Thursday, December 8, 2011

Stephanus Cassovius Kassai Istvan

http://www.cassovia.sk/svalzbeta/lapicidus.php

Jediné známe zobrazenie staviteľa Štefana tak, ako sa nachádza v Chráme sv. Egídia v Bardejove


The only known portrait of builder Stephen, as found in St.Egidius Church in Bardejov
Rukopis staviteľa Štefana


 Manuscript of architect StephenPri pohľade na Dóm sv. Alžbety vidieť, že Severná veža (vľavo) je jednoduchšia, staršia. Matejova veža (vpravo) mala pod vedením staviteľa Štefana získať architektonicky novšie prvky, avšak nebola nikdy dostavaná.
Looking at the CathedralElizabeth see that the North Tower (left) is simplerolder.Matejova tower (right) was led by architect Stephen get newer architectural elements,but was never officially completed.Povesť hovorí, že odtiaľ staviteľ Štefan skočil a spáchal samovraždu. Pravdepodobne však zomrel v Budapešti.

Legend has it that there builder Stephen jumped and committed suicideProbably, however, died in Budapest.


Staviteľ Štefan žil v dome na dnešnej Alžbetinej ulici č.4, ktorý je na fotografii žltý.


Builder Stephen lived in the house today Alžbetina ( Elisabeth) Street No. 4which is yellow in the picture.

Stephanus Lapicidus  Stephanus Kassai SlovakStephanus Lapicidus, inak aj Stephan Steymetz - staviteľ Dómu sv. Alžbety v 15. storočí

