Thursday, November 11, 2010

Magyar Országos Levéltár

DL 27978
Kelt: 1492-12-06
Kiadó: ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 320 / SZOLNOK MED B 50
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Regeszta: (Bude,f.V.a.Concept.virg.) II. Ulászló király a Kolosmonostra-i egyház konventjének. Mivel egy másik oklevelével hozzájárult és megerõsítette azt az adásvételt, amelynek értelmében Kwsal-i Ferenc (e) Olahnadasd egészbirtokát (Közép-Szolnok vm) eladta Bewnye-i Tamásnak és fiainak: Miklósnak, Mihálynak, Ambrusnak és Jánosnak 625 arany Ft-ért - a kol.mon.konv. oklevelével - és figyelembe véve a Bewnye-iek által a szent koronának és neki tett szolgálatokat, a birtokban rejlõ királyi jogokat is nekik adományozta, ezért megparancsolja a konventnek, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike iktassa be az adományosokat a mondott birtokba és az abban rejlõ királyi jogokba. Az esetleges ellentmondókat idézze a királyi személyes jelenlét elé és az iktatásról is ugyanoda tegyen írásban jelentést. - Királyi emberek: Naghdoba-i Balázs és László, Werwelg Wyrg* János, Deeshaza-i István deák, Naghlelew-i Imre, Zenthkyral-i Pál és Kis (parvus) Tamás. - Zárlatán: Lecta. - A hátlap bal szélén feljegyzés az iktatásról: Homo regius Johannes Wyd de Werwelgh, noste frater Ladislaus sacerdos executio facta est feria quinta proxima ante Ramispalmarum, vicini et commetanei, Andreas Pethkes, Martinus Parvus de Deshaza, Andreas Eze de eadem Deshaza, nobilis domina relicta Petri, Petrus filius dicti condam Petri Anthal, Petrus, Michael de Bydeskwth, Georgius et Benedictus Nagh de eadem Bydeskwth Emericis Chehy de Lelee, Barla de Sandorhaza, Georgius ZylagZegy, alter Georgius Madaras et Stephanus Kassay et Benedictus Nagh de Bewnye. Eredeti, papíron, vörös zárópecsét nyomaival. DL 27978. (KKOL Cista Com. Közép-Szolnok B-50.) * Így, helyesen: Wyd. - Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)
L 27981
Kelt: 1496-03-31
Kiadó: KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet: Q 320 / SZOLNOK MED H 6
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: 0
Regeszta: (VIII.d.f.V.a.Annunt.virg.) (A kolozsmonostori Szûz Mária monostor konventje jelenti II. Ulászló királynak, hogy 1495. május 5-én kelt levele értelmében) Chewgh-i/Chewg-i* Mihály királyi emberrel kiküldte a konvent tagját Gergely frater papot (sac.), akik jelentették, hogy (1496) március 24-én (f.V.a.Annunt.virg.) kimentek Myhalfalwa és Gyrolth birtokokra, hogy a szomszédok és határosok jelenlétében Wegla-i Gaspart és Stelen Kiliánt beiktassák, de Bewnye-i János familiárisa Kassay Miklós (in Bewnye commorans* Bewnye-i János felesége: Katalin és Zenthkyral-i Benedek felesége: Margit - akik néhai Myhalfalwa-i György leányai - nevében ellentmondott (Gyrolth birtok és Iledthelke prédiumot illetõen).* Az ellentmondókat a királyi személyes jelenlét elé idézték. A királyi iktatólevél hátlapjára írt fogalmazvány. DL 27981. * A hátlapi papírfelzetre írt helyszíni feljegyzés variánsai és kiegészítései. - Regeszta forrása: Erdélyi regeszták (Rácz Gy.)
DL 88809
Kelt: 1496-05-30
Kiadó: GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 67 / 40 J 155
Fennmaradási forma: Másolat
