Friday, June 29, 2012

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY

KASSAI CSALÁD. (KOLOSVÁRI †.) [NAGY IVÁN]

Kassai család. (Kolosvári †.)

Erdélyi család, mely főleg a fejedelmek korában virágzott. Kassai István Bethlen Gábor alatt fő-ember Történelmi tár. Kiadja a m. tud. akademoa IV. 186.*; 1626-ban egyik küldött Brandenburgi Kata elé Kemény János önéletirása, kiadta Szalay L. 78. – Lásd róla Engel Monumenta ung. 362. 367. 370.*. Rákóczy I. György alatt itélőmester. Neje volt Viczei Anna, kinek Drassó egészen a springi és vingárdi részekkel átiratott 1635-ki dec. 10-én K.-fejérvári káptal. Lib. Reg. 20. fol. 204.*, és e jószágokra nézve az ő javára 1636-ban lemondott az Apaffy család B. Bornemisza levéltárából adat.*. Fia volt István, ennek neje Gerendi Klára.
A családfa Török Antal közlése szerint.* következő:
Kassai István 1619–1635. itélőmester (Viczei Anna); II. István (Gerendi Klára); Miklós † 1662. körül; Ferencz (Bánffy Sára); Anna (1. Nemes György 2. Mikes György.); Borbála (n.-megyeri Keresztesi Samu).
II. Istvánnak gyermekei 1655-ki mart. 24-én osztoztak. Ferencz jelen volt Ali basa táborában, midőn Apaffy Mihály fejedelemmé tétetett Benkő Transylv. gen. I. 301.*.
A mult század első felében Borbála-ban kihalt a család, és a Kassai jószágok publicáltatása iránti rendelet 1733. martius 30-án adatott ki B. Bornemisza levéltár.*.Erdélyi család, mely főleg a fejedelmek korában virágzott. Kassai IstvánBethlen Gábor alatt fő-ember [348]*; 1626-ban egyik küldött Brandenburgi Kata elé [349]*. Rákóczy I. György alatt itélőmester. Neje volt Viczei Anna, kinek Drassó egészen a springi és vingárdi részekkel átiratott
1635-ki dec. 10-én [350]*, és e jószágokra nézve az ő javára 1636-ban lemondott az Apaffy család [351]*. Fia volt István, ennek neje Gerendi Klára.

A családfa [352]* következő:
Kassai István 1619–1635. itélőmester (Viczei Anna); II. István (Gerendi Klára); Miklós † 1662. körül; Ferencz (Bánffy Sára); Anna (1. Nemes György 2. Mikes György.); Borbála (n.-megyeri Keresztesi Samu).


Blazonul Casei(Kassai) Banffy


The inscription reads:

RESTAURARI CURAVIT COMES CEORGIUS BANFFY L(iber) B(aro) DE LOSONTZ S(acrissimae) C(aesareo) R(egiae) A(postolicaeque) M(ajestatis) CAMERARIUS INSIGNIS ORD(inis) S(anci) STEPHANI REGIS AP(osto)LICI COMNDATOR HUNGARICO ET TRAN(silva)NICO AULICUS CANCELLARIUS ANNO 1784.
II. Istvánnak gyermekei 1655-ki mart. 24-én osztoztak. Ferencz jelen volt Ali basa táborában, midőn Apaffy Mihály fejedelemmé tétetett [353]*.
A mult század első felében Borbála-ban kihalt a család, és a Kassaijószágok publicáltatása iránti rendelet 1733. martius 30-án adatott ki [354]*.

Kassai család.

Jelenleg is létezik Zemplin vármegyében, birtokos Gesztelyen és Mihályiban [355]*.
Trencsin megyében a nemesi lajstromba iktatva leljük Kassay (vagy Cassay) Mártont, 1666-ik évben Bicsén. – Kassay János nemeslevele 1818-ban Borsod vármegyében hirdettetett ki [356]*.
Egy másik ágnak, mely Turócz vármegyéből eredt Pest megyébe, leszármazása ez:
Kassay György 1792.; Márton lak. Aszódon; Pál 1834. ev. lelk. Tót-Györkön; Zsigmond.

Kassay György Turócz vármegyétől nyert nemesi bizonyitványát 1792-ben Pest vármegyében is kihirdetteté. Fia Márton Aszódon lakott. Ennek fia Pál ágost. evang. lelkész Tót-Györkön, 1834-ki nov. 15-én vett ki Pest vármegyétől nemesi bizonyitványt, melyet Nógrád megyében 1835-ki aug. 26-án hirdettetett ki [357]*.

Baranyi.

Czímeres nemeslevelet 1634. jun. 27. B. János Dokos (Dokus) Imre és Kassay (Cassay) István kaptak. (Eredeti Dokus Gyula cs. és kir. kamarás birtokában Sátoraljaujhely). – Czímer: kék paizsban zöld halmon oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdisz: az oroszlán; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. pk. 14–15.)

Kassai (alias Farkas).

Czímeres levelet Bethlen Gábortól 1616. ápr. 16. K. Márton kapott. –Nemessége 1841. igazoltatik. – Vö. Sándor I/64.; Gf. III/98.; Pálmay: Udvarhely 118–9. (gen.)

Kassai (ujtordai).

A nemességet Bethlen Gábotól 1619. aug. 25. K. László kapta. – A további adatokat l. Beczei (ujtordai) alatt.

Kassay.

K. János részére adományozott czímeres levelet 1619. Tornamegye hirdette ki. (TK. I/146.)

Kassay.

Czímeres levelet 1629. jan. 21. K. Tamás nyert. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. I/214.)

Kassay.

Nemessége kelt 1631. jun. 23. (A gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt.)

Kassay.

Czímeres nemeslevelet a Baranyi- és Dokus-családokkal együtt 1634. jun. 27. K. István nyert. (L. Baranyi, czl. 1634. jun. 27.)

Kassay.

Nemeslevele kelt 1635. jun. 25. Kihirdette Abaujmegye. (Csoma 660.)
http://books.google.com/books?id=gYxJAAAAYAAJ&pg=PA227&img=1&zoom=3&hl=en&sig=ACfU3U3zFg8GFCQB_2LVhypAA2t5td9FVA&ci=66%2C305%2C826%2C566&edge=0

Sieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kassay adatai


Kassay (kassai). [Kempelen]

Kassay (kassai).

Czímeres levelet 1665. máj. 13. K. János nyert. (Abaujm. lt.)

Kassay (koloszvári). [Kempelen]

Kassay (koloszvári).

Kihalt család. (NI. VI/113–4.)

Kassay, l. Egry (czímerlevél 1652. febr. 20.) [Kempelen]

Kassay, l. Egry (czímerlevél 1652. febr. 20.)


Kassay, l. Szabó (alias K.) [Kempelen]

Kassay, l. Szabó (alias K.)


Kassay. [Kempelen]

Kassay.

K. János részére adományozott czímeres levelet 1619. Tornamegye hirdette ki. (TK. I/146.)

Kassay. [Kempelen]

Kassay.

Czímeres levelet 1629. jan. 21. K. Tamás nyert. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. I/214.)

Kassay. [Kempelen]

Kassay.

Nemessége kelt 1631. jun. 23. (A gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt.)

Kassay. [Kempelen]

Kassay.

Czímeres nemeslevelet a Baranyi- és Dokus-családokkal együtt 1634. jun. 27. K. István nyert. (L. Baranyi, czl. 1634. jun. 27.)

Kassay. [Kempelen]

Kassay.

Nemeslevele kelt 1635. jun. 25. Kihirdette Abaujmegye. (Csoma 660.)

Kassay. [Kemp.-Pót]

Kassay.

Címereslevele kelt 1626. – Vö. T. VII/194.
Krasznam. 1770. évi nemesi összeírásába felvett család. Abaujm.-ből származott oda.
Sieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kassay-csaladbeliek adatai


Kassay-családbeliek. [Kempelen]

Kassay-családbeliek.

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Beregmegyében Ferencz; Borsodmegyében Ferencz, János özv., István; Szatmármegyében András (vö. Gorzó 58.); Zemplénmegyében Zsigmond, György (Vö. NI. VI/114–5.) fordulnak elő a kétségtelen nemesek között. – Ily nevü család nemességét Nógrádmegyében is igazolta (vö. Simon 46.) – József (Trencsénm.) nemessége 1807. máj. 8. legf. helyen elismertetett. (LR. LXII/405.)

Kassai.


Czímeres levelet 1636. febr. 26. nyert. (Máramaros- és Szatmárm. lt.) – Vö. Siebm. 291.; Gorzó 57.
Fri, May 15, 2009 11:14:12 AM


Kassai Dicső Péter 1659. október 3., Pozsony nemesség és címer F 21 Armales D nr. 13
From:
Tibor Breznan  
To:
dbreznan@hotmail.com; breznan breznan Kassai.

Czímeres levelet 1652. febr. 20. K. György kapott. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. I/225.)

Kassai.

Nemességét 1660-ból l. a pécsi kpt. lt.-ban.

Kassay (kassai).

Czímeres levelet 1665. máj. 13. K. János nyert. (Abaujm. lt.)

Kassai (kassai).

István 1698. évi czímerpecsétje a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt.

Kassay (koloszvári).

Kihalt család. (NI. VI/113–4.)

Kassay-családbeliek.

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Beregmegyében Ferencz; Borsodmegyében Ferencz, János özv., István; Szatmármegyében András (vö. Gorzó58.);
Zemplénmegyében Zsigmond, György (Vö. NI. VI/114–5.) fordulnak elő a kétségtelen nemesek között. – Ily nevü család nemességét Nógrádmegyébenis igazolta (vö. Simon 46.) – József (Trencsénm.) nemessége 1807. máj. 8. legf. helyen elismertetett. (LR. LXII/405.)

Kassay, l. Egry (czímerlevél 1652. febr. 20.)
Kassai, l. Gombkötő (alias K.)
Kassay, l. Szabó (alias K.)Kassiár, l. Kasiár.

Kassics (kisfaludi).

Czímeres levelet 1638. jul. 19. K. Ignácz és gyerm. kaptak. (LR. LXVI/678.) – Vö. Siebm. 291., horv. 226.; Kősz. 168.

Kassnik, l. Kasnyik.
Kassó.

Czímeres levelet II. Ferdinándtól 1625. nov. 6. K. Péter nyert. (MNMuz. lt.) Kihirdette 1626. jul. 1. Sárosmegye. – Vö. Áld. 131.

Kassó, l. Kasó alatt is.
Kassos, l. Barbell (alias K.)
Kastál (gyergyóujfalusi).

Nemességét 1669-ből l. Gyfv. LR. Cent. LL. 38.

SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KASSA ADATAI


KASSA CSALÁDBÓL [NAGY IVÁN]

Kassa családból

(lásd 114. lapon) II. István Doboka vármegyei Borsa, Válaszút, Ugrócz, Poklostelke, és Kolos megyei Fejérd helységbeli birtokba iktattatott, miután ellentmondását érszentkirályi Szikszay Zsigmond vissza vonta. Fia Ferencz nejével belépett a borsai és válaszúti tiszta Bánffyféle birtokba. Leánya Borbála Keresztesi Sámuelné meghalt 1710-ben, eltemettetett Drassón, férje pedig Szebenben 1703-ban halt meg. Keresztesy Sámuelnek, ki 1702-ben a borsai só-javadalom részese volt, Cserei Mihály szerint gyermekei nem maradtak.

KÁSSA, L. KÁSÓ. [KEMPELEN]


SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KASZA ADATAI
KASZA V. TAMÁSFALVA.

Kasza v. Tamásfalva.

Wappen: In B. auf gr. Boden ein g. Löwe, mit d. erhobenen Vorderpranke drei Rosen haltend. – Kleinod: Zwischen offenem Fluge, ein sechsstrahliger Stern. – Decken: bg. – rs.
Aus Tamásfalva bei Rimaszombat im Gömörer Ctte stammendes Adelsgeschlecht, im Anfange d. vorigen Jarhundertes auch in d. Ctten von Neograd u. Honth anzutreffen.
Adelszeugniss vom Gömörer Ctt., sub. d. 11. Sptbr. 1750 für Stefan u. Johann Kasza. – Kundgemacht: Neograder Ctt., sub d. 19. Novbr. 1750.
Andern Ursprunges dürfte wohl das siebenbürgische Geschlecht Kasza de Felsö-Torya sein. – Es existirte noch ein drittes Geschlecht gleichen Namens, auch „Kaszai“ geschrieben, welches im Mannsstamme, im XVI. Jh. erlosch.
(N. J. VI. 116–117).


KASZA V. FELSÖ-TORYÁ. [ERDÉLY]

Kasza v. Felsö-Toryá.

Wappen: In B. auf w. Rosse sprengend ein Mann mit r. Rocke. Eisenheim umgürtetem Krummsäbel in d. Rechten einen Speer mit d. Linken die Zügel haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.–rs.
Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy, d. d. 5. Novb. 1643 für Mathias, Johann u. Stefan Kasza.
(Gyfv. L. R. XXIII).


KASZA CSALÁD. (FELSÕ-TORJAI.) [NAGY IVÁN]

Kasza család. (Felső-torjai.)

Közűlök József széki reform. lelkész volt, és Doboka vármegye tisztviselőinek sorát közé 1773-ban Benkő Józseffel.

KASZA CSALÁD. (KIHALT.) [NAGY IVÁN]

Kasza család. (Kihalt.)

Egy másik Kasza, vagy inkább Kaszai (mert latinul de Kasza iratik) volt azon család, melyből Kasza István 1421-ben temesi főispán Lehoczkynál Stemmat. II. p. 211. trencsini főispánul iratik. Ellenben a Geneal. Autent. Mss. tom. I. (honnan a családfa is vétetett) Comes Temesiensis-nek iratik. Budai Fer. Hist. Lexic. I. k. 396. lapon Kasza Benedek fordul elé, (nem István) de szintén temesi főispánul irva.* vala. Birtokait 1553-ban Petróczi (tán Petrovich); 1675-ben Zápolya; majd Kasza Pál, végre Illyesházy birták.
Talán ez azon Kasza család, melyről Bethlen Farkas irja, hogy Halmágyon volt ősi kastélya Wolph. Bethlen Hist. VI. 33.*.
Kasza István 1421.; Szaniszló 1465.; János 1472.; Albert; Péter.; Kata (Radvánszky Györgyné); György 1490. 1519. (Pecheri Anna); Gáspár † 1563. (Tőkés-Ujfalussy Erzse).; Kata (Potornyay Ferencz); Zsófia (1. Koromházy István 2. Potornyay András)
Gáspárban 1563-ban fi-ágon kihalt a család.

KASZA CSALÁD. (TAMÁSFALVI.) [NAGY IVÁN]

Kasza család. (Tamásfalvi.)

Gömör vármegyében Rimaszombat mellett van Tamásfalva helység, arról irja előnevét a család.
A család czimere ez: a paizs kék udvarában zöld téren oroszlán ágaskodik, első lábaival három rózsát tart. A paizsfölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között aranycsillag ragyog. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A család egyik ága a mult század elején Gömör vármegyéből Nógrád megyébe és innen Hont megyébe is elszármazott. Kasza István és János 1750-ki sept. 11-én Gömör vármegyétől nemesi bizonyitványt nyert, és azt azon évi nov. 19-én Nógrád megyében is kihirdetteté.
Jánosnak ágazata, mely Szécsény táján nagyrészben Lóczban telepedék meg, következőleg származott le:
János 1750.; Mátyás; György; Mihály; János; György 1846.; Ferencz Lóczban 1846.; Ignácz lak. Lóczban.; János 1846.; Boldizsár.; Ráfael.; János.; István.
Az e táblázaton állók közűl Ferencz, Ignácz és György, és ezeknek fiaik 1846-ban hirdetteték ki Nógrád megyében nemességüket Megyei jegyzőkönyv 3541. sz. alatt.*.
1845-ben pedig idősb Mihály, István, Lajos és Ferencz nyertek Nógrád megyétől nemesi bizonyitványt.
A följebbi táblázat élén álló Jánossal egykoru István szintén Lóczban lakott, utódai azonban nagyrészben Hontmegyébe szakadtak. Nevezett Istvánnak Szeles Annától fia Mátyás született 1721. dec. 13-án; és élt még 1805-ben is.
Ezen ágazat leszármazása következő:
István, Mátyás sz. 1721.–1805.; Ferencz † 1808. (Szombathelyi l); Ferencz Nógr. v. aladószedő 1836. lak. A.-Szécsénkén (Zathureczky Judit); József Hont v. főbiztos (Ujfalussy Judit); Antal Hont v. főbiró † 1844. febr. 14. (Ujfalussy Ilona); Antonia (Mészáros Pálné); János †; László lak. Magyarádon (Kóczián Teréz) 1859.; Károly 1859. Csányon; Karolina (bibithi Horváth Ferencz); Anna (Birsy); Bertalan (Horváth Rhenata); Apollonia hajadon; Luiza. †; Ágoston honti főbizt. (Stummer Francziska); Fáni (Buócz); Kálmán (Ticsénszky Anna); Stanczi.; Rhenata.; Mária (Biszterszky Károly).; Antal.; Janka.; Ilka.; Anna.; Vilma.
A család egyes ágai más megyékbe is elágaztak. Igy Kasza Pál 1611-ben Bars vármegye előtt tiltakozik a Dalmadyak részéről Csúzy Péter ellen.
Kasza Mária 1663-ban Gyürky György neje volt, midőn Hont-megyei Cseri helységre nézve Baloghy Gáspár beiktatásának ellene mondott Sz.-benedeki convent. Capsa B. Fasc. 2. Nro 14. stb.*.

KASZA CSALÁD. (TORJAI.) [NAGY IVÁN]

Kasza család. (Torjai.)

Székely nemes család, felső, alsótorjai előnévvel.
Torjai Kasza András 1794-ben táblai ügyész.
Felső-torjai Kasza András az 1791–92-ki erdélyi országgyülésen Torda vármegye követe.
Al-torjai Kasza József 1815-ben Torda megyében adórovó biztos. Dániel ugyanott szegények ügyvéde 1830. táján.

KASZA (ALIAS KASZÁS). [KEMPELEN]

Kasza (alias Kaszás).
 Komárommegyében élt család. (Alapi 87.)


KASZA (BOROSJENÕI). [KEMPELEN]

Kasza (borosjenői).
 Czímeres levelet 1650. márcz. 9. K. Tamás és András kaptak. (Gyfv. LR. XXV/284.) – Vö. Márki II/194.


KASZA (FELSÕTORJAI). [KEMPELEN]

Kasza (felsőtorjai).
 Nemeslevelet 1643. nov. 5. K. János, Mátyás és István nyertek. (Gyfv. LR. XXIII/1.) – András 1783. évi czímerpecsétje a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt. András (Tornam.) 1786. jun. 19. legf. helyen igazolja nemességét. (LR.LIII/486.) – Vö. NI. VI/118.; Pálmay: Háromszék 245.; Siebm. erd. 175.


KASZA (NAGYHALMÁGYI). [KEMPELEN]

Kasza (nagyhalmágyi).
 Sándor 1666. és 1667. évi czímerpecsétje a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt.Lap 1 2  Következő

SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KASZA ADATAI
KASZA (TAMÁSFALVI). [KEMPELEN]

Kasza (tamásfalvi).
 Gömörmegyei család. Nemessége Nógrád- és Hevesmegyében is kihirdettetett. Czímerpecsét Heves-, Nógrád- és Pestmegye levéltárában. – Vö. Forgon II/17. (gen.); Orosz 139.; Simon 46.; Kősz.169.


KASZA. [KEMPELEN]

Kasza.
 Czímeres nemeslevelet 1626. decz. 4. K. Jakab nyert. (Sopronm. lt.)


KASZA. [KEMPELEN]

Kasza.
 Czímeres levelet 1668. márcz. 14. K. István kapott. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. I/236.)


KASZA. [KEMP.-PÓT]

Kasza.
 Címereslevele kelt 1667. jul. 6. (MNMuz. lt.)
KASZA [PETRI-SZ]

Kasza
Gáspár, keresztúri nemes 1559-ben tanúként szerepel aBodon és Csiglen nevű erdők hovatartozásának megállapítása végett tartotttanúvallatásnál.*Nagyv. Múz. Blt.*
KASZA (TAMÁSFALVI) [OROSZ-H]

Kasza (tamásfalvi)
. Gömörmegyei család, melynek egy ága Nógrádbangyökeresedett meg. István fia Mátyás fia Lászlo fiai Imre, András és Jánoslóczi származású csépai lakosok Nógrádmegye bizonyitványa alapján igazoltattak1816. évben. (1816. év 441. sz. 682. jkl. 1821. év pp. 33. sz.)


Lap 1 2 

Kássa, l. Kásó.
ieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kaszszay adatai


SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KASZSZAY ADATAI


KASZSZAY.

Kaszszay.
Wappen: In B. auf gekröntem gr. Hügel mit d. Ellbogen gestützt ein r. bekleideter Linkarm, in d. Faust eine gr. bestengelte, gr. beblätterte w. Tulpe? haltend, auf deren Stengel ein v. einem sechsstrahligen g. Sterne überhöhter, linksgekehrter Pelikan, mit d. Schnabel seine Brust ritzend u. mit d. heraustropfenden Blute drei Junge atzend. – Kleinod: Die Schildfigur, ohne Hügel. – Decken: bg. – rs.
Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold II. d. d. 16. März 1661 (kundgemacht: 14. July 1661) für Johann Kaszszay als Haupterwerber u. für seine Geschwister Georg. Anna u. Barbara als Nebenerwerber.
(Orig. Cap. A. Lelesz).

KASZSZAY. [KEMPELEN]

Kaszszay.
 Czímeres levele kelt 1661. mácz. 16. (Leleszi conv. lt.) – Vö. T. XIII/140.; Siebm. 292.

