Saturday, December 18, 2010

A Rákóczi család

http://www.uni-miskolc.hu/~bolbaju1/6.pdf
[PDF]
 

A Rákóczi család Kevés család van a magyar történelemben, amely ...

 - [ Translate this page ]
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Mikó Ferenc és Kassai István mellett abban a küldöttségben, amely megkérte ....közbenjárására kapott kegyelmet 1639-ben. Fejedelmi paranccsal igyekezett a ...

www.uni-miskolc.hu/~bolbaju1/6.pdf - Similar


A Rákóczi család

Kevés család van a magyar történelemben, amely olyan gyorsan emelkedett föl 
a legnagyobbak közé, majd alig több mint egy század múltán olyan hirtelen tűnt 
el, mint a Rákócziaké.
A 17. század elején tűnt föl a Rákóczi család Felső- Magyarország tekintélyes 
családjai között, és a 18. század első évtizede végén, amikor a Rákócziszabadságharc leverése után a száműzetésbe kényszerült Rákóczi Ferenc 
elhagyta az országot, ezzel véget is ért a Rákócziak szereplése a magyar 
történelem színpadán. Az alig száz év alatt a családból öten viselték az erdélyi 
fejedelmi címet, azaz mindvégig meghatározói voltak a korszak politikájának. 
Uralkodói család volt kétségtelenül, nem csupán a választás okán, de 
viselkedésüket tekintve is. Valamennyien bőkezű támogatói voltak a 
művészetnek, tudománynak, hű fiai az egyháznak, akár az “öreg” Rákóczi 
György fejedelem reformátusságát, akár II. Rákóczi Ferenc katolicizmusát 
tekintjük.
A család, melynek előnevei között a rákóczi és felsővadászi is szerepelt, magát 
az Árpád-kori Bogát-Radván nemzetségből származtatta, birtokai Felső-
Magyarország, főképpen Zemplén területén helyezkedtek el. A 16. század 
elején, 1517-ben szerezte Rákóczi Zsigmond és testvére, Ferenc háromezer 
aranyforintért az Abaúj vármegyei Felsővadászt és Selyebet. Közülük Ferenc 
1527 és 1530 között Szendrő várának kapitánya volt. Zsigmond két fia közül 
György 1568-ban szatmári kapitányként szolgált, a másik, János pedig több 
alkalommal is betöltötte a likavai kapitányi tisztet. Az ő utódai lettek a 
legjelentősebbjei a famíliának, az ő ágából származtak ugyanis a fejedelmek. A 

vitézi mentalitás, a katonáskodás és a haza védelmének fontossága mindvégig 
jellemző maradt erre az ágra különösképpen is. A likavai kapitányként ismert 
Rákóczi Jánosnak gyermekei között Zsigmond személyisége a legérdekesebb, 
hiszen voltaképpen ő alapozta meg a család gazdasági és társadalmi tekintélyét. A korszak adta lehetőségek közül minden lehetséges módot felhasznált 
karrierjének és családja tekintélyének kiépítése érdekében. A század, amelyben 
élt, kétségkívül alkalmas is volt ilyen életutak kialakítására, Rákóczi Zsigmond 
esetében azonban, akit joggal nevezhetünk a család megalkotójának, 
létrehozójának is, az átlagnál nagyobb tudatosság, tehetség és szerencse is 
segítette az előbbre jutását. A 16-17. században a vitézi életforma, a végvári 
katonáskodás egy sajátosan mobil társadalmi csoportot termelt ki. A végvári 
katonák ugyanis egyfelől élték a Balassi Bálint által megénekelt és erkölcsi 
példát is adó honvédő életet, másfelől sajátos mikroközösségeket hoztak létre 
egy-egy végváron belül, ahol az egyéni ügyesség hozzájárulhatott egy pálya 
felíveléséhez. A körülmények is kedvezőek voltak mindehhez Rákóczi 
Zsigmond esetében, aki 1544-ben született, amikor apja zempléni alispán is 
volt. A korszak egyik legizgalmasabb egyéniségének, a híres birtokgyűjtő 
oligarcha, Perényi Péternek udvarában nevelkedett Sárospatakon. A köznemesi 
ifjak szokásos gyakorlatát követve a Perényi család szolgálatában kezdett 
katonáskodni is, majd az 1570-es évek végén már Szendrő várában találjuk, 
mint végvári vitézt. 1583-ban és 1584-ben a vár lovasainak kapitánya volt, 
1585-ben Szendrő várának főkapitánya lett. Ekkor kapta az uralkodótól 
Szerencset elmaradt zsoldja fejében. 1587-ben vette feleségül Alaghy Juditot, és 
ezzel egyszerre került kapcsolatba két gazdag felső-magyarországi családdal is, 
Alaghy Judit ugyanis a gazdag Magóchy András özvegye volt. Ezzel a 
cselekedetével voltaképpen irányt adott a Rákóczi családnak, az érvényesülési 
stratégiák közül két, a korban legjobban működő irányt mutatva. Az egyik a 
katonáskodás, amely mindvégig meghatározó maradt a családnak ezen ágán 
belül, még annak ellenére is, hogy a 17. század végén a bécsi udvar mindent 
elkövetett a majdani II. Rákóczi Ferenc “átnevelése” érdekében. A másik pedig 
a jó házasságok kötése. Érdekes, hogy ezek a családi stratégiák olyan erősen 
meggyökereztek a Rákócziak tudatában, hogy semmilyen más, egyébként számukra létfontosságú indok sem volt képes ez ellen hatni. A legjobb példa 
erre II. Rákóczi György házassága Báthory Zsófiával. A nagyhírű és hatalmas 
Báthory családdal való rokonság kiépítésének lehetősége olyan fontos volt a 
család számára, hogy az egyébként mélyen hívő “öreg” Rákóczi György és 
felesége, a kegyes református Lorántffy Zsuzsanna sem léptek föl ellene, hogy 
fiuk a katolikus Báthory ágból nősüljön. Inkább áttérésre kötelezték az ifjú arát, 
semmint hogy szakítottak volna a családi stratégia érvényesítésével. Ilyen 
módon alig száz esztendő alatt a család kapcsolatba került nemcsak a környék, 
hanem az ország legjelentősebb családjaival is. Ennek az útnak a legjelentősebb 
állomása kétségkívül I. Rákóczi György kisebbik fiának, Zsigmondnak a 
házassága volt. Ezt a házasságkötést ugyanis már európai hatalmi szempontok is 
motiválták, amikor Rákóczi Zsigmond nőül vette Pfalzi Henrietta cseh 
hercegnőt. Első pillantásra úgy tűnhet, mint hogyha mindez párhuzamba 
állítható lenne Bethlen Gábor második házasságával Brandenburgi Katalinnal. 
