. ott, No. 7.). Csáky feljegyzése erről 1603. máj. 1-én, Bártfai Szabó L.: Okit. a Csáky cs. tört. (Bp. 1919) II. k. 608. o. Rudolf, Prága, 1604 febr. 27. Inscriptionalisia Sáros és Szádvár zálogbaadásáról 12 évre 192494 Ft-ért, EL, u. ott, No. 9. A korábbiaktól eltérő főbb pontok: „in supra dicta verő Arcé Zaduar triginta duos pedites germanos tenebit... circa Religionem quicquam innovare et praeter Catholicam Religi-onem nullás alias Sectas et Haereticos Concionatores introducere aut páti debeant." 
[45] Pethe László, Szádvár, 1603 aug. 7. hitlevele: „En Pethe Lazlo de Hethes, Romay Chiazar vrunk eo feghe Cassay Magiair Lowassanak Capitannia. Vallom ss Adom mindeneknek az kiknek illik tudására, hogi alkuttam megh az Naghos Chiaky Istwan vrammal Zádwararul, hogi Eztendeigh az varath minden hoza tartozó Jozaghiwal, pertinentiaiwal es Jeówedelmekkel Zálogba bizonios Summa pénzben, meli az Eghry Captalan lewelemben megh vagion specificalua, engette birnom, Eztendeó el telwen, az en pénzem az Naghos Chiaky Istwan vramtul awagi giermekiteól, az fassioban való Conditiok zerinth megh lewen, tartozza)m mingiarast az lewelnek Ereyewel Zadwarath hozza tartozó Jozaghywal egietem-ben kezeben Freztenny.. .Ha penigh teörtenet zerinth Eztendeö az napra valamy okbul Chiaky Vram le nem tehetne, tehát annakutannais, valamikor Chiaky vram, vagi maradekj le tezik, tartozzam En, es az en giermekim az pénzt fel venny, es az varath minden Jozaghiwal Egietemben megh adnj ... Dátum in Zadvara, die 7 Augusti. Anno Domini 1603 Idem Ladislaus Pethe de Hethes mpp'' (OL Csáky cs. lvt. kassai lvt. (továbbiakban CSLk) fasc. 480. fol. 51—2.). A záloglevél és a kötelezvény 30000 Ft és 11 tallérról u. ott, fol. 53—60. Csáky 1604 szept. 4-én tárgyal Pethével a vár visszaváltásáról és a kölcsön egy részének visszafizetéséről (Bártfai Szabó i. m. II. k. 608. o.) Hetesi Pethe László, Pethe Márton váradi püspök öccse, Habsburg párti, katolikus, nemes, 1604-ben részt vesz az Olaszliszkai templom visszafoglalásában a reformátusoktól, „consiliariusa is vala az imperatornak és a magyar hadnak campestris generálisa", 1605-ben Belgioiosoval harcol Váradnál, és együtt vonulnak vissza menekülve. 1617: a Bethlen Gáborral folytatandó tárgyalásra biztosként küldik ki, de meghal (Sepsi Laczkó Máté: Sárospataki Magyar Krónika, Erdélyi Tört. Adatok III. k. 50, 53, 170. o). 
[46] „31. octobris Kassát megadják Bocskai Istvánnak Lippai Balázs és Német Balázs által.. .Ugyan ezen héten Szendrőt is megadják Német Balázsnak, a némötöket kiküldvén belőle. Szádvárából is ugyanakkor kimennek a németek és pusztán hagyják féltökben a várat," (u. ott, 54. o.). Basta 1604 nov. 13-án jelenti Mátyás főheg-nek: „Ho anche ricevuto una lettera da Lippai Balázs... mi notifica la perdita di Tokai, insieme con quella di Cassovia, Sendreő e Putnok insieme con Sahtuar" (Basta levelei. II. k. 521. o.). A vár feladásáról Istvánfi: „Saduaram 

No comments:

Post a Comment