Saturday, November 13, 2010

Kassay F. Ignácz orsz. képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában.
415. szám* 

A képviselőház mentelmi bizottságának 
jelentése, 
Kassay F. Ignácz orsz. képviselő mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában
A képviselőház 1876. október 6-án tartott 161. ülésének 1955. számú határozata folytán a mentelmi bizottság tárgyalás alá vévén Kassay F. Ignáoz orsz. képviselő mentelmi ügyét, az irományok átvizsgálása után a tényállást a következőkben állapította meg: 
A Kolozsvárott megjelemő „Kelet" czimü politikai napilap 1*876. január 19-iki 14. számában „Székely-Udvarhely, január 10." kelettel (y. o.) jegy alatt közzé tett czikkben foglalt állítólagos becsületsértésért Ugrón Gábor a kolozsvári sajtóbiróságnál a „Kelet" szerkesztője, Békésy Károly ellen sajtópert indított. Békésy Károly kihallgattatván, a kérdéses czikk szerzőjéül Kassay F. Ignácz orsz. képviselőt nevezte meg, mit a székely-udvarhelyi királyi törvényszék által történt kihallgattatása alkalmával Kassay F. Ignácz országos képviselő maga is beismert. 
A szerző kiléte Kassay F. Ignácz orsz. képviselő személyében meglévén állapítva, a kolozsvári sajtóbiróság a sajtóper megindithatása czéljából a képviselőházat nevezett képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére kéri. 
A mentelmi bizottság Kassay F. Ignácz orsz. képviselőt személyesen is meghallgatván, 
Minthogy a kérdéses czikk csakugyan olyan, mely sajtóper tárgyát képezheti, 
Minthogy a kolozsvári sajtóbiróság ez ügyben illetékes, 
Annálfogva a bizottság jelen ügyben zaklatást nem látván, Kassay F. Ignácz orsz. képviselő mentelmi jogának felfüggesztését véleményezi. 
Mely jelentés mellett a bizottság a Kassay F. Ignácz orsz. képviselő mentelmi ügyére vonatkozó iratokat tiszteletteljesen beterjeszti. 
Kelt Budapesten, 1876. november 19-én. 
Szathmáry Miklós s. k 
bizottsági elnök 

Gr. Degenfeld Lajos s. k 
bizottsági előadó 


90. országos ülés február 15. 1873. 

2Ö3 

a kereskedelmi ministerium is roszul volt értesítve ez iránt, hogy az ipar- és kereskedelem nincs megakadályozva e vám által. 
De én a tisztelt képviselő urat csak arra utalom, amit Ugron képviselőtársam emiitett. És ha az valóság — miként hiszem — én magam is meg vagyok győződve róla, hogy a belügyminister nem adta volna ki még három évre sem a kövezet-vám .engedélyt. Ha az való, ami állíttatik, hogy tíznél több községnél lakosai földjeik megművelésére, a termés és a fa hazaszállítására oda és vissza ezen Udvarhely városon kényszerülnek keresztűljárni, mert máskép földjökhöz nem jutnak, ha az való — pedig az állíttatik: — akkor ugy hiszem, hogy maga a belügyminister- ur sem adta volna ki a kövezetvám iránti engedélyt; és mindenesetre el fogja ismerni tisztelt képviselőtársam, hogy roszul tette a belügyminister, hogy Udvarhelyszék törvényhatóságát olőbb meg nem kérdezte. És mivel ez így van, azért csatlakozom Ugron képviselőtársam javaslatához. 
Kassay Ignácz: Tisztelt ház! Miután engemet ezen ügy annyiban érdekel, hogy Udvarhely városának képviselője vagyok, bátorkodom nagyon röviden e tárgyhoz szólani. Én magam is azokhoz tartozom, kik nemcsak a kövezetvámnak, hanem egyátalában minden néven nevezendő vámok eltörlését óhajtják. Azonban bátorkodom megjegyezni, hogy Udvarhely városának kövezetvama nem épen oly fátyolozottan áll, mint Ugron Gábor tisztelt képviselőtársam megjegyezte. 
Tisztelt ház! Az igen tisztelt belügyministe-Tiumnak képviselője nagyon helyesen és indokolva hozta elő, hogy miért szükséges ezen kövezetvám behozatala. De e tárgynál nem akarván hosszasan időzni, csak Ugron Gábor tisztelt képviselőtársamhoz van egy pár kérdésem. Ugron Gábor tisztelt képviselőtársam előbb azt monda, hogy Udvarhelyszék a szék városába behozott kövezetvámmal nagy mértékben meg van terhelve. Ez nem áll; nem áll azért, mert épen Udvarhelyszék szólította föl Udvarhely városát, hogy igyekezzék mentől előbb egy terjedelmes piaezot fölállítani; ennek következtében volt kénytelen Udvarhely város százezer forinton megvásárolni oly telket (a Kornis-féle birtokot), a melynek legnagyobb részét piaeznak használja föl jelenleg, nemcsak, hanem Udvarhelyszék fölszólítása következtében kénytelen volt ezen piaeznak használt helyet kiköveztetni, a melyre több mint 30—40 ezer forintot áldozott, és ezen kövezetvám, mint a kormánv részéről nagyon igazságosan kijelentetett, nem Udvarhely város előmenetelére használtatik, hanem a kövezés munkálataira fordittatik. 
Tisztelt ház! Ugron Gábor tisztelt képviselőtársam azt is monda, hogy miután az udvarhely-:széki utakat a kormány kezeli, nem volt szükséges 