Wappen: In B. auf gekröntem gr. Hügel mit d. Ellbogen gestützt ein r. bekleideter Linkarm, in d. Faust eine gr. bestengelte, gr. beblätterte w. Tulpe? haltend, auf deren Stengel ein v. einem sechsstrahligen g. Sterne überhöhter, linksgekehrter Pelikan, mit d. Schnabel seine Brust ritzend u. mit d. heraustropfenden Blute drei Junge atzend. – Kleinod: Die Schildfigur, ohne Hügel. – Decken: bg. – rs.
Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold II. d. d. 16. März 1661 (kundgemacht: 14. July 1661) für Johann Kaszszay als Haupterwerber u. für seine Geschwister Georg. Anna u. Barbara als Nebenerwerber.
(Orig. Cap. A. Lelesz).

Kaszszay. [Kempelen]

Kaszszay.

Czímeres levele kelt 1661. mácz. 16. (Leleszi conv. lt.) – Vö. T. XIII/140.; Siebm. 292.


Sieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kaszszay-csaladbeliek adatai


Kaszszay-családbeliek. [Kempelen]

Kaszszay-családbeliek.

Ily nevü család élt Pestmegyében (Nagykőrös) is. (Vö. Benkó 189.) – Czímerpecsét Hevesmegye levéltárában.

Sieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kaszay adatai


Kaszay (nagycsepcsényi). [Kempelen]

Kaszay (nagycsepcsényi).

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Turóczmegyében 2 János, Imre fordul elő a kétségtelen nemesek között. – Vö. Simon 46.; Kősz. 169.


BIRÓ Márton, padányi
Enchiridion Martini Bironii Padáni episcopi Weszprimiensis De fide, haeresiarchis ac eorum affectis, in genere de apostatis, deque constitutionibus, atque decretis imperatorum et regum, contra dissipatores catholicae ecclesiae editis. Diotrephi seu acatholicis in Hungaria commorantibus, ad ... Mariam Theresiam in negotio religionis, anno millesimo septinguesimo quadragesimo nono, sub communi Augustanae et Helveticae confessioni addictorum nomine recurrentibus, responsionis loco, Christiana charitate exhibitum.
Jaurini 1750, typis Gregorii Joannis Streibig. [10], 208, [16] p. 22 cm. 4(
P.: I.291, VII.422
M.VI.29/1 - ms: "Nicolai Kaszay cujus sortes in manu Domini" 
- exl. Georgii Klimo 1754
Sz.P. V.18/3 

 BACHICH (BECHICH) ADATAI

Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a Gyorgy I. 1456. Bechich Tamás jeho synovia Miklós ( Mikuláš ) I. 1456, Adalbert 1472, Jakab ( Jakobeus, Jakub ), János ( Ján ),Sandrin kitol a Sandor ecsaládnév. Sandrin jeho syn Márton 1517 Sandor de Szlavnicza jeho manželka Chlevenszky Ilona a ich deti János II. ( Ján, Joanes ) Sandor de Szlavnicza 1552, Miklós II. ( Mikuláš ) Sandor de Szlavnicza, Borbála Sandor de nicza 1540,

&:

Bachich család.
Második alapitója B. Gábor, ki 1699. 25-én I. Leopold királytól ujjitó nemes levelet kapott ily czímerrel: a paizs vörös udvarát jobbról balra rézsútos arany szelemen (melyen három fekete félhold látszik), két felé osztja, mindkét oldalról három fehér szárny szemlélhető. A paizs fölötti sisak koronájából ezüst örvös vörös eb nyúlik föl, nyakán nyillal átütve. Foszladék mindkét oldalról ezüst vörös. E családból Gábor unokája Bachich Anna Pászthory Sándorné volt.[N.I.]
197Bachich. Czímeres nemeslevelet 1699. aug. 25. B. Gábor I. Lipóttól nyert. – Czímer: jobbharánt pólyával vágott vörös paizs mindkét mezejében három-három ezüst szárny; az arany pólyában három fekete félhold;  sisakdisz: ezüst örvös növekvő vörös eb nyakán nyillal átlőve; takarók: vörös-ezüst. (NI . pk. 39.) – Vö. Siebm. 23., horv. 8. [Kemp.]

CÍMER:

CímerCímer
Wappen: In R. ein mit drei # Halbmonden belegter g. Schrägbalken, oben wie unten beseitet v. je drei übereinander gelegten s. Flügeln. – Kleinod: R. Bracke mit s. Halsbande, wachsend, den Hals v. vorne nach rückvärts v. einem geflitschten s. Pfeile durchbohrt. – Decken: rs.
Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. 25. August 1699 für Gabriel Bachich.
(Nach d. Orig. – Siehe auch N. J. Suppl. 39):
Wappen: In Roth mit drei # Halbmonden belegter rechter silb. Schrägbalken. Rechts und links je drei s. Adlerflügel.
Kleinod: Wachs. r. Hund mit s. Halsband.
Decken: r. s.
Handschriftl. Wappenbuch des Korjeniæ-Neoriæ vom Jahre 1595 in der kön. Universitäts-Bibliothek in Agram. S. 125.
König Leopold I. hat am 25. August 1699 dieses selbe Wappen, mit geringen Abweichungen, einem Gabriel Bachich verliehen.
(Siebmacher, Ungar. Ad. S. 23 T. 18).

Megjegyzések

Még nincs megjegyzést.


KASSAY FAMILY GENEALOGY

Kassai Bechich N. synovia Bechich Tamás 1456 a Gyorgy I. 1456. Bechich Tamás jeho synovia Miklós ( Mikuláš ) I. 1456, Adalbert 1472, Jakab ( Jakobeus, Jakub ), János ( Ján ),Sandrin kitol a Sandor ecsaládnév. Sandrin jeho syn Márton 1517 Sandor de Szlavnicza jeho manželka Chlevenszky Ilona a ich deti János II. ( Ján, Joanes ) Sandor de Szlavnicza 1552, Miklós II. ( Mikuláš ) Sandor de Szlavnicza, Borbála Sandor de nicza 1540,
Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza I. 1556 (trenčiansky dedičný vicežupan, vicecomes, trencsini alispán) Margit Sandor de 1564. János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552 jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata ( Katarína ). 2.manželka Apponyi Kata (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848) ich deti boli István I. (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza1570 a László I. ( Ladislav, Ladislaus) Sandor de Szlavnicza. I.István ( Stephanus, Stefan ) Sandor de Szlavnicza 1570 jeho manželka Rakolubszky Kata ich deti Margit Sandor de jej 1.manžel Rajcsányi Gyorgy ( Juraj ), 2.manžel Gyepes Farkas.Erzse Sandor de jej manžel Boldisz Rajcsányi, Zsófia Sandor de jej manžel bol Rajcsányi Pál ( Paolus, Pavel ), Anna Sandor de jej manžel bol Simonyi Mózses ( Mojžiš ). II. Miklós Sándor de Szlavnicza manželka Sóky Anna ich detiMenyhért I. aMiklós III. (Mikuláš). Miklós Sandor de Szlavnicza III., jeho manželka Chomory Sára ich deti boli Adalbert Sandor de III., László III., Gaspár (Gasparus) I., János (Ján) Sandor de Szlavnicza II. 1552, jeho 1.manželka Koloni Sólyom Kata. 2.manželka Apponyi Kata ich deti István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza I. 1570 a László Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka Tokos-Ujfalussy Erzse ich deti boliJános Sandor de Szlavnicza III. alnádor 1616, jeho manželkaAranyady Dora, Adalbert Sandor de Szlavnicza II.,Ggyorgy Sandor de Szlavnicza II., ( manželka Motecsiczky Anna ), Pál ( Paolus ) Sandor de, Kata, ( Zsuzsi ),
Ladislaus (Lázsló, Ladislav) Sandor de Szlavnicza II. (nitriansky dedičný vicežupan, nyitrai alispán, vicecomes) jeho manželka bola nebojszai Balogh Erzse, ich deti Anna Sandor de (horóczi Madocsányi Imre), Mihály Sandor de (Kerekes Eva), Adam Sandor de (Majthényi Bora). BoraSandor de manžel Torok de Pat Ferenc I. † pred rokom 1602.
Gaspár (Gasparus) Sandor de Szlavnicza 1556 trencséni alispán(trenčiansky dedičný vicežupan) jeho manželky 1. Schvela Margit 2. Barackay Kata syn I. Pál (Paolus) Sandor de Szlavnicza.
Imre Sandor de Szlavnicza I. trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan 1637, (nádasdi Darabos Krisztina), II. István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza †, Erzse Sandor de jej manžel (b.Pongrácz János), Zsuzsi Sandor de (ákoshazi Sarkány Miklos), Ferencz Sandor de Szlavnicza I. (báró Rottal Kata),Imre Sandor de Szlavnicza I. ( trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan, vicecomes) 1637, ( nádasdi Darabos Krisztina ), Ich deti István ( Stephanus ) Sandor de Szlavnicza III., jeho manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona (František, Ferencz Forgách nitriansky biskup 1602-1607, uhorský palatín 1606 - 1608, ostrihomský arcibiskup 1607-1615). 3. Révay Erzse (Uhorský palatín František (Ferencz) Révay 1543 - 1550), Kata Sandor de jej manžel bol Apponyi Péter, Petrus (Dvorský kancelár Apponyi Juraj 1847-1848).István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza III., manželky 1. Mariassy Eva 2. Forgách Ilona 3. Révay Erzse, Kata Sandor de jej manžel bol ( Divék Ujfalussy Sándor ), Magdolna Sandor de (b.Majthényi Matyás), Zsófia Sandor de jej manžel (Karner Imre) Imre (Imrich) Sandor de Szlavnicza II. a jeho manželka Okolicsányi Magdolna, Ich deti boli
Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. (trencséni alispán, dedičný trenčiansky vicežupan) 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna, Ferencz (František) Sandor de Szlavnicza II. (*1695 † 15.11.1760 Ostratice) jeho manželky boli
Barón Balassa 1.Balassa Anna (*1698 †18.9.1731) 2.Gáfor Magdolna. Pál (Paolus, Pavel) Sandor de Szlavnicza III. 1714 jeho manželky 1. Radvanszky N. 2. Dobay Anna ich deti László Sandor de Szlavnicza jeho manželka Plathy Klára ich deti Imre †, László †, Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sirmiensis Anna ich syn Pál Sandor de Szlavnicza ( Paolus ), Pál (Paolus) syn (Laszla Sandor de Szlavnicza a Plathy Kláry) manželka Sréter Zsuzsi, Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Sréter Erzse †, István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza syn Lászla a Plathy Kláry manž. Beniczky Terezia, Lajos Sandor de Szlavnicza syn Laszla a Plathy Klary 1768, Bora Sandor de dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manžel Otlík Ján (Jeho praotec Georgius Ottlýk *1656 †1730 sa v roku 1683 pridal k Imrichovi Thokoly neskôr generál u Františka Rákoczy II.), Zsuzsa dcéra Lászla a Kláry Plathy, jej manželIlgó Sándor, Anna Mária dcéra Lászla a Kláry Plathy. Pál (Paolus) syn Kláry Plathy a Lászla manž. Sréter Zsuzsi ich deti Karoly ( Carolus ) - leányok, Pál ( Paolus ) Morvában, Lajos †. Syn Pála ( Pavel, Paolus ) III., István ( Stephanus, Štefan ) jeho manželka Beniczky Terezia ich deti Tamás ( Tomáš ), László †, Mihály. Tamásjeho deti István ( Stephanus, Štefan ), Zsigmond, László, Kálmán. István ( Stephanus ) manželka Sándor Adél jej deti Esztér, Béla. Zsigmond Sandor de Szlavnicza manželka Beniczky Mária Gejza. II. Ferecz Sandor de Szlavnicza manželky 1. Balassa Anna 2. Gáfor Magdolna. Ágnes Sandor de ( Petrikovics ), Juliana Sandor de , Imre Sandor de Szlavnicza manželka Dávid Zsuzsi, Magdolna ( Justné ), 2 - tól Péter ( Petrus ) Sandor de Szlavnicza †, János Sandor de Szlavnicza, Ferenz Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza, manželka Príleszky Anna, Janka Sandor de, jej manžel Vály László ( Ladislaus, Ladislav ), Jozefa Sandor de. János jeho synovia Jozsef ( Josephus ) a János, Gyorgy syn Joszefa,jeho manželka Ravasz Anna, János jeho synovia János, jeho manželka Bubla N., Mihály Sandor de Szlavnicza, jeho manželka ( Huszár N. ) a Sándor de Szlavnicza †. János Sandor de Szlavnicza,jeho manželka Bubla N., ich deti János, Mihály, István (Stephanus), Ferencz, József ( Josephus ), Mária Sandor de. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 jeho synovia Imre, Lajos Sandor de Szlavniczamanželka ( Ambrózy N. ) ich synovia Karóly ( Carolus ) Sandor de Szlavnicza 1848 sz.birómanželka Ambrózy Zsofi, Lajos Sandor de 1861 arvák godn.manželka Mednyánszky Bora ich synovia István ( Stephanus, Štefan ), Gejza, Arpád.
Mednyánszky ( Predseda uhorskej kráľovskej komory 1842 - 1844 Aloisius Mednyánszky ). Maliar barón Ladislaus Mednyánszky *23.04.1852 Beckov †17.04.1919 Wien.

Ferencz, (František) Sandor de Szlavnicza I., jeho manželka báró ( baroness ) Rottal Kata ich deti János Sandor de Szlavnicza 1666, jeho manželka Berényi Anna, Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza III., séllyei várkapit. ( iklódiSzluha Kata ), Mária Sandor de, jej manžel Nyári Imre. János Sandor de Szlavnicza 1666 manželka Berényi Anna ich dcéraAnna Sandor de, jej manželia 1. Széchényi Márton ( Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi 1685 - 1695 ), 2. Ruttkay István ( Stephanus ), 3. Hunyady László ( kráľovský person. 1723 Ladislav Hunyady ). Gaspár ( Gasparus ) Sandor de Szlavnicza III. ( iklódi Szluha Kata ) ich synovia Gyorgy, Gaspár ( Gasparus ) IV Kurucz táborn. 1693, 1694, 1706 manželka baroness, baró Tokoly Erzse ich syn László Sandor de Szlavnicza 1741 baró †,
Adalbert Sandor de Szlavnicza 1728 nitriansky vicežupan, vicecomes, nyitrai alispán. m. kir. helyt. tan jeho manželka Koszeghy Júlia, ich deti Ferencz Sandor de Szlavnicza ( jeho manželky 1. Bossányi Kriska 2. Motecsiczky Bora ), Kata Sandor de, jej manžel Bossányi Gábor, Anna Sandor de, jej manžel Motesiczky István ( Stephanus ),
Pál Sandor de Szlavnicza ( Paolus, Pavel ) IV. kis krestenei jehomanželka Hunyady Judit. Ferencz Sandor de Szlavnicza, jeho manželky 1. Bossányi Kriska ( plukovník JUDr. Vojtech Bossányi, otcov príbuzný a priateľ narodený Bošany, bol v mesiaci August roku 1944 prednosta 2.oddelenia hlavného štábu východoslovenskej armády v Prešove, v rokoch päťdesiatych bol väznený, neskôr na podradnom mieste vedúceho predajne tlačovín v Bratislave. K žiaľu dnes už oboch nebohých rodičov, obidve ich deti v emigrácii v Canade ). 2. Motecsiczky Bora ich deti Karóly (Carolus) Sandor de, Rozália B. Sandor de ( manžel Szent-Iványi Ferenz ), István ( Stephanus ) az iró 1801 Karóly (Carolus) Sandor de Szlavnicza (Juliana Mária Rudnyánsky de Dezser) 1. dcéry Júlia Sandor de Szlavnicza *28.04.1759 Pešť †1832 Varano, jej manžel gróf Forgách József (Josephus), Anna Sandor de, ( b.Konig Ferencz. ), Pál (Paolus) V. kis krestenei ( Hunyady Judit ) - kráľovská krv, jej vetva rodu Sandor de Szlavnicza ju zdedila po nej, detiIstván ( Stephanus ), V.Pál (Paolus) kir.tan. ( 1.Balogh Bora 2.Csery Jozéfa.), Gyorgy huszár kapit., Jozef, Judit. V. Pál ( Paolus ) Sandor de kir.tan. manželky 1. Balogh Bora 2. CseryJozéfa deti 1 - tol János Sandor de, Anna Mária Draveczky b., Ignácz ( Ignacius ) Sandor de, Krisztina Szent-Miklóssy, Zozefa A.M. 2 - tól Antal Sandor de katona manž. Vietorisz Anna,sestra Ersze Sandor de, jej manž.Kvassay Mihály, Miklós, Mihály Sandor de, ( 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna). 2 - tól Antal Sandor de, jeho manž.( Vietorisz Anna ) deti Mária †, Janka ( Ghyczy Rafael ). Miklós deti Miklós ( Karkovanyi Karolina ), Mária †, Alojzia Sandor de Buócz Elek, Anna Sandor de manž. Hegedus Zsigm., Janka Sandor demanž.Harsányi Pál (Paolus). Miklós Sandor de manž. Karkovanyi Karolina syn Vincze Sandor de Nyitrai sz.birómanž. Boróczy Mária deti Miklos, Gizela, Jeno, Ilka. Mihály Sandor de manž. 1. Lukácsy Magd. 2. Kubicza Anna deti János†, Vincze †, József ( Josephus ) Sandor de Nyitrai vm.sz.biró1860, Ferencz Sandor de manž. Jordánszky Etelka †, Józefa Sandor de ( Victorisz László ), Maria, Erzsébet Sandor de ( Scherz Ján ), Janka Sandor de ( Tóth János ), Francziska Sandor de jej manžel Kary Mihály.
Lázsló Sandor de Szlavnicza II., Nyitrai alispán dedičný nitriansky vicežupan (nebojszai Balogh Erzse.) ich deti Anna(horóczi Madocsányi Imre ), Mihály Sandor de Szlavnicza *1675 jeho manž. Kerekes Eva, Ádám ( Adam ) Sandor de Szlavnicza jeho manželka Majthényi Bora.Mihály Sandor de Szlavnicza jeho manželka Kerekes Eva ich deti László ( Ladislav ) Sandor de Szlavnicza a manž. Hávor Juliana, Menyhért ( Melchior ) báró Sandor de Szlavnicza lett *1700 (1.Gubasóczy Anna 2 .b. Mednyánszky Bora ). Ádám Sandor de Szlavnicza manželka Majthényi Bora. deti Ádám Sandor de Szlavnicza, Miklós Sandor de Szlavnicza, jeho manželka Belleváry Kriska. Miklós Sandor de Szlavnicza manž.Belleváry Kriska deti Zsigmond, N. ( Márton Laszló ). Menyhért báró lett 1.Gubasóczy Anna ( Dvorský kancelár Ján Gubasćzy 1679 - 1686 nitriansky biskup ). 2.b. Mednyánszky Bora ) deti 1 - tol Mihály 1743. 1. Bossányi Julia. 2. Bajthay Terezia ), 2 - tol Rozália Sandor de,jej manžel Motesiczky Imre ), Bora Sandor de Szlavnicza, jej manžel Dávid Zsigmond 1 - tol Mihály ( Michel ) Sandor de Szlavnicza 1743, jeho manželka 1. Bossányi Júlia. 2. Bajthay Terezia deti József ( Josephus ) Sandor de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza *1745 †1802 cs.k. kam. septemvir1788 gróf Viczay Eszter, János ( Ján ), Bora, Julia, Teréz. Antal cs.k.kam. deti Vincze gróf ( gr.Szapáry M.Anna ),Eszter Sandor de Szlavnicza 1767, jej manžel bol grof Révay Péter (Petrus, Peter). Uhorský palatín František, (Ferencz) Révay 1543-1550, Vincze gróf Sandor de Szlavnicza married 1788 Graz, manželka grófka Mária Anna Szapáry de Muraszombath Szechysziget et Szapar born 1769 manželka grófka Szapáry M. Annadeti Vilma Sandor de sz. 1801 sept. 5 csill. k. és. p. h. ( grof Festetics József Albert ( Albertus ), Mathilde Mária grófka Sandor de *31.03.1798 in Wien †11.11.1843 sobáš 18.01.1817 Wien, jej manžel Gábor gróf Keglevich de Buzin.
Móricz ( Móric ) Sandor de Szlavnicza sz.1805 maj. 23. cs.k.kam. jeho manželka bola (kňažná, Furstin, princess, herczeg) Metternich Leontine. Gróf Móricz Sandor de Szlavnicza a jeho manželka kňažná Metternich Leontinemali dcéru, kňažnú
Metternich Sandor Kynžvart Paulíne Metternich - Sandor ( sz.1836 február 26.) jej manžel bol (knieža, Furst, prince, herczeg )Metternich Richard (Richardus, Richárd ) ( 1856-tól. ). Mali spolu tri dcéry.
The village (Banát, today Srbija) Aleksandovac, Janosik was founded in 1812 by Hungarian Count Fülöp Sándor deSzlavnicza and was named after him as Újsándorfalva.


