Saturday, April 30, 2011

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY


2011-02-22 - Felmenőim után kutakodva
 Mert volt még egyszer. Igaz, gyermekként élte meg azt a kicsi magyar világot, amibe beleszületett Magyarország hadba lépésének esztendejében, anno 1941-ben. Eléggé kacifántosak a visszakérés kérdései, kicsavartak, agyafúrtak, lehet így is, úgy is értelmezni.
A honosítási kérelem IV. bekezdésének B pontja szerint: Felmenőm magyar állampolgár volt. Így igaz. És szíveskedtem levezetni a sok közül egynek adatait, bizonyítani magyarságát. Apai dédapámat említem, ki született Csíktaplocán 1812-ben. Gyalogszékely a rangja, cipész volt a mestersége. Az ő fia, apai nagyapám került Lövétére tanítani a csíksomlyói tanítóképző elvégzése után. Itt ismerte meg nagyanyámat, Kassai Idát, a tizenkilenc éves hajadont, Kassai Farkas Domokos birtokos és kereskedő harmadik lányát a hat közül, akivel frigyre is lépett 1886-ban. S mint a hithű katolikus családokban lenni szokott a XIX. század vége felé, az újszülött kisded nem átok, áldás volt a székelymagyarság körében, tudatában. Ida nagymamám is tizennégy gyermeket hozott a világra, bár közülük hárman csak esztendőt éltek. Kassai Ida nagymamát sajnos élőben nem ismerhettem, mert 1929-ben 64. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. De érdekeltek ennek a nagyszerű asszonynak, aki édesapámat 11. gyermekként szülte, a felmenői a népes és tekintélyes székelyudvarhelyi polgári családból. A családfa, melyet a kanadai Torontóból küldött egyik unokanővérem, a következőket rögzíti: ,,...Kassai alias Farkas. A felkutatott adatok ezen család eredetét Abaúj-Torna vármegyébe, Kassa városába vezetik vissza. Kassai F. Márton onnan költözik 1614-ben Hu nyad vármegyébe, Dévára, ahol nejével, Tordai Zsófiával 1616. április 16-án Bethlen Gábortól nyer czímeres levelet, a fejedelem nejének, Károli Zsuzsának saját házát kapja adományképpen. Déváról 1624-ben származtak át Udvarhelyszékre, éspedig a már fent nevezett Márton és ennek fia, Mihály telepednek meg a székfővárosban, ahol utóbbi törzsévé lőn egy olyan kiterjedt családnak, aminő vármegyénkben kevés van. Nevezett Márton testvére volt Istvánnak, ki Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kanczellárja, s Elemérnek, ki Fejérvár főkapitánya vala. Utóbbinak neje a híres szombatos, Péchi Simon leánya volt. E családból való Kassai F. Samu ev. ref. esperes is, ki egykor gazdag könyvtárát a helyi református collegiumnak adományozta...”
Beder Tibor írja a Magyar emlékek nyomában. Emléknapló bevezetőjében: „...Ad dig él a magyar nemzet, ameddig emlékezni tud a múltjára. Csak így válik az emlék teremtő erővé...” E gondolatok ismeretében és elfogadásának tudatában emlékeztem Kassai F. Ida nagymamám felmenőire, akik mind nem férnek bele az állampolgársági kérelem rubrikáiba, magyarságom múltját és jelenét igazolandó.
Kérdőívek kitöltésének, ehhez szükséges családi adatok gyűjtésének lázában él az ember, aki magyar állampolgár szeretne lenni, immár másodszor földi életében.

Ferenczy L. Tibor

Sunday, April 24, 2011

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY
333. 1484. május 10. 
A jászai konvent előtt Lipóczi Keczer Frank és két László hozzájárulnak székudvari Keczer Mihály felesége Katalin azon bevallásához, melyet a váradi káptalan előtt tett, s mely szerint a zarándvármegyei Székudvar, Mácsa és Kutas birtokokon lévő részeit Kassai Gábor fia Györgynek zálogba adta. 
Dátum feria secunda proxima post festum beati Joannis ante portám latinam, anno stb. 
Átírja a jászai konvent 1777. október 11-én. 
I. Levéltár, Elench. I., fasc. I. No. 1. 
334. 1485. 

596. 1596. április 26. Kolozsvár. 
Somlyói Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem Garázda Jánosnak „familiaris nostri Varadiensis" a biharvármegyei Kéren levő birtokrészt és Szék (Zek) egész birtokot adományozza 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV. fasc. I. No. 32/b. 

