Saturday, December 18, 2010

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)

DL-DF:15772
Datum:1462-09-30
Ort des Datums:Cibinii Szeben Sáros m
Ausgeber:MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Alte Signatur:Q 311 / 484 19
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Alul
Sprache:Latin
Dokumenttyp:adománylevél
 
Namensverzeichnis:Magyar Balázs Felső-Magyarországi kapitány ; Magyar Kelemen magán ; Humyadi János kormányzó ; Hunyadi László besztercei ispán ; Erzsébet király anyja ; Kaszai János (István f) magán ; Kaszai Szaniszló (István f) magán ; Kaszai Albert (Péter f) magán ; kaszai nemesek ; Zápolyai Imre kincstartó ; főpapok ; bárók ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Varalya Váralja egyik Trencsén m ; Varalya Váralja másik Trencsén m ; Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró / Omsar Trencsén m ; Thwnezycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Hochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Hochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsina Pruzsina Trencsén m ; Zerednia Szredna Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m ; Baan Bán város Trencsén m ; Ztrecze Sztrice Trencsén m ; relatio
Sachregister:vár és tartozékai - hűtlenség - koronára háramlás - gyilkosság - rablás - hatalmaskodás ; kaszai vár - vilcnói várkastély - báni várkastély - ház - erődítmény ; pruzsinai vám - báni vám ; adó - adóbehajtás ; török - cseh ; szolgálat (országnak, királynak) - pusztítás (országos) - lakosság zaklatása ; erődítmény
 
Regeste:
Mátyás király figyelembe véve Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának kiváló és hűséges szolgálatait, amelyekkel először atyját: Hwnyad-i János kormányzót, majd a király testvérét: Hwnyad-i László besztercei comest szolgálta, majd midőn ő ”aput manus alienas in iniusta captivitate exstitit”, sem igéretekkel, sem fenyegetésekkel nem tudták őt tőle és anyja: Erzsébet hűségétől eltántorítani, sőt a király kiszabadítása érdekében mindent latba vetett, majd kiszabadulása után mindenben szolgálatára volt, azután pedig a törökökkel és a rabló csehekkel szemben, de éppugy a belső ellenfelekkel szemben is mindig férfiasan küzdött, azért neki és általa testvérének: Kelemennek adományozza a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevü várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Varalya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Hochkowcz, Wylchye, Prwsina a vámmal, Zerednia és Zebedrwse trencsénmegyei Baan városát a benne lévő castellummal és vámmal és mint e város tartozékát a szintén trencsénmegyei Ztrecze nevü birtokot, amelyek azelőtt Kazza-i István fiainak: Jánosnak és Szaniszlónak, továbbá Péter fia Albertnek és rajtuk kivül más Kazza-i nemeseknek a tulajdonai voltak, de azok hűtlensége folytán, melyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decretumai ellenére idegen népeket és idegen katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és a befogadottakkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították, az ország lakóit mindenféle adózásra kötelezték, gyilkosságokat és más kimondhatatlan erőszakosságokat követtek el, tilalom ellenére új erődítményeket emeltek, ahonnan a rabló cseheket mindenben támogatták, - igy hűtlenségük folytán javaik a koronára szálltak és most a király azokat összes tartozékaikkal együtt a nevezett Magyar Balázsnak és általa testvérének: Magyar Kelemennek adományozta részben királyi elhatározásból, részben a prelátusok és bárók tanácsából. Eredeti, hártya. A szöveg alatt töredezett pecsét. a szöveg élén jobb felől: Relatio Emerici de Zapolya sumpmi thesaurarii regii. - Regeszta forrása: OL regeszta.