Valójában azonban itt többről van szó. Ha végignézzük a család házasodási 
szokásait, azt találjuk, hogy ez a házasság beleillik abba a sorba, ami már 
Rákóczi Zsigmonddal elkezdődött 1587-ben. Sőt a családot nem csupán előnyös 
házasságok kötése jellemezte, de igyekeztek egyre előnyösebb házasságokat 
kötni. Így nem véletlen, hogy Rákóczi Zsigmond  két idősebb fia annak a 
Lorántffy Mihálynak két leányát vette feleségül, aki a Perényi család kihalása 
után Sárospatak ura lett, Erzsébet nevű leánya pedig a szintén jelentős 
Homonnai Drugeth Bálint felesége volt. Érdekes továbbá, hogy ezek a családi 
kapcsolatok nem jelentettek egyben szorosabb szövetséget vagy 
érdekközösséget a rokoni kapcsolatba került családok tagjai között, legalábbis 
nem szükségszerűen. 1607-ben ugyanis Rákóczi Zsigmondot éppen egy 
Homonnai Drugethtel szemben választották meg Erdély rendjei fejedelemmé, 
később pedig fia ugyanezzel a családdal találta szemben magát a harminc éves 
háború küzdelmei idején. A házasodási sort természetesen tovább folytatta I. Rákóczi György, fiai házasságai révén. Jól látható az is, hogy a családba 
bekerült asszonyok milyen felelősen azonosultak ezekkel a stratégiákkal. Ezt 
láthatjuk Lorántffy Zsuzsanna előbb már említett esetében is, valamint ezt az 
utat követte Báthory Zsófia, II. Rákóczi György felesége is. Úgy tűnik, hogy a 
család önfenntartó ösztöne olyan erős volt, hogy miden egyebet alárendeltek 
ennek a célnak. Bár a családban és a környezetében Báthory Zsófia katolizálása 
megdöbbenést váltott ki, látnunk kell, hogy ezzel hatékony módját, sőt talán 
egyedüli módját választotta a család túlélésének. Ugyanezt a célt szolgálta az 
ifjú Rákóczi Ferencnek egy újabb nagy múltú és híresen törökverő család 
sarjával történt összeházasítása is: Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc házassága, 
úgy tűnt, hogy még szilárdabbá tette a  család helyzetét a magyar főnemesi 
rétegben.
Mindennek az elindítója, Rákóczi Zsigmond első felesége, Alaghy Judit halála 
után még minden bizonnyal kétszer nősült, először az erdélyi Gerendi János 
leányát, Annát vette el, aki György fiának anyja  volt, később pedig a szintén 
erdélyi Telegdi Borbálát. Az első nősülés szolgálta a stratégiát, és miután a 
birtokok növekedése biztosítva volt, Rákóczi Zsigmond már nem törekedett 
arra, hogy felesége ilyen hatalmas család tagja legyen, mint az Alaghy és 
Magochy vagyont is a családba hozó első asszony. Ezzel természetesen nem azt 
szeretném állítani, hogy ezek a házasságok nem lehettek nagyon szoros érzelmi 
kötelékek is. Az mindenesetre tény, hogy a tendencia az egyre jobb házasságok 
kötésére világosan nyomon követhető.