597. 1597. május 16. Gyulafehérvár. 
Somlyói Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem Lapispataki Sennyei Miklósnak „aulae nostrae familiaris" érdemei jutalmául a zarándvármegyei „Chiwchy" castellumot, továbbá „Chiwchy" Fenyő, Achowa, Polyána, Pestere, Lazura és Egettház egész birtokokat adományozza. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XXIV. fasc. VIII. No. 7. 
598. 1599. április 16. Gyulafehérvár. 
Báthori András bíbornok és erdélyi fejedelem meghagyja a belényesi kerület hatóságainak, hogy Garázda Jánost, akinek a belényesi praefectusságnak tisztit konferáltuk, tisztébe bocsás-sák be. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV. fasc. I. No. 34. 
599. 1599. április 29. Gyulafehérvár. 
Báthori András bíbornok és erdélyi fejedelem mindenféle hatóságnak meghagyja, hogy „quoniam egregius Joannes Garázda officialis noster Bellenesienis saepenumero homines et cursores suos cum certis rumoribus expediri debebit" ezeket a futárokat lovakkal és más az utazáshoz szükségesekkel lássák el. 
Papiroson, pecséttel. 
1. Levéltár. Elench XIV. fasc. I. No. 35. 

600. 1599. szeptember 9. Gyulafehérvár. 
Báthori András bíbornok és erdélyi fejedelem levele Széki Garázda Jánoshoz, melyben bizonyos határmegállapítás elhalasztását rendeli el. 
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett. 
I. Levéltár, Elench. XIV. fasc. I. No. 37. 

616. 1608. augusztus 28. Gyulafehérvár. 
Báthori Gábor erdélyi fejedelem Theleky Mihály „familiá-ris nostri Boros Jeneiensis", s felesége Garázda János leánya Anna kérelmére meghagyja Bihar vármegye hatóságának, hogy 

hívja fel Anna anyjának második férjét Szél Istvánt, hogy az Anna birtokaira vonatkozó okleveleket adja ki. 
Papiroson, pecséttel. 
1. Levéltár, Elench. XIV., fasc. I. No. 44. 

628. 1612. december 5. Szeben. 
Báthori Gábor erdélyi fejedelem Kassay Mártonnak „aulae nostrae familiaris", a hűtlen iktári Bethlen Gábor zarándvár-megyei Dezni várához tartozó egész „possessionem yalachica-lem Zlatina vocatam" adományozza. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV., fasc. I. No. 48. 

631. 1613. szeptember 16. A Gyulafehérvár melletti táborban. 
Báthori Gábor erdélyi fejedelem széki Teleky Mihály 
özvegye Garázda Anna összes pereinek tárgyalását férje halála napjától számítva egy évre és három napra elhalasztja. 

Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV., fasc. I. No. 49. 

636. 1614. október 22. Déva. 
Bethlen Gábor fejedelem Kassay Mártonnak adja a bihar-vármegyei Széket, "cum castello et domo sive curia nobilitari 


ibidem", melynnk birtokában feleségének, Garázda Annának elődei voltak. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV., fasc. I. No. 47. 
637. 1614. november 13. Várad. 
Bethlen Gábor fejedelem Theleky Mihály özvegyének Garázda Annának, most Kassay Mártonnénak és gyermekeinek Theleky Istvánnak és Jánosnak adja a zarándvármegyei Fanacz, Kápolna, Mustes, Agaz, Barcza, Ternecz, Lupsafalva, Pintlaka, Kér, Madarasd, Goztilest, Hodostó és Bontest, a biharvármegyei Kismedgyes, Herna, Szék, Borosta és Bély birtokokat és pusz-tákat. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XIV., fasc. I. No. 52/b. 
638. 1615. december 13. Gyulafehérvár. 
Bethlen Gábor fejedelem Gergóczi Mihály özvegye Kis Katalinnak, jelenleg Remetei Vajda Mihálynénak és fiának Gergóczi Boldizsárnak a biharvármegyei Al-Solymos birtokot 1000 írtért inscribálja. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XVIII. fasc. I. No. 18. 
Ugyanezt a birtokot 1617. január 8-án. Váradon kelt oklevelével Gábor fejedelem ugyanezeknek 1500 frtért zálogba adja. U. ott. No. 19. 
639. 1615. december 14. Kolozsvár. 
Bethlen Gábor fejedelem a biharvármegyei „Gygesin et Kardo" birtokokat 500 frtért Patai Máté „arcis nostrae Varad", Újlaki Ferencz jenői familiárisoknak, további Battyány György és Komáromi Gergelynek inscribálja. 
Papiroson, pecséttel. 
I. Levéltár, Elench. XXIV., fasc. VIII. No. 23. 
640. 1615. december 18. Kolozsvár. 
Bethlen Gábor fejedelem Teleki Mihály és Garázda Anna fiainak (puerorum) apjuk érdemei fejében a zarándvármegyei Kápolna vidéki kerületben levő Fenacz, Muztest és Boreczest birtokokat 1000 forintért zálogba adja. 
Víztől rongált papiroson, pecséttel. 
1. Levéltár, Elench. XXIV., fasc. I. No. 10. 
641. 1615. december 18. Kolozsvár. 
Bethlen Gábor fejedelem Nagy Györgynek és Istvánnak, Nagy alias Tury Márton borosjenei várbeli familiáris árváinak 