Regeszta: Geréb Péter országbíró Kassay János fia: Miklós, Kanizsai György és felesége: Rozgon-i Erzsébet, majd utóbb Béla-i Barnabásné: Borbála a Kürt, Viskeleth, Taxon, Parlocz, Naagh és Czuhapathaka (Pozsony m) birtokokért folyt perében elrendelte a birtokok felbecslését (estimatio). - Regeszta forrása: OL regeszta - H.A.Bach, Gallo Mathe, Thoma Soos, Nicolao Sypos, Martino Kassay, Ambrosio Korlath, Petro Mathe, Paulo Byro, Michaele Bos, altero Michaele Pap, Valentino Alch, Petro Mathe, Nicolao Phylep, Georgio Doma, in Kewlche predicta, Laurentio Kyral, Benedicto similiter Kyral, Dyonisio Palady, Michaele Palady, Petro Weres, Vrbano [...] Valentino Kormos, Thoma Forgolamy, Petro Zakach, Matheo Polgar, Michaele Koly, Anthonio Azzon, Martino Nyryageb, Barnaba Ageb, Anthonio fa[...] Dionisio [...] ch, Simone pater, Anthonio Jakab, Michaele Zylagy, Dominico Barmos, Stephano Paar, altero Stephano [...]osy, Balyko Kathona, Ambrosio Pasthor, Thoma Foztho, Petro [...]lady, Ladislao Barch, Thoma Kormos, Petro Bewdewr, Benediocto Barthos, in Kyskewlche, Adam Byro, Gregorio Feyes, Thoma Ked, Ladislao Warga, Stephano Zalkay, Blasio Ferencz, Gregorio Gyarmathy, Emerico Zaz, Valentino Gyarmathy, Stephano Phylep, Johanne Myklos, Thoma Koua, Alberto Marthon, altero Alberto Bako, Johanne Nagh, altero Johanne Koua, Gregorio Zaka, Laurentio Mathe, Dionisio [...]a, Nicolao Bartha, Francisco Banya, Lazaro Bako, Simone Damokos, Johanne Bako, Clemente Damokos, Stephano Jakab, Gregorio Demyen, Johann Jakab, Alberto Lwkach, Martino Jakab, Stepheno Illyes, Clemente Lwkach, Anthonio Damakos, Gregorio NaghJanos, Elia Kathona, Petro Fyas, Laurentio Barath, Johanne Alch, Dominico Jo...age., Michaele Ferenczy, Dobos Thamas, Johanne Chederk, Benedicto Phylep, Egidio Koua, Benedicto Kanthor, Petro Regh, Mathia, Fylep, Anthonio Zaky, Petro Mathe, Valentino Zabo, Ladislao Konya, Thoma Lwgzy, Bendicto Barhta, Valentino Mark, Thoma Jakab, Benedicto Bartha, Emerico Kycz, Gallo Kanthor, Blasio similiter Kanthor, Clemente Thorbath, Anthonio Reth, Emerico Byro, Clemente similiter Byro, Paulo Lwkach, Valentino Kanthor, Lazaro Kanthor, Petro Nesthe, Thoma Konya, Stephano Jakab, Martino Ageb, Stephano Molnar, altero Stepheno Dobos, Ladislao Zabo, Johanne Simon, Clemente Marthon in Cheke, Petro Thwrthyn, Ladislao Kysthar, Stephano Gathaly, Ladislao Fodor, Demetrio similiter Fodor, Ambrosio Gewbecz, Benedicto Mochy, Petro Eles, Andrea Bayank, Johanne Molnar, Stephano Eles, Gregorio Kys, Clemente Job, Benedicto Kys, Ambrosio Nagh, Briccio Kapros, Stephano Rasa, Gregorio Gembecz, altero Gregorio Weres, Paulo Chengery, Petro Jwhaz, Clemente, Paulo Forgacz, Thoma Nagh, Stephano Monyos, Benedicto Kys, Dominico litterato, Gregorio litterato, Nicolao Paly, altero Nicolao Zolga, Andrea Wayos, Blasio Thar in iamdicta Czegen, Sebastiano Balko, Johanne Pethe, Dominico Balko, Sebestiano fabro, Ladislao Nagh, Demetrio Alch, Michaele Thoth, Blasio Fekethe, Philip Pethe, Anthonio Zaz, Elia Fodor, Blasio Petho, Blasio Thoth, Matheo Lanthos, Nicolao Balog, Valentino Oroz, Ambrosio Petho, Johanne Zewke, Gregorio Recze, Johanne Fodor, Stephano Was, altero Stephano Gorzan, Andrea similiter Gorzon, Johanne Gorzon, Nicolao Both, Anthonio Belparth, Andrea Farkas, Nicolao Farkas, Benedicto Gorzon, Matheo Bodog, Johanne Katho, Benedicto Zezke, Demetrio Zaz, Ambrosio Pynczes, Paulo Pyspek, Clemente Thoth, Georgio Illethes, Alberto Chwfody, Benedicto Sebesthyen, Paulo Sebesthyen, Georgio Pogan, Sebastian Bith, Alberto Esthwandy, Johanne similiter Esthwandy, Blasio Pyspek, Ladislao Pethew, Paulo Nagh, Stephano Balthasar, Benedicto fabro, Ladislao Balog, Thoma Nagh, Laurentio Warga, Blasio Nagh, Benedicto similiter Nagh, Michaele