1462. szept. 30, qibinii. 2>U 15*772. 
feria quinta proz* p. f, b* Michaelis arch. N.R»A» Faso* 484* N-o 19* 
Mátyás király figyelembe véve Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának kiváló és hűséges szolgálatait, amelyekkel először atyját* Hwnyad-i János kormányzót, majd a király testvérét: Hwnyad-i László besztercei comest szolgálta, majd midőn Ő "aput manus alienas in iniusta captivitate exstitit,* sem Ígéretekkel, sem fenyegetésekkel nem tudták őt tőle és anyja: Erzsébet hűségétől eltántorítani, sőt a király kiszabadítása érdekében mindent latba vetett, majd kiszabadulása után mindenben szolgálatára volt, azután pedig a törökökkel és a rabló csehekkel szemben, de éppúgy a belső ellenfelekkel szemben is mindig férfiasan küzdött, azért neki és általa testvérének: Kelemennek adományozza a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevű várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Varalya, Kopecz, Rowne, Zawra-thye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Hochkowcz, Wylchye, prwsina a vámmal, Zerednia és Zebedrwse trencsénmegyei birtokokat, valamennyit mint Kazza vár tartozékait, továbbá az ugyancsak trencsénmegyei Baan városát a benne lévő castel-lummal és vámmal és mint e város tartozékát a szintén trencsénmegyei Ztrecze nevű birtokot, amelyek azelőtt Kazza-i István fiainak: Jánosnak és Szaniszlónak , továbbá Péter fia Albertnek és rajtuk kivtil más Kazza-i nemeseknek a tulajdonai voltak, 


DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
DL-DF:15773
Datum:1462-09-30
Ort des Datums:Czybinii Szeben Sáros m
Ausgeber:MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Alte Signatur:Q 311 / 486 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Átírás 1462
Sprache:Latin
Dokumenttyp:iktató
 
Namensverzeichnis:nyitrai káptalan ; Magyar Balázs Felső-Magyarországi kapitány ; Magyar Kelemen magán ; Kaszai János (István f) magán ; Kaszai Szaniszló (István f) magán ; Kaszai Albert (Péter f) magán ; kaszai nemesek ; Klobusici Miklós királyi ember ; Viszolaji másik Miklós királyi ember ; Bory András királyi ember ; Bory Tamás királyi ember ; Verbkai Kis Miklós királyi ember ; Wybhycz-i Márton királyi ember ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Warallya Váralja egyik Trencsén m ; Warallya Váralja másik Trencsén m ; Kopecz Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró / Omsar Trencsén m ; Thwnezycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsina Pruzsina Trencsén m ; Ztredma Sztredina Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m
Sachregister:hűtleség - koronára háramlás - királyi adomány - vár és tartozékai ; kaszai vár - vilcnói várkastély - ház - erődítmény ; pruzsinai vám ; cseh ; pusztítás (országos) - lakosság zaklatása ; erődítmény
 
Regeste:Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Mivel Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának adta a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevü várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wilchye, Prwsina a vámmal, Ztredma és Zebedrwse birtokokat, amelyek Kazza-i István fiaié: Jánosé és Szaniszlóé, meg Péter fia Alberté és más Kazza-i nemeseké voltak, de azok hűtlensége folytán, amelyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decretumai ellenére idegen népet és katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és azokkal együtt az országot tűzzel-vassal pusztították és a tilalom ellenére új erőditményeket emeltek és a cseh ”testvéreknek” mindenben a kezére jártak, javaik a koronára szálltak s igy adta azokat a király Magyar Balázsnak és testvérének: Kelemennek és be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a felsorolt javakhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Magyar Balázst és Kelement kir. adomány címén, a hűtlenek ellenmondását nem véve figyelembe, az esetleges más ellenmondókat pedig a királyi személyes jelenlét elé idézve. Kijelölt kir. emberek: Nicolaus de Klobwcha, aut alter Nicolaus de Wyzolay, vel Andreas, sin Thomas de Boor, seu Nicolaus Parvus de Vrbka, sive Martinus de Wybhycz. - Regeszta forrása: OL regeszta.1462, szept. 30. Czybinii. Dl* 15*773. 
feria qinta prox. p. f. b. Miohaelis aroh. N.R.A. Faso. 486. K-o 36* 
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Mivel Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának adta a trencsénmegyei Katsza várát és a Wylohnow nevű várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Warallya, JCopeoz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezyoze, Pod-horye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wilchye, prwsina a vámmal, Z^redma és Zebedrwse birtokokat, amelyek Kazza-i István fiaié: Jánosé és Szaniszlóé, meg Péter fia Alberté és más Kazza-i nemeseké voltak, de azok hűtlensége folytán, amelyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és deoretumai ellenére idegen népet és katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és azokkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították és a tilalom ellenére uj erőditmenyeket emeltek és a oseh "testvéreknek" mindenbek a kezére jártak, javaik a koronára szálltak s igy adta azokat a király Magyar Balázsnak és testvérének: Kelemennek és be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a felsorolt javakhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Magyar Balásst és Kelement kir. adomány cimén* a hűtlenek ellenmondását nem véve figyelembe, az esetleges más ellenmondókat pedig a királyi személyes jelenlét elé idézve. /Teljes szöveg./ 
Kijelölt kir. emberek: Nicolaus de Klobwoha, aut altér Nioolaus de Wyzolay, vei Andreas, sin Thomas de Boor, seu Nicolaus parvus de Vrbka, sive Martimis de Wybhycz, 
A./ Átirta: 1462. nov. 20. Nyitrai káptalan. 
Ö/