Kassay Family Genealogy


Kassai Bechich N. sons Bechich 1456 and Gyorgy Tamas I. The 1456th Bechich his sons Tamás Miklós (Nicholas) I. 1456, Adalbert 1472, Jakab (Jakobeus, James), Janos (John), and Sandor Sandrin kitol ecsaládnév. (origin of family name :  Sandrin his son Márton 1517 Sandor de Szlavnicza Chlevenszky his wife Ilona and their children János II. (John Joanes) Sandor de Szlavnicza 1552, Miklós II. (Nicholas) de Szlavnicza Sandor, Sandor de Borbála nicza 1540,
Gaspar (Gasparus) Sandor de Szlavnicza I. 1556 (Iowa inheritance vicežupan, vicecomes, trencsini alispán) Margit Sandor de 1564th János (John) de Sandor Szlavnicza II. 1552 1.manželka his column Sólyom Kata (Catherine). 2.manželka Apponyi Kata (George Apponyi court office from 1847 to 1848) their children were István I. (Stephanus, Stefan) Szlavnicza1570 de Sandor and Laszlo I. (Ladislav, Ladislaus) Sandor de Szlavnicza. I.István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza 1570 his wife Kata Rakolubszky their children Margit Sandor de 1.manžel its Rajcsányi Gyorgy (George), 2.manžel Gyepes Farkas.Erzse Sandor de Boldisz Rajcsányi her husband, Sandor de Zsófia her husband was Rajcsányi Pal (Paolus, Paul), Anna Sandor de her husband was Simonyi Mózses (Moses). II. Miklós Sándor de Szlavnicza wife Anna shocks them detiMenyhért I. aMiklós III. (Nicholas). Miklos Sandor de Szlavnicza III., His wife Sarah Chomory their children were Adalbert III de Sandor., László III., Gaspar (Gasparus) I, Janos (John) de Sandor Szlavnicza II. 1552, his column 1.manželka Sólyom Kata. 2.manželka Apponyi Kata their children István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza I. 1570 and de Laszlo Sandor Szlavnicza I., his wife Tokos-Ujfalussy Erzsi their children boliJános Sandor de Szlavnicza III. alnádor 1616, his manželkaAranyady Dora, Adalbert de Sandor Szlavnicza II., Ggyorgy Sandor de Szlavnicza II. (Motecsiczky wife Anna), PAL (Paolus) Sandor de, Kata (Zsuzsi)
Ladislaus (Lázsló, Ladislav) Sandor de Szlavnicza II. (Nitra hereditary vicežupan, nyitrai alispán, vicecomes) his wife was nebojszai Erzsi Balogh, their children Anna Sandor de (horóczi Madocsányi Imre), Mihály de Sandor (Eva Kerekes), Adam de Sandor (Majthényi Bora). BoraSandor de de Pat's husband Ferenc Torok I. † before the 1602nd
Gaspar (Gasparus) Sandor de Szlavnicza 1556 Trencsén alispán (Iowa inheritance vicežupan) his first wife Schvela Margit second Barackay Kata son I. Pal (Paolus) Sandor de Szlavnicza.
Sandor Imre de Szlavnicza I. Trencsén alispán, hereditary Iowa vicežupan 1637, (Nádasdi Darabos Krisztina), II. István (Stephanus) de Szlavnicza † Sandor, Sandor de Erzsi her husband (b.Pongrácz János), Zsuzsa Sandor de (ákoshazi kites Miklos), Sandor Ferencz de Szlavnicza I. (Baro Rottal Kata), Sandor Imre de Szlavnicza I. (Trencsén alispán, hereditary vicežupan Iowa, vicecomes) 1637 (Nádasdi Darabos Krisztina), their children István (Stephanus) Sandor de Szlavnicza III., His first wife Eva Mariássy second Forgách Ilona (Francis, Bishop of Nitra Ferencz Forgách 1602-1607, Ugrian Palatine from 1606 to 1608, Archbishop of Esztergom, 1607-1615). Third Révay Erzsi (Ugrian Palatine Franz (Ferencz) Révay 1543 to 1550), Kata Sandor de Apponyi was her husband Peter, Petrus (George Apponyi court office from 1847 to 1848). István (Stephanus, Stefan) Sandor de Szlavnicza III., First wife Eva Mariássy second Forgách Ilona third Révay Erzsi, Kata de Sandor her husband was (girls Ujfalussy Sándor), Sandor de Magdolna (b.Majthényi mint), Sandor de Zsófia her husband (Karner Imre) Imre (Miriam) Sandor de Szlavnicza II. and his wife Okolicsányi Magdolna, their children were
Pal (Paolus, Paul) Sandor de Szlavnicza III. (Trencsén alispán, hereditary vicežupan Iowa) 1714 his first wife Radvanszky N. Second Time Anna, Ferencz (Franz) Sandor de Szlavnicza II. (* 1695 † 15.11.1760 Ostratice) his wife were
 1.Balassa Anna (* 1698 † 09.18.1731) 2.Gáfor Magdolna. Pal (Paolus, Paul) Sandor de Szlavnicza III. 1714 his first wife Radvanszky N. Second Time their children Anna Sandor Laszlo de Szlavnicza his wife Clara Plath their children Imre †, † László, Mihaly Sandor de Szlavnicza Sirmiensis his wife Anna and their son Pal Sandor de Szlavnicza (Paolus), PAL (Paolus) son (Laszlo Sandor de Szlavnicza and Plath Clare) Sréter Zsuzsi wife, Charles (Carolus) Sandor de Szlavnicza his wife Sréter Erzsi †, István (Stephanus) Szlavnicza son Sandor de László and Klara Plath's husband. Beniczky Theresa, Lajos Szlavnicza son Sandor de Laszlo and Klara Plath 1768, daughter Bora Sandor de László and Klara Plath, her husband John Otlík (The patriarch Georgius Ottlýk * 1656 † 1730 in 1683, joined Imre Thokoly later by General Francis II Rákoczy .), daughter Zsuzsa László and Klara Plath, her manželIlgó Sandor, Anna Maria daughter of Laszlo and Klara Plath. Pal (Paolus), son of Clara and László Plath's husband. Sréter Zsuzsi their children Karoly (Carolus) - leányok, Pál (Paolus) Morvában, Lajos †. Son of Pal (Paul Paolus) III., István (Stephanus, Stephen), his wife Theresa Beniczky their children Tamás (Thomas), László †, Mihaly. Tamásjeho children István (Stephanus, Stephen), Zsigmond, László Kálmán. István (Stephanus), wife of Sandor Eszter Adél her children, Bela. Zsigmond Sandor de Szlavnicza wife Mary Beniczky Gejza. II. Ferecz Sandor de Szlavnicza first wife Anna Balassa second Camphor Magdolna. Agnes de Sandor (Petrikovics), Julian de Sandor, Sandor Imre de Szlavnicza wife David Zsuzsi, Magdolna (Just), 2 - TOL Peter (Petrus) Sandor de Szlavnicza †, Janos Sandor de Szlavnicza, Sandor Ferenz de Szlavnicza, Antal Sandor de Szlavnicza , Príleszky wife Anna, Jane Sandor de, her husband Valy László (Ladislaus Ladislav), de Joseph Sandor. Janos Jozsef his sons (Josephus) and János, son of Gyorgy Joszef, his wife Anna Ravasz, Janos Janos his sons, his wife Bubla N., Mihaly Sandor de Szlavnicza, his wife (Huszar N.) and Sándor de Szlavnicza †. Janos Sandor de Szlavnicza, N. Bubla his wife, their children János Mihály, István (Stephanus), Ferencz, József (Josephus), Maria de Sandor. Lajos Sandor de Szlavnicza 1768 his sons, Imre, Sandor de Szlavniczamanželka Lajos (Ambrózy N.) their sons Karoly (Carolus) Sandor de Szlavnicza 1848 sz.birómanželka Ambrózy Zsofia, Lajos Sandor de 1861 Arvak godn.manželka Mednyánszky Bora their sons István (Stephanus, Stephen), Geza, Arpad.
 (President uhorskej royal chambers from 1842 to 1844 Aloisius Mednyánszky). Painter Baron Ladislaus Mednyánszky Beck * † 23.04.1852 17.04.1919 Wien.


Ferencz (Franz) Sandor de Szlavnicza I., his wife Barone (Baroness) Rottal Kata their children Janos Sandor de Szlavnicza 1666, his wife Anna Berényi, Gaspar (Gasparus) Sandor de Szlavnicza III., Séllyei várkapit. (IklódiSzluha Kata), Sandor de Maria, her husband Nyári Imre. Janos Sandor de Szlavnicza 1666 Berényi wife Anna Sandor de dcéraAnna them, the first couple Széchényi Márton (George, Archbishop of Esztergom Széchényi 1685 to 1695), 2 Ruttkay István (Stephanus), 3 László Hunyady (royal person. Ladislav Hunyady 1723). Gaspar (Gasparus) Sandor de Szlavnicza III. (Iklódi Szluha Kata) Gyorgy their sons, Gaspar (Gasparus) IV Kurucz Taborn. 1693, 1694, 1706 wife Baroness, Baron Tokol Erzsi their son Laszlo Sandor de Baró Szlavnicza 1741 †,
Adalbert de Sandor Szlavnicza vicežupan 1728 Nitra, vicecomes, nyitrai alispán. m. kir. helyi. tan Koszeghy his wife Julie, their children Sandor Ferencz de Szlavnicza (his first wife Bossányi Kriska second Motecsiczky Bora), Kata Sandor de, her husband Bossányi Gabor, Anna Sandor de, her husband Motesiczky István (Stephanus)


Pal Sandor de Szlavnicza (Paolus, Paul) IV. kis krestenei jehomanželka Hunyady Judith. Sandor Ferencz de Szlavnicza, his first wife Bossányi Kriska (Col. Dr.. Vojtech Bossányi, fathers, relatives and friends Bošany born, was in August 1944 2.oddelenia head of the eastern military headquarters in Presov, between the fifties he was imprisoned and later at menial jobs leading stationery shop in Bratislava. K grief both now deceased parents, their two children in exile in Canada). Second Bora Motecsiczky their children Karoly (Carolus) Sandor de, Rozália B. Sandor de (husband Szent-Iványi Ferenz), Istvan (Stephanus) and iro 1801 Karoly (Carolus) Sandor de Szlavnicza (Juliana Maria de Rudnyánsky Dezser) 1 daughter, Julie Sandor de Szlavnicza * 28.04.1759 † 1832 Pest Varano, her husband, Count József Forgách (Josephus), Anna Sandor de (b.Konig Ferencz.), PAL (Paolus) V. kis krestenei (Hunyady Judit) - royal blood, her branch of the Sandor de Szlavnicza inherited it after her, detiIstván (Stephanus), V.Pál (Paolus) kir.tan. (1.Balogh Bora 2.Csery Joseph.), Gyorgy Huszár bands., Joseph, Judith. V. Pal (Paolus) Sandor de kir.tan. first wife Balogh Bora second CseryJozéfa children 1 - tol de Janos Sandor, Anna Maria b Draveczky., Ignácz (Ignatius) Sandor de, Krisztina Szent-Miklóssy, Zozefa AM 2 - TOL Antal de Sandor Katona's husband. Vietorisz Anna Sandor de Ersze sister, her manž.Kvassay Mihaly, Miklos, Sandor Mihály de, (1 Lukács Magd. 2 Kubicz Anna). 2 - TOL Antal de Sandor, his spouse. (Vietorisz Anna) Maria † children, Jane (Ghyczy Rafael). Miklós Miklós children (Karkovanyi Carolina), Maria †, Alojz Sandor de Buócz Elek, Anna Sandor de husband. Hegedus Zsigm., Janka demanž.Harsányi Sandor Pal (Paolus). Miklos Sandor de husband. Karkovanyi Karolina son Vincze Sandor de Nyitrai sz.birómanž. Boróczy Mary Miklos children, Giselle, Jeno, Ilka. Mihály de Sandor husband. First Lukács Magd. Second Anna Kubicz children János †, † Vincze, József (Josephus) de Nyitrai vm.sz.biró1860 Sandor, Sandor Ferencz de husband. Jordánszky Etelka †, Joseph de Sandor (Victorisz Laszlo), Maria de Erzsebet Sandor (John Scherz), Jane de Sandor (János Tóth) Francziska Sandor de Mihály Kara, her husband.
Lázsló Sandor de Szlavnicza II., Nyitrai alispán hereditary vicežupan Nitra (nebojszai Balogh Erzsi). Their children Anna (horóczi Madocsányi Imre), Mihaly Sandor de Szlavnicza * 1675's husband. Eva Kerekes, Adam (Adam) Sandor de Szlavnicza his wife Majthényi Bora.Mihály Sandor de Szlavnicza his wife Eva Kerekes their children Laszlo (Ladislav) Sandor de Szlavnicza and husband. Hávor Juliana, MENYHÉRT (Melchior) Baró de Sandor Szlavnicza lett * 1700 (Anna 1.Gubasóczy the second b. Mednyánszky Bora). Ádám Sandor de Szlavnicza wife Majthényi Bora. children Ádám Sandor de Szlavnicza, Miklos Sandor de Szlavnicza, his wife Belleváry Kriska. Miklos Sandor de Szlavnicza manž.Belleváry Kriska children Zsigmond, N. (Márton Laszlo). MENYHÉRT baro lett 1.Gubasóczy Anna (John Gubasćzy court office from 1679 to 1686 the Bishop of Nitra). 2.b. Mednyánszky Bora), children 1 - tol Mihály 1743rd First Bossányi Julia. Second Bajthay Theresa), 2 - tol de Rozália Sandor, Imre Motesiczky her husband), Sandor de Szlavnicza Bora, her husband David Zsigmond 1 - tol Mihály (Michel) Sandor de Szlavnicza 1743, his first wife Bossányi Juliet. Second Bajthay Theresa children József (Josephus) de Szlavnicza Sandor, Sandor Antal de Szlavnicza * 1745 † 1802 cs.k. which. septemvir1788 count Viczay Eszter, Janos (John), Bora, Julia, Theresa. Antal cs.k.kam. children count Vincze (gr.Szapáry M.Anna), Sandor Eszter de Szlavnicza 1767, her husband was Count Révay Peter (Petrus, Peter). Ugrian Palatine Francis (Ferencz) Révay 1543-1550, Vincze Count Sandor de Szlavnicza married 1788 Graz, wife Countess Maria Anna de Szapáry Muraszombath Szechysziget et Szapári born 1769 wife Countess Szapáry M. Vilma de Annadeti Sandor sz. Sept. 1801. 5 csill. a. és. p. h. (Grof Festetics József Albert (Albertus), Mary Countess Mathilde de Sandor * 31.03.1798 † 11.11.1843 in Wien Wien 18.01.1817 marriage, her husband, Count Gabor Keglevich de Buzin.
Móricz (Moric) Sandor de Szlavnicza sz.1805 own. 23rd cs.k.kam. his wife was (Princess, Fürstin, princess, Herczeg) Metternich Leontine. The Count de Szlavnicza Móricz Sandor and his wife Princess Metternich Leontinemali daughter, priest
 Pauline Metternich - Sandor (sz.1836 February 26) was her husband (Prince, Furst, prince, Herczeg) Richard Metternich (Richardus, Richard) (1856-tol.). They had three daughters.
The village (Banat, today Srbija) Aleksandovac, Janosik was founded in 1812 by Hungarian Count Sándor Fülöp deSzlavnicza and was named after him as Újsándorfalva.
New! Click the words above to edit and view alternate translations. Dismiss


   SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KAZA ADATAI


KAZA CSALÁD. (NAGY-CSEPCSÉNYI.) [NAGY IVÁN]

Kaza család. (Nagy-csepcsényi.)

Közűlök nagy-csepcsényi Kaza Máté 1536-ban Dubraviczky János ellen támaszt keresetet, mivel ez a néhai Kavalda máskép Fodor Ferencz javait illető irományokat letartóztatá, holott azon birtokokat Kaza Máté maga részére szerezte Sz.-benedeki Convent. Fasc. 143. Nro 46.* (impetralta).

KAZA (NAGYCSEPCSÉNYI). [KEMPELEN]

Kaza (nagycsepcsényi).
 Nagy Iván által (VI/130.) emlitett család a XVI. századból.


SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KAZAY ADATAI
KAZAY,

Kazay,
siehe: Kakas v. Kaza.


KAZAY.

Kazay.

Wappen: In B. auf gr. Boden ein Löwe, in d. erhobenen rechten Vorderpranke einen Krummsäbel mit Parirstange haltend. – Kleinod: Greif wachsend, mit Krummsäbel in d. erhobenen Rechten.
Gleichnamige Geschlechter, treten in d. Comitaten v. Weissenburg. Bars, Veszprim u. Zemplin auf.
(Siegel d. d. 1797 mit Initialen des Stefan v. Kazay, Stuhlrichter des Weissenburger Ctts. – Siehe auch: Fényes E., Geogr. u. Szirmay C. Zemplin not. top. 113).


KAZAY. [SUPPL.]

Kazay.

Wappen:  In B. ein g. Greif in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend. – Kleinod: Der Greif wachsend. – Decken: bg.
Als Schildfigur dieses Geschlechtes (vergl. Siebm., Pag. 294. Taf, 221), wurde irrtümlich ein Löwe gemeldet, was rectificirt zu werden hat.
(Siegel d. d. 1673 mit Init. des Johann Kazay).


KAZAY CSALÁD. [NAGY IVÁN]

Kazay család.

Ratold nemből vagy legalább Rátoldtól származott Istvánnak fia volt Kakas (tán Gallus = Gál), ki 1301-ben Tisza-Várkonyt kapta; és kitől a család Kakas-nak is neveztetett. (Lásd Kakas család itt a 17. lapon). Az elmondottakhoz adható, hogy kazai Kakas Gyulának fiai György és Detre 1452-ben éltek, testvérük volt Zsigmond is, ki 1444-ben élt A bánfalvi Barius kihalt családi okleveleiben emlitetnek.*.
Kazay nevü nemes család Zemplin vármegye czimerleveles családai sorában áll Szirmay C. Zemplin. not. top. p. 113.*.
Ezen kivül ily nevü nemes család él Bars, Fejér és Veszprém vármegyékben is Fényes E. Geographiája szerint.

KAZAY (ALIAS SZABÓ). [KEMPELEN]

Kazay (alias Szabó).
 Czímeres levelet I. Lipóttól 1661. szept. 17. nyert. (OL.: 1297/1899.) – Nemességét 1725. Komárommegyében igazolta. – Vö. Alapi 38., 151.; Forgon I/130.


KAZAY. [KEMPELEN]

Kazay.
 Czímeres levelet II. Mátyástól 1618. ápr. 20. K. János, György és Pál kaptak. (MNMuz. lt.) Kihirdette 1619. ápr. 9. Tornamegye. – Vö. Áld. 118.; l. még Kassay.


KAZAY. [KEMPELEN]

Kazay.
 Nemességét 1644-ből l. a győri kpt. lt.-ban.


KAZAY. [KEMPELEN]

Kazay.
 Czímeres levelet 1654. okt. 14. K. Lukács nyert. (Abaujm. lt.) Kihirdette borsodmegye. – Vö. Csoma 316.; Bor. I/227.


KAZAY. [KEMPELEN]

Kazay.
 Nagy Iván által (VI/130.) emlitett régi család. – Vö. Kősz. 170.


KAZAY. [KEMPELEN]

Kazay.
 Czímeres levelet 1667. jul. 2. K. János kapott. Kihirdette Borsodmegye. (Bor. I/236.)Lap 1 2  KövetkezőSIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KAZAY-CSALADBELIEK ADATAI
KAZAY-CSALÁDBELIEK. [KEMPELEN]

Kazay-családbeliek.
 Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Abaujmegyében János, Mihály özv. (vö. Csoma 316.); Borsodmegyében György, 2 János, 2 Mihály; Komárommegyében Márton utódai, Sámuel, Pál, Sándor, László, István, Ádám utódai, András, János, Ádám (vö. Alapi 38.); Veszprémmegyében Pál vétettek fel az igazolt nemesek közé. – Vö. még Siebm. 294., pk. 75.
Sieb&NI&Kemp&Orosz&Petri's Kakas adatai


Kakas, I. v. Sajó-Kaza.

Kakas, I. v. Sajó-Kaza.


Wappen: Lindenblatt, wie zu vermuthen, golden in Roth. – Vergl. d. Wappen u. die Blasonirung „Ratold“.
(Siegel d. d. 1380 mit umschrift des Ladislaus Kakas de Kaza. – Siehe: Br. Radvánszky Béla, Magyar Köriratu Pecsétek a XIV. és XV. századból. – Századok, 1880. 483).
Erloschener Uradel aus d. Borsoder Ctte., de Genere Ratold.
Von zwei Söhnen des Stefanus, dictus Poros de Kaza, zeugte der ältere,Kokos de Kaza, den Sohn Joannes (1368) welcher zuerst den Namen„Kakas de Kaza“ aufnimmt. – Dieser zeugte wiederum zwei Söhne, alsJohannes u. Ladislaus (1373, 1375). Die directen Nachkommen des erstgebornen Sohnes Gyula, des soebengenannten Ladislaus, nahmen den Namen „Gyulaffy de Kaza“ bereits i. J. 1424 (oder schon früher) an u. trittFranciscus Gyulaffy, Capitaneus Insurgens Cottus Borsod, noch i. J. 1511 wie nicht minder sein jüngerer Bruder, Valentin Gyulaffy, – welchen mehrere des Geschlechtes Putnoky de genere Ratold beerben, i. J. 1525 urkundlich auf. – Beide, waren Enkel des vorgenannten Gyula u. daher Urenkel des Ladislaus.
Die Gleichheit, bezw. Aehnlichkeit von Namen und Wappen der † Gyulaffy (de Kaza) de genere Ratold, mit den † Gyulaffy de Ráthót (vergl. Wappen u. Text dieses zweitgenannten Geschlechtes) sind jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit zu erregen, wenn hier auch immerhin, Magyarország családai (V. 480, 481 ec.) an alles Andere, als an gemeinsame Abstammung denken lässt.
(Nach Orig. Urkunden des Csomaischen Archives. – Siehe auch: N. J. V. 17–18).

Kakas, II. v. Delne.

Kakas, II. v. Delne.


Wappen: In B. aus einem auf gr. Boden stehenden, stahlfarbigen, runden Schanzkorbe wachsend ein n. Wolf mit g. Halskrone u. von rechts pfeildurchbohrtem Rachen, – mit d. Vorderläufen eine gr. bestengelte, gr. beblätterte r. Rose haltend. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: gr. – g.
NB. Es kommen bei diesem, (im Ganzen nicht uninteressanten) herald). Producte, missliebig hervorzuheben: Der „perspectivisch“ gehaltene Schanzkorb, sowie die übermässig breite, auf d. Schultern des Wolfes „sitzende“ Krone. – Die Heraldik des Schildes, darf keine „Perspective“ kennen; – die Halskronen aber, haben niemals bis zu d. Schultern zu reichen, was uncorrect u. unschön, sondern vielmehr als eine Art Vermittlung, (Uebergang v. den Breit- zu d. Schmaltheilen) angesehen zu werden. – Als Kleinod, wäre es dagegen gestattet gewesen, die Perspective anzuwenden, v. welchem Rechte jedoch abgesehen u. so ein unverhältnissmässig breites „Etwas“ geschaffen wurde, welches wieder auf einem unverhältnissmässig breiten Stechhelm aufsitzt. – Auch die Tincturen der Decken, sind incorrect u. unschön.
Adels- u. Wappenbrief v. König Sigismund, d. d. Constanz, in festo beati Ambrosii confessoris 1418 für Johann Kakas v. Delne als Nebenerwerber. – Siehe: „Farkas v. Hazag“, Haupterwerber. (Suppl.)
(Orig. Conv. A. Jászó, durch J. v. Csoma. – Siehe auch: N. J. VI. 18).