Tento muž, ktorý viedol stavbu Dómu sv. Alžbety v Košiciach v rokoch 1464 až 1490, je známy okrem toho aj tým, že jeho vplyvom sa do jej pôvodne strohejšieho slohu vnášali nové ozdobnejšie prvky. Výstavba Dómu začala v roku 1378, dokončený bol v roku 1508. Dokončený, samozrejme, do súčasnej podoby, pretože južná - tzv. Matejova veža, nebola nikdy dostavaná. Práve tá mala niesť rukopis staviteľa Štefana, pretože keď prijal svoju úlohu dokončiť stavbu, strohejšia severná veža už stála.
Archív na záznamy o živote a tvorbe majstra Štefana nie je bohatý. Nevedno kedy a kde sa narodil, ani nič bližšie o jeho mladosti. Pravdepodobne bol jedným z nemecky hovoriacich prisťahovalcov, o čom svedčí aj ním nemecky písaná korešpondencia. Prisťahovalecká vlna Nemcov je známa od 13. storočia. Vyhľadávali predovšetkým banské mestá, ale ja Levoču, Kežmarok, Spišskú Novú Ves, Košice a Bardejov. O nemeckom pôvode majstra Štefana môže svedčiť aj fakt, že v roku 1465 sa zaručil za nemeckého prisťahovalca Kolnera, ktorý sem prišiel z Kolína nad Rýnom a mal záujem usadiť sa v Košiciach. To, že zložil záruku, znamenalo, že už musel žiť a pracovať v Košiciach a mal dôveru mesta.
Je pravdepodobné, že ešte pred príchodom do Košíc pracoval na stavbe gotického Chrámu sv. Egídia v Bardejove. Aj včase svojho pôsobenia v Košiciach vyhotovoval niektoré prvky pre bardejovský chrám, ktoré tam dovážal. Jeho jediná známa podobizeň je známa práve z bardejovskej katedrály.
Podľa korešponencie s Bardejovom vieme, že staviteľa Štefana poznal aj kráľ Matej Korvín, ktorý ho zahrňoval určitou priazňou a držal nad ním ochrannú ruku. V roku 1477 v jeho prospech intervenoval v Bardejove. Priazeň kráľa za vedenia stavby majstrom Štefanom sa prejavila aj inými činmi. V roku 1476 venoval mestu Košice veľké množstvo soli z matmorošských baní, pričom prostriedky získané z jej predaja mali byť využité pri dostavbe chrámu. Odpustil aj novoročné dary za roky 1468 - 1482, ktoré mu mesto dlhovalo.
Staviteľ Štefan v Košiciach vlastnil vlastné dielne s pracovníkmi. Okrem jeho korešpondencie s richtárom a mestkou radou Bardejova sa o majstrovi Štefanovi zachovali v archívoch aj iné záznamy. V roku 1476 je o ňom zmienka v zápisnici mesta Košice, zápisy z rokov 1480 a 1490, že zaplatil mestu svoju daň, v roku 1480 mesto zaplatilo staviteľovi Štefanovi ročnú platbu za služby.
V rokoch 1490 - 1491 Košice obliehal poľský knieža Albert, pričom ho ostreľoval a došlo aj k poškoeniu Dómu. Vtedy vzniknuté škody opravoval v rokoch 1496 - 1497 staviteľ Mikuláš Krompholz z Nissy, o kamenárovi Štefanovi v zápisniciach nie je žiadna zmienka.
V roku 1499 bol v Budíne napísaný list, ktorý bol určený mestu Košice. Týkal sa záujmov Štefanovej vdovy Doroty, takže je pravdepodobné, že v tom čase už staviteľ Štefan nežil, možno zomrel v Budíne. To by vyvracalo povesť, podľa ktorej spáchal samovraždu skokom z južnej - tzv. Matejovej veže Dómu sv. Alžbety. Medzi ďalšie povesti, ktoré sú spojené s týmto staviteľom, patrí aj tá, že mal výrazné problémy s manželkou. Priveľa pila a údajne sa oddávala radovánkam s inými chlapmi. Medzi chrličmi vody na Dóme prevládajú podoby zvierat a chimér. Iba jedna znázorňuje ľudskú tvár, a tou tvárou je údajne podobizeň Štefanovej manželky Doroty s pohárom vína.
Vie sa ja, kde staviteľ Štefan býval. V tom čase sa táto ulica volala Hnilná, dnes Alžbetina a býval v dome číslo 4. Dom mal pravdepodobne trochu inú podobu, čo sa týka prízemia, pretože úroveň tejto ulice bola v čase Štefanovho živta o jeden a pol metra nižšie, takže súčasný pivničný priestor bolo prízemie.
Pretože sa zachovali listy s rukopisom staviteľa, je k dispozíciiaj jeho grafologický rozbor. Štefan sa vyznačoval osobným kúzlom, bol charizmatickou sobnosťou a človek so silným umeleckým cítením a intuíciou. Mal aj mocenské ambície, potreboval byť vodcom kolektívu. Bol búrlivákom a túto svoju vnútornú energiu sa snažil brať od kontrolou. Rýchlo sa dokázal nadchnúť, ale potom ho často nadšenie často prešlo. Preto sa zvyčajne nútil, aby dokončil načatú prácu. Veci chápal v súvislostiach, nepozeral sa na ne oddelene. Aj keď býval často veľkorysý, poznal hodnotu peňazí a napriek búrlivej povahe dokázal jednať aj diplomaticky a na rôznych spoločenských úrovniach.
O živote majstra Štefana beletristickou formou hovorí kniha Alfonza Lukačina Staviteľ chrámu. Z jej domumentárnej prílohy sme prevzali aj informácie pre tento článok.
sivoSúbor:Cathedral of St. Elizabeth in Košice.jpg