Zaz, Demetrio Illyes, Johanne Balog, Michaele Bencze, Matheo Zezke, Ambrosio Zaz in Naghzekeres, Matheo Warga, Benedicto Molnar, altero Benedicto Symon, Blasio Nylas, Clemente Berecz, Anna Madar, Gregorio Warga, Alberto Rosa, Augustino Wyncze, Matheo Reges, Philipo Dyenes, Mathia Chonth, Andrea Thoth, Elia Elych, Johanne Warga, Anthonio Benedek, Nicolao Soos, Jacobo Wyncze, Blasio Kalmar, Valentino Wndyg, Laurentio Nylas, Blasio Molnar, Petro Anthal, altero Petro Warga, Martino Balog, Matheo Simon, Augustino Sandor, Demetrio Feyes, Stephano Myhal, Benedicto litterato, Alberto Lazlo, Stephano Anthal, Benedicto Nagh, Blasio Simon, Georgio Thoth, Michaele Mathosy, Anthonio Chonoak, Gregorio Nylas, Ambrosio Nagh, Stephano Balog, Demetrio Nylas, Francisco Erdely, Vrbano Nylas, Blasio Valentino Koncz, Adriano Nyry, Thoma Sypos, Ambrosio Kondor in Mylotha, Mathia Foztho, Nicolao Karmaczy, Thoma Weres, Sebastiano Weres, Dominico Kowach, Michaele Nagh, Sebastiano litterato, Clemente Weres, Petro Molnar, Luca Kys, Benedicto Mathe, Paulo similiter Mathe, Alberto, Paulo Molnar, Petro Gembecz, Georgio Wyg, Michaele Bartha, Stephano Horwath, Andrea Wedergyartho, Laurentio Balogh, Michaele Kowach, Luca Nagh, Paulo Marthon, altero Paulo Armos, Jacobo Barhta, Dionisio Halaz, Michaele Chekey, Stephano Dwzka, Michaele Moldway, Benedicto Andoryasy, Valentino Nagh, Johanne Zolthan, Mathia Nagh, Francisco Bartha, Matheo Barthos, Petro Wyd, Mathia Kys, Luca Warga, Vrbano Feyes, Michaele Feke in Esthwandy antedicta Johanne Anthal, Martino Chyrke, Gallo Mathe, Paulo Nagh, Georgio Pathyod, Simone Olah, Kanthor Kathelyn, Clemente Nehez, Stephano similiter Nehez, Valentino Poka, Thoma Poka, Anthonio Kegyes, Andrea Somogy, altero Andrea Bedycz, Ambrosio Zwrky, Thoma Ango, Ambrosio Zype, Simon Warga, Luca Erdews, Francisco Thalpalo, Petro Mezaros, Johanne similiter Mezaros, Thoma Gaspar, Dyonisio Myzaros, Gregorio Izgho, Alberto Nehez, Nicolao Mezaros, Michaele Halaz, Sixto, Thoma Chethy, Simone Mezaros, Jacobo fabro, Benedicto Molnar, Blasio Fazakas, Ambrosio Illyes, Johanne Gaspár, Benedicto Almasy, Siluestro, Emerico Kanthor, Nicolao Bediko, Petro Bediko, Georgio litterato, Matheo Warga, Paulo litterato, Michaele Warga, Demetrio Morocz, Fabiano Balas, Valentino Kyraly, Martino Borhy, Alberto Lazló, in Korod, Matheo Thoth, Gregorio Kys, Thoma Thekes, Bartholomeo Molnar, Marko Kyraly, Demetrio Kosa, Johanne Molnar, Gregorio Anthal, Georgio Lazlo, Gregorio Bartha, Adriano Kyraly, Nicolao Barlya, Luca Pagy, Forys Lukach, Petro Kyraly, Benedicto Patho, Johanne Walkay, Stephano Lwkach in Cheke, Stephano Gyarmathy, Valentino similiter Gyarmathy, Johanne Gyarmathy, Paulo Fylesdy, altero Paulo Myhal, Valentino Fylesdy, Francisco similiter Fylesdy, Johanne Karos, Elia similiter ..., Blasio Nag, Vincentio similiter Nagh, Gallo Nagh, Matheo Fylesdy, Francisco similiter Fylesdy, Blasio Kosa, Stephano, Johanne Nagh, Petro Thoth, Valentino Fylesdy, Petro Pyspek et Johanne Zolthan in Fylesd possessionibus vocatis omnino in comitatu Zathmariensi existentibus commorantibus - jogabionibus - "Peren-i Gábor szatmármegyei Cseke nevû birtokán lévõ kúriájára törve hatalmaskodtak, több holmit és aprójószágot Kende Péter cégényi birtokrészére vitettek 200 forint kárt okozva, - jelenjenek meg. Datum Bude, feria tertia proxima ante festum sacratissimi Corporis Christi, anno eiusdem millesimo quingentesimo nono.– Regeszta forrása: OL regeszta (FNA, Borsa)