.-ff 1462. nov. 20. DÍ» 15,773. 
vigesimo die diei ultimé introductionist N.R.A. Fasc. 486. K-o 36. 
feria secunda prox. p. f. bb. Simonié et Jude apóst* 
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester.kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trenosénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz* Kazza, mindkét Warallya, Kopeez, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, podho-rye, Hlosa, mindkét Kochkowoz, Wylchye, prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghivása mellett a kir. ember bevezette azokat Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány cimén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állitott ki a részükre. /Teljes szöveg./ 
A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sifismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simoné de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezeycz, altero Mathia Velych, Fran-cisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Marti-no de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de podmanyn, Georgio de Nackass, San-drino Bethycz de Zlawnycza, Kicolao et Joanne de Pelsevlezkowcz, Sigismundo Ppthwar "dicto" de Deaer, Paulo de Egresd et Stanislao de Bpor. , A./ 1577. szept. 12-i átirás. 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
DL-DF:15773
Datum:1462-11-20
Ausgeber:NYITRAI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 311 / 486 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Átírás 1577
Sprache:Latin
Dokumenttyp:iktató
 
Namensverzeichnis:Magyar Balázs magán ; Magyar Kelemen magán ; Klobusici Miklós királyi ember ; Abdrás mester nyitrai kanonok ; Sebestyénfalvi János szomszéd ; Sebestyénfalvi Zsigmond szomszéd ; Urbánfalvi István szomszéd ; Urbánfalvi László szomszéd ; Urbánfalvi Simon szomszéd ; jeszenicei Szunyog Máté szomszéd ; Velcsici Máté szomszéd ; Drienovei Ferenc szomszéd ; Viszolaji Miklós szomszéd ; Marsovszki Baltazár szomszéd ; Szulyói Illés szomszéd ; Nedeci Márton szomszéd ; Marsófalvi (dictus) János szomszéd ; Podmanini Balázs szomszéd ; Nastici György szomszéd ; Szlavnicai Bethycz Márton szomszéd ; Felsőlieszkoveci Miklós szomszéd ; Felsőlieszkoveci János szomszéd ; dezséri (dictus) Patvar Zsigmond szomszéd ; Egresdi Pál szomszéd ; Bori László szomszéd ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Warallya Váralja egyik Trencsén m ; Warallya Váralja másik Trencsén m ; Kopecz Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró Trencsén m ; Thwnesycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsyna Pruzsina Trencsén m ; Zthredma Sztredina Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m ; Baan Bán város Trencsén m ; Strecze Sztrice Trencsén m ; Baan Bán vára Trencsén m
Sachregister:vár és tartozékai - királyi adomány ; kaszai vár - vilcnói várkastély - báni vár ; báni vám - pruzsinai vám
 
