Tuesday, March 6, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY


A gerendi udvarház (Kassai István és Gerendi Márton volt a birtokosa) állapota 1647-ben: Deszkakapuja zsindellyel
3 4
6
Veress Endre, Font. Rer. Trans. I, 159.
Szádeczky Lajos, Apor Péter verses művei és levelei I, 60, 65.

fedett, lenn vascsapon, fenn pánton forgó. Retesze vasból való. Mellette a bejáró kisajtó alól szintén vascsapos, fenn pánton járó, kilinccsel ellátott. A kapun belül szalmával fedett sütőház áll, benne dagasztó asztalka, mellette egy vonó korcsolya. Az udvar- ház-épület szalmával fedett, tapaszos falú, előtte faragott deszkás tornác. Ebből vassarkú pántos, kilincses fogantyúja bélelt pa- rasztajtó nyílik a pitvarra. Benne két nyoszolya, faragott pad- szék, csebrek, fatálak, fakanalak. Az úr házában (= szobájában) két asztal, három karszék, két padszék, két nyoszolya látható, mindmegannyi paraszt kivitelben. A fal mellett három gyékény, paraszt szekrény, kályhás kemence.5
A porumbáki kincstári udvarház (1648-ban) kapuja előtt le- veles szín, alatta fenyődeszka látszik. A kúriához leveles, fenyő- deszkás kapu vezet, lenn fasarkon, felül vaspánton forog, a kapu felett zsindelyes tetőzet. Az új kőházak (szobák) előtt hosszú tornácz. Ennek oldala, könyöklője fenyődeszkás. A házak alja mésszel megvont, felül fenyőgerendás gyalult deszkával pártá- zott. Az első házból parasztajtó nyílik kölönccel, fordítóval, kulcs- csal, ütközővel. A faajtó körül deszkával van megbélelve. A har- madik házba vas fogantyújú, kilincsű, fordítójú, ütközőjű ajtó nyílik. Padlása fenyőgerendás. Két négy-négytáblás ablaka üveg- ből való, fakeresztében négy-négy szál vasvesszővel. A szobában mázas kemence, paraszt asztal, bélelt paraszt pad-szék, két paraszt karszék, paraszt nyoszolya. A negyedik ház ajtaja ugyanolyan, alja és padlása, valamint falai mésszel vannak bevonva. Ebben zöldmázas kályhás kemence, paraszt bútorok találhatók.
Ugyanitt a Bethlen Gábor által épített faházak (szobák) előtt egy kis udvarló karfás tornác húzódik, deszkával bélelve. A tor- nácon öreg (nagy) deszkaszuszék (gabonatartó láda) áll, úgyszin- tén paraszt asztal. A tornácból tolózárral, kilinccsel, fordítóval, bevonóval, ütközővel, kulccsal ellátott ajtó nyílik. Az ajtó desz- kával körülkerített. Az ajtó egy olyan szobába vezet, amelynek alsó része földdel töltött, padlása gerendás, gyalult deszkával megpadolt. Az ablakok négy-négy részből állók. A szobában pa- raszt kályhás kemence, asztal, padszék látható. E szobából ugyan- olyan ajtó vezet az asszony házába. Ennek berendezése az előző szobáéhoz hasonló. A tornácból nyílik az úr háza, paraszt fogan- tyús, ütközővel ellátott ajtóval, azonos berendezéssel. Ebből desz-
5
Inventatio rerum mobilium,
ac simul connumeratio etiam omnium bonorum et sed et perceptio proventuum ex bonis Generosi Do- Stephani Cassai, ac Martini Gerendi in inferioribus
mini quondam
bonis existentibus anno 1647 [Orsz. lt. Km. 26. Urb.] 

No comments:

Post a Comment