Kardos Ferencz ispány gr. T. Sámuelhez, 1847. XII. 18. Révbér 
1848. I. 29. u. o. — 4 db. Kármán András, 1747. V. 3. és VII. 2. Losoncz, a gróf úrfiak tanítására küld egy Bátorkeszi József nevű ifjút — 2 db. Kárner János director Frecska Andráshoz, illetve gr. T.-hez, 
1809. XII. 15. Kismarton - 1814. III. 27. Bécs — 2 db. Karolina Auguszta császárné és királyné özv. gr. T. Lászlóné br. Mészáros Johannához, Mária Dorottya főhercegnő udvar-hölgyéhez, 1835. VIII. 29. Schönbrunn - 1842. I. 24. Bécs - 5 db. 
Károly braunschweigi és lüneburgi herceg, 1796. XII. 26. Braun-
schweig — 1797. I. 23. Mannheim — 2 db. Károly főherceg táborszernagy (úgylátszik gr. Wartensleben tá-bornokhoz) 1796. III. 3. Bécs — 1 db. Károlyi gr. T. Lászlóhoz, 1843. XI. 22. Pozsony — 1 db. gr. Károlyi Antal gr. T. Józsefhez, jelenti, hogy fia eljegyezte gr. Waldstein-Wartenberg Erzsébetet, Waldstein György és gr. Ulfeld Erzsébet leányát — 1789. I. 28. Bécs — 1 db. gr. Károlyi Ferenc, (dátum kiszakadt) — 1 db. gr. Károlyi György gr. T. Sándorhoz a Nemzeti Színház felse-gélyezése tárgyában, 1859. I. 20. Pest. — 1 db. gr. Károlyi György és gr. Ráday Gedeon ugyanezen tárgyban, 
1858. IV. 24. Pest - 1 db. gr. Károlyi István, 1836. VII. 20. Fóth — 1 db. Károlyi János nógrádi alispán gr. T. Lász/ót tisztújításra hívja 
meg, 1846. VI. 28. Pincz — 1 db. gr. Károlyi József gr. T. Józsefhez, 1795. II. 21. Pest — 1 db. gr. Károlyi József gr. T. Józsefhez — 1 db. Károlyi Sámuel Károlyi Istvánhoz, 1837. XII. 14, Sárospatak — 
1838. IX. 21. Pest — 8 db. gr. Károlyi Sándor gr. T. Lászlóhoz, 1740. XI. 6. Nagykároly •— 1 db. 
gr. Károlyiné szül. gr. Zichy Karolina gr. T. Lászlóhoz — 31 db. Kassai Ferencz gr. T. Józsefhez, 1782. X. 27. Sziget — 1 db. Katinka gr. T. Lászlóhoz, 1843. I. 15. — II. 10. — 7 db. Katona Mihály id. gr. T. Józsefhez, 1789. XI. 5. Zilah — 1 db. Katona Zsigmond az erdélyi ref. főconsistorium elnöke gr. T. Józsefhez és Péterfy László sárospataki tanárhoz, 1827. V. 10. Kolozsvár — 1829. VIII. 9. Sáros-Magyar-Berkesz — 2 db 

Sunday, April 17, 2011


[PDF] 

Irodalomtörténeti Közlemények - 1973. 77. évf. 4. füzet

 - [ Translate this page ]
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
tatvány megjelenése; 1629 — Stephanus Cassai ex libris-e; a kötéstáblán látható ST KA betűk, amelyeknek feloldása nagyon valószínű, hogy Stephanus Kassai...
epa.oszk.hu/00000/00001/00282/.../itk_EPA00001_1973_04_426-439.pdf

Wednesday, April 6, 2011- Előszó, bevezetés

 - [ Translate this page ]
A falu első birtokosa az 1266-ban említett család volt, ..... 1632-ben Kassai Györgynészületett Hatvani Judit egyik felsőbábai jobbágyát, Móré Katalint, ...
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/.../006_birtoklastotenet.htm - Cached