Regeste:A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trencsénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz: Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wylchye, Prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett a kir. ember bevezette azokba Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány címén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állított ki a részükre. A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sigismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simone de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezenycz, altero Mathia Velych, Francisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Martino de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de Podmanyn, Georgio de Nackass, Sandrino Bethycz de Zlawnycza, Nicolao et Joanne de Felsevlezkowcz, Sigismundo Pothwar ”dicto” de Deser, Paulo de Egresd et Stanislao de Boor. - Regeszta forrása: OL regeszta.
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
DL-DF:15773
Datum:1462-11-20
Ausgeber:NYITRAI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 311 / 486 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Átírás 1577
Sprache:Latin
Dokumenttyp:iktató
 
Namensverzeichnis:Magyar Balázs magán ; Magyar Kelemen magán ; Klobusici Miklós királyi ember ; Abdrás mester nyitrai kanonok ; Sebestyénfalvi János szomszéd ; Sebestyénfalvi Zsigmond szomszéd ; Urbánfalvi István szomszéd ; Urbánfalvi László szomszéd ; Urbánfalvi Simon szomszéd ; jeszenicei Szunyog Máté szomszéd ; Velcsici Máté szomszéd ; Drienovei Ferenc szomszéd ; Viszolaji Miklós szomszéd ; Marsovszki Baltazár szomszéd ; Szulyói Illés szomszéd ; Nedeci Márton szomszéd ; Marsófalvi (dictus) János szomszéd ; Podmanini Balázs szomszéd ; Nastici György szomszéd ; Szlavnicai Bethycz Márton szomszéd ; Felsőlieszkoveci Miklós szomszéd ; Felsőlieszkoveci János szomszéd ; dezséri (dictus) Patvar Zsigmond szomszéd ; Egresdi Pál szomszéd ; Bori László szomszéd ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Warallya Váralja egyik Trencsén m ; Warallya Váralja másik Trencsén m ; Kopecz Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró Trencsén m ; Thwnesycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsyna Pruzsina Trencsén m ; Zthredma Sztredina Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m ; Baan Bán város Trencsén m ; Strecze Sztrice Trencsén m ; Baan Bán vára Trencsén m
Sachregister:vár és tartozékai - királyi adomány ; kaszai vár - vilcnói várkastély - báni vár ; báni vám - pruzsinai vám
 
Regeste:A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trencsénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz: Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wylchye, Prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett a kir. ember bevezette azokba Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány címén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állított ki a részükre. A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sigismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simone de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezenycz, altero Mathia Velych, Francisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Martino de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de Podmanyn, Georgio de Nackass, Sandrino Bethycz de Zlawnycza, Nicolao et Joanne de Felsevlezkowcz, Sigismundo Pothwar ”dicto” de Deser, Paulo de Egresd et Stanislao de Boor. - Regeszta forrása: OL regeszta.
Dl. 15f773»..2. 
Kijelölt királyi emberek* Albertus Rozwádszky, aut Gallus de Klwbwsyoz, vei Benedictus de eadem, sin Nicolaus de Wyzolay, seu Faulus de Nozdro. \ 
1 meghagyás végrehajtásáról ezeket olvashatjukt 
Executionis autem earundem a tergo assignate tenor is habeturj Itea executio facta feria q.uarta videlicet ipso die festi b. Mathie apostoli /febr«24#/ proxime preteriti, regius Nicolaus de Wyzolay, noster magister Thomas de Bwda socius et con-canonicus noster, nullo contradictore apparente, preter Maythen, quam possessionem de introductione et statutione reliquimus - propter litis pendentiam. 
• .
A./ 1577. szept. 12-i átirás. 
1.   15772   1462-09-30   Eredeti   MÁTYÁS 1 KIRÁLY
2.   15773   1462-09-30   Átírás 1462   MÁTYÁS 1 KIRÁLY
3.   15773   1462-11-20   Átírás 1577   NYITRAI KÁPTALANDIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Klobusiczky család (Q 285)