A házasodás mellett a katonai szolgálat vállalása is állandó jellemzője a család 
ezen ágának. Maga Rákóczi Zsigmond is nagyszerű katona volt, 1588-ban már 
egri főkapitányként több ízben is sikeresen vívott meg a törökkel. A szikszói 
csatában még ugyanebben az évben megverte Ferhát pasa seregét, amiért bárói 
címet kapott. 1593-ban Gömörben a szabadkai, majd pedig a nógrádi Fülek 
várát foglalta vissza a töröktől. Az év szeptemberében vett részt a tarcali részgyűlés haditanácskozásán, később ecsedi Báthory István oldalán harcolt a 
török ellen. A következő években ott találjuk 1594-ben a turai csatában, majd 
pedig 1596-ban Hatvan ostrománál. Úgy tűnik, fáradhatatlan katona és bölcs 
földbirtokos egy személyben. Mint Felső-Magyarország legjelentősebbé váló 
nemes urainak egyike, 1604-ben Bocskai felkeléséhez csatlakozott. Bocskai 
István, aki maga is jó taktikus és sokat tapasztalt politikus volt ekkorra, 
valószínűleg jó érzékkel látta meg a már a hatvanas éveiben járó Rákóczi 
Zsigmond bölcsességét és politikai józanságát. Egyik legfontosabb lépéseként 
1605-ben kinevezte Rákóczit Erdély kormányzójává. Bocskai jól tudta, hogy 
abban a fejedelemségben, ahol Báthory Zsigmond “rossz szellemeként” annyi 
ellenséget szerzett magának, olyan diplomatára van szüksége, aki megfontoltan 
képviseli érdekeit. Levelezésükből tudjuk, hogy Rákóczi nemcsak katonaként, 
hanem kormányzóként is megállta a helyét. Olyannyira, hogy nagy szerepe 
lehetett abban, hogy a véres farsang emlékét elevenen őrző székelység is 
Bocskai mellé állt. Népszerűségét legjobban az mutatja, hogy Bocskai halála 
után, annak végakarata ellenében, Erdély rendjei 1607 februárjában 
Kolozsvárott fejedelemmé választották. A kitartó és szívós építés ezen a ponton 
ért csúcsára, amikor a köznemesi sorból a bárók  közé emelkedett Rákóczi 
Erdély fejedelme lett. Az a rövid esztendő, amit fejedelemként töltött, 
voltaképpen pozíciója megerősítésének és védelmének a jegyében telt el. A 
korábban nagy törökverő hírében állott Rákóczinak nem kis ügyességébe került, 
hogy a kapucsi basát megvesztegetve elérje, hogy az athnáméból kivakarják 
Homonnai nevét és az övét írják be helyette. A belső ellenféllel azonban 
nehezebben boldogult. Bocskai halála után a még mindig részben megoldatlan 
helyzetben lévő hajdúság ugyanis szövetkezett Báthory Gáborral, akinek a 
kezében a Báthory család mindkét ágának mesés vagyona egyesült. A mindig 
reálisan döntő, tapasztalt katona, Rákóczi Zsigmond pontosan mérte fel a 
helyzetét ezzel a támadással szemben. Túl idős és túl tapasztalt volt ahhoz, hogya félelmetes hajdú sereget maga mellé állító Báthoryval harcba kezdjen. 1608 
márciusában végül jelentős kárpótlás fejében lemondott a fejedelmi címről, 
átadván azt Báthory Gábornak. Báthory ennek fejében neki ígérte a sárosi és 
szádvári uradalmakat. Ezzel a lemondással egyrészt megkímélte egy értelmetlen 
háborúskodástól a tizenöt éves háborúból még fel sem épült Erdélyt 
(valószínűleg élő emlék volt még Báthory Zsigmond többszöri lemondása és 
visszatérése), másrészt hű maradt önmagához, mint a Rákóczi család építőjéhez, 
hiszen újabb birtokokkal gazdagította a már eddig is jelentőssé duzzadt családi 
birtokállományt. Miután feleségével és gyermekeivel visszaköltözött 
magyarországi birtokaira, még ugyanez év december ötödikén meghalt. Olyan 
örökséget hagyott  hátra, amit minden tekintetben lehetséges volt követni és 
gazdagítani. A szívós és bölcs politikusság, katonai kvalitások és jó házasodási 
politika mellett ugyanis Rákóczi Zsigmond időt és pénzt szánt a kultúrára, 
egyházra is. Legmaradandóbb cselekedete ezen a téren az volt, amikor jelentős 
összeggel támogatta 1590-ben Károly Gáspár vállalkozását, a Biblia magyar 
fordításának kiadását. Hű fia volt hazájának és egyházának, a református 
egyháznak is, ugyanakkor nem gondolkodott kizárólagosan ebben a kérdésben. 
Harmadik felesége, Telegdi Borbála ugyanis katolikus volt, sőt tőle született fia, 
Rákóczi Pál aktív kapcsolatot tartott fenn a jezsuitákkal. 1626-ban országbíró 
lett, valamint betöltötte a sárosi és tornai fõispáni tisztet is. 1636-ban, alig 
negyven évesen halt meg. Korai halála után maradt árvái közül az egyik, Anna 
Mária apáca lett, fia, gróf Rákóczi László pedig apját követve lett Sáros megye 
fõispánja. 1664 májusában esett el Várad mellett. Leányai közül Erzsébet az 
Erdõdy grófok felesége lett és költõnõ volt, két verse maradt fenn.
A második feleségtõl, a partiumi Gerendy családból származó Gerendy Annától 
született György, aki folytatni volt hivatott mindazt, amit apja a család 
építésében elkezdett. 1608-ban, apja halála idején 15 éves volt. A katonai és a 
politikai tudományokban már ez elõtt része lehetett, amikor 1605-ben Bocskai apródja volt. Itt szerzett ismereteit 1615-ben a gyakorlatban is használhatta, 
hiszen ónodi kapitány és borsodi fõispán lett. Alig egy év múlva, szintén az apai 
örökség folytatójaként házasságot kötött Lorántffy Zsuzsannával. Az ifjú 
feleség hozományként Sárospatak és környéke birtokát hozta a házasságba, ami 
újabb jelentõs presztízsnövekedést eredményezett a Rákóczi családnak. Ez a 
frigy azonban messzemenõen több volt ennél. Férj és feleség egymás iránti 
szemérmes szeretete, tisztelete és hûséges ragaszkodása érezhetõ minden 
cselekedetükben, levelezésükben. 