Kakas, III.

Kakas, III.


Wappen: In R. über n. Wasser, ein links oberhalb u. rechts unterhalb v. je einer w. Rose begleiteter, aus einer, über d. linken Seidenrand schwebenden g. Blätterkrone wachsender, b. bekleideter, gebogener Arm, in d. Faust ein Schilfblätterbündel haltend. – Kleinod: Leopard, in d. erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Parirstange haltend. – Decken: bg. – rs.
Adels- und Wappenbrief v. König Rudolf, d. d. Prag, 1607 (kundgemacht: Terebes, Zempliner Ctt.), für Stefan Kakas (agilis) als Haupterwerber u. für seine Geschwister Franz u. Elisabeth sowie für die Mutter Katharina Papals Nebenerwerber.
Zempliner Adelsgeschlecht.
(Nach d. Orig. – Siehe auch Hajduken Ctts. Arch. 1813. fasc. I. Nr. 78 u.Szirmay C. Zemplin not. top. 86. 173).


KAKAS István, zalánkeméni
(Kakasch)
1555–1603
ratio de libertate Transsylvaniae ad reginam Britanniae habita, (1594). »Ea est nominis tui amplitudo… # …non futuri ulli homines conticescent.«
d. W. de Bethlen: Historia de rebus Transylvanicis. III. Nagyszeben 1783. p. 185–196.
ransl. Hung. (c. 1980) I. Gál, ms.
ter Persicum, 1602–1604 → Tectander, GeorgWOLPHARD–KAKAS-HÁZ (MA A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÉS BANK SZÉKHELYE), KOLOZSVÁR
Közzététel:  2010-04-08
Utolsó frissítés:  2010-04-08
Szerző:  Mihály Melinda
A műemlék adatai
Cím: Kolozsvár, Fő (Unirii) tér 31. sz.
Kód: CJ-II-m-B-07498
Datálás: XVI – XIX. század
Történeti adatok
A mai ingatlan helyén a XVI. század elején valószínűleg egy három helyiséges, földszintes, alápincézett lakóház állhatott, melyet észak felől keskeny sikátor határolt. Az épület a XVI. század első felében a Wolphard család tulajdona volt, melynek első kiemelkedő tagja Wolphard Adorján püspöki vikárius, Kolozsvár utolsó katolikus plébánosa. Wolphard Adorján 1534 és 1541 között, reneszánsz stílusban átépíttette háza Fő tér felőli első helyiségeit. Szintén az ő nevéhez köthető a ház kapualjának beboltozása és első emeleti helyiségeinek megépítése, melyeket a második helyiségben kialakított belső lépcsőn lehetett megközelíteni. A munkálatokat 1579-1581 között örököse, Wolphard István, a bécsi és a wittenbergi egyetem egykori hallgatója, jeles matematikus és asztrológus, a város főbírája folytatta, aki meghosszabbíttatta a ház kapualját, kiépíttette a földszinti és emeleti vestibulumot és további földszinti és emeleti helyiségeket alakíttatott ki, valamint megépíttette az épület második lépcsőjét.Wolphard István valószínűleg az 1585-1586. évi kolozsvári pestisjárvány áldozata lett, így nem fejezhette be az építkezést.

A munkálatok vezetését halála után özvegyének, Barát (Münich) Zsófiának második férje, a zalánkeményi származásúKakas István, a Dél-Magyarországról a török elől Kolozsvárra menekült család nagy műveltségű tagja, fejedelmi protonotárius, a bolognai és páduai egyetem egykori diákja fejezte be, 1590 és 1592 között. Kakas István az 1590-es években tovább bővítette az épület udvari szárnyát, kialakítva Kolozsvár legszebb XVI. századi belső terét. A háromablakos, meghitt hangulatú, fiókos dongaboltozatos terem gyámköveire és boltozatára a csillagászati állatöv tizenkét hónapjának tíz ábrázolását, a Kakas-címert és a Holló-csillagképet helyeztette el. A faragványok megrendelése viszont minden bizonnyal még elődje, az asztrológiában jártas Wolphard István nevéhez köthető. Halála után utódjára, Kakas Istvánra maradt a munka befejezése, aki Wolphard tervét leegyszerűsítve, kisebb termet alakíttatott ki. Így maradhatott ki az eredeti elképzelésből két csillagövvel díszített gyámkő, melyeket az emelet helyiségeiben használt fel. A több, legalább három kőfaragó kezemunkájára utaló, plasztikus faragványok előképei valószínűleg Johannes Honterus 1532-ben készült csillagtérképei lehettek. A Hunyadi-címerre utaló Holló-csillagkép bizonyára a humanista megrendelő lokálpatriotizmusának jeleként értelmezhető. Szintén Wophard Istvánnak tuladonítható az udvari szárny déli homlokzatának emeletén elhelyezett, keskeny féloszlopokkal keretelt napóra is, mely fölött pár éve egy másik típusú napóra, egy szkaphosz erősen lefaragott csonkjai kerültek a napvilágra. Az épületet 1602-ben a szomszéd ház tulajdonosa, Bogner (Gellyén) Imre vásárolta meg az Erdélyből menekülni kényszerülő Kakas Istvántól.

Veress Ferenc kolozsvári fotográfus 1859-ben készített fényképfelvételén a ház főhomlokzatát az emeleten egyenesen záródó, keresztosztós ablakok tagolták, melyeket az első két tengelyben Wolphard Adorján, a harmadikban pedig Wolphard István címere díszítette, a földszinten az üzlethelyiség utólagosan kialakított nyílásai húzódtak.

Jósika Miklós Abafijában Rása-házként, a XIX. század végén pedig Báthory-házként emlegetett, legendákkal övezett épület a későbbiekben Linczeg János, a híres kolozsvári főbíró tulajdonába került. Ennek utódaitól jutott öröklés révén aPákei család, majd vásárlás útján Szathmári Elek ötvös tulajdonába. Szathmári 1894-ben lebonttatta a Wolphard-Kakas-ház tér felőli helyiségeit és a dél felől szomszédos, egyemeletes lakóházat, majd helyükre a ma is álló, kétemeletes bérházat építtette. Ekkor a főhomlokzat emeleti ablakkereteit, valamint a belső helyiségekből származó ajtókereteit, kandallóit és gyámköveit az Erdélyi Múzeumba szállították, jelenleg a Történeti Múzeum kőtárában találhatóak.

A XX. század elején ebben az épületben székelt az Erdélyi Bank. Az épület udvari szárnyának második emelete 1920 után épült.
A műemlék leírása
A kolozsvári reneszánsz polgárházak legkiemelkedőbb emléke, az egykori Wolphard-Kakas-ház helyén háromszintes, L alaprajzú, historizáló stílusú épület áll, mely főhomlokzatának földszintjét vízszintes sávozás, emeleteit téglaburkolat díszíti. A műmárvány lapokkal burkolt lábazatos, keskeny övpárkánnyal és gyámkősorra támaszkodó koronázópárkánnyal tagolt, héttengelyes homlokzat három középső tengelyét középrizalit emeli ki, melynek fölső szintjein kovácsoltvas mellvédes, ívelt körvonalú erkélyek ugranak ki.

Az épület udvar felőli szárnyának homlokzatát mindössze az ablak-és ajtónyílások tagolják, az első- és második emelet helyiségeit az északi szárnyon végigfutó, kovácsoltvas mellvédes függőfolyosón keresztül lehet megközelíteni. Az északi szárny az egykori Wolphard-Kakas-ház számos helyiségét magába foglalja, ennek egyértelmű jelei a pince dongaboltozatos helyiségei, a földszint boltozott, reneszánsz ajtó- és ablakkeretekkel díszes teremsora és az emelet homlokfalát díszítő, XVI. századi napóra. A napóra fölött a ház kutatása során kis bemélyedés került a felszínre, mely minden bizonnyal egy csillagászati műszer fészke lehetett. A földszinti termek reneszánsz gyámkövekre terhelő, fiókos dongaboltozatait jelenleg álmennyezetek takarják. A földszinti homlokzat három triglifes frízű nyugati ablakkeretét Wolphard István címere, illetve monogramja ékesíti. A következő négy, frízében gyámkősorral díszített ablak részben féloszlopos, részben kannelúrás pilaszteres keretelésű. Ezektől merőben eltérőek az udvari szárny keleti, Kakas István névjegyével ékes, rusztikás és tört szemöldökű ajtókeretei, melyek közül a második jelenleg másodlagos helyen látható, eredetileg a második és a harmadik helyiség közötti átjárót keretelte. Szintén az udvari homlokzaton található egy Bogner-címer is, mely vagy másodlagos helyen áll ma, vagy maga Bogner Imre helyeztette ide, miután a házat megvásárolta. A XVI. század végére kiépült emeletes reneszánsz épület szélét az első emelet vonalában megfigyelhető kváderekből kiképzett sarokarmírozás jelzi.
Válogatott irodalom
Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Budapest 1935. 20, 21, 23.
Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. I. Kolozsvár 1943. 260-261.
Balogh Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti emlékeiről. (Erdélyi Tudományos Füzetek 186.) Kolozsvár 1944. VII-XIV. tábla.
Balogh Jolán: Kolozsvári kőfaragó műhelyek. XVI. század. Budapest 1985. 153-156, 167, 174-178.
Ferenczi Sándor: A kolozsvári Wolphard ház. Pásztortűz. 8/1922. 101-102; Kelemen 1982. 130-132, 358.
Kovács András: Késő reneszánsz építészet Erdélyben. Budapest-Kolozsvár. 2003. 26, 27, 30-37.
Kovács András: Csillagképek és épületplasztika. Adalékok a kolozsvári reneszánsz épületplasztika történetéhez. Ars Hungarica. 19/1991. 157-164.
Kovács András: A kolozsvári Wolphard-Kakas-ház. In: Uő.: Épületek emlékezete. Nevezetes épületek Erdélyben. Budapest 2007. 201-216.
Kovács András: A humanista plébános, az asztrológus főbíró és a fejedelmi diplomata háza. Korunk 3. folyam 17/2006/10. 11-21.
Szádeczky Lajos: A kolozsvári Báthory ház legendája. Erdélyi Múzeum. 1897. 17-32.
Szádeczky Lajos: Kakas István és a kolozsvári Báthory ház. Történelmi Tár. 1897. 606-625.

Kakas család. (Sajó-kazai †). [Nagy Iván]

Kakas család. (Sajó-kazai †).

SIEB&NI&KEMP&OROSZ&PETRI'S KAKAS ADATAI


KAKAS, I. V. SAJÓ-KAZA.

Kakas, I. v. Sajó-Kaza.
Wappen: Lindenblatt, wie zu vermuthen, golden in Roth. – Vergl. d. Wappen u. die Blasonirung „Ratold“.
(Siegel d. d. 1380 mit umschrift des Ladislaus Kakas de Kaza. – Siehe: Br. Radvánszky Béla, Magyar Köriratu Pecsétek a XIV. és XV. századból. – Századok, 1880. 483).
Erloschener Uradel aus d. Borsoder Ctte., de Genere Ratold.
Von zwei Söhnen des Stefanus, dictus Poros de Kaza, zeugte der ältere,Kokos de Kaza, den Sohn Joannes (1368) welcher zuerst den Namen„Kakas de Kaza“ aufnimmt. – Dieser zeugte wiederum zwei Söhne, alsJohannes u. Ladislaus (1373, 1375). Die directen Nachkommen des erstgebornen Sohnes Gyula, des soebengenannten Ladislaus, nahmen den Namen „Gyulaffy de Kaza“ bereits i. J. 1424 (oder schon früher) an u. trittFranciscus Gyulaffy, Capitaneus Insurgens Cottus Borsod, noch i. J. 1511 wie nicht minder sein jüngerer Bruder, Valentin Gyulaffy, – welchen mehrere des Geschlechtes Putnoky de genere Ratold beerben, i. J. 1525 urkundlich auf. – Beide, waren Enkel des vorgenannten Gyula u. daher Urenkel des Ladislaus.
Die Gleichheit, bezw. Aehnlichkeit von Namen und Wappen der † Gyulaffy (de Kaza) de genere Ratold, mit den † Gyulaffy de Ráthót (vergl. Wappen u. Text dieses zweitgenannten Geschlechtes) sind jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit zu erregen, wenn hier auch immerhin, Magyarország családai (V. 480, 481 ec.) an alles Andere, als an gemeinsame Abstammung denken lässt.
(Nach Orig. Urkunden des Csomaischen Archives. – Siehe auch: N. J. V. 17–18).

KAKAS, II. V. DELNE.

Kakas, II. v. Delne.
Wappen: In B. aus einem auf gr. Boden stehenden, stahlfarbigen, runden Schanzkorbe wachsend ein n. Wolf mit g. Halskrone u. von rechts pfeildurchbohrtem Rachen, – mit d. Vorderläufen eine gr. bestengelte, gr. beblätterte r. Rose haltend. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: gr. – g.
NB. Es kommen bei diesem, (im Ganzen nicht uninteressanten) herald). Producte, missliebig hervorzuheben: Der „perspectivisch“ gehaltene Schanzkorb, sowie die übermässig breite, auf d. Schultern des Wolfes „sitzende“ Krone. – Die Heraldik des Schildes, darf keine „Perspective“ kennen; – die Halskronen aber, haben niemals bis zu d. Schultern zu reichen, was uncorrect u. unschön, sondern vielmehr als eine Art Vermittlung, (Uebergang v. den Breit- zu d. Schmaltheilen) angesehen zu werden. – Als Kleinod, wäre es dagegen gestattet gewesen, die Perspective anzuwenden, v. welchem Rechte jedoch abgesehen u. so ein unverhältnissmässig breites „Etwas“ geschaffen wurde, welches wieder auf einem unverhältnissmässig breiten Stechhelm aufsitzt. – Auch die Tincturen der Decken, sind incorrect u. unschön.
Adels- u. Wappenbrief v. König Sigismund, d. d. Constanz, in festo beati Ambrosii confessoris 1418 für Johann Kakas v. Delne als Nebenerwerber. – Siehe: „Farkas v. Hazag“, Haupterwerber. (Suppl.)
(Orig. Conv. A. Jászó, durch J. v. Csoma. – Siehe auch: N. J. VI. 18).

KAKAS, III.

Kakas, III.
Wappen: In R. über n. Wasser, ein links oberhalb u. rechts unterhalb v. je einer w. Rose begleiteter, aus einer, über d. linken Seidenrand schwebenden g. Blätterkrone wachsender, b. bekleideter, gebogener Arm, in d. Faust ein Schilfblätterbündel haltend. – Kleinod: Leopard, in d. erhobenen Rechten ein Schwert mit g. Parirstange haltend. – Decken: bg. – rs.
Adels- und Wappenbrief v. König Rudolf, d. d. Prag, 1607 (kundgemacht: Terebes, Zempliner Ctt.), für Stefan Kakas (agilis) als Haupterwerber u. für seine Geschwister Franz u. Elisabeth sowie für die Mutter Katharina Papals Nebenerwerber.
Zempliner Adelsgeschlecht.
(Nach d. Orig. – Siehe auch Hajduken Ctts. Arch. 1813. fasc. I. Nr. 78 u. Szirmay C. Zemplin not. top. 86. 173).

KAKAS CSALÁD. (SAJÓ-KAZAI †). [NAGY IVÁN]

Kakas család. (Sajó-kazai †).

Borsodmegyei eredetü régi kihalt család. A XV. század elején élt kazai Kakas , kinek fiai György, Zsigmond és Detre 1444-ben hatalmaskodást követtek el Jethewi Mihály jobbágyán Eredeti oklevél, közölve Kazinczy Gábor által.*. 1454-ben bánfalvi Barius családnak Bánfalvára stb. V. Lászlótól nyert adománylevele folytán történt igtatási jelentésben is emlitetnek kazai Kakas Gyula fiai György és Detre Eredeti oklevél, közölve Kazinczy Gábor által.*.
Nevezett Gyula testvérével Loránddal fiai voltak Lászlónak, és 1414-ben Zsigmond királyt elkisérték a kosztniczi zsinatra Lehoczky Stemmat. II. 205. Budai Hist. Lex. II. 374.*.
Nevezett Lászlónak, kinek előneve Kazai helyett több helyen roszúl Kézai iratik Lehoczky Stemmat. II. 205.*, I. Lajos király, és Mária királyasszony 1383-ban oklevélben köték le, hogy Imre nógrádmegyei főispán magvaszakadta esetére ennek birtokát Sólyom nevü helységet neki adományozandják.
Lehoczky szerint e család a Ratold nemből eredt.
1424. kazai Kakas Miklós szatmármegyei Tyukod helységben részbirtokot nyert Szirmay Szatmár várm. II. 127. l.*.

KAKAS CSALÁD. (DELNEI †). [NAGY IVÁN]

Kakas család. (Delnei †).

Egyike azon kihalt családainknak, melyek 1418-ban hassaghi Farkas János fiávalMártonnal mint vérrokonok Zsigmond királytól czimert nyertek, névszerint a Mocholai, Uszfalvi, Komlossi és delnei Kakas családok. Ezek közt emlittetik delneiKakas János Wagner Dipl. Sáros. 574.*.
Mikor halt ki e család, nem tudjuk, valamint azt sem, volt e ezzel vérséges összeköttetésben azon Pozsony vidéki Kakas család, melyről már 1481-ben jő elé emlékezet, s melyből 1644-ben Kakas János fornószeghi birtokos részbirtokát Sáry Ferencznek zálogitá el. 1663-ban özvegyének Csepcsányi Annának, és előbbi nejétől született fiának Kakas Istvánnak követelésük volt rokonuk Precsinszky Miklós ellen. Nevezett Istvánnak nejétőlKanka Katalintól gyermekei: Zsófia Divéki Imrené; Anna előbb Szvetenei Jánosné, utóbb Csernák Jánosné; Éva Borcsányi Mártonné; Zsuzsa Janik Györgyné. És ezekben ez ágazat elenyészett.
Kakas nevü család Zemplin vármegye kihalt, valamint élő armalista családai között is emlitetik Szirmay C. Zemplin. not. top. 86. 173.*.

KAKAS CSALÁDBÓL [NAGY IVÁN]

Kakas családból

a 18. lapon emlitett László 1388-ban Árva vár várnagya volt Szontagh Dán. közléséből.*.