Udvarhely városába ezen kövezetvám behozatala. Elismerem, hogy Ilyefalva és Csíkszereda között az utakat a kormány kezeli; de, tisztelt ház, a mint előbb is mondám, én is azokhoz tartozom, a kik nemcsak a kövezetváin, hanem egyátalában minden vámnak eltörlését óhajtják ; de nem látom sem Ugron, sem Orbán tisztelt barátaimnak teljesen indokolva azon nyilatkozatát, hogy csakis Udvarhely városának kövezetvámja töröltessék el. 
Nagyon jól tudja a tisztelt ház, ós különösen Orbán képviselőtársam, hogy e vám Marosvásárhelyt is létezik, és én nagyon megkívántam volna Orbán képviselőtársamtól, hogy midőn az udvarhelyszéki vámot eltöröltetni indítványozta: mellékesen hozta volna föl Marosvásárhely kövezetvámja eltörlését is. (Helyeslés.) 
Miután tudomásom van arról, hogy ezen ügy, Udvarhelyszék királybirájának fölirata, több városi és széki polgárok fölirata következtében a belügy-ministerium előtt most jelenleg tárgyalás alatt áll: kénytelen vagyok kijelenteni, hogy nem látom helyén, hogy erre nézve most a ház intézkedjék, hanem a kérvényi bizottság véleményét pártolom. 
Elnök: Tisztelt ház! Az udvarhelyszéki polgároknak a kövezetváin eltörlése tárgyában benyújtott kérvényére vonatkozólag két javaslat fekszik előttünk; egyik a kérvényi bizottságé, melynél fogva a kérvény elintézés végett a belügyministerhez lenne átteendő; a másik Ugron képviselő ur javaslata, ki e kérvényt azon megjegyzéssel véli kiadatni a belügyministernek, hogy a két törvényhatóság meghallgatása után teendő intézkedésekről annak idejében tegyen jelentést a háznak. Fölhívom azon képviselőket, kik a kérvényi bizottság javaslatát pártolják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 
Szögyény László előadó (olvassa a bizottság véleményét a 27. sorszámú kérvény tárgyában. Több hátszegi választó az iránt kérvényez, hogy Hátszeg városának megválasztott országos képviselője Macellariu EUás megbizó-leve-lének bemutatására utasittassék.) 
A bizottság véleménye a következő: 
Minthogy a belügyministernek a képviselőház elnökéhez intézett hivatalos átiratából kiderült, hogy Macellariu Éliás Hátszeg város részéről a múlt év Julius 12-kén szavazattöbbséggel országos képviselőnek megválasztatott, és minthogy a fönnevezett Macellariu ur a mai napig megbízó levelét át nem adta s helyét a képviselőházban el nem foglalta: a képviselőház elnökét fölhívja, hogy szólítsa föl. azonnal Macellariu Éliás urat, hogy választási jegyzőkönyvét szabályszerüleg a képviselőháznak bemutassa. Egyúttal fölhivatik a képviselőház elnöke, hogy ebbeli eljárásának eredményéről a képviselőház-

No comments:

Post a Comment