A birtokai, vagyoni helyzete és édesapja fejedelmi öröksége Rákóczi Györgyöt 
mintegy predestinálta a nagypolitikában  való részvételre. Észak-keletmagyarországi birtokosként természetes szövetségesül a mindenkori erdélyi 
fejedelem jöhetett szóba, mint olyan hatalom, aki geopolitikai helyzeténél fogva 
védelmet biztosíthatott a keleti megyéknek. Annak ellenére, hogy Bethlen 
Gábor, Erdély fejedelme jelentõs szerepet játszott korábban az édesapját 
lemondató Báthory Gábor mellett, olyannyira, hogy Rákóczi Zsigmond be is 
záratta õt, a fiú józan reálpolitikusként már 1616-ban személyesen találkozott 
Bethlennel, és a találkozás nyomán egy szövetség körvonalai bontakoztak ki. 
Bethlen Gábornak is érdekében állott a szövetség megkötése, hiszen a helyzete 
még nem tûnt stabilnak. Alig három éves uralma alatt eleget kellett tennie a 
török követeléseinek, amelyeket éppen a fejedelemség megszerzésében nyújtott 
támogatásuk ellenszolgáltatásaként vártak el, és rendeznie kellett a Habsburg 
uralkodóval való viszonyát is. Szüksége volt tehát biztos háttérre azon a 
területen, amit a Kassán székelõ felsõmagyarországi fõkapitány könnyû szerrel 
megingásra bírhatott az Erdély iránti hûség tekintetében. 
Az 1616 nyarán megkötött szövetség igazi jelentõségét a két esztendõvel 
késõbb kitört harmincéves háború mutatta meg. A háborúba a cseh rendek 
oldalán bekapcsolódó erdélyi fejedelemnek most már a keleti vármegyék 
biztosítása mellett olyan szövetségesre is szüksége volt, aki hadvezérként mellé állítja Felsõ-Magyarországot. A Homonnai ellen elszenvedett vereség ellenére 
azt állíthatjuk, hogy ez az együttmûködés sikeres és eredményes volt. Rákóczi 
György  olyan hátországot biztosított Bethlen Gábor hadmûveleteihez, hogy 
ennek tudatában nyugodtan tehette meg politikai lépéseit. Rákóczi megbízott 
kapitányai révén már 1619 augusztusának elején igyekezett megnyerni a 
hadjárat támogatására a hajdúkat. Dóczy András felsõmagyarországi fõkapitány 
fenyegetésére ugyan azt válaszolta, hogy Sárospatakon az udvar népén kívül 
nincsen katonája, ám augusztus végére a szervezés felgyorsult és szeptember 4-
én Rákóczi György hadai elfoglalták Kassát. Másnap megjelentek elõtte Kassán 
a felsõmagyarországi városok, a pentapolis (Eperjes, Lõcse, Bártfa, Kisszeben) 
követei, és egyeszséget kötöttek Rákóczival, amelynek értelmében 
kinyilvánították csatlakozásukat a felkeléshez. Mindezt Rákóczi György 
tulajdonképpen önállóan cselekedte, mintegy önként felajánlva az általa 
ellenõrzött országrészt szövetségesének, Bethlen Gábor fejedelemnek. Dóczy 
Andrást fogolyként vitte sárospataki várába, ahonnan szeptember 11-én indult 
Bethlen Gábor elé, aki szeptember 17-én kelt át a Tiszán. Együtt érkeztek 
Sárospatakra, ahol Rákóczi és felesége, Lorántffy Zsuzsanna megvendégelték a 
fejedelmet.
Szeptember 21-ére pedig részgyûlést hívtak össze Kassára, ahol a 
felsõmagyarországi rendek elöljárójuknak és fõ gondviselõjüknek választották 
Bethlent, Rákóczit pedig beiktatták a felsõmagyarországi fõkapitányi tisztségbe. 
A tisztség az általa elfoglalt területek fölötti teljes körû katonai és politikai 
hatalommal volt egyenlõ. Úgy tûnt tehát, hogy gyors és egyértelmû volt a siker 
az országnak ezen a részén. A rendek megértették, hogy II. Ferdinánd fanatikus 
katolicizmusa és erõs centrelizációs törekvései esetleg éppen õket érinthetik. 
Elsõsorban ezért álltak az általuk kevésbé ismert Bethlen Gábor oldalára, aki 
noha már régóta jelen volt a politikában, fejedelemmé választása elõtt többnyire 
meghúzódott a második vonalban. Támogatásukban azonban minden bizonnyal szerepet játszott maga Rákóczi is, aki alig két hónap elteltével szenvedte el 
Homonnánál azt a vereséget Homonnai Drugeth Györggyel szemben, amit 
késõbb  szerettek összefüggésbe hozni Bethlen hadjáratának megtorpanásával, 
Bécs ostromának elmulasztásával. Mára azonban tudjuk, hogy sem a 
Lengyelországból hazatért Homonnai által okozott veszteség nem volt olyan 
jelentõs, ami döntõ módon meghatározta volna a háború kimenetelét, sem pedig 
Bethlen Gábor hadserege nem volt kellõ mértékben ellátva ostromszerekkel, 
amik Bécs ostromához elengedhetetlenek voltak. Emellett, bár a fejedelem 
néhány megjegyzése arra enged következtetni, hogy Rákóczi Györgyöt okolta 
volna a kudarcért, levelezésükbõl kiderül, hogy maga Bethlen Gábor sem volt 
tisztában a Homonnai általi fenyegetés valódi nagyságéval és a támadás várható 
idõpontjával, Mindemellett az 1620 januárja és augusztusa közötti 
fegyverszünet ideje alatt Rákóczi gyakran  tartózkodott Bethlen közelében, ami 
azt mutatja, hogy jó kapcsolatuk és szövetségesi viszonyuk nem változott meg. 