DL-DF:105294
Datum:1523-04-14
Ausgeber:LELESZI KONVENT
Alte Signatur:Q 285 / 5 2 3
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Klobusiczky család (Q 285)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Hátlapon
Sprache:Latin
Dokumenttyp:TANUSÍTVÁNY
 
Namensverzeichnis:BEZDÉDI MIKLÓS ORVOS ; NÉMETI MIKLÓS MAGÁN ; BEZDYD BEZDÉD CS SZABOLCS M ; NEMETHY NÉMETI CS ; KEREKTHO KEREKTÓ ZEMPLÉN M ; KASSA ABAÚJ M
Sachregister:INGATLANCSERE RÁFIZETÉSSEL ; KASSAI VÁROSMAG, KASSAI FALON KIVÜLI ALLODIÁLIS HÁZ, KERT, KASZÁLÓ, HALÁSZÓ ; ARTIS MEDICINE DOCTOR ; RÉGI MAGYAR FORINT ; CASSAY HAZRUL WALO
 
Regeste:f. tertia p. dominic. Quasimodo. A leleszi konvent bizonyságlevele arról a cseréről, melyet az 1521. évben Nemethy Miklós egyrészről és Bezdyd-i Miklós ”artis medicine doctor” másrészről létesítettek és amelyben az első fél részét a Zemplén megyei Kerektho possessióban átengedte a második félnek, Miklós doktornak és még fizetett is neki 350 régi értékű magyar forintot, Miklós doktor pedig cserébe átadta Némethi Miklósnak házát Kassa városban ”in corpore civitatis” az ”extra muros” álló allodiális házzal, kerttel, kaszálóval és halászó helyekkel. Eredeti, papír, 4 darabra szakdva. Hátlapján rány. p. maradv. Hátlapján XVI. sz. írással: Cassay hazrul walo. Zemplén m.: Kerektő helység. Abauj m.: Kassa város. Kőház Kassán allodiummal és más tartozékokkal. ”Artis medicine doctor.” – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Klobusiczky család (Q 285)
DL-DF:105294
Datum:1523-04-14
Ausgeber:LELESZI KONVENT
Alte Signatur:Q 285 / 5 2 3
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Klobusiczky család (Q 285)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Hátlapon
Sprache:Latin
Dokumenttyp:TANUSÍTVÁNY
 
Namensverzeichnis:BEZDÉDI MIKLÓS ORVOS ; NÉMETI MIKLÓS MAGÁN ; BEZDYD BEZDÉD CS SZABOLCS M ; NEMETHY NÉMETI CS ; KEREKTHO KEREKTÓ ZEMPLÉN M ; KASSA ABAÚJ M
Sachregister:INGATLANCSERE RÁFIZETÉSSEL ; KASSAI VÁROSMAG, KASSAI FALON KIVÜLI ALLODIÁLIS HÁZ, KERT, KASZÁLÓ, HALÁSZÓ ; ARTIS MEDICINE DOCTOR ; RÉGI MAGYAR FORINT ; CASSAYHAZRUL WALO
 
