Saturday, November 6, 2010

A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban

Levéltári Közlemények, 6. (1928)
   Levéltári Közlemények, 6. (1928) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban : harmadik közlemény / 87–203. o. (6_1-4_120. oldal)   120 

DR. MÁLYUSZ ELEMÉR 

nowcz-i Gergely fia István, János fia Jakab, Monchowcz-í Tamás diák. (Átírva Zsigmond király 1429 május 23-i oklevelében; 1. ezt 88. sz. a.) 
85. Dl. 34.861. (Ztreza, fasc. 2. nr. 31.) 
1428 május 17. 
A esázmai káptalan jelenti Cilleii Hermán szlavón bánnak*, hogy Zrednamelleky-i Geleth fiai Fülöp és Dénes, másrészről pedig István fia György (de eadem) a közöttük Kőrösön, a Szt. Keresztről nevezett templomban Jarnya-i Pál szolgabíró előtt esküvel megerősített egyezség szerint, hogy t. i. okleveleiket kölcsönösen kiadják egymásnak másolatban,, megjelentek előtte, a káptalan előtt és ott Fülöp és Dénes „in una pixide" letettek három, Zrednamelleky-re vonatkozó oklevelet, György pedig egy privilégiumot, kijelentve, hogy több oklevele nincs, mert ezek osztályos atyafiának, Zreidína-melleky-i Gergely fia Lőrinc birtokában vannak. 
Papíron, nyílt alakban, hátlapján ovális viaszpecsét nyomával. 
86. Dl. 35.523. (Ztreza, fasc. 5. nr. 41.) 
1429 március 13. 
Albaregalis-i Dávid fia István veszprémegyházmegyeí clericus, császári közjegyző „in capella sancte dei genitricis. virginis Marie per dominum nostrum regem Sigismundum Bude noviter constructa et fundata" Simon, a Buda melletti szentlőrinci pálos-kolostor priorjának kérésére átírja a „rota Romana" oklevelét. (L. 69. sz. a.) — Tanuk: Domonkos őr-kanonok, Jessenych-i Simon, Sarus-i István, „Paulus de Sancto Benedicto" és Cassouia-i Miklós mesterek és kanonokok; Bálint presbiter, „Andreas de laurinio minister capelle beaté virginis antedicte", az esztergomi, egri és győri egyházmegyékből. 
Hártyán, közjegyzői jeggyel. , 
87. Dl. 34.862. (Ztreza, fasc. 2. nr. 33.) 1429 május 12. Kaproncza. János zágrábi püspök, Magyarország „sumpmus secre-tarius cancellarius"-a „Hans Walpoth civis de sub castro nostro Kyuuar"-nak, a várnak az ő birtokába jutásától tel-Levéltári Közlemények, 73. (2002)
   Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉSEK • C. Tóth Norbert: Vingárti Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból / 131–175. o. (73_1-2_173. oldal)   
C. Tóth Norbert: Vin^úrti Geréb ítéletlevele... 

173 

Et ibidem in huius documentum idem Petrus Bwthkay quasdam duas litteras, unam videlicet donationalem eiusdem domini nostri regis et aliam capituli ecclesie Budensis predicte superinde statutoriam nostro iudiciario examini curavit exhibere, quarum prima scilicet littera donationalis in Gezthes, feria quinta proxima post testűm exaltationis Sancte Crucis, anno Domini millesimo quadringentesimo no-nagesimo quinto, [1495. szept. 17.] regnorum suorum anno Hungarie etc. sexto, Bohemie verő vigesimo quinto, ad relationem magistri Georgii de Cassouia prepo-siti Sancti Nicolai de Álba, secretarii regié maiestatis, patenter confectam declara-bat: Quod idem dominus noster rex debitum habens respectum ad fidelitatem et fidelium servitiorum gratuita merita fidelis sui egregii Petri Bwthkay thavernici sui et castellani castrorum suorum Thatha et Komaron, quibus ipse se eidem dominó nostro regi gratum reddere studuisset et acceptum totum et omne ius suum regium, si quod in possessionibus Kethel, Magyaré, Vylak, Mwzth, Sary, Saag, Erdewalya, ZenthGywrgh, Baya, SarkezyZenthGywrgh, item Korpad, Henyz, Simonfalwa, Marya, Kozma, Zolath, Theleky, Wyz, Wasarosmerenye, Zarzoo, Zemes et Swdak vocatis in Simigiensi, item Gordowa in Crisiensi, necnon Kyralyocz et Marthyncz in de Werewcze comitatibus existentibus, habitis qualitercumque haberent aut suam ex quibuscumque causis, viis et rationibus concernerent maiestatem, simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet litteris in eisdern denotatis me-morato Petro Bwthkay et per eum generose domine Margarethe, filie Gasparis Fanchy de Gordowa, consorti sue, necnon Michaeli similiter Bwthkay fratri suo carnali, ipsorumque heredibus universis dedisset et contulisset iure perpetuo et ir-revocabiliter tenendas, possidendas pariter et habendas, salvo iure alieno. 
In altéra denique ipsorum, videlicet littera relatoria eiusdem capituli9 inter cetera vidimus declarari, quod Stephanus Was de Gywluez regius ac honorabilis magister Kylianus de Buda, socius et concanonicus capituli dicte ecclesie Budensis, pro parte egregii Petri Bwthkay ad litteratorium mandátum prefati domini nostri regis trans-missi in festő Beati Luce ewangeliste, in anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto [1495. okt. 18.] preterito, ad facies predicte possessionis Kethel accedendo vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et presentibus dominum prefatum Petrum Bwthkay et alios predictos in domínium eiusdem et aliarum predictarum introducere eandemque et idem eisdem, simulcum prenominatis universis aliis possessionibus premisso iuris vestri regii titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendam statuere velle curassent, extunc egregius Emeri-cus Fanchy de Gordowa eidem totali introductioni et statutioni contradictionis ve-lamine obviasset, ob quam contradictionem inhibitionem eundem ibidem et eodem die contra annotatum Petrum Bwthkay et alios prescriptos ad octavas festi Epip-haniarum Domini tunc venturas, in curiam regiam eiusdem scilicet personalem evocasset in presentiam. Tandem sedecim diebus statutionis nondum adhuc elapsis 
9 A budai káptalan oklevele: 1495. november 2. (DL 22517-8.) 

No comments:

Post a Comment