Egyike volt annak a négy magyarországi fõúrnak, akikkel Bethlen Gábor 1620 
nyarán titkos szerzõdést kötött, úgynevezett "magánligát" hozott létre. A 
Bethlen Gábor által gyakorolt erõsen centralizált, a rendeket a döntésekbe alig 
bevonó vezetési mód és az eltérõ érdekek elég hamar bizonytalanná tették a 
fejedelem és a magyarországi rendek harmonikus együttmûködését, Rákóczi 
azonban, úgy tûnik, mindvégig kitartott szövetségese mellett. 1620 október 8-
án, amikor a császári seregek Pozsonyt fenyegették, az õ serege érkezése adott 
lehetõséget a város felmentésére. A sikeres katonai akció ellenére sem lehetett 
sok remény a továbbiakban jelentõs gyõzelmekre és Bethlen nagyratörõ 
terveinek megvalósítására. Egy hónappal késõbb ugyanezen a napon ugyanis a 
fejedelemmel szövetséges cseh rendek a Prága melletti Fehérhegynél 
megsemmisítõ vereséget szenvedtek. Így, noha augusztus 15-én a besztercei 
országgyûlés  Magyarország királyának választotta Bethlen Gábort, 
Hainburgban megkezdõdtek a császári udvar képviselõivel a béketárgyalások.
A békét végül 1621 december 31-én kötötték meg Nikolsburgban, amelynek a 
következménye Rákóczi Györgyre nézve az lett, hogy elveszítette 
felsõmagyarországi fõkapitányi tisztét. 
      .Erdély fejedelme irnti hûsége 
jutalmául azonban fejedelmi tanácsos lett, valamint betöltötte a borsodi fõispáni 
posztot is. 1625 végén részt vett a fejedelem legbelsõ emberei, Károlyi Mihály, 
Mikó Ferenc és Kassai István mellett abban a küldöttségben, amely megkérte 
Bethlen Gábor számára Brandenburgi Katalin kezét. 
1626 áprilisában 
szolgálataiért adományokban részesült.
A politikai és katonai feladatok ellátása mellett Rákóczi György követte apját a 
mûvészetek, az irodalom támogatása terén is. 1628-ban az õ ösztönzésére és 
támogatásával jelent meg Bártfán Prágai Andrásnak, szerencsi udvari 
prédikátorának munkája, a Fejedelmek serkentõ órája. 1627-ben Leydenben 
adták ki magyarra fordítva Erasmus Enchiridion militis Christiani címû mûvét, 
amelyet az alkotó Rákóczi Györgynek ajánlott. A fordító egy bizonyos Salánki 
György volt, aki késõbb a sárospataki iskola rektora lett. 1629 tavaszán Rimay 
János emlékezett meg levelében a fõúr irodalompártoló tevékenységérõl. Az 
irodalom mellett a mûvészeteket is támogatta, õ készíttetett például a debreceni 
templom keleti ajtajához faragott kõoszlopokat, amelyeket saját címerével 
díszíttette. 
1629 végén a Habsburg uralkodó, II. Ferdinánd is tanácsosává nevezte ki, 
esetleg azért is, hogy nagyobb mértékben vonja ellenõrzése alá. Ez azonban 
végsõ soron nem járt sikerrel., ugyanis Rákóczi megakadályozta, hogy 
sárospataki várában királyi õrséget helyezzenek el. 
1629-ben, hatalma csúcsán meghalt Erdély fejedelme, Bethlen Gábor. Noha elsõ
feleségével, Károlyi Zsuzsannával kötött házasságából születtek gyermekei, 
ezek a gyermekek nem érték meg a felnõtt kort. A dinasztikus célokat dédelgetõ 
Bethlen fiú utód híján megválasztatta az erdélyi országgyûléssel utódjául fiatal 
és uralkodásra alkalmatlan feleségét, Brandenburgi Katalint. Erdély rendjei azonban, és maga Bethlen István, Bethlen Gábor testvére is úgy ítélték meg, 
hogy a fejedelemségnek koncepciózus vezetõre van szüksége, aki 
elfogadhatóbb, mint az ifjú özvegy. Ebben a helyzetben esett a választása 
Rákóczi Györgyre, és fia, ifjabb Bethlen István váradi fõkapitány valamint 
Zólyomi Dávid székely fõkapitány segítségével meghívta az erdélyi fejedelmi 
szék betöltésére. A politikai helyzet nem volt egyszerû, és Rákóczinak 
valamiképpen állást kellett foglalnia. A felsõmagyarországi hajdúk ugyanis 
1630 júniusában mozgolódni kezdtek amiatt, hogy a nikolsburgi békében 
Bethlen Gábornak juttatott hét felsõmagyarországi vármegye visszakerült 
császári irányítás alá. A katonatömegek mozgolódása általános felkelés 
kitörésével fenyegetett, ugyanis a hajdúk a királynak hûségesküt tett 
kapitányukat leváltották, és támogatásért Zólyomi Dávidhoz fordultak. Ezek 
után Zólyomi Dávid lemondott székely fõkapitányi tisztérõl és ifjabb Bethlen 
Istvánnal táborba szállt a hajdúkkal. Ez a pattanásig feszült helyzet ürügyet 
szolgáltatott az udvarnak arra, hogy Rákóczi Györgyöt színvallásra 
kényszerítse, és a rendezést hangoztatva Sajó völgyi birtokain királyi 
katonaságot szállásoltak el. Mint Felsõ-Magyarotrszág legnagyobb birtokosa, 
mindenképpen érintették az események, különösen, miután szeptember 8-án a 
hajdúk nyílt harcba bocsátkoztak és Böszörmény és Nánás között megverték a 
királyi haderõt. A helyzet kulcsa, úgy tûnt, újra annak a kezébe került, aki képes 