Kakas

Kisdobai. Lelei.*Csánki, I. k. 573. l.* 1430 ápr. 30-dikán Kakas Illés fiaival: Istvánnal és Gergelylyel egyezséget köt Kis-Doba birtokot illetőleg Dobai Sándor.*Zichy-Okmt., VIII. k. 415. és 416. lap.*
1440 máj. 15 előtt Kysdobai Kakas Máté és János testvérek meg Kisdobai Székely Tamás eltiltják Ilylyésthelke birtok elfoglalásától Nagydobai Csízér Mihályt, Benedeket és Balázst.*Dl. Km. Prot. AB. min. pag. 41. nr. 2. áthúzva.*
Kysdobai Kakas Máté, Nagydobai Márton fia Illés, Csízér Mihály és Benedek meg Csete Benedek, Gergely és Mihály ügyvédeknek vallják egymást, továbbá, Csízér Balázst és Fülöpöt, Sarmasági Igaz Miklóst stb. (összesen tizennégyet).*U. o. nr. 1.* 1441 máj. 4-dikén részben ezek, továbbá Nagydobai Benedek és fia Illés; Nagydobai Márton és fiai: Illés, Benedek és Pál, Kisdobai Gergely és Récsei Gergely vallják egymsát ügyvédeknek, továbbá: Miklós bírót Nagy-Dobáról, Perjemesi Pált, Kávási Pált, Szarvadi Hegen Pétert stb. (összesen tizet).*U. o. p. 66. nr. 1.*
1442-ben Kysdobai Kakas István, György és Máté Kysdobai Székely Istvánt megnyugtatják az ő költségeik megtérítéseiről s birtokait (Kisdoba, Nagydoba Középszolnok vármegyében) visszabocsátják.*U. o. pag. 117. nr. 2. áthúzva.*
images/szvm_2xw88.jpg
Kaizler Kristóf – Radvány Anna; Tamás – Koroknai leány?; István – Katona Éva; András (Ér-Szentkirályra telepszik) – Pap Sára; Erzsébet – Székelyhidi János; György (Bihar vármegyében, Nyír-Sámsonban lakik); György Szolgabíró (?), † 1798 – Korda Klára; Krisztina; István (Bihar vármegyében, Nyír-Sámsonban lakik); Ádám sz. 1792. † 1853 jan. – Katona Mária † 1853 ápr.; György sz. 1800, † 1854. – Török Zsuzsanna sz. 1805, † 1864; Ignácz sz. 1836 – Kaizler Ilona; Klára – Czeglédi Cseh Mihály; Lila (Berében lakott); Veress Sándor; Sándor ügyvéd, 1864-ben középszolnoki szolgabíró, sz. 1817. † 1862 – a) Nagy Juliánna sz. 1822, † 1854 – b) Kovácz Ágnes † 1857 – c) Szentkirályi Terézia † 1890 előbb Zsombori Lajosné; Imre 1872-től zilahi törvényszéki elnök. sz. 1818, † 1888 – Szentkirályi Róza; Imre † 1863 Kézsmárkon; László sz. 1824, † 1895 – a) Szilágyi Zsuzsa – b) Balogh Paula; Antal sz. 1831, † 1885-ben Böősházán br. Wesselényi Farkas jószágigazgatója, böősházi birtokos – Wisky Róza; Zsuzsánna – Nagy Miklós (Berében lakott); a) Ilona – Kaizler Ignácz; a) Berta; a) Sándor sz. 1852, 1899-től szilágyvármegyei árvaszéki elnök – Weisz Emma sz. 1858.; c) Albert † 1898; – Dancsházi Ilona; Jenő; Mari – dr. Szőke István; Róza; György. sz. 1866, 1897-től szilágyvármegyei alispán – Kiszely Andrea; Sarolta (Róza) – Imre † 1887; Sándor sz. 1881, † 1902.; Lajos sz. 1883; Ilona sz. 1885.; Imre sz. 1887.; Dezső sz. 1890.; a)Lajos † 1871; a) László sz. 1852 – Jakó Ilona; a) Kata – Bagosi Gyula; a) Károly sz. 1855 – Bagosi Gizella;Miklós sz. 1889; Anna; Berta; Lenke; Antal; Zoltán; László sz. 1885; András sz. 1896; Károly sz. 1889.
1459 decz .14-dikén s 1460 jan. 2-dikán Lelei Kakas Andrást ügyvédjének vallja Kusalyi Jakcsi Péter,*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 67. nr. 2. és u. o. p. 102. e. nr. 3.* a ki 1461 márczius 23-dikán Lelei Kakas András mellett még Lőrinczeti s ügyvédeinek vallotta.*U. o. pag. 102. o. nr. 4.*
Lelei Kakas Gergely fia András egyike azoknak, a kik 1466 nov. 16 körül Lele birtokbeli részek és a Medwestelekkaszáló fölött egyezséget kötöttek Lelei Kaplyan Miklóssal és Dénessel, Lelei Kaplyan Mihály fiával, Demeterrel, Lelei Kaplyan Gergely fiaival: Jánossal, Imrével és Gergelylyel.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 7. nr. 1.*
1470-ben Kisdobai Kakas Máté, Kisdobai Sámsoni András, Baksai Barla, Nagydobai Gergely deák vallanak ügyvédeket: Selendi Antalt, Sámsoni (!) Pált; Keresztúri György fia Jánost stb.Dl. 36,394. Km. Prot. G. p. 42. nr. 1.*
Kisdobai Kakas Máté és Lelei Kakas András azok között voltak, a kik 1471 márcz. 1-sején eltiltják Török László fiát, Domokost, továbbá Istvánt és Albert fiát, Pétert, néhai Kisdobai Pál néhai fia, Lukács kisdobai birtokrészének elfoglalásától.*Dl. 36,393. Km. Prot. F: min. p. 78. nr. 1.*
Kakas Máté fiai: Pál és Mihály pedig azok között, a kik 1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtokrészei, bizonyos gyümölcsös és az ezekről szóló oklevelek tárgyában kiegyeztek Török Istvánnal, Albertfi Péterrel, Deésházi Mártonnal, néhai Kisdobai László fiával, Domonkossal, Kisdobai Imre fiának, Jánosnak fiaival: Mátéval, Lukácscsal és Balázszsal, Deésházi Istvánnal, Deésházi Balázs fiával: Benedekkel meg Kisdobai László fiával: Balázszsal.*U. o. pag. 82. nr. 2.*
Lelei Kokas Benedek és András 1519-ben a Kis-Dobai Szabókkal és több más rokonával osztozik a Kis-Dobán levő részjózságokon. De, mivel ellentmondanak a felosztásnak, a leleszi konvent a király elé utasítja őket, hogy adják okát vonakodásuknak.*Lelesz, Act. Bercs. Fasc. 34. nr. 9. (Prot. IX. pag. 111.).*
Lelei Kokas István 1545–1549. középszolnoki szolgabíró.*Lelesz, Stat. B. 434. s Dical.* 1548-ban Lelei Kakas István és Nagydobai Csízér István magukhoz vevén sok emberöket, megtámadták Bőnyei Mátyás egyik nyírmoni jobbágyának a házát, utóbbinak egy ökrét megsebesítették, a vetéseket lovaikkal lelegeltették, két ökröt pedig elhajtottak, mi által több mint 100 arany forintnyi kárt tettek. 1550-ben Ferdinánd király Bőnyei kérésére meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a hatalmaskodásokat idézze meg.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 7.* Lelei Kakas István királyi ember, mikor megjárják a néhai Sámsoni Gergely és Mihály sámsoni birtokrészét és átadják Bőnyei Mátyás felperesnek.*U. o. lad. 26. B. nr. 54.* 1560-ban (Kokas István) Közép-Szolnok vármegye egyik nemes személye.*GKG. A. fasc. II.*
1570-ben Lelei Kokas János is előfordúl, mint szomszéd, Miksa amaz új adománylevelében, a melylyel Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak adományozza a király Hadad várát és tartozékait.*Wl.* Lelei Kakas János egyike vala azoknak, kik 1577-ben R. Gyulafi László Szilágy-Cseh várában tanúvallatást tartanak, törvényt ülnek és jobbágyokat marasztalnak el.*GKG. cista A. fasc. II.*
1588 máj. 18-dikán Kakas Pált tanúnak jelölte ki Báthori Zs. fejedelem, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Fajdasi Horvát Gábort és nejét, Zetheni Németh Zsófiát Peér, Ethely, Szeődemeter, Csány és Szopor birtokokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 15.*
Kakas János 1693-ban zilahi bíró, Kokas György 1741-ben zilahi polgár.


KAKAS (ALIAS NAGY). [KEMPELEN]

Kakas (alias Nagy).
 Czímeres levelet II. Mátyástól 1616. K. Márton nyert. (Szatmárm. lt.) – Nemesi bizonyitványt nyertek 1746. jul. 19. Szabolcsmegyétől Márton és fiai. – Vö. Gorzó 57.

KAKAS (BERÉNYI). [KEMPELEN]

Kakas (berényi).
 Czímeres levele kelt 1431. márcz. 12. – Vö. Fejérpataky I/63–4. és Berényi (karancsberényi), gróf.

KAKAS (DELNEI). [KEMPELEN]

Kakas (delnei).
 Czímeres levele kelt 1418. ápr. 4. (Jászói conv. lt.) – Vö. Siebm. 280–1.; Fejérpataky II/25.; NI. VI/18.

KAKAS (SAJÓKAZAI). [KEMPELEN]

Kakas (sajókazai).
 Kihalt család. – Vö. NI. VI/17–18.; Siebm. 280.; Bor. I/57.

Lap 1 2  Következő
Borsodmegyei eredetü régi kihalt család. A XV. század elején élt kazai Kakas , kinek fiai György, Zsigmond és Detre 1444-ben hatalmaskodást követtek el Jethewi Mihály jobbágyán Eredeti oklevél, közölve Kazinczy Gábor által.*. 1454-ben bánfalvi Barius családnak Bánfalvára stb. V. Lászlótól nyert adománylevele folytán történt igtatási jelentésben is emlitetnek kazai Kakas Gyula fiai György és Detre Eredeti oklevél, közölve Kazinczy Gábor által.*.

Nevezett Gyula testvérével Loránddal fiai voltak Lászlónak, és 1414-ben Zsigmond királyt elkisérték a kosztniczi zsinatra Lehoczky Stemmat. II. 205. Budai Hist. Lex. II. 374.*.

Nevezett Lászlónak, kinek előneve Kazai helyett több helyen roszúl Kézai iratik Lehoczky Stemmat. II. 205.*, I. Lajos király, és Mária királyasszony 1383-ban oklevélben köték le, hogy Imre nógrádmegyei főispán magvaszakadta esetére ennek birtokát Sólyom nevü helységet neki adományozandják.

Lehoczky szerint e család a Ratold nemből eredt.

1424. kazai Kakas Miklós szatmármegyei Tyukod helységben részbirtokot nyert Szirmay Szatmár várm. II. 127. l.*.


Kakas család. (Delnei †). [Nagy Iván]

Kakas család. (Delnei †).

Egyike azon kihalt családainknak, melyek 1418-ban hassaghi Farkas János fiával Mártonnal mint vérrokonok Zsigmond királytól czimert nyertek, névszerint a Mocholai, Uszfalvi, Komlossi és delnei Kakas családok. Ezek közt emlittetik delnei Kakas János Wagner Dipl. Sáros. 574.*.

Mikor halt ki e család, nem tudjuk, valamint azt sem, volt e ezzel vérséges összeköttetésben azon Pozsony vidéki Kakas család, melyről már 1481-ben jő elé emlékezet, s melyből 1644-ben Kakas János fornószeghi birtokos részbirtokát Sáry Ferencznek zálogitá el. 1663-ban özvegyének Csepcsányi Annának, és előbbi nejétől született fiának Kakas Istvánnak követelésük volt rokonuk Precsinszky Miklós ellen. Nevezett Istvánnak nejétől Kanka Katalintól gyermekei: Zsófia Divéki Imrené; Anna előbb Szvetenei Jánosné, utóbb Csernák Jánosné; Éva Borcsányi Mártonné; Zsuzsa Janik Györgyné. És ezekben ez ágazat elenyészett.

Kakas nevü család Zemplin vármegye kihalt, valamint élő armalista családai között is emlitetik Szirmay C. Zemplin. not. top. 86. 173.*.


Kakas családból [Nagy Iván]

Kakas családból

a 18. lapon emlitett László 1388-ban Árva vár várnagya volt Szontagh Dán. közléséből.*.


Kakas (alias Nagy). [Kempelen]

Kakas (alias Nagy).

Czímeres levelet II. Mátyástól 1616. K. Márton nyert. (Szatmárm. lt.) – Nemesi bizonyitványt nyertek 1746. jul. 19. Szabolcsmegyétől Márton és fiai. – Vö. Gorzó 57.

Kakas (berényi). [Kempelen]

Kakas (berényi).

Czímeres levele kelt 1431. márcz. 12. – Vö. Fejérpataky I/63–4. és Berényi (karancsberényi), gróf.

Kakas (delnei). [Kempelen]

Kakas (delnei).

Czímeres levele kelt 1418. ápr. 4. (Jászói conv. lt.) – Vö. Siebm. 280–1.; Fejérpataky II/25.; NI. VI/18.

Kakas (sajókazai). [Kempelen]

Kakas (sajókazai).
A főúri Paksy család eredete.

A XV. és XVI. században országos jelentőségre jutott Pakosi Paksy családis egyike azoknak, melyeknek eredete, pontos leszármazása minden nevezetességük mellett is ismeretlen. Legalább az egyikre igyekszünk e pár sorban fényt deríteni.
A magyar heraldika kétségtelenné tette, hogy a főúri Paksy család a Rátótnemzetségből származott: Siebmachers Wappenbuch, 472. Csergheő Géza, A Rathold nemzetség czímere. Turul, 1890. 24–8.* s ezáltal is nagy szolgálatot tőn a genealogiának, mert most már csak annyit kell kikutatnunk, hogy e család a Rátót nemzetség melyik ágához tartozott.
Okleveleink a Rátót nemzetséget a XIV. század elején öt ágra oszoltnak tünteti föl. Az elsőt (I) nevezhetjük az öreg Loránd nádor ágának. A II-ik volt I. Domonkos ága, (ebből származnak a Páztóhy, Putnoky, Kazai Kakas és Gyulafy családok); a III-ik Leusták ága (ide tartoznak a Jolsvay, máskép Ilsvay, Kaplay, Feledy és Lorántfy családok) IV-ik a Rátóti Gyulafyak, V-ik a Kővágó-Örsyek ága.
Az 1283-ban történt nemzetségi nagy osztozkodásnál Paks még nem fordul elő,W. XII. 382.* jeléül annak, hogy ekkor még nem volt a nemzetség birtokában. Később is hiába keressük a II–V-ik ágak eléggé ismert jószágai között. Még csak nyoma sincs annak, hogy tolnamegyei birtokosok s így Paks urai lettek volna.
Csak az I. ághoz tartozó öreg Loránd nádor unokájáról, Mátyásfia Olivérről, a tárnokmesterről, szólanak úgy az adatok, hogy őt fehér- és tolnamegyei birtokosnak tarthatjuk.
Ilyen azon adat, hogy ez Olivér (ekkor a királyné udvarbirája és szatmári főispán) 1356-ban Szent-András nyolczadán megjelen a nádori törvényszék főurai előtt s mint élte pályájának végéhez közeledő ember, hogy az utolsó, nagy számadás könnyebbe legyen, visszaadja Szigetfőt a veszprémvölgyi apáczáknak annál is inkább, mert meggyőződött róla, hogy e birtok Kálmán király kiváltságlevele szerint csakugyan a monostort illeti.Anjoukori Okm. VI. 524.* E Szigetfő nevű birtok – mint azt Károly János hiteles tanuvallomásokból kimutatta, – Fejérmegyében, a mai Rácz-Almás és Duna-Pentele közt, Pakstól 4–5 mérföldnyire északra feküdtA fejérmegyei történelmi egylet évkönyve, 1885. 22–26.* s mivel az ilyen foglalások rendesen úgy történtek, hogy a kisebb területet a szomszéd helység határához csatolták, következtethetjük, hogy Olivér tárnokmester e tájékon birtokos volt.
Még közelebb vezet bennünket Pakshoz a másik adat, Erzsébet királyné 1342 szept. 19-iki rendelete. Ebben szigorúan meghagyja a királyné Olivérnek, az ő udvarbirájának és zólyomi főispánnak, hogy a veszprémi egyháznak Faddon (Tolnamegyében, Pakstól 2 mérföldnyire délre) levő halastavait, szántóföldeit és telkeit visszaadja (reddatis et restituatis).Fejér, Cod. Dipl. IX/1. 61.*
Ugyancsak Faddról és a mellette eső Halász falucskáról szól a harmadik adat, de ebben Olivér már a régi sok titulus helyett csak egyszerű «néhai» néven emlegettetik. Ezen 1366-ban kelt oklevél szerint néhai Olivér mester fiai: István, óbudai prépost, János, Loránd, Miklós és Ferencz, továbbá néhai Leusták bán testvére Domonkos, annyira igyekeztek megszerezni a fehérvári jánoslovagok faddi és halászi birtokait, hogy, midőn a jánoslovagok magokat azokba újra beiktatni akarták, ellenemondottak, azután pedig legalább bérbe szerették volna kivenni Cornubi Balduintól, a rend akkori magyarországi perjelétől.U. o. IX/7. 246.*
Igaz, hogy Olivér mesternek «quondam» titulusa nem jogosít fel bennünket arra, hogy az itt említett alpereseket a hatalmas Olivér tárnokmester és királynéi udvarbiró fiainak vegyük, de vannak ám más jelek rá. Ilyen mindjárt Leusták bán említése. Leusták 1356–1361-ben volt előbb báni helytartó, utóbb bán Tótországban s róla János krónikás világosan mondja, hogy a Rátót nemzetség tagja volt.Hist. Hung. Fontes Dom. III. 163.* Továbbá fennmaradt István óbudai prépostnak czímere s ezen a Rátótok hársfalevele látható.Turul, 1890. 24.* Világos tehát, hogy az alperesek a Rátótnemzethez tartoztak.
Hogy pedig az alperesek atyjául említett Olivér nem más, mint a volt tárnokmester, világos abból, hogy az akkor élő Rátót nembeli Olivérek közül csak neki volt János nevű fia, s mint az idősebb királyné régi udvarbirája, be is szerezte e fiát úrnője mellé főajtónállónak.Fejér, Cod. Dipl. IX/2. 413, 483.*
Nemcsak Olivér tárnokmester, hanem fiai is iparkodtak tehát Faddnak megszerzésére, vagy legalább haszonbérlésére. S ezt én részemről nem tudom másként magyarázni, mint úgy, hogy a szomszédos Paksnak már akkor birtokában 41voltak és így Olivér tárnokmester volt a Paksyak őse.
Az oklevelekből dolgozó Wagner Károly is határozottan állítja, hogy Paksot Nagy-Lajos királyunktól Olivér kapta adományulNagy Iván, Magy. csal. X. 15.* s az ő határozott állítását csupán azért, mert Olivér fiait helytelenül sorolja föl, nem vélem kétségbevonhatónak.
Mindent egybevetve, azt hiszem, elég biztossággal mondhatjuk, hogy a főúri Paksy család ősei ezek voltak:
Öreg (I) Loránd 1248–60 nádor, 1261–67 tót bán. Rátót. Mátyás 1278–88.Olivér 1336–57 a királyné udvarbirája. 1347–52 tárnokmester. István ó-budai prépost 1360–66. János 1356–66. II. Loránd 1366. Miklós 1366.Ferencz 1366.

A HÁRSFALEVÉL A RATOLD-NEMBELIEK CZÍMERÉBEN.

Ismeretes, hogy egyes családoknak – viseljenek bár egészen eltérő neveket – közös eredetét eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy fővonásaiban egy és ugyanazon czímert viselik; e körülményen nem változtat az; hogy az ott előjövő alak több vagy kevesebb számban, egészben vagy csak egyes részeiben vétetett-e át, és hogy a színezés fölcseréltetett-e vagy sem. Az efelől értekező szakférfiak, kiknek pedig a törzsczímerre mulhatlanul kiterjeszkedniök kellene, ezen jelenség fontosságát – úgy látszik – még maig sem világították meg kellőképen s minden oldalról.
Az is bizonyos, hogy az eredeti alaktól való ilyen esetleges eltérés nem mindig a czímer tulajdonosának tudatlansága, illetve közönyösségének tudható be, valamint hogy a kivitellel megbízott művészt sem lehet mindig avatatlansággal gyanusítani e miatt.
Lehet, hogy ily esetek a középkorban is előfordultak, valószínűleg azonban igen szórványosan. S ez annál inkább hihető, mert a jelzett korban a felvett, örökölt vagy adományozott czímereket és azok integritását sokkal nagyobb kegyeletben tartották, semhogy rajtok profán kezek önkényesen változtathattak volna; továbbá 174mert akkoriban minden czímertulajdonos s később a heroldok, az eredeti czímereknek még legparányibb részleteit is pontosan ismerték és kellett ismerniök; s végre mert a czímerek akkortájban kiváló egyszerűségöknél fogva magok sem szolgáltattak valami nagyon tág teret az ilyen önkényes változtatásokra.
Az előző évszázadokban efféle változtatások a törzsczímeren szándékosan, azaz a czélnak megfelelően tervszerűleg eszközöltettek; pl. hogy az oldalág a törzstől, az ifjabb sarjadék az idősbtől megkülömböztethető, szóval, hogy egy és ugyanazon törzs sokszoros szétágazása annál könnyebben felismerhető legyen.Ezen csupán «családi mellékjegyeknek», a czímerpaizsba utólag felvett szolgálati, érdem, vagy kegyjelvényekhez semmi közük, s még kevésbbé a törzsczímernek rangemelés, örökbefogadás stb. következtében uralkodói jogon történt kibővítéséhez vagy átalakításához.*
Ezen szokás különösen az angol és franczia heraldikában volt otthonos, hol még időnkben is találkozhatunk vele itt-ott. Előfordult azonban Német-, Olasz- és Spanyolországban, valamint máshol is.
Ily megkülömböztető családi mellékjegyekűl használtattak kiváltkép: a tornagallér, a keskeny pólyák, s mint már jelezve is volt, az eredeti czímeralak számának emelése vagy apasztása (egy helyen három gyűrű, csillag, oszlop stb., máshol pedig 4, 6, 2), továbbá az alak helyzetének változtatása (pl. lépkedő oroszlán helyett ugró vagy ágaskodó); a színek változtatása vagy fölcserélése; csonkítások vagy a törzsczímerhez hozzátoldott csillagok, holdak, betűk és pedig tetszés szerintiek, vagy kezdőbetűk stb. Ilyen volt Németországon a kedvelt változtatás a sisakdíszben, s gyakran kicserélték a régi (törzs) sisakdíszt egészen újjal.
Kétségtelen, hogy a két mondott mellékjegy – a pólya és tornagallér – mint ilyen, önálló jellegűnek tekinthető; és mégis, mi a kizárólagos jelleget illeti, maga a tornagallér sem képes biztos és minden tévedéstől ment útvezetőűl szolgálni, mert annak pl. az angol heraldikában egészen más jelentősége van, mint a francziánál, a mennyiben egy és ugyanazon (három vagy négy kivágású) tornagallér Olaszhonban gyakran még kegyjegyül is adományoztatott. Ezen kérdéssel egyébként főbb vonásokban Br. Sacken is foglalkozott heraldikai katekizmusában (az 1880. évi III. kiadás 126–129. lapján).
Hogy e szokás mikor tünt fel először, arról határozott tudomásom nincs. Annyi azonban bizonyos, hogy sok évszázadra vihető vissza első fellépte. Különben is ily általános határidő felállítása nem valami nagy fontosságú reánk nézve; bennünket kiváltkép azon kérdés érdekel, hogy hazánkban mikor lépett fel tényleg először?Mellékjegyekül tekintendők tágabb értelemben a paizst körül vevő rendjel, tiszteletjegyek, s több ily más (nem értvén ide természetesen a czímertartók valamenynyi nemét, bármily alakban és helyzetben forduljanak is azok elő), mint olyanok, melyek az utódokra örökségképen átszállottak, minő példáúl a Károlyi, Radvánszky, Kende, Kállay, Soós, Vécsey s több másoknál a sárkányrend. Mint tudom, a sárkányrendet a Perényiek is viselik. Hogy azonban e rendet tényleg is viselte-e ezen jeles család valamely tagja, vagy az az aragoniai kanna-rend (Kannenorden) grifmadara helyett került tévedésből pajzsukba: az még idáig sincs felderítve. Annyi bizonyos, hogy az 1458-ban elhalt és Terebesen eltemetett Perényi Jánosnak, heraldikai szempontból is érdekes sírkövén egyebek között a mesterileg stilizált paizsot oly jelvények is környezik, melyeknek teljesen azonos mását ezen Jánosnak egy európai hírű lantos kortársa: Oswald von Wolkenstein (szül 1367, † 1445) egy miniatur képen viseli. (E kép jelenleg a hasonnevű gróf tulajdonában van.) Lehet, hogy ezen Perényi János, vagy tán a család más tagja a kanna-rend mellett a sárkány-rendnek is birtokában volt. Birta-e valóban e kettőt, vagy csak egyikét, nem tudni; annyi azonban bizonyos, hogy az említett sírkövön egész világosan kivehető «kanna a belőle kinövő három liliommal», a mórok elleni küzdelem idejében Spanyolországban 1410-ben alapított kanna-rendnek fő és jellemző részét képezi. Szolgáljon ez irányadóúl mindazoknak, kik a Perényi-féle sírkövön, valamint a Wolkenstein-féle képen is előjövő ezen jelvényekben a sárkányrend mellékjelvényeit vélték felismerhetni.* hol, kinél és mikép jelentkezett s legfőkép pedig mi volt esetleges alkalmazásának indító oka? Ez utóbbi kérdés különösen azon oknál fogva érdekel bennünket, mert általa egy társadalmi jelentőséggel biró s rendkívül fontos más kérdés megoldására vagy legalább is annak megközelítésére lehet reményünk, e kérdés pedig, melynek minden kétséget kizáró megoldása eddigelé még senkinek sem sikerült: a signa és arma ignominiosa, a megbélyegző jegyek és czímerek kérdése.
* * *
E helyen a heraldikus hársfalevél fokozatos fejlődését általában, s a mint az a Ratold-nembeliek pecsétein előjön, szándékozom a tisztelt olvasó előtt kifejteni, azaz szemléltetni azon változtatásokat, melyeknek egy minden kétséget kizáróan hitelesnek bebizonyult törzsfő utódainak czímerén és pecsétjein előjövő hársfalevél annyi évszázadok folyamán kitéve volt.
Szorosan a tárgyhoz ragaszkodva, értekezésemet a XIV. század végéről származó oly pecsétnek bemutatásával és szakszerű leírásával kezdem meg, mely idáig úgy leírás, valamint rajz tekintetében nagyon is felületesen és hibásan volt közölve; s midőn megjegyezném, hogy programmom további tárgyát az előttünk fekvő sphragistikai-heraldikai anyagon létező levelek jellegének megvilágítása fogja képezni, már eleve is ki kell jelentenem, hogy ezen figyelemreméltó pecsét, alakjainak jellegénél fogva, a mellékjegyes magyar czímerekhez sorozható.
Bevezetőűl a hársfalevélről egyet-mást el kell mondanom, minthogy a leírandó czímerek fő alakjaként előbb kizárólag a hárslevél, később a hársfa törzse és ágai, s végtére maga az egész hárs játsza a főszerepet mindvégig.
«Das Lindenblatt spielt unter allen Gewächsen im deutschen Mittelalter als Wappenbild und als Verzierung neben der Lilie die erste Rolle» mondja Dr. Bader, a zähring-badeni fejedelmi ház legrégibb pecsétjeiről tartott értekezésében. (Karlsruhe, 1849. II. 52.) S ez nem is történhetett máskép, minthogy a hárs a régi németeknek valóban kedvencz fája volt. Ott pihente ki fáradalmait árnyas gazdag lombozata alatt övéi körében a családapa, s ott játszott a gyermek, alatta tartotta nyilvános itélőszékét a császár helytartója, az őrgróf, a soltész – hogyne nőtt volna tehát szívükhöz a hárs? A hársfa kultusza egészen a mondák világában vész el, mert a német mondákban általában mindenütt már akkor is szerepel «szentfa»-ként a hárs, mikor a skandinávok még a kőrisfát tisztelték olyanul, ennek pedig már szép ideje múlt.
A hárslevelet az építészet és diszítményi rajz alapjáúl is előszeretettel alkalmazták. Ötös hárslevéllel találkozunk a «German. Múzeum» 1868. évi I-ső füzete szerint, pl. a XIII. és XIV. századbeli szövetminták gyűjteménye között, s mint az «Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit» 1869. évi 1. számú 3. ábrája mutatja, II. Henriknek, a szentnek ruházatát is három levelű hársfa díszíti tövestől, gyökerestől, s e mellett szívalakú hárslevelek is. A hársfától kölcsönzött eme díszítések szolgáltatták tulajdonkép az alapot azon föltevéshez is, hogy magának a szövetnek hasonlókép német iparterméknek kellett lennie.Ugyanazon ok késztet engem – több oldalról tett ellenvetéseknek daczára – arra, hogy a Ratold genust eredetileg német származásúnak fogadjam el.*
Hárslevéllel, ágakkal, sőt egész hársfával is a középkori német czímertanban gyakran találkozunk. Jelesen mint sisakdísz a legrégiebbekhez tartozik. Mint pecsétalak Góthai János 1289-iki, Friedrich v. Callenbergnál 1313-diki pecsétjein jő elő és így másoknál is.
A hárslevél a czímertanban szívalakú és pedig éles és hegyes hajlásában vékony, rövid nyéllel, vagy a nélkül, mely néha azonban «kitört»-nek is tapasztalható.