Regeste:f. tertia p. dominic. Quasimodo. A leleszi konvent bizonyságlevele arról a cseréről, melyet az 1521. évben Nemethy Miklós egyrészről és Bezdyd-i Miklós ”artis medicine doctor” másrészről létesítettek és amelyben az első fél részét a Zemplén megyei Kerektho possessióban átengedte a második félnek, Miklós doktornak és még fizetett is neki 350 régi értékű magyar forintot, Miklós doktor pedig cserébe átadta Némethi Miklósnak házát Kassa városban ”in corpore civitatis” az ”extra muros” álló allodiális házzal, kerttel, kaszálóval és halászó helyekkel. Eredeti, papír, 4 darabra szakdva. Hátlapján rány. p. maradv. Hátlapján XVI. sz. írással: Cassay hazrul walo. Zemplén m.: Kerektő helység. Abauj m.: Kassa város. Kőház Kassán allodiummal és más tartozékokkal. ”Artis medicine doctor.” – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)Litt.testimon, super conxzaabio 
1523 április 14 
f^tertia p£dominic«Qaasimodo 
A leieszi konvent bizonyságievele arról a cseréről,melyet kQë&Qév az 1521. évben Hemethy-i Miklós egy részről és Bezdyd-i Miklós "artis meűicine doctor" más részről létesítettek és amelyben az első fél részét a Zemplén megyei Eerektho possessióban átengedte Is második félnek,ükIás dokfcimak és még fizetett is neki 350 régi értékű, magyar forintot,iíiklós doktor pedig cserébe átá'dt.a ITémethi Miklósnak házát Kassa városban "in ccapore civitatis"g±xi£x az "extra inaros" álló allodiális házzal,kerttel,kaszálóval és halászó helyekkel»(Teljes szöveg) 
b. .Eredeti,papir,4 darabra szakadva 
c. Hátlapján rány.p.maradv. 
f. Hátlapján XVT«sz,Írással:Cassay hazrul walo# 
Index. Zemplén m,:Zerektő helység Abauj m, : Hassa város 
Kőhéz Kassán all ódiummal és más tartó zakókkal 
"Artis medicine doctor". 

DL IO5294 Kobusiczkjr CS, 


1.   95818   1433-05-08   Eredeti   SÁGI KONVENT
2.   13530   1440-03-08   Eredeti   HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
3.   14968   1455-06-29   Átírás 1455   PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
4.   55793   1464-07-30   Eredeti   CSANÁDI KÁPTALAN

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Siráky család (Q 264)
DL-DF:95818
Datum:1433-05-08
Ausgeber:SÁGI KONVENT
Alte Signatur:Q 264 / 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Siráky család (Q 264)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Záró
Sprache:Latin
Dokumenttyp:HATÁRJÁRÓ
 
Namensverzeichnis:ZSIGMOND KIRÁLY ; SIRÁKI CHANO MÁRTON FELPERES MAGÁN ; CHANO MÁRTON FELPERES /SIRÁKI/ MAGÁN ; SIRÁKI PÉTER F LUKÁCS ALPERES MAGÁN ; CSEHI ISTVÁN F MIKLÓS ALPERES MAGÁN ; PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ ; SYRAK SIRÁK HONT M ; CHEHY CSEHI CS HONT M
Sachregister:ORSZÁGBÍRÓI ITÉLET, BIRTOKPER ; ZELCH HATÁRRÉSZ, SIRÁKI SZÁNTÓ, SIRÁKI ERDŐ, SIRÁKI KASZÁLÓ ; KIRÁLYI HOLD, KASZA ; CHANO CS
 
Regeste:8. d. oct. Georgii. A sági konvent Zsigmond királynak. A Pálóci Mátyus országbíró ítéletlevelének végrehajtására a királyi kúriából kiküldött királyi ember és a hites személy jelentették, hogy a Syrak-i Chano Márton, felperes és Syrak-i Péter fia Lukács meg Chehy-i István fia Miklós, alperesek között vitás, Syrak possessio (Hont m.) határában fekvő Zelch határrész határait megjárták, szántóit 40, erdőit 64 királyi holdra becsülték, kaszálóit pedig 12 kaszára. Eredetiről készült fénykép, teljes szöveg. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kállay család (Q 93)
DL-DF:55793
Datum:1464-07-30
Ausgeber:CSANÁDI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 93 / 1400 951
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Kállay család (Q 93)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Záró
Sprache:Latin
Dokumenttyp:idéző
 
Namensverzeichnis:Mátyás 1 király ; Kállaiak magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) Márton magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) György magán ; Szörényi Benedek magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) Mihály (György f) magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) János (György f) magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) Tamás (György f) magán ; Kaszaperegi Kasza (dictus) Benedek (György f) magán
Sachregister:iktatás - ellentmondás ; Kasza (cs)
 
