Saturday, December 25, 2010

Zsigmondkori oklevéltárMályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)   29. oldal   

296 Nov. 23. Buda. Zs. Kassai András esküdt kérésére megengedi a szászsebesi polgároknak és szászoknak, hogy városukat fallal vegyék körül és korlátozza az idegenek bormérését. Z.-W. II. 615. — Transilvania 1872. 127. — Densusianu 301. (A 802. sz. okl.-ből.) 
Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

   192. oldal   

1613 Máj. 1.—1403 (máj. 1.) Nürnberg város új polgárai közé felveszi többek között Kassai {Kaschawer) Miklós rézművest. Biebinger-Neukam I. 97. (Nürnberg lt.) 3164 Maj/10.-1403
Máj. 10. Róma. IX. Bonifác pápa megengedi, hogy a varannói plébánost, Kassai Darzig Péter papot, Slosser János kassai polgárt és feleségét gyóntatójuk feloldozhassa. Mon. Vat. 1/4. 602., reg. 
7070 Szept. 18—21.-1409
 A prágai egyetem bölcsészeti kara Kassai Györgyöt borostyánkoszorúsi vizsgára bocsátja. Mon. Prag. 1/1. 404. (Prágai egyetem lt.) 


7191 Nov. 19.=
1409  A prágai egyetem bölcsészeti kara előtt Kassai György a (borostyánkoszorúsi) vizsgát Husz János vezetése alatt leteszi. Mon. Prag. 1/1. 405. (Prágai egyetem lt.) 

bátori plébános 1437 
Bátorát fn. (út) (Szatmár m.) 1682 
Batthithy h. (Knin m.) 2480 
Battyán h. (Fejér m.) 1458; (Tolna m.) 1327; 
(Zemplén m.) 221 Battyáni cs. 339, 469, 551, 821, 1044, 1205, 
1458, 1629, 1920,2200 
— György (János fia) 1024 Bátya h. (Fejér m.) 2311, 2348 Bátyai cs. 695 
-János fajszi predialis szolgabíró 2348 
Baumgarten fn. (Pozsony m.) 520 
Baxa lásd Baksa 
Bayr-i lásd Bajori 
Bázel v. (NRB) 2271, 2282; kh. 886, 893, 2064 
bázeli kanonok: Röt Jodocus 631 
bazilika javítása 1071 
Bazini Gróf cs. 391, 2008 
— György aulicus 584, 2255 
— Miklós aulicus 269, 2255 Bázna h. (Medgyes szék) 568, 757 Bazojn. 2356 
Beatus Molna (malom) (Zala m.) 793 Bebepn. 1314 
Bebek János lásd Pelsőci Nagy János -(Pelsőci) András (Imre vajda fia) lovászmester (1415) 526,535-536, 1048 
— Detre nádor (1397-1402) 269, 589, 793, 1592,2278 
— Imre országbíró (1386-1392) 199, 1567 
— István országbíró (1360-1369) 269, 1262 
— László (Imre vajda fia) aulicus 809, 2144, 2255, 2388 
— Péter (Detre nádor fia) aulicus 2144 bebörtönzés 1944, 2497; lásd még börtön Bece h. (Fehér m.) 1473 
Becei László királyi ember 1338 Becenc h. (Valkó m.) 1200, 2176 Becenci Veres cs. 1200 Bechení. (Tolnám.) 1328 -h. (Tolnám.) 1937 Bechkwd]n. 878 Bechky lásd Recski Beck pn. lásd Peck Beczencz szn. (1273) 793 Becs h. (Temes m.)2172 
Bécs v. (Ausztria) 641, 1306, 1346, 1457, 1705, 1797, 1980, 2072, 2082; kh. 200, 941, 1279, 1397, 1452, 1627, 1684, 2071, 2218; hatósága 2472 
Becse Pál (sztáncsi lakos) ügyvéd 1909 

Becsei Töttös ajtónállómester (1342-1353) 1702 bécsi borostyánkoszorús: Adorján Miklós, Almai László, Berti Kelemen, Brassói Gáspár, Budai Lukács, Budai Máté, Erdélyi Miklós, Heltai Bertalan, Hunyadi Imre, Kaproncai Péter, Kassai Márk, Kassai Ozsvát, Kerci Miklós, Kőszegi (Güncz) János, Nagysinki Jakab, Nagyszombati István, Pekeri István, Szebeni István, Szebeni Márton, Szepesi Máté, Temesvári Miklós , Váradi István

Kassai Aszalós cs. 1030, 2509 
- László Bártfa v. képviselője 1208; ügyvéd 2017 -Márk bécsi scolaris, majd borostyánkoszorús 
1398 
- Ozsvát bécsi borostyánkoszorús 1124 kassai bíró 23, 2020 
— vizsgáztató 297; lásd még Megéri János -egyetem 578, 890, 900, 965, 1131, 1139-1140, 
1306, 1347, 1392, 1459, 1575, 1637 
— bölcsészeti kara 9, 297, 383, 499, 593, 663, 768, 989, 1077, 1124, 1168, 1291, 1398-1399, 1515, 1663, 1726, 1778 
— magyar nemzete 769, 2427 
— orvosi kara 2073 
— régense: Brassói János mester, Megéri János 
— rektora 158, 1073, 1181, 2213 
— zsinati kiküldötte: Pulkaui Péter 
— egyetemi tanácsos: Megéri János 
— licenciátus: Adorján Miklós, Brassói János, Brassói Lőrinc, Erdélyi Lőrinc, Heltai Bertalan, Kaproncai Péter, Lublói György, Nagysinki Jakab, Pekeri István, Pozsonyi György, Szebeni Flechtner János és Zákányi Tamás 
-polgár 200, 239, 642, 1275, 1705, 2071, 2218, 
2277,2284, 2472 -polgármester: Angerfelder Rudolf 2472 
— scolaris: Almai László, Brassói Jakab, Budai Bereck, Erdélyi Miklós, Nagysinki Jakab, Nagyszombati István, Pozsegai Lukács és Sebesi Imre 
— Szent István-egyház számadása 1375, 2408 -szolgák 1980 
Becskereki Sebestyén boszniai cantor 288 Becskházai Balázs és Péter királyi emberek 809 -Orros Bertalan, János, Mihály és Péter királyi 
emberek 239 Becski cs. lásd Recski becslés lásd birtokbecslés, kárbecslés Bécsújhely v. (Ausztria) 1509; kh. 2251 bécsújhelyi polgárok 2082 becsű 682, 1591, 1845 Becsvölgy h. (Zala m.) 2203 Béd h. (Nyitra m.) 2357;pr. (Komárom m.) 792 Bedan-i lásd Bégányi Bedecskei Albert királyi ember 384 Bedege lásd Bödöge Bederpn. 1685 Bedewtaua lásd Bedőtava Bedna districtus (Zala m.) 449 

Báza (Boszut) f. (Valkó m.) 335 
— Miklós (Detre nádor fia) 809, 2144 No comments:

Post a Comment