Ha a levél hegyével lefelé ábrázoltatik, hulló helyzetűnek (fallend) neveztetik. Meg kell azonban még jegyeznem, hogy ha hiányzanék is a levél nyele, azt oda kell képzelnünk.

Úgy a nyeles, mint nyeletlen hárslevél is, ha «hulló helyzetben» van, rendkívül megnehezíti a kutatást, mert a czímertani szívalaktól megkülömböztetni nem lehet, s még kevésbbé akkor, ha még színezve sincs, kivévén azon ritka esetet, midőn annak mivolta az értelemből kitünik. Alapos szakférfiak is megjárták már sokszor vele, t. i. hogy a nyeletlent egyszerű, a nyelest «lángoló» szívnek gondolták, és így nincs mit megütközni azon, ha egy és ugyanazon czímer-alakot magok az avatott szakerők is majd hárslevélnek, majd lángoló szívnek hirdetik. Gyakran még a színezett leveleknél is ugyanily nehézségbe ütközhetik a vizsgáló, a mennyiben arra épenséggel nincs szabály, hogy a hárslevélnek zöld színűre kell festve lenni, sőt ellenkezőleg, az uralkodó zöld mellett: arany, ezüst, kék, sőt még vörös hárslevél is előjő a czímertanban.
176Egy továb baj, hogy a hárslevél alakjára nézve az u. n. Seeblatt-tal igen könnyen összetéveszthető.
Hogy mi szerepe volt a mi régi mondakörünkben a hárslevélnek, nem tudom,Nem akarok a II. Endre király czímeres pecsétjén előjövő pólyákat kisérő három hulló hárslevélre kiterjeszkedni, azon okból, mert eddigelé kétes még, vajjon nem három «szívet» jelképeznek-e azok? bárha azon felfogás, mely hárslevélnek tartja azokat, valószínűbb is ez utóbbinál.* valamint azt sem, vajjon volt-e és mily szerepet játszott nálunk a növények kultusza. Azonban, ha nem is áll módomban közelebbről megjelölni a hazai növénykultusz tárgyait és szerepét, a mi a hazai czímereken előjövő növényvilágot illeti, a czímer- és pecsétismei téren tett számos évi kutatásomra támaszkodva, biztosan állíthatom, hogy kivévén a liliomot,Ide vonatkozólag a Győr (Jeur) nemzetségnek haránt négyelt pajzsán látható négy liliomot említem meg, mely – mint tudom – erre a legrégibb példa mi nálunk.* s az itt-ott minden egyébnél gyakrabban felmerülő rózsát is, a fa és falevél csak rendkívül ritkán jelentkezik nemességünk czímereiben.
Magától érthető, hogy a czímerek ékítésénél (Damaszierung) felhasznált növényalakokat számba nem veszem,Föltétlenül ide sorozom Bors comes 1222-diki pecsétjén látható három hárslevelet is (Turul II. 1884. 101. 1.), s ugyanezen okból Majláth Bélának a Ratold- családra is vonatkozó – különben igen csábító – nézetéhez sem csatlakozhatom; bárha egyébként elismerem, hogy a középkor czímerei nagyobbára tele vannak képtelenségekkel s ennek következtében sokszor csakugyan nem vehetni hasznukat.* és hogy e tekintetben csakis a czímertani «régi jó idők»-ből, tehát mintegy 1500-ig előfordultakról szólok ez alkalommal.
Az általam ismert azon kevés czímerek között, melyeken fa,A «stilizált» fának tudomásom szerint legrégibb magyar példányával egy 1221-iki «Benedictus Viceiudex Aule Regie» köriratú pecséten találkozunk. (Arch. Értesítő XII. 1878. I.)* bokor vagy falevél mint önálló alak szerepel, különösen kiemelendőnek találom Ilsvai Leustach nádor függő pecsétjét, egy 1396 évi oklevelén,Kelte 1396. május 31. Eredetije az orsz. levéltár diplomatikai osztályában 8162. sz. alatt. E pecsétnek más, kevésbbé ép példánya a nádor egy 1393. évi oklevelén az Ibrányi-család levéltárában van, mely jelenleg letéteményként a nemz. múzeumban őriztetik.* mely a mi az ábrázolást és elhelyezést illeti, oly hárslevelet mutat, mely a klasszikus heraldika követelményeinek teljesen megfelel.
Sajnos, hogy ép ezen pecséten, mely egyébként egészben véve teljesen jó karban van, a főalak mellett három oly mellékalakot látunk, melyeket az éles körrajz és az igénybe vett jelentékeny czímertani segédeszközöknek daczára is,úgy egyenkint, valamint összevéve is – nem valék képes teljes határozottsággal felismerni.
Ennél valóban azon ritkának mondható akadályokkal találkoztam, melyek egy különben eléggé jól fentartott pecsétlenyomatnál nem igen gyakran merülhetnek fel. Megnyugtat azonban azon tudat, hogy mások sem tettek szerencsésebb kisérletet vele.
Az Ilsvay-féle pecséten szereplő mellékalakok most érintett, azonban nem eléggé kifejtett jellege arra késztet, hogy hosszabban foglalkozzam velök és pedig azon czélból, hogy később annál pontosabb leírást nyujthassak az egészről.

Jeleztem már, hogy ezen pecsétnek főalakját egy kitünően stilizált hárslevél képezi. Ezen hárslevél fölé magaslik az emlitett mellékalakok egyike, s ez utóbbit két másik, formára egyenlőnek látszó mellékalak fogja közre. Ha tehát ezen alakokat leírni akarjuk, vagy legalább meg 177közelíteni a valót, mindenek előtt ki kell puhatolnunk úgy általános, valamint czímertani jellegüket is.
Ilsvai Leustach nádor pecsétje tudomásom szerint ekkoráig csak egy ízben volt leírva és pedig «Magyarország Családai»-ban (V. kötet 233),Rajzban legújabb idéiben Br. Nyáry Albert Heraldikai Vezérfonala is közölte, azonban ez sem teljesen hibátlanul.* melyhez az anyagot a tudós szerzőnek egy lenyomat alapján tett jegyzetei szolgáltatták.
Leustach tudvalevőleg Péternek fia, 1387-ben főajtónálló, majd fehérmegyei főispán, s végre az ország nádorává lett. Ezen állásban volt 1396-ban is, minthogy a kérdéses és föntebb látható pecsét szintén ezen időből származik.
Bárha a «Magyarország Családai»-ban közölt pecsétmásolat egyes, kevésbbé fontos részleteiben – minők a körirat, a pecsét magassági, kerületi, s a körirat szélességi méretei, valamint az utánzás technikája is – a kezeim közt levő eredetitől el is tér: mindezek daczára továbbra is megmaradok azon határozott meggyőződésem mellett, hogy mindkettőnél egy és ugyanazon pecsét lenyomatával van dolgunk, annál is inkább mert átmérőik egészben egyenlő nagyságúak. Az eltéréseket egyedül a kivitellel megbízott rajzoló okozhatta és pedig az által, hogy a fősúlyt a czímer ábrázolására fektette, a mellékjelenségeket pedig jóhiszeműleg mellékes dolgokul tekintette a nélkül, hogy meggondolta volna, hogy a sphragistika semmi előfordulót mellékes dologúl nem tekinthet és nem szabad ennek tekintenie.
«Magyarország Családai» a hársfalevél fölé kiemelkedő tárgyat koronának vévén («koronás hárslevél»), ebből a rajzoló valóban egy teljes császári koronátAz úgynevezett «házi» koronát értem itt, s nem a birodalmi koronát igazi alakjában, azt t. i., melylyel a császárokat koronázták valaha Aachenben.* készített, s mi több, a jó ügy iránti buzgalomból tetejéről még a birodalmi almát a szokásos kereszttel sem felejté ki.
Pedig itt koronáról valóban szó sem lehet, s arról könnyen meggyőződhetni egy pillanat alatt, s különben, is akkortájban bizonyára nem igen tűrték volna uralkodói jelvény viselését, még czímeralakként sem. Adományozásról még kevésbbé lehet szó.
Micsoda hát akkor, ha nem korona, a kérdéses tárgy?
A körvonalak után itélve, csak három oly czímertani tárgyat ismerek, melyek általánosságukban az első pillanatra hasonlítanának hozzá, s ezek: egy fa, farkastőr (Wolfsangel) és tollforgó. Ez utóbbi alak mindhármuk között azonban a legvalószínűbb.
A (stilizált) «fát» hoztam fel elsőnek. Tettem ezt azon oknál fogva, mert itt, hol a czímeralakok szabadon lebegve, nem paizsban ábrázoltatnak, a kérdéses alak sisakdíszként tekinthető; a hárslevél mint czímeralak mellett pedig a hársfa maga legilletékesebb, legkifogástalanabb sisakdíszűl szolgálhat.A hárslevelet betetőző és közrevevő tárgyak nem czímerpaizsban lépnek fel, hanem szabadon vannak csoportosítva és körűlfogvák egy esetleges kerettel, mely itt történetesen hatkarélyt képvisel. Ily esetben szabadságában áll a heraldikusnak a látható mellékalakok egyikét vagy másikát – ha okát adja – nem a czímerpaizshoz tartozó alakúl tekinteni, mit pedig nem volna szabad tennie, ha a hatkarély helyett valóságos paizszsal volna dolga. Minthogy azonban ezen szabad összefoglalásnál fogva a hárslevelet betetőző császári korona lehet paizsalak vagy valamely uralkodói kegy jele, vagy szolgálati jelvény: ez ingadozásból is kitünik, hogy a koronát valló nézet mennyire hamis és tarthatatlan.*
Nem kell felednünk, hogy a hárs lombozatát jobbára kolomp alakjában ábrázolták rendszerint, továbbá hogy a lombot a törzstől kivétel nélkül élesen elkülöníteni volt szokásban (míg itt egy vízszintes vonalban fut össze az egész), s végtére, hogy egy szabadon álló «lebegő» fához gyökerek is járulnak, minek pedig itt – akárhogyan vizsgáljuk is a pecsétet – alig lehetne akadni nyomára.
A hársfát azonban gyakran bokoralakúnak is ábrázolták s ily alakban, különösen mint sisakdísz, sokszor legyező alakjában is előfordul. Az ilyen hársbokor nagyon hasonlít az Ilsvai- féle pecsétnek általunk még véglegesen meg nem határozott czímertárgyához, valamint szintúgy hasonlít hozzá a hársnak fölfelé összefutó alakja is, mely hasonlag nem ritka jelenség a czímertanban.
Azonban ezen combinatiók sem kielégítők; annál is kevésbbé, mert a bokorként kezelt hársfa már nem mint összefolyó tömeg (harang, golyó) jő elő, hanem részekre bontva ágakkal, galyakkal, 178levelekkel: már önmagában is feltétlenűl elárulva a fa jellegét. Ez itt pedig nem az eset.
A mi a farkastőrt (Wolfsangel) illeti, ezt csakis föltevésként említettem, mivel e czímeralaknak csakis felső része hasonlít az Ilsvai-féle kétes czímertárgyhoz; még ha eltekintünk is a «gyűrű»-től, mely amott bizonyára nem is volt jelen, és a mely a farkastőr heraldikai ábrázolásánál némelykor hiányzik is.
Csupán a tollforgó maradt még hátra. Ennél azonban a «struczforgó» ép úgy vehető számba, mint a «pávaszem». (Kinek e tekintetben nagyobb munkák, vagy ide vágó értekezések nem állanak rendelkezésére, az folyamodjék Sackenhez 98–99. 1.)
Hogy én e kettő között inkább a «pávaszem»-nél maradok, arra először is ennek régisége,A czímertanban legelőbb a páva-, utána a kakas-, s csak később, mindkettejök után merűlt fel a struczforgó.* s továbbá a technikai kivitel is késztetett, a mennyiben nagyító üveg segítségével nem nehéz ráakadni magokra a tulajdonképeni pávaszemekre is, melyek különben, minden kifogástalanul stilizált pávatollforgónak még lenyomatában is felismerhetők.
A struczforgó különben nálunk Magyarországon is csak nagyon ritkán fordul elő sisakdíszként, s ezen kevesekhez tartozik Tamás erdélyi vajda czímere (1321–1342),Arch. Ért. XII. 1878. 231, 253. l. Ez bizonyára erre a legrégibb eset lehet magyar pecséteken.* melyen a tollak nem forgó alakjában, tehát az akkori szokás és szabályok ellenére, nem stilizálva, hanem csak egyenként helyezvék el.
A «pávaszem»-etEzen kifejezést fogom továbbra is használni.* kisérő további két tárgyra térek át.
Egyes heraldikusok rendkívül idegenkednek az általános megnevezés jogával élni ott, hol az egyedi meghatározás (Specialbenennung) nehézségekbe ütközik, miáltal a beható részletezést s főképen pedig az alkalmatlan indokolást rázzák le nyakukról. Még ritkábban nyer alkalmazást ama szabály, hogy egy kiismerhetlen tárgy azon, már ismert jellegű heraldikai tárgyak osztályába sorozandó, a melyekhez főbb jelenségeiben hasonlítható. Ugyanez áll a betűk, titkos jegyek (chiffre) s a többiekre is, ha normális voltuk és egyszerűségüknél fogva heraldikai jelleggel biróknak látszanak. Ha az ily jegyek lényegét valaki helyesen fogja föl s leírásukat pontosan eszközli, nincs az a szaktekintély, ki ezért az illetőt valami nagy hibába esésről vádolhassa.Megjegyzendő, hogy egy czímerleirás csak akkor nevezhető szabályszerűnek, ha annak alapján a kérdéses czímert hibátlanul le is lehet rajzolni. Minden más leírás tökéletlen vagyis – röviden – rosz. Nem elég egy megállapított jellegű tárgy, pl. betűnél mondani, hogy az X v. Y, mert ily egyszerű tárgyak is fordulhatnak különböző alakban elő. S ezzel ismét egygyel több a bizonyíték arra, hogy jó sphragistikus a czímertan ismerete nélkül nem képzelhető, vagyis hogy kitünő pecsétismerőnek kitünő heraldikusnak is kell lennie.*
Különben egy leírandó czímernél ezen eljárási módszernek is mindig szorosan kell ragaszkodnia az ismert s alkalmazkodni a gyanított jelleghez.
A mesterséges czímertani alakokhoz tartoznak – Sacken szerint – a jegyek (Chiffre), monogrammok, házi jegyek (Hausmarke) és betűk is. E jegyek tetszés szerintiek s önkénytesek, minőket pl. a kereskedők árúmálháin láthatni. Ezek, valamint a házi jegyek is eredetileg a tulajdonos megjelölésére szolgáltak, s csak később tekintettek czímerként. Az ilynemű jegyeket alig lehet leírni, minthogy többnyire rendkívül zavart összetételű horgokból és szögletekből állanak.
Detler Biedermann, az ismert culturtörténész, a XV–XVI. századból eredezteti azokat, s mint czímertani alakokat a heraldikus keresztek utolsó osztályába sorozza.
Az építészek és képfaragók szintén használtak ilyen jegyeket, sőt gyakran czímerekül is nyerték.
A jegyek (Chiffre) s a betűk – mint említém már – mellékjegyekül is használtattak, kivált az olasz heraldikában, hol azokat nem ritkán a paizsban látható állatok tartják.
Az Ilsvai czímer pávaszemét kisérő két alakot részemről szintén ily jegyeknek gondolom, és ekkép írnám le: magas vagy passio-kereszt melynek lába tompa szögben balra törik, s a melynek bal karjáról egy bot vagy horgas rúd függ alá.A Németh de Jelva-család czímere (két lefestett példányban látható az UIlrich Freiherr von Klaynoch-féle családkönyvben 1620.) egy újabbi ily keresztalakú chiffrerrel vagy házi jegygyel ismertet meg bennünket. Több hasonló esettel eddigi kutatásaimban nem találkoztam. E czímert az Ungarische Revue 1885 október-november havi füzetében ismertettem.* Ezen, betűhöz hasonlító alak felől 179azon nézetben vagyok, hogy az e czímerben mellékalak szerepét játsza és pedig azért, hogy megkülömböztesse a család ezen ágát a többitől, mely csak a hárslevél-czímert viselé.
Vajjon ezen jegynek van-e valami más és pedig magát az oklevél kibocsátóját illető jelentősége ezen kívül és minő? vagy pedig – mi azonban mellékjegy jellegéből nem von le semmit – csupán a kivitellel megbízott művész jegyét képviseli, meghatározni nem lehet.
Eleve meghatározván ekkép az Ilsvai-czímernek kétes alakjait, áttérek annak teljes leírására. Kettős szegélyű plastikus kerettel körűlzárt szintén kettős szegélyű hatkarélyban, melynek szögletein kívül egy-egy vékony vonalakból képzett hatágú csillagocska foglal helyet,A Nagy Iván-féle ábrázolás szerint a hatkarély szögletein belül tojásformájú rosetták láthatók; az eredeti pecséten azonban nem lehet megkülömböztetni őket.* egy hárslevél áll, jobbra hajló rövid nyéllel, s egy balfelé irányuló letört kifutó ággal.
E hárslevél fölött egy a karély alsó széleig érő pávatollforgó (?) van. Ennek alsó része a hárslevél csúcsa felé van irányítva.
E forgót közreveszi két egymással egyenlő s a góthikus t betűhöz hasonló, magas vagy passio-keresztszerű chiffre, melynek tompa szögben balra elhajló alapja horogban végződik. Ezen alak feje, valamint a jobboldali kar jobbik széle homorú, azaz félhold forma s kissé ferde, míg a kampó formára fölnyúló baloldali karra ferde rúd látszik függesztve lenni, melynek alsó vége horgas.
A közepes nagyságú majuskulákból álló körírat, a már említett plastikus keretre következő két egyszerű körvonal között van elhelyezve, s a következő:

Azaz kiegészítve: † Sigillum Leustasi De Ilsva Regni Hungariae Palatini Ac Comitis Albensis.
A pecsét átmérője legkülsőbb szélétől: 6.5 cm.
Ez kétségtelenül egyik legérdekesebb példánya mindazon hazai pecséteknek, melyekről tudomásom van és a hazai pecsét- és czímertan terén valóban kiváló érdemeket aratna az, ki határozott tényeket sorolna elő ott, hol én csak valószínűségeket állíthaték fel. És pedig 1. hogy az Ilsvai pecsét chiffre-je családi (vagy személyi) mellékjegy, s 2. hogy a pávatollforgó, mely a fő czímeralakkal egyetemben betölti a hatkarély terét, sem paizsalak, sem pedig mellékjegy szerepét nem játsza, hanem azt a czímertulajdonos sisakdíszeként kell tekintenünk.
* * *
A Ratold-törzsből leszármazottak czímerei és pecsétjei közül, rajzban és szövegben, mint tudom, eddigelé csupán a Kazai Kakas, az Ilsvai, aPászthóy, a Feledy Lorántfy és Ráday stb. családokat illetők közöltettek. Ezen családok közül ez időszerint csakis a grófi rangra emelt Ráday-családlétezik, a többiek mind kihaltak.
Valamennyinél régibb volt a Ratold-törzsbeli Miklós alországbíró czímere 1238-ból. (Lásd Nyáry A.: «Vezérfonal III. 20. a bécsi képes krónika nyomán».) Utána következik a Roland nádoré (1255–1299), s végre az ugyancsak Rátold vérbeli István budai prépost pecsétje 1361-ből.
Tárgyam végére jutván, az előttem fekvő pecsétek, pecsétmásolatokon és czímerek alapján ezentúl csakis a Ratold genus hárslevelének fejlődésével fogok foglalkozni, s bekezdőűl az Ilsvai és Pászthóy czímer-alakokat veszem elő.
Ezek elsejét imént ismertettük, a másik a «Magyarország családai»-ban a használt forrás megjelölése nélkül közölt pecsétmásolatban már ismertetve volt.Eme czímerkép, ellentétben Ilsvai-félével, paizsban foglal helyet, és csak eztán veszi azt háromkarély körül. Ennél a paizs mindkét felső szögletén – szolgálati vagy érdemjegyképen – egy további kis paizsban az országos czímer egy-egy része látható; mint ez országbírák pecsétein gyakrabban látható.*
Ha összehasonlítjuk ezen egy időből származó pecsétek czímerképeit, látjuk, hogy a fő czímeralakot mindkét helyen egy hárslevél képezi.Az Ilsvai név össze nem tévesztendő a hasonlókép ősrégi és ma is virágzó Ilosvay-családdal, melynek különben czímere is egészen más. Úgyszintén más a XVIII. század végén még létezett, czímerében griffet viselő Pászthói-család, mely más törzsből való.*
180E hárslevél a Pászthóy-czímernél rövid, vastag lefelé kiszélesbülő (nem heraldikus) nyéllel bír, míg az Ilsvainál a nyél szintúgy rövid (de aránylag mégis hosszabb) és behajlott, és ezen kívül még egy balra törő csonka kiágazása is van. E külömbség a sphragistikus előtt nem minden fontosság nélküli.
Mint már ismételten kiemeltem, az Ilsvai- levél, valamint általában az egész czímer-ábrázolás is heraldikailag kitünően van stilizálva s ebből következtetem, hogy a ki ezen czímert tervezé, a helyes heraldikának szabályaiban és alkalmazásában teljesen otthonos volt.
Egy heraldikus hárslevélnek kifogástalan alakításához azonban határozottan nincs szükség a nyélnek további kiágázására, kivévén hacsak bizonyos más czél vagy értelem nem volt hozzáfűzve.
A középkori czímertan esetlegességeket nem ismert alakításaiban, s ezért meg vagyok győződve, hogy ezen, csupán az Ilsvai-féle hárslevélnél előjövőKiágazás és mellékalak nélküli hárslevéllel találkozunk a Ratold-törzs pecsétjei között: Miklós alországbírónál (1238: vörös mezőben arany levél); István prépostnál (1361), Kazai Kakas Lászlónál (1380), Feledy Eustachnál (1530). Ettől csupán Roland nádor czímeres pecsétje (1255) s fiának Mátyásnak patriarka-kereszttel kisért három hársleveles lovaspecsétje (1288) tér el; valamint ismét Roland nádor kétleveles pecsétje 1299-ből. Egyébként erről más alkalommal többet; most csak annyit jegyzek meg, hogy az 1255-ik Roland-i pecsét hárslevelei inkább egy heraldikai fenyőtobozhoz (Zirbelnuss) hasonlítanak, mely különben is természetes fenyőtoboz helyett szokott a heraldikában alkalmaztatni, a minő pl. Augsburg ősrégi czímeralakja is.* kiágazásnak határozott jelentőséggel kellett birnia.
A hárslevél további változásait azon czímeralakok még jobban mutatják, melyek a Lorántfy-féle pecséteken s emléktárgyakon jönnek elő.
Tudtommal legrégibb ezek között L. Mihály azon pecsétje, mely az ungmegyei levéltárban egy 1610-benKénytelen valék bizonyos időszakokat átugrani, mert csak így volt lehető egy megközelítőleg teljes képet alkotnom az egészről.* kelt oklevelen látható.
Itt ismét találkozunk az egynyelű magános hárslevéllel, azon külömbséggel azonban, hogy az egy vízszintes ág felett szabadon lebeg és balra hajlott helyzettel bír, s hogy inkább egy más heraldikai levélformához, az ú. n. Seeblatthoz hasonlít.

Ezen ábrázolás különben egészen rosszúl van stilizálva, a levél lebegő helyzete bizonyára csupán a kivitellel megbizott művész járatlanságának tulajdonítható.
Hét évvel később a keresztben fekvő törzs (melylyel ezentúl a Lorántfy-féle pecsétek és czímereken folyvást találkozhatni) hasonlókép ágakat nyer s további leveleket is hajt.