Regeste:A csanádi káptalan jelenti I.Mátyás királynak, hogy 1464 jún.25-i parancsára az iktatást Kazapereke-i Kaza ”dictus” Márton és György, valamint Zewren-i Benedek, s az előbbi György fiai: Mihály, János, Tamás és Benedek ellenmondása miatt nem tudta elvégezni, ezért megidézte őket személyes jelenléte elé Szt.Mihály nyolcadára (okt.6.) a Kallo-iak ellenében. - Zárópecsét nyomával. - Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé).DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
DL-DF:89923
Datum:1433-03-16
Ort des Datums:BUDA PILIS M
Ausgeber:PÁLÓCI MÁTÉ ORSZÁGBÍRÓ
Alte Signatur:Q 154 / 16 16
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
Aufbewahrungsform:Átírás 1433
Sprache:Latin
Dokumenttyp:IKTATÓ
 
Namensverzeichnis:EGRI KÁPTALAN ; HANVAI ISTVÁN F MIHÁLY MAGÁN ; HANVAI ISTVÁN F JÁNOS MAGÁN ; SZÉCSI PÉTER F ZSIGMOND MAGÁN ; SZÉCSI PÉTER F JÁNOS MAGÁN ; KAZAI KAKAS MIKLÓS MAGÁN ; SZUHAI SÁNDOR NÉHAI MAGÁN ; PETŐHÁZI Y KIRÁLYI EMBER ; RADNÓTFALVI Y KIRÁLYI EMBER ; KÓRODI Y KIRÁLYI EMBER ; ABLONCI Y KIRÁLYI EMBER ; RECSKI Y KIRÁLYI EMBER ; SZENTKIRÁLYI VAJDA Y KIRÁLYI EMBER ;

HANWA HANVA CS GÖMÖR M ; ZEECH SZÉCS CS GÖMÖR M ; KAZA KAZA CS GÖMÖR M ; ZWHA SZUHA GÖMÖR M ; CHAKOFALWA CSÁKÓFALVA GÖMÖR M ; BARACHA BARACSA GÖMÖR M ; ZWBOGH GÖMÖR M ; PETHEWHAZA PETŐHÁZA CS ; RADNOLTHFALUA RADNÓTFALVA CS ; KOROD KÓROD CS ; ABLONCH ABLONC CS ; RECHKE RECSK CS ; ZENTHKYRAL SZENTKIRÁLY CS
Sachregister:ZÁLOGJOG ; KAKAS CS
 
Regeste:Buda. II. p. Oculi. Pálóci Máté országbíró meghagyja az egri káptalannak, hogy Hanwa-i István fiait: Mihályt és Jánost, Zeech-i Péter fiai: Zsigmond és János, Kaza-i Kakas (dictus) Miklós, valamint a néhai Zwha-i Sándor Chakofalwa-i, Baracha-i, Zwha-i, Zwbogh-i (Gömör m.) birtokrészeibe iktassa be zálogjogon. Átírva az egri káptalan 1433. május 11-én kelt oklevelében. Pethewhaza-i, Radnolthfalua-i, Korod-i, Ablonch-i, Rechke-i, Zenthkyral-i Vayda cs. a királyi emberek között. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)


DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)

DL-DF:89921
Datum:1433-03-23
Ausgeber:EGRI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 154 / 16 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Hátlapon
Sprache:Latin
Dokumenttyp:ZÁLOGOSÍTÓ
 