szövetségébe vonni a hajdúságot. Zólyomi és Bethlen valamint Rákóczi között 
szeptember 20-án köttetett meg az egyeszség, amelynek értelmében a leendõ 
fejedelem szavatolta a Bethlen család birtokait. Idõközben azonban az erdélyi 
rendek, megelégelvén Brandenburgi Katalin uralmát, szeptember 28-án 
fejedelemmé  választották Bethlen Istvánt. Rákóczi Györgyhöz a 
fejedelemválasztás híre  már elindulása után érkezett. Rákóczi Zsigmond 
választott fejedelem fiának ez a lehetõség azt jelentette, hogy folytathatta, sõt
beteljesíthette apja örökét. Mivel pedig jelentõs magánföldesúri hajdú hadakkal is rendelkezett, amelyek ónodi, megyaszói, hernádnémeti és szerencsi 
birtokairól származtak, folytatta útját Erdély felé, ahol december elsõ napján a 
segesvári országgyûlésen  fejedelemmé is választották. Ünnepélyes beiktatására 
december 22-én került sor. Bethlen István azonban, aki úgy vélte, annak lett az 
áldozata, hogy idejekorán cselekedett, nem nyugodott be a kudarcba. Igyekezett 
az új fejedelem ellen felhasználni török kapcsolatait. Kettõjük párharca egészen 
1636-ig tartott, amikor október 6-án Rákóczinak hadba kellett szállnia Bethlen 
István és az õt támogató török csapatok ellen. Az ütközetet, amit a Bihar 
vármegyei Szalontánál vívtak, Rákóczi György seregének a gyõzelmével ért 
véget Úgy tűnt, miden oldalról ellenségek veszik körül: Esterházy Miklós 
nádort 1630 december 10-én csak kifejezett királyi parancs állította meg, hogy 
ne igyekezzen akadályozni Rákóczit a fejedelemség átvételében. Mindkét 
ellenfél, így Bethlen és Esterházy, noha ellentétes oldalról, mégis ugyanazt az 
eszközt, a törököt igyekezett felhasználni céljai elérésére, Haszán budai pasa 
azonban 1631 elején elutasította Esterházy azon kérését, hogy lépjen fel 
Rákóczi György ellen. Viszonylagos konszolidációt és mindkét fél számára 
eredményt hozott az április 3-án Kassán létrejött egyeszség I. Rákóczi és II. 
Ferdinánd biztosai között. Eszerint II. Ferdinánd hallgatólagosan elismerte 
Rákóczi fejedelemségét, Rákóczi viszont kötelezte magát, hogy leszereli a 
hajdúkat és királyi őrséget fogad Ónod várába. Ezek után, csakúgy, mint 
Báthory Gábor esetében, az erdélyi fejedelemre maradt a hajdúk sorsának 
rendezése, aki június 23-án hajdúszabadságot adományozott az Erdélyi András 
vezetésével Derecskére települt hajdúknak.Kivételes politikusi bölcsességet 
követelt a hajdúk portyázásainak nyomán Észak-Kelet Magyarországon 
szerveződött önvédelmi célból létrejött úgynevezett parasztvármegyékkel A latinul és magyarul megjelent kiáltvány írója a fejedelem belső titkára, Ráday 
Pál volt. Felsorolta a Habsburg királyok és elsősorban az I. Lipót és kormánya 
részéről sorozatosan elszenvedett súlyos sérelmeket, amelyek arra 
kényszerítették Rákóczit és a magyar nemzetet, hogy jogai védelmére és 
szabadsága kivívására fegyverhez nyúljon. Mivel  1703 végére a francia-bajor 
seregek elfoglalták Augsburgot, Károlyi Sándor pedig bevette a Bécs védelmére 
épített marcheggi sáncokat, 1704 elején I. Lipót megbízta Széchényi Pál 
kalocsai érseket, hogy kezdjen tárgyalásokat Rákóczival. A márciusban 
megkezdett béketárgyalások azonban 10 nap múlva eredménytelenül zárultak. 
Az év folyamán Károlyi Sándor Rákóczi hűségére hódoltatta a Dunántúlt, így az 
egész ország hadban állt. Július 8-án a gyulafehérvári országgyűlés Erdély 
fejedelmévé választotta II. Rákóczi Ferencet, de augusztus 13-án Höchstadtnél a 
császáriak és az angolok döntő vereséget mértek a Miksa Emánuel bajor 
választófejedelem vezette francia-bajor seregekre. A vereség hatására a francia 
pénzsegély is megcsappant, ráadásul Rákóczi reménye sem vált vele, hogy a 
francia király szövetségre lépjen vele. I. Lipót 1705 május 15-i halála után 
utódja, I. József kiáltvánnyal fordult az ország népéhez, amelyben az ország 
sérelmei iránt megértést ígért, ugyanakkor kemény elbánást helyezett kilátásba 
az ellenállóknak. Ezzel egy időben Esterházy Pál nádor kiáltványban 
biztosította a rendeket, hogy a király rövidesen összehívja az országgyűlést és 
orvosolja a sérelmeiket. A szeptemberben Szécsényben tartott országgyűlésen a 
rendek Bercsényi indítványára lengyel példára szövetséggé (konföderációvá) 
alakultak, Rákóczi Ferencet vezérlő fejedelmükké választották és mellé 24 tagú 
szenátust állítottak. Az országgyűlésen Rákóczi megerősítette a katolikus és 
protestáns rendek közötti megállapodást, amely a többségi elv alapján 
megyénként és községenként rendezte a protestánsoktól a szabadságharcot 
megelőző időkben elvett templomok ügyét.Az 1705-ös esztendő hadi eseményei már előre vetítették a nehézségeket, mert a 