Nébest Mihály, eperjesi harmincados
p. 87-95.

Kiadó: Ferdinánd 2
Jelleg: 55.t.
Dátum: 1629.06.30.Pozsony
Utaló: t:Farkas János bártfai harmincados, Gribowsky András eperjesi harmincados, Kassay Ádám kurimai harmincados
Helység: Eperjes

Levélíró: Kassay

Címzett: Rákóczi ZsigmondFelsővadászi
Dátum: 1620.12.05.Ónod
Csomó: 1
Sorszám: 296
Nyelv: magyar

evélíró: Bethlen Gábor

Címzett: Kassay István
Dátum: 1627.04.09.Gyulafehérvár
Csomó: 2
Sorszám: 529
Nyelv: magyar
1A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Kincstári levéltárból (E)/MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)/DL 14467
2A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Kincstári levéltárból (E)/MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)/DL 18061
3A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Kincstári levéltárból (E)/MKA, Acta Paulinorum (Q 312)/DL 14543
4A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Protocolla (Q 333)/DL 36399
5A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Protocolla (Q 333)/DL 36401
6A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Cista comitatuum (Q 320)/DL 27948
7A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Cista comitatuum (Q 320)/DL 27978
8A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F)/KKOL, Cista comitatuum (Q 320)/DL 27981
9A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Családi levéltárak (P szekcióból)/Esterházy család hercegi ága, Repositorium (Q 67)/DL 88809
10A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa/Q szekció: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR/Családi levéltárak (P szekcióból)/Perényi család (Q 148)/DL 71112
11Összeírások/E 136 – Diversae instructiones/5. kötet/Nébest Mihály, eperjesi harmincados p. 87-95.
12Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1620/Kassay
13Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Bethlen Gábor
14Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
15Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
16Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1627/Kassay István
17Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1633/Bethlen István
18Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
19Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
20Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
21Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
22Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
23Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
24Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1634/Rákóczi György
25Összeírások/E 190 – Achivum familiae Rákóczi/1639/Rákóczi György

No comments:

Post a Comment