Namensverzeichnis:KAZAI KAKAS JÁNOS F MIKLÓS MAGÁN ; KAZAI KAKAS MIKLÓS F ZSIGMOND MAGÁN ; KAZAI KAKAS MIKLÓS F JÁNOS MAGÁN ; KAKAS JÁNOS F MIKLÓS /KAZAI/ MAGÁN ; KAKAS MIKLÓS F ZSIGMOND /KAZAI/ MAGÁN ; KAKAS MIKLÓS F JÁNOS /KAZAI/ MAGÁN ; HANVAI ISTVÁN F MIHÁLY MAGÁN ; HANVAI ISTVÁN F JÁNOS MAGÁN ; KAZA KAZA CS BORSOD M ; HANWA HANVA CS GÖMÖR M ; BARACHA BARACSA GÖMÖR M
Sachregister:MAGYAR ARANY FORINT ; KAKAS CS
 
Regeste:II. a. Annunc. Marie. Az egri káptalan előtt Kaza-i Kakas János fia Miklós, a maga és fiai: Zsigmond és János nevében a Gömör megyei Baracha birtokon levő részét elzálogosítja Hanwa-i István fiainak: Mihálynak és Jánosnak, 150 magyar arany forintért. Eredeti, papír, a hátoldalon rányomott pecsét nyoma. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
DL-DF:89922
Datum:1433-06-21
Ort des Datums:BUDA PILIS M
Ausgeber:ZSIGMOND KIRÁLY
Alte Signatur:Q 154 / 16 15
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
Aufbewahrungsform:Átírás 1433
Sprache:Latin
Dokumenttyp:VIZSGÁLATI
 
Namensverzeichnis:GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT ; KAZAI KAKAS GYULA F GYÖRGY MAGÁN ; KAKAS GYULA F GYÖRGY /KAZAI/ MAGÁN ; KIS EGYED FAMILIÁRIS ; BALÁZS FAMILIÁRIS ; KELENYENI BENCE CSALLI TISZT ; ZLOB ANTAL CSALLI JOBBÁGY ; ZLOB TAMÁS CSALLI JOBBÁGY ; CSEHI NEMESEK ; KAZA KAZA BORSOD M ; ZENTHANTAL SZENTANTAL HONT M ; CHEHY CSEHI HONT M ; KELENYEN KELENYEN CS HONT M ; ZECHEN SZÉCSÉNY CS ; CHALY CSALL HONT M
Sachregister:PÉNZRABLÁS, ERŐSZAK ; KAZAI HÁZ ; ARANY FORINT, EZÜST FONT, EZÜST MÁRKA ; KAKAS CS
 
Regeste:Buda. D. a. Nativ. Joh. bapt. Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, hogy vizsgálja ki Kaza-i Kakas (dictus) Gyula fia György panaszát, amely szerint Kis (parvus) Egyed és Balázs nevű familiárisai pünkösd körül Kaza-i házából bizonyos mennyiségű pénzt, arany forintot és ezüst fontot vittek Zenthantal birtokra, de Chehy birtokon Kelenyen-i Benche, Zechen-i Vajdafi László fia László Chaly-i tisztje és familiárisa ellenük küldte Zlob (dictus) Antalt és Tamást s más Chaly-i lakosokat, akik rátörtek fegyveresen Egyed és Balázs szállására s elvittek tőlük 100 arany forintot és 20 ezüst márkát, meg is ölték volna őket, ha a Chehy-i nemesek meg nem védelmezik őket. Átírva a garamszentbenedeki konvent 1433. július 16-án kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)


Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnak, hogy vizsgálja ki Kaza-i Kakas /dictus/ Gyul^ fia György panaszát, am/ïely szerint Kis /parvus/ Egyed és Balázs nevű familiárisai pünkösd körül Kaza-i házából bizonyos mennyiségű pénzt, arany forintot és ezüst fontot vittek Zenthan&al birtokra, de Chehy birtokon Kelenyen-i Benche, Zechen-i Vajdafi László fia László Chaly-i tisztje és familiárisa ellenük küldte Zlob /dictès/Antalt és Tamást s más Chaly-i lakosokat, akik rátörtek fegyveresen Egyed és Balázs szállására s elvittek tőlük 100 arany forintot és 20 *. ezüst márkát, meg is ölték volna őket, ha a Chehy-i nemesek meg nem védelmezik őket 

No comments:

Post a Comment