Dunántúlon ugyan Vak Bottyán győzelmeket aratott, de a novemberi zsibói 
vereség következtében a felkelőknek ki kellett vonulniuk Erdélyből. Ősszel 
újabb béketárgyalások kezdődtek Nagyszombatban, amelyek újra csak 
sikertelenül zárultak, mert Bercsényi vissza kívánta állítani az aranybulla 
ellenállási záradékát, amit 1687-ben töröltek el, Rákóczi pedig Erdély 
önállóságának fenntartását követelte, amit az udvar elutasított. Az elhúzódó 
háború egyre nagyobb gazdasági nehézségekkel járt együtt, és hazai és európai 
hadszíntéren is veszteségek érték a Habsburg-ellenes erőket. Rákóczi hiába 
sürgette újra és újra, sem a francia király, sem a bajor és szász 
választófejedelmek nem kötöttek vele szövetséget.  Az 1607-es ónodi 
országgyűlésen kimondták a Habsburg-ház trónfosztását, ez azonban már nem 
ellensúlyozta a katonai vereségeket, a seregek demoralizálódását. 1710 január 
22-én Romhány és Vadkert között egy eldöntetlen csata után Rákóczi seregei 
visszavonulni kényszerültek a Tiszáig, úgyhogy voltaképpen csak Kassa és 
Munkács maradt az övé. 1707-től kezdve új lehetőség látszott megjelenni a 
diplomáciában, amikor Nagy Péter cár a követén keresztül felkínálta a 
fejedelemnek Lengyelország trónját és szövetségét ajánlotta, majd 
szeptemberben ilyen tartalmú szerződést is kötöttek a cár és a fejedelem biztosai 
Varsóban. A reménybeli  szövetséges, a francia sereg azonban tökéletesen 
visszaszorult, és 1709-től megszűnt a francia segélypénzek folyósítása is. 
Rákóczi még ekkor is kereste a tárgyalás és a Nagy Péter cárral köthető 
szövetség lehetőségeit is, ám miután ezek a kísérletek sikertelenek maradtak, 
1711 február 21-én elhagyta az országot, és Károlyi Sándort bízta meg a 
béketárgyalások folytatásával. Maga még mindig reménykedett Nagy Péter 
esetleges segítségében, ezért tiltakozott a szatmári béke megkötése ellen és ezért 
nem teljesítette annak rá vonatkozó pontjait sem, miszerint ha három héten belül 
leteszi a hűségesküt, a várak kivételével visszakapja birtokait. 1711 július 8-án azonban a Prut menti csatában a török sereg győzött Péter cár serege ellen és 
ezzel teljesíthetetlenné váltak a cár Rákóczinak tett ígéretei. A következő 
években Rákóczi, mint másfélszáz évvel később Kossuth, beutazta Európát 
abban a reményben, hogy ügye támogatót talál. 1711-12-ben Lengyelországban 
tartózkodott, majd Angliában és Franciaországban, de az uralkodók 
visszautasították. Az 1715. XLIX. törvénycikk Rákóczit, Bercsényit és társait 
hazaárulóknak nyilvánította és összes javaikat lefoglalta. Újabb remény ébredt 
Rákócziban, amikor 1716-ban Törökország háborúba kezdett III. Károly 
Habsburg uralkodó ellen, ezért 1717-ben Törökországba utazott. Csalódnia 
kellett azonban, mert Törökországban nem állították egy külön keresztény sereg 
élére, a háborút pedig 1718-ban egy békekötéssel zárták. Ezután Rákóczi már 
nem térhetett vissza Franciaországba sem, 1720-ban Konstantinápoly után 
Rodostóban telepedett le és ott élte le élete utolsó tizenöt évét leghűségesebb 
társaival együtt. Felesége tőle távol, Párizsban halt meg 1722-ben, és bár 
nagyon keveset éltek együtt, Sarolta Amália hűséges és kitartó társa volt 
mindaddig, míg császári őrizet alá nem került Három fiuk közül az első, Lipót 
Lajos György négy évesen halt meg, 1700-ban, József 1770-ban született és 38 
évesen halt meg. A harmadik fiú, Rákóczi György 1701-ben született és 1756-ig 
élt. A két gyermeket elválasztották szüleitől és Bécsben nevelték, 
mindkettőjüket megfosztották családi nevüktől és olasz főnemesi címet kaptak. 
József 1734-ben Velencébe szökött, 1738-ban I. Mahmud szultán Erdély 
fejedelmévé nevezte ki és szövetséget kötött vele. Sereggel készült Erdélybe 
törni, de a hadjárat előkészületei közben megbetegedett és Cernavodában 
meghalt. Öccse, György 1726-ban Bécsből Párizsba ment, majd 1727-ben 
apjához Rodostóba, ahonnan rövidesen visszatért Párizsba, ahol 1732-ben 
megnősült. 1756-ban bekövetkezett halálával a Rákóczi-család utolsó férfitagja 
halt meg.A fiúk a szemtanúk szerint sok fájdalmat okoztak a fejedelemnek azzal, hogy 
nem találta meg bennük, főleg Györgyben a család hazafiságát és 
állhatatosságát. Erről azonban nem ők tehettek, hiszen emlékeik sem lehettek 
apjukról, aki, noha ugyanazt kívánta végigjárni, mint I. Rákóczi György a 
harminc éves háború idején, nem rendelkezett olyan szilárd bázissal, mint az 
"öreg" Rákóczi fejedelem.  Vallomása, Emlékiratai azonban mutatják azt az 
egyenes jellemet és intellektust, aki egész életét annak az eszmének a 
megvalósítására szentelte, amit a Rákóczi név jelentett a magyar történelemben. 