Hungarian
Stephanus Lapicidus  (Stephanus Cassovius ) (Istvan Kassai)másként Stephan Steymetz - housebuilder St. Elizabeth 15-én századA férfi, aki vezette az építőiparban a St.. Elizabeth Kassán években 1464-1490, ismert továbbá, hogy befolyása van az eredeti stílusban strohejšieho vnášali új, díszítő elemek. Építése a Dóm kezdődött 1378-ben fejeződött be 1508. Kész, persze, jelenlegi formájában, mert a Dél - így. Matejova torony soha nem volt hivatalosan befejeződött. Hogy fel kell tüntetni a kézirat építő István, mert amikor elvállalta a feladata, hogy teljes megépítése, strohejšia északi torony már állt.Archívum rögzíti az élet és a munka a Mester István nem gazdag. Nevedno mikor és hol született, semmi többet a fiatalok. Ez valószínűleg egyike volt a német ajkú bevándorlók, amint azt a német és az írásos küldeményeket. Német bevándorlási hullám ismert 13-tól században. Keresés elsősorban bányavárosok, de Lőcse, Késmárk, Spisska Nova Ves, Kassa és Bártfa. A német bajnok István eredetű tükrözik azt a tényt, hogy 1465-ben, hogy biztosítsa a Kölner német bevándorlók, akik eljöttek ide Kölnben, és érdekelt, hogy rendezze Kassán. Ez nyújtott be, azt jelentette, hogy ő élni és dolgozni Kassán, és bízott a városban.Valószínű, hogy az érkezés előtt Kassán működik a gótikus Szent Vitus székesegyház. Egyed Bardejov. Még időben működésének Kassán a teljes egyes elemeit Bártfa templom, ott hoznak. Az egyetlen ismert portré ismert pontosan Bártfa katedrális.Szerint korešponencie Bártfa tudni, hogy az építtető tudta, Stephen Mátyás király, amely tartalmaz néhány részesítik előnyben, és tartott a védő kezét rajta. 1477-ben beavatkozott javára a Bártfa. Mellett a király vezetésével épület bajnok Stefan is volt egyéb intézkedéseket. 1476-ban a város a Kassa szentelt nagy mennyiségű só a bányákból matmorošských, pénzeszközökből származó saját eladási kell használni a befejezése a templomban. Bocsáss meg újévi ajándék az év 1468 - 1482, hogy tartozott a város.Builder István Kassai tulajdonában lévő saját workshopok személyzet. Amellett, hogy a levelezés a polgármester és a tanács Bártfa által elért mestere István fennmaradt levéltári és egyéb feljegyzések. 1476-ban van említés a jegyzőkönyvbe, Kassa, feljegyzések az év 1480 és 1490, a város kifizette adók 1480-ban, a város fizetett az építtető Stephen éves kifizetési szolgáltatások.Azokban az években 1490 - 1491 Kassa ostrom alá a lengyel Prince Albert, és égetés, és vannak poškoeniu székesegyház. Akkor a károk javítását a következő években 1496 - 1497 Nicholas Krompholz építője Nyssa, a kőfaragás István a jegyzőkönyvben nincs szó.1499-ben, egy levelet írt a budai, amelyet kijelölt város Kassa. Az érintett érdekeit István özvegye Dorothy, így valószínű, hogy abban az időben, építész István élt, talán halt meg Budán. Ez vyvracalo hírnevét, aki öngyilkosságot követett el, ugrás a déli - az ún. Matejová tornyok a Cathedral of St.. Elizabeth. Más pletykák szerint a társított építője, az is az, ami már jelentős problémákat a feleségével. Túl sok látta és állítólag megengedhetünk örömeit más férfiakkal. Között vízköpő a székesegyház elterjedt formája az állati kimérák.Csak egy látható emberi arc és arc egy portré állítólag Stephen felesége Dorothy egy pohár bort.Lehetek, ahol Stephen élt építője. Abban az időben az utcán nevű Hnilná, most Elizabeth, és élt a házban 4-es számú A ház valószínűleg volt egy kicsit más formában, tekintettel a földszinten, mert a szint az utca idején Stefan Nourish másfél méterrel alacsonyabb, így a jelenlegi földszinti pincészet volt.Mivel a leveleket őrzött kézirat konstruktor dispozíciiaj a grafológiai elemzés. Stephen jellemezte személyes varázsa volt, karizmatikus sobnosťou férfi erős művészi érzés és az intuíció. Azt is hatalmi törekvéseit, meg kell csoportvezető. Volt ez búrlivákom és a belső energia megpróbálja átvenni az irányítást. Gyorsan képes inspirálni, de aztán gyakran lelkesedést gyakran át. Ezért általában kénytelen befejezni abroach munkát. A dolgok fényében, ne nézd meg őket külön-külön. Bár gyakran nagyvonalú, ismerte a pénz értékét, és annak ellenére, hogy a viharos természetű bizonyítékok és jár diplomáciailag és különböző szinteken a társadalomban.Az Élet mestere a fikció Stephen mondja Alphonsus könyv Lukačina építője a templom. A mellékletben domumentárnej vesszük az információkat ezt a cikket.
English translation:
