Friday, November 5, 2010

Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416)

Mályusz Elemér, Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 27. 1997)
   Oldalszámok (112. oldal)   ta a prépost és a konvent javára contra iudicem, cives iuratos et universos populos de Scepsy Strigoniensis dyocesis kiadott apostoli levelet és Stibor egri püspök, executor unicus ehhez csatlakozó processus-át (77) Péternek, a Cassouia-i, Jakabnak, a Tor-na-i és Pálnak, a Somogy-i esztergomi és egri egyházmegyei parochialis egyházak plébánosainak vagy rector-ainak, akik az ügyvéd kérésére ezután a Scepsy-i parochialis egyházban mise közben csendet teremtve, hangosan és érthetően kihirdették azokat a bíró, a civis-ek és a populus előtt, s tartalmukat sufficienter in ipsorum notitiam deduxerunt vulgariterque exposuerunt, egyben figyelmeztették őket, hogy hat napon belül egyezzenek meg. Tanúk: Jazow opidum plébánosa: Balázs, Jazow-i István mester császári közjegyző, Jakab tornai plébános káplánja: Domokos és Péter kassai plébános káplánja: László. Az oklevelet a plébánosok és subexecutor-ok pecsétjeik felfüggesztésével is megerősítették. 
Hártyán, a három plébános függőpecsétjével, valamint közjegyzői jeggyel és megerősítéssel. Jászói konv. mit. 92. (DF 232858.) 
212 Febr. 10. Ragusa Tvrtko István bosnyák királyhoz. Alattvalóit a régi szokásnak megfelelően fogadta be. Jobb is, ha a menekülők a városba, nem pedig Magyar- vagy Horvátországba mennek. Vlkic, testvérétől: Tvrtko királytól elűzetve, szintén nála keresett védelmet. - Fermendzin 100, reg. (Pucic I. 125 után.) -(M.) 
213 Febr. 11. (in Thoplica, f. II. p. Scolastice) Elias de Thuhel, Blasius de Aquiscalidis et Nicolaus Sancte Crucis de Insula ecclesiarum parochialium1 rectores István Kemnik-i főesperes zágrábi kanonokhoz, Eberhard zágrábi püspök vicarius in spiritualibus generalis-ához. 1414. okt. 27-i parancsára (ZsO PV. 2620) hamvazószerda előtti vasárnap (febr. 10.), amidőn az istentiszteletre maior populus gyűlt össze, kihirdették Zabok-i Miklós fiainak: Péternek, Franknak és Kelemennek kiközösítését az egyházból, és tiltották a híveket, hogy érintkezzenek velük. A kihirdetést más vasárnapokon is meg fogják ismételni. 
Papíron, zárlatán két pecsét nyomával. DL 35916. (Kukuljevics-gyűjt.) - Lukinovic 475. (Uo.) - (M.) 
1 Az eredetiben: parochiarum. 
214 Febr. 13. (Strigonii, in cinerum) Zs. előtt Ilmer-i néhai rufus László fia: László -carnalis testvére: István, patruelis atyafiai: Ilmer-i néhai rufus András gyermekei: Gergely, Ferenc, Bálint, Erzsébet és Anna asszonyok meg a hajadon: Katalin, továbbá az említett Gergely fia: Tamás, valamint Iwankafalwa-i István fiának: néhai Miklósnak gyermekei: János, Mihály, László, Krisztina és Veronika asszonyok nevében szavatossággal - összes birtokukban testvérükké és örökösükké fogadja Berench-i Mihály fiát: András diák mestert, akit felesége: Iwankafalwa-i János fiának: néhai Miklósnak leánya: Dorottya révén bárhol levő birtokukból rész illet meg, András mester viszont őket fogadja valamennyi birtokában testvéreivé. Megállapodnak még a felek, hogy - utódok hiányában - egymás részét kölcsönösen öröklik, perbeli okleveleik pedig érvénytelenek. Az oklevelet nagyobb magyar királyi pecsétjével erősítteti meg. 

Hártyán, a három plébános függőpecsétjével, valamint közjegyzői jeggyel és megerősítéssel. Jászói konv. mit. 92. (DF 232858.) 
212 Febr. 10. Ragusa Tvrtko István bosnyák királyhoz. Alattvalóit a régi szokásnak megfelelően fogadta be. Jobb is, ha a menekülők a városba, nem pedig Magyar- vagy Horvátországba mennek. Vlkic, testvérétől: Tvrtko királytól elűzetve, szintén nála keresett védelmet. - Fermendzin 100, reg. (Pucic I. 125 után.) -(M.) 213 Febr. 11. (in Thoplica, f. II. p. Scolastice) Elias de Thuhel, Blasius de Aquiscalidis et Nicolaus Sancte Crucis de Insula ecclesiarum parochialium1 rectores István Kemnik-i főesperes zágrábi kanonokhoz, Eberhard zágrábi püspök vicarius in spiritualibus generalis-ához. 1414. okt. 27-i parancsára (ZsO PV. 2620) hamvazószerda előtti vasárnap (febr. 10.), amidőn az istentiszteletre maior populus gyűlt össze, kihirdették Zabok-i Miklós fiainak: Péternek, Franknak és Kelemennek kiközösítését az egyházból, és tiltották a híveket, hogy érintkezzenek velük. A kihirdetést más vasárnapokon is meg fogják ismételni. 
Papíron, zárlatán két pecsét nyomával. DL 35916. (Kukuljevics-gyűjt.) - Lukinovic 475. (Uo.) - (M.) 
1 Az eredetiben: parochiarum. 
214 Febr. 13. (Strigonii, in cinerum) Zs. előtt Ilmer-i néhai rufus László fia: László -carnalis testvére: István, patruelis atyafiai: Ilmer-i néhai rufus András gyermekei: Gergely, Ferenc, Bálint, Erzsébet és Anna asszonyok meg a hajadon: Katalin, továbbá az említett Gergely fia: Tamás, valamint Iwankafalwa-i István fiának: néhai Miklósnak gyermekei: János, Mihály, László, Krisztina és Veronika asszonyok nevében szavatossággal - összes birtokukban testvérükké és örökösükké fogadja Berench-i Mihály fiát: András diák mestert, akit felesége: Iwankafalwa-i János fiának: néhai Miklósnak leánya: Dorottya révén bárhol levő birtokukból rész illet meg, András mester viszont őket fogadja valamennyi birtokában testvéreivé. Megállapodnak még a felek, hogy - utódok hiányában - egymás részét kölcsönösen öröklik, perbeli okleveleik pedig érvénytelenek. Az oklevelet nagyobb magyar királyi pecsétjével erősítteti meg. 
Hártyán, hátlapján nagypecsét nyomával. DL 72884. (Sirmiensis-Szulyovszky cs.) - (M.) 

No comments:

Post a Comment