A jezsuitáknál nevelkedett, lelki alkatához azonban közelebb állt a pietisztikus 
janzenizmus, a személyes kegyesség és  tiszta erkölcsiség hangsúlyozása. 
Sajátos paradoxon, hogy bár nagyon szerette a magányt, egész magánéletét 
alárendelte annak, amit örökölt, hazája szolgálatának. 
A Rákóczi család élettörténete összekapcsolódott a történelemmel. A 
hadakozás, az egyház , a nemzet és a tudományok iránti elkötelezettség minden 
generációban tetten érhető, akkor is, ha Rákóczi Zsigmond vagy I. Rákóczi 
György józan realitásérzéke és vaskossága már nem található meg II. Rákóczi 
György vagy I. és II. Rákóczi Ferenc cselekedeteiben. A két családépítő 
óvatossága a vagyon megszerzőinek az óvatossága volt, utódaik azonban már 
fejedelmi örökösök voltak, akik nevükkel együtt járó kötelességüknek 
tekintették a haza ügyének szolgálatát. A legteljesebb önmegtagadás a II. 
Rákóczi Ferencé volt, aki tökéletesen azonosult mindazzal, amit anyja és ősei 
képviseltek, és meg nem alkuvó következetességgel, Isten és nemzete iránt 
érzett hűséggel cselekedett, háttérbe szorítva családját és egyéni érdekeit is. Az 
"együgyűség" azonban azt is jelentette, hogy széthullott a család a vagyon, 
mindaz, amit az ősök annyi szorgalommal gyűjtöttek. Így valóban 
megfogalmazható a Rákóczi-család története a rendi nemzeti ellenállás 
küzdelmeinek történeteként is, a Bocskai-szabadságharcban részes Rákóczi 
Zsigmondtól kezdve a szabadságharcot vívó II. Rákóczi Ferencig


.Bibliográfia
Angyal Dávid: Adalélok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása 
történetéhez. Bp. 1905
Beke A.-Barabás S.: I. Rákóczy György és a porta. Bp. 1899.
Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei, 1702-1705. In 
Történelmi Szemle, 1962.
Benda Kálmán: Rákóczi és a Vatikán. Brenner apát küldetése XI. Kelemen 
pápához, 1707-1708. In. Történelmi Szemle, 1959. 
Bitskey István: Irodalompolitika Bethlen Gábor és a két Rákóczy György 
udvarában. Magyar Könyvszemle, 1980. 1. sz.
Cseh-Szombathy László: I. Rákóczy György 1644-es hadjárata. Hadtörténeti 
Közlemények 1956. 1. sz. és 1957. 1-2. sz. 
Cseh-Szombathy László: I. Rákóczy György 1645-ös hadjárata. Hadtörténeti 
Közlemények 1957. 3-4. sz. 
Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme Rákóczi Zsigmond. Budapest, 1987. 
Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1953.Horváth Mihály: 
Zrínyi Ilona életrajza Pest, 1869.
Köpeczi Béla szer.: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi 
háborúról, 1703-tól annak végéig. Bp., 1978.
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Bp. 1966.
Köpeczi Béla-R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976.
Lukinich Imre: Az utolsó Rákócziak. In Rákóczi-Emlékkönyv, 2. köt. Bp. 1935.
Lukinich Imre: I. Rákóczi György és a lengyel királyság. Bp. 1917. 
Makkai László: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. Bp. 1954. 
Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. 1-3. köt. Bp. 1907-1910. Rákóczi. 
Emlékkönyv halálának kétszázéves évfordulójára. 1-2. köt. Szerk. Lukinich 
Imre. Bp. 1935.Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Bp. 1913. Thaly Kálmán: 
II. Rákóczi Ferec fejedelem ifjúsága, 1676-1701. Bp. 1881.Nagy László: A "bibliás őrálló" fejedelem, I. Rákóczi György a magyar 
históriában. Bp., 1984.
Nagy Lászlő: "Öreg" Rákóczi György hajdúkatonái. Magyar Történeti 
Tanulmányok, XII. KLTE Debrecen, 1979.
Péter Katalin: Zrínyi Miklós terve II. Rákóczi György magyar királyságáról. In 
Századok, 1972. 3. sz.
Szabó András: Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (1544-1608). Kiegészítések 
egy életrajzhoz. Történelmi Szemle, 1986.
Szabó János győző: Rákóczi Zsigmond egri főkapitányi instrukciója és 
kinevezésének körülményei. Archívum 10. Eger, 1981.
Szilágyi Sándor: A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése, 1632-
1660. MHHD. 24. k. Bp. 1875. 
Szilágyi Sándor: A Rákóczy család a XVII. században és a XVIII. század 
elején. Pest, 1861.
Szilágyi Sándor: A Rákóczyak kora Erdélyben. Pest, 1868.
Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György. Bp. 1893.
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomácia. Bp. 1878.
Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György(1621-1660). Bp., 1891.
Szilágyi Sándor: Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései 
történetéhez. Bp., 1883. 
Szilágyi Sándor: Lorántffy Zsuzsanna.(In Szilágyi Sándor: Rajzol és 
tanulmányok. Bp. 1875. I. k. )
Szilágyi Sándor: Okmánytár I. Rákóczy György svéd és francia 
szövetkezésének történetéhez. Bp., 1873.
Szilágyi Sándor: Rákóczy és Pázmány. (In.: Rajzok és tanulmányok. Bp., 1875. 
1. k.)
Trócsányi Zsolt: Rákóczi zsigmond (Egy dinasztia születése). A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve, 1978. Debrecen, 1979.

No comments:

Post a Comment