As Stephan Kassai-Stephanus Lapicidus (Steymetz - housebuilder) of St. Elizabeth cathedral on 15th century.The man who led the construction of the St.. Elizabeth in Kosice (Kassa, Cassovia ) during the years 1464-1490, also known to influence the original style sharp style and bringing new decorations. Construction of the cathedral began in 1378, finished in 1508th of course, in its present form, because the South - so. Matejova tower was never officially finished. Indicate that the manuscript is building Stephen, when they took on the task to complete construction of the north tower has stood sharper.Archive records of the life and work of the Master Stephen is not rich. It is unknown when and where he was born, nothing more than the young architect was probably one of the German-speaking immigrants, as the German and written correspondence. German immigration wave is known from 13 century. Searching  primarily mining towns, as Levoca, Kezmarok, Spisska Nova Ves, Kosice and Bardejov. The German champion Stephen origin, reflecting the fact that in 1465, confirms to ensure that the Kölner German immigrants who came here from Cologne, and interested to settle in Kosice. It is submitted, it meant that he was living and working in Kosice, and entrusted the city.It is likely that before the arrival in Kosice worked within the gothic St. Vitus Cathedral. St Egidius church in Bardejov.  Even full-time operation of the elements of Kosice and Bártfa church, there are granted. The only known portrait known exactly from Bártfa cathedral.According the written documents from Bártfa is known that the builder knew Stephen King Matthias, which contains a number of ordered works by king who preferred and kept a protective hand on him. In 1477 he intervened in favor of the Bardejov. In addition to building the leadership of the king's champion Stefan also had other actions. In 1476 the city of Kosice devoted large amounts of salt from the mines matmorošských, funds from its sale must be used to complete the temple. Forgive me, New Year's gift of the year 1468 - 1482, belonged to the city.Builder(Steynmetz) Stephen Cassovius owned his own workshop staff. In addition to the correspondence between the mayor and council Bardejov reached by the master Stephen surviving archives and other records. In 1476 there is mention in the minutes of Kosice, records of the year 1480 and 1490,  has paid taxes to city in 1480, the city paid the builder Stephen annual payment services.In the years 1490 - 1491 Kosice besieged the Polish Prince Albert, and firing, and there are damaged cathedral. repair the damage in the following years 1496 - 1497 was done by Nicholas Krompholz builder of Nyssa, a stone carving of the Protocol, there is no Stephen.In 1499, wrote a letter of Buda, which designated the city of Košice. In the interests of Stephen's widow Dorothy, so it is likely that at that time, architect Stephen lived, perhaps died in Buda. This contradicted story that, he committed suicide by jumping in the south - ie. Matejová towers of the Cathedral of St..Elizabeth. Other rumors to be associated with the builder, it is also that he had already significant problems with his wife. She drinked  too much and she allegedly indulged in the pleasures of other men. Among the cathedral's gargoyles(common form of animal chimeras. ) is only one  human face and the face is a portrait of his wife Dorothy said Stephen with a glass of wine.Can I be where Stephen lived builder. At the time, the street named Hnilná, now Elizabeth, and lived in the house number 4, the house was probably a slightly different form, having regard to the first floor, because the level of the street at the time of Stefan Nourish and a half feet lower, so the current ground-floor cellar was .As the letters kept in the manuscript constructor dispozíciiaj graphological analysis. Stephen was characterized by charisma, charismatic man  strong personality artistic feeling and intuition. powerful aspirations, to be team leader. He was revolutionar with the internal energy trying to take control. Quickly able to inspire enthusiasm but then often transferred frequently. Therefore, in general forced to end abroach work. In the light of things, do not look at them separately. Although it is often generous, knew the value of money, and despite the fact that the turbulent nature of the evidence and act diplomatically and at different levels in society.Life is a master of fiction book by Stephen saysb Alphonsus Lukačina :Builder of the church. 

No comments:

Post a Comment