Lorántfy Zsuzsánnának egy gyűrűs pecsétjén, mely az Ibrányi levéltár egy 1617-iki levelén van, látjuk a teljes czímert, a paizsalaknak megfelelő sisakdíszszel;A Lorántfy-czímer sisakdíszével ezen pecséten ösmerkedtem meg először.* a paizsban a (zöld?) mezön fekvő ágból két kinövő hosszú levélszárat látunk, melyeknek végeiről egy-egy hárslevél hajlik lefelé. Lorántfy Zsuzsánna ezen czímeralakot egész haláláig megtartotta volt;Egy czímere Király-Helmecz egyik nyilvános épületén látható. Ezen kezdetlegesen faragott munka a «közép paizsúl» alkalmazott czímerben a fekvő faágat felül egy, alól három hullón hárslevéllel tünteti föl. A L. Zs. minden más czímerétől eltérő ezen ábrázolást azonban – részemről egészen értéknélkülinek tartom, s e véleményben megerősít a mű kezdetleges kivitele is.* sírkövén ugyanezen alakítással találkozunk, ama külömbséggel, hogy a fekvő ág törzszsé változott át s hogy szikladarabon látszik nyugodni.
Hogy ezen fejlődést véletlen okozta-e mi a XVII. század heraldikájában, sajnos, már gyakran 181előfordul – vagy pedig egy készakarva felvett megkülömböztető jelnek, családi mellékjegynek felel-e meg a Lorántfy-családban, azt ez időszerint még nem vagyok képes meghatározni.
Annyi kétségtelen, hogy a Lorántfyak vagy legalább is Zsuzsánna a maga részéről az eredeti magános hárslevéltől elfordult s tulajdonképeni illetékes czímeréűl a kettős levelet, egyetemben a fekvő ággal vagy törzszsel, tekintette.
Ezzel elértünk a Ratold-törzs egyetlen élő képviselőjéhez: a Ráday-családhoz is. Ez, mint látszik, igen régen mondhatott le nemzetsége eredeti hársleveléről. Nagy idő multán azonban visszaemlékezett mégis azon szerepre, melyet e levél nemzetsége czímerében viselt. Nagy Iván szerintMatheus Literatus de Ráda I. Ferdinand királytól 1552. ápril 4-ikén törzsczímeréhez, az «egyszarvú»-hoz, egy levélgalyas kiszáradt hársfát kapott, melyen egy szintén leveles galyat tartó galamb ül. Ezzel aztán ezen család eredeti czímeralakjának, mint törzsczímernek, jelentősége egyszer s mindenkorra elveszté viselt jellegét.
Ennyit akartam közölni a Ratold-nemből eredt családok pecsétjein és czímerein előjövő heraldikus hárslevél jellegéről, s ennyit annak a hárslevéltől egész a kiszáradt fáig terjedő fejlődéséről.
CSERGHEŐ GÉZA.
A gróf Károlyiak oklevelei.Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Első kötet. Oklevelek 1253–1413. 1882. 8° XVIII és 620. 1. Öt phototypikus melléklettel. (Ára 5 frt.)*
A Zichy-codex példája megmutatta, menynyit nyer a hazai történelem egyes családok okleveleinek kiadásával; a hazai családtörténetnek és genealogiának pedig első sorban az ilynemű oklevélkiadások vethetik meg biztos alapját. A gróf Károlyi család, az eddig megjelent kötet tartalmából ítélve, nagy szolgálatot tett a hazai történetírásnak; habár az első kötet országos érdekű oklevelekben nem is szerfölött gazdag, a még megjelenendő négy kötet belső érték tekintetében, bizton hiszszük, versenyezni fog a Zichy-oklevéltár köteteivel. De nemcsak a grófi család kötelezte le liberalitásával a hazai történetkedvelő közönséget, méltó elismerést érdemel az oklevéltár szerkesztője, Géresi Kálmán is.
Okleveleket kiadni a mint egyrészt könnyű, másrészt oly fáradságos és érdemes munka. Ha a kiadó magát puszta másolónak tekinti, s megelégszik az oklevelek előtti rövid kivonatokkal, s legfölebb a végén rövid indexxel, a munka, bár becse el nem enyészik, a kiadóra nézve nagy fáradsággal nem jár. Modern elvek szerint kiadott oklevél-gyüjteménytől többet követelünk. Mik legyenek az ily kiadás vezérlő elvei, arról már sokat irtak, fölösleges azokat ismételnünk. Géresi ismeri az irodalmat, s felhasználta belőle mindazt, a mit a publicatiókra nézve jónak talált; ilyen: 1. kellő megválogatás az oklevelekben; ezrekre menő oklevél-halmazból nem lehet minden pörhalasztást, minden nyugtatványt közölni, a megválasztásban a családtörténet és általános érdek a két vezérlő szempont; 2. következetesség a közlésben; az oklevél szavainak oly formát adni, mely az olvasóra nézve a legalkalmasabb és melynek használata a legkevesebb fáradsággal jár; jól mondja Géresi előszavában «a közlő tartozik az okleveleket igaz formájokban ugyan, de rendbe szedett öltözetben vinni nyilvánosság elé»; 3. szükséges jegyzetek, felvilágosítások az oklevelek egyes pontjaihoz; ezeknek megtételére a kiadó a leghivatottabb, mert ő munkája folyamán áttekintést nyer az egész anyagról; 4. pontos, többféle szempontok szerint csoportosított tárgymutató. A szóban forgó oklevéltár e négy feltételnek teljesen megfelel, s ezzel elmondtuk a legjobbat, a mit hasonló munkáról mondhatunk.
A gróf Károlyi család levéltára, melynek történetét a kötet előszavában olvassuk, egyike hazánk leggazdagabbjainak. Mint minden nagyobb családi levéltár más családokra vonatkozó iratokban is gazdag, melyeknek oklevelei a megszerzett birtokokkal kerültek a törzslevéltárba. A Károlyi-levéltártól egészen függetlenek a Bosnyák, az újabb keletű báró Harruckern és a Pelejtei Martonos családok levéltárai, melyek magokban ismét más kihalt családok irásait tartalmazzák. Maga a Károlyi törzslevéltár is egyesíti magában a család kihalt ágainak (mint a Csomaköziek, Bagosiak, Vetésiek, Rezegeiek, stb.) okleveleit; úgy hogy pusztán e kötetből régi, nagyrészt kihalt családi genealogiák egész sorozatát állithatjuk össze.
Az előttünk fekvő testes kötet 370 oklevelet foglal magában az 1253–1413 közti időközből, melyek kor tekintetében következőkép oszlanak meg; az Árpádok korára esik 31, a XIV. század első felére 95, a másodikra 181, a XV. századra 1413-ig 62. A három említett egymástól független s külön jelzéssel bíró családi levéltárak közül a legrégibb a törzslevéltár, melynek első eredeti darabja 1253-ból való, a Pelejtei Martonos levelek közt a legrégibb 1272 körül kelt, a Bosnyák levéltár legrégibb eredetijének kelte 1313.
Mily fontos ezen kötet nemzedékrendi szempontból, alább lesz alkalmunk bővebben kifejteni. Addig is lássuk a közölt oklevelek országos, általános érdekű darabjait.
Nem nagy a száma azon okleveleknek, melyeket e szempont alatt összefoglalhatunk; de érdekesség tekintetében annyival is méltóbbak a fölemlítésre, mert egy-kettő kivételével, eddig ismeretlen s kiadatlan adatokat tartalmaznak.
V. István királynak különösen két oklevele érdemli meg kiváló figyelmünket. Az egyikkel mint ifjabb király Simarch nevü várjobbágyot fiával és hat rokonával egyetemben a kúnok ellen tanusított vitézségükért...quam in expeditione totius regni et nostra contra Cumanos mota... cum fideli nostro Nicud comite promeruit. 1267. oklevél.* a bolondóczi várjobbágyságból kiemeli s a királyi szolgák sorába iktatja. Másik ilyen exemptiós levele a nagyszombati sz. Ferencz rendű apáczáknak szól, kiknek összes pozsonymegyei népeit 1271-ben mindennemű adózás alól felmenti. E kiváltságot aztán több királyaink is megerősíték és szószerint átírták, így IV. László 1280-ban, III. Endre 1299-ben, Venczel 1303-ban, Zsigmond 1392-ben, Mátyás 1466-ban.
A kereskedés történetéhez hazánkban nem értéktelen adatok azok, melyeket IV. László király Albas Jan kereskedőről (Jan mercator dictus Albas) 1273-ban elbeszél. A nevezett Jan V. István királylyal közeli összeköttetésben állott, pénzét a király hasznára fordította s pontosan járt el meghagyásaiban, úgy hogy e miatt jártában-keltében fogságba is került. Ezen szolgálatai jutalmáúl a szatmármegyei Heydreh birtokot nyerte. – Mily veszélyes volt még sokkal később is a kereskedés útja s mily szomorú a közbiztonság állapota, mutatja néhány tokaji polgárnak panasza 1353-ban, kik előkelő nemes embereket a Rezegei családból vádoltak azzal, hogy a nyilt országúton különféle ruhaneműt (popring és zefer nevüt), négy takarót és hat lovat raboltak el. Szerencse, a vád alaptalan volt. – A kolozsvári borkereskedés történetéhez nem érdektelen adalékot nyujt Nagy-Lajos egy 1366-iki oklevele, melyben a fizetendő vámot hordónként négy dénárra szabja. Addig ugyanis a kolozsvári polgárok minden hordó után fél veder bort és kenyereket adtak a vámszedő helyeken.
A törvénykezés történetéhez érdekes adalék, hogy 1281-ben István comes, File bán fia, és Péter erdélyi püspök gyalog bajvívással akarják ügyöket a király, királynő és az ország nagyjai előtt eldönteni. Az ügynek azonban nem a megtörtént bajvívás, hanem egyesség vetett véget. 1327-ben a Kaplon nemzetségbeliek közt pör keletkezvén, azt párbaj vagy eskü útján dönthették el. A pörös felek az utóbbit választották.
Szatmármegye s különösen Nagy-Károly monographusára megbecsülhetetlen lesz az az 1398-iki oklevél, melyben Nagy Károlynak utczái vannak megnevezve, így platea Wyucha, Berueucha, Bobaducha (új-utcza, Berve-utcza, Bobad-utcza), s ezeknek fekvése, iránya is meghatározva.
A Zsigmond király korában történt zavargásokhoz adatokat nyujt a királynak egy 1408. oklevele. Szerdahelyi Koron Péter ugyanis, ki Mária és Erzsébet királynők elfogatásában részes volt, a hűtlenség bűnébe esett, s e réven elveszté összes jószágait, melyeket Szerdahelyi Ders Márton, királyi étekfogó, nyert hűsége jutalmáúl. A lázadó Koron Péter fia, János, azonban megnyerte Zsigmond kegyét, ki megengedte, hogy Ders Márton e Jánosnak atyai jószágait visszaadja.
A káptalanok s conventeknek rendezett levéltáraik voltak a középkorban, akárhányszor fordúlnak e helyekhez, hogy ott letéteményezett vagy párban őrzött oklevelek hiteles másolatát adják ki. Így egy 1366-iki oklevél tanúsága szerint a Martonos család tagjai is a szegszárdi conventben helyezték el családi okleveleiket. De úgy látszik az okleveleket nem a legjobban őrizték, mert mikor Jordán szegszárdi apát pécsváradivá lett, magával vitte az irásokat is s átadta valami rokonának, mi által a Martonos család nagy kárt szenvedett.
Ismeretes, hogy középkori okleveleinkben mily nagy szerepet játszik a királyi hadbaszállás; nem egy oklevelünk van annak napja szerint keltezve. Azért fontos ránk nézve, ha egy hadbaszállás eddig ismeretlen napját meg tudjuk határozni. Knauz említi, hogy 1334-ben volt egy hadbaszállás, melynek czélja Olaszország volt. E hadbaszállásnak, mely Robert Károly szerencsétlenűl járt fia Endre érdekében történt,...ad vigesimum secundum diem residentiae exercitus domini regis in eductione sui generosi filii domini Andreae ducis ultra partes habiti transmarinas.... (Pál országbiró 1334. okl. LXXIV. sz.).* napját az egri káptalan egy 1334. évi oklevelében találjuk meghatározva, melynek alapján azt virágvasárnapra, márcz. 20-ára, biztosan tehetjük.
Perhalasztó oklevelekben néha igen érdekes indokolását találjuk a tárgyalás elhalasztásának. Így Nagy Lajos 1371-ben Töttös fiának Lászlónak minden peres ügyeiben azért rendel halasztást, mert ez vele Dalmátiába utazott s ott a királynak különös szolgálatokat tesz....nobiscum et in specialibus nostris servitiis ad regnum. Dalmatiae proficiscatur.* Garai Miklós nádor 1382-ben Csomaközi Györgynek a Károlyiak ellen folyó ügyét azért halasztja el, mert az előbbi Oroszországban van elfoglalva (circa custodiam regni Rusciae). Ugyanezen nádor 1410-ben Vitkai Lászlónak Károlyi László ellen folyó pörében halasztást rendelt Theodor orosz herczeg kérelmére, mert Károlyi László e herczeggel együtt Oroszországban tartózkodik....ad amicabilem literatoriam petitionem Teodori ducis, eo quod idem in causam attractus una cum eodem in regno Ruziae foret occupatus.* Az oroszországi vállalat nagy szerepet játszik az ezen korbeli oklevelekben; így István nádornak 1391-iki oklevele említi, hogy Opuliai László nádor Oroszország kormányzójává lett (in regimen regni Russcyae per regiam clementiam sublimatus). A törökök elleni hadbaszállás is okúl szolgált perhalasztásra. Ilsvai Leusták nádor 1396-ban Csomaközi Jánosnak, Bebek Detre nádor 1399-ben Károlyi Lászlónak és Andrásnak pöreit halasztja el azon okból, mert a nevezettek a törökök ellen induló királyi sereghez (in regium exercitum versus Turcos motum) akarnak csatlakozni. A Prokopius ellen 1399-ben indított hadjárat szintén oka perhalasztásnakÁlmosi Csirke Péter fiai számára, kik a Felső-Magyarországba beütött Prokóp ellen indított királyi sereghez csatlakoztak. Az 1403-iki zavaros állapotok is akadályozták az igazságszolgáltatás menetét; így Zsigmond király a mondott évben «propter praesentem motum regni» újabb határnapot tűz ki egy pörben.
Néhány oklevél ritkábban előforduló közhivatalok betöltőinek nevét tartotta fönn. Így 1344-ben Tyúk Tamás mint comes cliciorum et. buchariorum (a királyi étekfogók és pohárnokok főnöke) említtetik. A királyi jegyzők közűl megneveztetnek Eőri István «notarius aulae domini nostri regis» 1327-ben és Chermyni Péter «curiae regiae notarius» 1380-ban. 1372-ben néhai István királyi pecsétőrről van említés (conservator sigilli annularis domini regis) stb.
Az általános vonatkozású oklevelek közt azonban legbecsesebbek s folytonosságukban legteljesebbek a Cselény Jánosra vonatkozó adatok, melyeket a Bosnyák levéltár őrzött meg számunkra.
Cselény János, Erzsébet királynő főétekfogója, személyes bátorságával megakadályozta azt, hogy Robert Károly és családja Zách Feliczián merényletének áldozatáúl essék. Károly király elbeszéli az egész eseményt, nem sokkal a merénylet után 1332 jan. 20. kelt oklevelében. Elmondja, hogy a királyi család éppen ebédnél ült, mikor Zách Feliczián dühétől elragadtatva betört, a királyi családra rohant s annak összes tagjait ki akarta törűlni az élők sorából, de az isteni kegyelem nem engedé e bűnös szándék véghezvitelét. A királynőnek jobb kezét már levágja, a király jobbján is sebet ejt; ekkor azonban Cselény János bátran közbecsap, szíjjas dárdájával (bicellum) Záchon több sebet ejt, mi a merénylő életének véget vet. Ezen hős és önfeláldozó tette jutalmáúl a király élete megmentőjének és testvéreinek a merénylő összes nógrádi és gömöri birtokait adományozza. A beiktatás e terjedelmes jószágokba részenként történt. Az esztergomi káptalan 1333-ban az új birtokosokat a gömörmegyei Jeszte birtokába iktatja be minden ellenmondás nélkűl; minek megtörténtével Károly 1334-ben privilegialis alakú oklevélben Cselény Jánost s testvéreit annak birtokában megerősíti. A nógrádmegyei birtokokban 1335-ben történik az iktatás, a határok részletes leirásával. Mikor e beiktatások mind megtörténtek, akkor adja ki a király 1336. febr. 29-én az ünnepélyes adománylevelet, újra elbeszélvén Cselény mesternek érdemeit.
E nagy adomány megvetette Cselény János mester gazdagságának és fényes pályájának alapját. Birtokait egyre nagyobbítja. 1347-ben zálogba veszi a nógrádmegyei Terencs birtokot a Béjai család tagjaitól. 1348-ban gömöri és csongrádi comesként és szegedi várnagyként említtetik s mint ilyen nógrádmegyei Ság falujában heti vásárjogot szerez; Nagy Lajos 1354-ben e jogban ünnepélyesen meg is erősíti; ez utóbbi oklevél róla csak mint csongrádi comesről szól. Hatalmas befolyásáról tesz tanúságot, hogy 1354-ben Lajos királytól adománylevelet eszközöl ki Kudurzó nógrádmegyei birtok felől, mely a magvaszakadt Kudurzói családé volt. Halála 1365 előtt állott be, mert Lajos király ez évben kelt megerősítő záradéka róla mint elhúnytról beszél. Halála után fiainak, Miklósnak, és Istvánnak, elég gondot adhattak a nagy birtokok; hosszú pörök folytak felőlök, melyek évek során át sem értek véget.
Az elmondottakkal ismertetni akartuk a Károlyi-oklevéltár egyes közérdekű darabjait; melyek szintén tartalmaznak annyi s oly becses anyagot, hogy a kötet megjelentét történetirodalmunkra nézve határozott nyereségnek mondhatjuk. Genealogiai, családtörténeti szempontból pedig értéke megbecsülhetetlen.
Nemcsak a Károlyiaknak, hanem számos kihalt családnak állíthatjuk össze kétségtelenűl hiteles nemzedékrendjét, melyek az eddig ismerteket sok tekintetben módosítják és helyre igazítják.
Az e családfán felsoroltakon. kívül az oklevelek még a következő Károlyiakat említik: 1396-ban Antonius filius Johannis de Karol és 1406-ban Stephanus Erdengh de Karul. De ezek csak egyszer fordúlván elő, a fönnebbi táblázatba be nem oszthatók.
Mint tudva van, a Károlyi család, a vele egy eredetű Csomaközi, Bagosi stb. kihalt családokkal egyetemben a Kaplon (Caplon, Coplen, Kopleen, Koplyan, Koplyn, Kapian) nemzetségből származik. E nemzetségből a Károlyi-oklevelek közt még a következőkről találunk említést: György, ennek fia Elyas (1288) s ennek két fia Péter (1288–1291) és János (1291–1320). Miklós (1334), s hihetőleg ennek fia Simon dictus Derekus (1353). Mely családnak voltak ezek tagjai vagy alapítói, a rendelkezésünkre álló oklevélanyagból megállapítani nem tudjuk. –
Minden család történetének kezdetén három stádiumot különböztethetünk meg. A család elsőben is birtokokat igyekszik szerezni, adomány, vétel útján, s azt közösen patriarchális módon kezeli. Elszaporodván a család, ágakra szakad, melyek csakhamar, elfeledve a közös származást, heves pöröket folytatnak egymás ellen, mely viszálkodásnak azután egy időre, s ez a harmadik stádium, az osztálylevelek véget vetnek. Elszaporodván ismét a családtagok, megújul az említett eljárás.
A Károlyi család története is igazolja ezt a folyamatot; az oklevelileg ismert első ősök birtokszerzők.
A legelső ősről, Andrásról, nevén kívűl semmit sem tudunk. Fia, Ördög Simon, 1264-ben örök áron Saápi Tamástól megszerez egy szatmármegyei birtokot (neve az oklevélből kitört), mely atyjáról minden jogon Simont illeti «eo quod fratres alios non ha beret.»
A Károlyi-genealogia, miként azt a jelen kötet tartalmából összeállíthatjuk, a következő:
András de genere Koplen;Nagy Ivánnál Simon atyjaként János említtetik, de ezt oklevelileg említve itt nem találjuk. A család ősének Andrásnak nevét egy 1264-iki oklevél tartotta fönn, ekkép: «Simone filio Andreae...en». (A kiszakadt rész valószínűleg ekkép egészítendő ki: «de genere Koplen».)* Simon dictus Urdung de genere Koplen 1264.; Péter de Csomaköz 1288–1291. neje Anna, Széplaki, Lőrincz leánya;Ezen Széplaki család genealogiája egy 1345. oklevél alapján ekkép állítható össze:
Széplaki Lőrincz; Gergely; Anna férje Csomaközi Péter; Leukes; Turul; György; István; Simon;
images/1883-84xw11.jpg* Endus 1288–1291.; Myke 1291.; András dictus Urdung de Olchva (de Karul) 1291–1322.; György 1313–1335.; Deun (Dun) 1313–1335.; Vetési család; Elena 1313. férje Magister Gygo.; Péter dictus Zonga 1312–1322.; Márton 1322–1354.; György 1366–1385.; János 1384–1405.; János; Simon magnus János de Bogus 1325–1354.; Péter 1384–1411.; András 1384.; Bagosi család; Péter 1341–1352.; Miklós 1341–1352.; Pál 1341–1352.; Lőrincz 1341–1352.; Csomaközy család; Simon 1322–1349.; Mihály 1322–1349.; István 1351–1374.; Miklós 1325–1349. neje Katalin (Petrus Yne dictus nobilis de Vlasci leánya); Marhard 1327–1351. neje Henchidai Elena;Ezen Elena nemzedékrendje egy 1401. oklevél alapján a következő:
Henchidai Bathow; Albert; Sebestyén; János; Katalin férje Panazi Gergely; Elena férje Károlyi Marhard.
images/1883-84xw11.jpg* László komáromi várnagy 1367–1413.; András 1368–1412.; György 1398; MihályEzen Mihály egyetlenegyszer említtetik egy 1378. oklevélben, akkor is talán tévedésből László helyett.* 1378.; László 1394–1408.; Bertalan 1394–1408.; Jakab 1387–1411.; János 1396–1408.; Miklós 1396–1398.
images/1883-84xw12.jpg
A most említett Ördög Simonnak fiai, Péter és Endus 1288-ban ősi birtokukhoz megszerzik más Kaplon-nemzetségbeliektől a szatmármegyei Vada nevü birtokot 25 márkáért. Majd 1291-ben összeáll Simonnak mind a négy fia s ezek rábirják Berei Reun comest, hogy az ő kezére került szatmármegyei Bere birtokot senki másnak el ne adja, csak nekik. E jószág ugyanis előbb Kaplon nemzetségbelieké volt s így az említett testvéreknek érdekökben állt, hogy annak jövendő birtokát e nemzetség számára biztosítsák. 1312-ben örökösödés útján Zonga Péter; Ördög András és Endus fia György megszerzik a kolcsi és vetési birtokokat s ezekbe a váradi káptalan őket be is iktatta, az olcsvai birtoknál azonban, mely később szintén tulajdonukba jutott, sőt a Károlyiak néha arról is neveztettek, ellenmondással találkoztak.
Megszaporodván ekképen a család birtokai; nem sokára viszály ütött ki az egy törzsből eredő rokonok közt. Zonga Péter Csomaköz harmadát nagybátyjától Ördög Andrástól hatalmaskodással elfoglalta. Lampert országbiró 1320. itéletlevelével a jogos tulajdonosnak ád igazat és Pétert fej- és jószágvesztésre itéli. Ez itélet természetesen végre nem hajtatott.
Az ily esetek, mert ez kétségtelenűl nem állt egyedűl, egyezkedést vontak magok után. 1324-ben történt az első osztály a családban Ördög Simon három fia szerint (a negyedik Myke úgylátszik korán elhúnyt). Olcsva, a Myke-Csalános nevű részszel együtt, Ördög Andrásnak és fiainak jutott (ezek a Károlyi család ősei); Vetés, Mikekulcsa, Elyekulcsa és Pete birtokok fele Endus két fiának (ezek a Vetési család megalapítói); ugyanezen birtokok másik fele Csomaközi Péter fiainak (a Csomaközi és Bagosi család őseinek) jutott osztályrészül. Ily módon az egyeredetű család három, illetőleg a Bagosi családdal együtt négy külön ágra szakadt, ezek közűl azonban Endus és Péter ága utóbb kihalván, a birtokok visszaszállottak a családot fönntartó András ágára.
E felsorolt birtokok azonban úgylátszik nem tartoztak a Kaplon nemzetség ősi birtokaihoz; mert midőn ezeket veszély fenyegeti, a szétvált ágak egyesülnek s közösen teszik meg tiltakozásukat. Igy tettek 1327-ben; mikor a szatmármegyei Vezend birtokába Eőri István királyi jegyző és testvére Pál akarák beiktattatni magukat. A három ág közösen tiltakozik s birói esküvel bizonyítja be, hogy Vezend a Kaplonok ősi birtoka. Közös szerzésektől sem idegenkednek a szétvált ágak, erősen érezvén még összetartozásukat. Így 1335-ben tizenkilencz márkáért zálogba veszik Sámsoni Pétertől a szatmári Kozár birtok felét. Szorosabban volt még meg az összetartozás érzete az ugyanazon ági tagok közt. Ezt mutatja egy 1351. oklevél, mely szerint Károlyi László, Simon fia, nagybátyját Marhardot és unokatestvérét Istvánt is részelteti általa zálogba birt Aporháza birtokában.
A Károlyi családnak Szathmáron kívül is voltak ősi birtokaik. Erről tanuskodik Külső-Szolnokmegyének egy 1345-iki kiadványa, melyben Károlyi Simonnak és Nagy Simonnak (a Bagosi ágból) kérésére kimondatik, hogy a szolnokmegyei Lelej nevü birtok a nevezettek ősi jószága, mely reájok nagyatyjoktól (hihetőleg Ördög Simontól) szállt.
Hadi pályán Ördög András fiai igen kitüntek. Nagy Lajos úgy beszél rólok, mint a kik a király szolgálatában sokszor ontották véröket, és sok sebből véreztek. Ezen érdemek jutalmáúl a négy testvér Károlyi birtokában 1346-ban heti-vásárjogot nyer minden hét szombatján. Ez a legelseje azon kiváltságoknak, melyekben a Károlyi család később Zsigmond idejében bőven részesült.
Mily hamar vált szükségessé újabb osztozás a Károlyiaktól elszakadt családokban, mutatja a Csomaköziek osztálylevele 1352-ből. Ezen osztálylevélből megtudjuk azt, hogy alig öt évvel az első osztály kelte után, a Csomaköziek 1329-ben már újra osztozást intéztek el maguk között; az akkor még gyermek Nagy Simonról azonban meglehetős mostohán gondoskodtak, mert 1352-ben éppen iránta való tekintetből, hogy a szenvedett rövidséget helyreüssék, osztoznak meg újra.
Erzsébet királynő 1382-ben a szatmármegyei Mada nevü birtokkal szaporítja a Károlyiak terjedelmes jószágait, melyet azelőtt a magvaszakadt Madai család birt; e birtokot Károlyi Simon két fia, László és Mihály, s velök egyetemben Várdai Döme kapja.
E Károlyi László hosszú szereplése alatt sokat pörlekedik; úgylátszik jogainak igen éber őre volt. Testvérével Mihálylyal együtt 1383-ban tiltakozik az ellen, hogy Zámbó Miklós királyi tárnokmester magát királyi adomány czímén a néhai Zudar Péter bán Apáti nevü jószágába beiktattassa, mert e jószág minden jogon őket illeti.
A család nagyságának megalapítói Károlyi Marhard fiai László és András voltak. Egymást érik a kitüntetések, melyekben Zsigmond király őket részesíti. 1387-ben még mint az ország főkapitánya szabad biráskodást, pallosjogot adományoz nekik, s birtokaikat minden megyei hatóság alól kiveszi. Ugyanezen évben, már mint király, nekik adja Nyiri Mihálynak és Benedeknek és Csányi Jánosnak, kik a Horváthy s Palisnyai-féle lázadás részesei voltak, s így hűtlenség bűnébe estek, szolnokmegyei birtokrészeit. A király ez adomány-levelében különösen Károlyi Lászlónak említi föl szolgálatait, melyeket még Nagy Lajosnak, Erzsébet és Mária királynőknek s általában az egész országnak tett. Abból hogy Zsigmond Károlyi Andrásnak érdemeiről egy szóval sem emlékezik meg, következtethetjük, hogy ez utóbbi a nyilvános életben nagy szerepet nem játszhatott. A mondott 1387. év kiváltságokban igen gazdag volt a Károlyiak részére, mert még ugyanezen évben vásárjogot kap a nevezett két testvér a Károlyi birtokban. Az évi vásár napjáúl a király mindenszentek napját határozza meg s azt oly kiváltságokkal ruházza föl, milyeneket a budai és fejérvári vásárok élveztek. Ugyanezen Károlyi Lászlót egy oklevél 1392-ben mint komáromi várnagyot (castellanus de Kamaron) említi. – Mit követhettek el a testvérek, mi által a számkivetést (proscriptio) vonták magukra, arról tudomásunk nincs. Rájuk nézve nagy veszteséggel nem járt, mert Ilsvai Leusták nádor 1393-ban őket a nemesség kérelmére annak következményeitől felmenti. Hihetőleg egyszerű hatalmaskodás, mi akkoriban napirenden volt, volt e proscriptio oka. Annyi tény, hogy a királyi kegynek ez semmit sem ártott; mert Mária királynő 1394-ben, tehát egy évvel utóbb, ugyanezt a Károlyi Lászlót s unokatestvérének Mihálynak két fiát, Lászlót és Bertalant, minden birtokukon szabad biráskodási joggal ruházza föl. Hogy a két testvér, László és András az ország védelmében tényleges részt vett, mutatja egy 1399. oklevél, mely őket a török elleni hadjárathoz csatlakozóknak mondja. Károlyi László úgylátszik diplomatiai küldetésekben is részt vett. Egy 1410. oklevél ugyanis említi, hogy ő Theodor orosz herczeggel Oroszországban (in regno Ruziae) van elfoglalva.
A XIV. század utolsó éveiben heves pörök folytak a Károlyiak s a hatalmas olnodi Czudarok közt. E viták egyik eredménye az volt, hogy Bubek Detre nádor 1399-ben a Czudarokat fej- és jószágvesztésben marasztalta el. Az itélet természetesen végrehajtva nem lőn s a két hatalmas család közti viszály tovább folyt.
A Károlyi család egyik tagja, István (Mihály fia), gyermektelenűl húnyt el; birtokai a család többi tagjára szállottak. 1398-ban megosztoznak azokon. Ez oklevél több szempontból fontos: először benne felsorolva találjuk a Károlyi családnak akkor élő összes tagjait, másodszor fölemlíti Nagy-Károlynak egyes utczáit s ezeknek fekvését meghatározza. Különösen megemlíttetik az új utcza, melyet Károlyi Simonnak fiai (László és Mihály) alapítottak és népesítettek be.
Ezekben foglalhatjuk össze röviden a legfontosabb adatokat, melyeket oklevéltárunk a Károlyiak történetére tartalmaz. Mennyit fogunk még megtudni a későbbi kötetekből, előre is sejthetjük. Családtörténelmi, nemzedékrendi szempontból a családi oklevéltárak megbecsülhetetlen anyagot foglalnak magukban.
A mint a Károlyiak oklevelei a Károlyi családnak, a Martonos és Bosnyák levéltárak más kihalt családoknak emlékét őrizték meg, s családtani adatokban különösen gazdag a Bosnyák levéltár, mely több család irataiból alakult.
pelejtei Martonos ádnak nemzedékrendje, miként azt e család okleveleiből a XV-ik század elejéig összeállíthatjuk, a következő:
Zochud; Mortunus 1272–1304.; Wynzlou (Venczel) de Pelehthe 1300–1304.; Miklós 1324–1337.; Dénes 1347–1368.; György 1347–1368.; János 1412.; János 1324–1341.; N. (leány) 1304–1334. férje Dénes comes. Bulch-i Balázs fia; János 1329–1347.; László (de Nagy-Azar) 1347–1368.; Miklós 1347–1360.; Zachud 1347.; Martonos 1366.; András (literatus) 1348–1368. neje Magdolna (Nicolaus filius Laurentii de Nagymihály leánya); János 1388–1413.; Osvald 1404.; Margit 1348. férje Tárnok Márton, Szentalberti László fia.
images/1883-84xw13.jpg
Hasonló módon szerezhetünk tudomást a kihalt Ohati család genealogiájáról a Bosnyák levéltár okleveleiből:
N. N.?; Ohati Márton; Miklós 1336–1341.; László 1341.; András 1341–1356.; Demeter 1341–1356.; Péter 1341.; Mihály 1341–1380.; Katalin 1411. férje Bajoni György (János fia); Elena 1411. férje Ztaári Imre (Benedek fia); Ohati Mihály; Arnold 1336.; Iluncz 1341. férje: Ohati István (Tamás fia) Koloz (Kalawz) 1341. János 1380. Mihály 1341.; Imre 1341.; Tamás 1341.; László 1385.; Katalin 1385. férje Mellethei Német János.
images/1883-84xw14.jpg
Az onomastikon szempontjából nem érdektelen a Gyáli család származásrendje, mely család tagjai közűl többen madárneveket (mint Lúd, Pislen, Tyúk, Kokas) viseltek. A család genealogiája meglehetős zavaros, s azt a Bosnyák levéltár hézagos adataiból a következőkép kísértettük meg összeállítani:
János; Gyáli Tyk v. Tyúk Tamás (comes cliciorum et buchariorum regalium) 1332–1343.; Scolastica 1353–1361. férje: Terebesi Lúd Miklós; János 1371–1380.; Gyáli Pislen Miklós 1343.; Gyáli Lúd Antal 1343.; Barabás 1361.; Kokas István 1361–1407.; Banga 1365. férje: Tornostelki Jakab (Péter fia); Jakab; Agnes férje: Gyáli Balázs.
images/1883-84xw15.jpg
Az említetteken kívül a Gyáli családból előjön még Gyáli Péter, kinek Jakab fiáról egy 1371-iki és Kálmán fiáról egy 1407-iki oklevél emlékezik meg.
Bár e genealogiák nem teljesek, kihalt családaink történetéhez bő adalékokkal járulnak; reméljük is, hogy a következő kötetekből azoknak származását egész a kihalásig levezethetjük.Ohati Mártonnak és Mihálynak egy közös atyától való származása nem bizonyos, csak valószínű.*
Ez előadott genealogiákon kívül számos más, jobbára kihalt család történetéhez találunk adatokat; különösen nem mellőzhetjük annak felemlítését, hogy az Olnodi Czudarok történetére számos oklevél vonatkozik, melyek egyben-másban homályos körülményeket világosítanak meg.
Ki nemzetségi (generatio) tanulmányokat tesz, az bőven talál anyagot a kötetben. A Kaplon nemzetségen kívül, melyre nézve az oklevelek felénél többje tartalmaz becses adatokat, említést találunk más generatiokról is. Így a Gutkeled nemzetségről, melynek következő tagjai említtetnek:
Tyba; Tyba 1252.; Miklós? 1295.
images/1883-84xw16.jpg
A Hunt-Paznan nemzetség tagjai közül a következőkről találunk említést:
Petri Gergely; Lőrincz; Tamás 1349.; Zalouch; Bothyáni (v. Bacsányi) Mihály; Péter mester 1349.; János 1368–1392.
images/1883-84xw17.jpg
A ritkábban előforduló Bagát-Radván nemzetséget két tag képviseli: István s ennek fia István 1324-ben stb.
Az elmondottakkal, azt hiszszük, eléggé vázoltuk, mily nagy szolgálatot tett a grófi család okmánytára kiadásával a történetkedvelőknek. Bár követnék mennél többen e példát; csak akkor lehet a magyar genealogiák számos tévedéseit helyre igazítani.
A mi a kötet külső kiállítását illeti, az minden tekintetben megfelel a legszigorúbb követelményeknek. A phototypicus mellékletek kitünően sikerültek; bár hozna a második kötet pecsétrajzokat is, melyekre nézve, azt hiszszük, a Károlyi levéltár számos ismeretlent rejt még magában.
DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ.Nem kellett szégyenkezniök miattok.

Kassai Kolozsvari csalad

1 Anna (kolosvari) KASSAI
+ Gyorgy (hidvegi) NEMES
2 Klara or Maria (hidvegi) NEMES
+ Imre (gyalakuti) LAZAR
3 Gyorgy (gyalakuti) LAZAR
+ Judit (bethleni,elek) BETHLEN b: 1697 d: 1 AUG 1719
4 Maria (gyalakuti) LAZAR d: MAY 1732
+ Samuel (II) (bethleni) BETHLEN d: 1755
5 Borbala, countess BETHLEN b: Abt 1717
5 Ferencz (bethleni) BETHLEN b: Abt 1718 d: 1763
+ Krisztina DANIEL_
6 Terezia (bethleni) BETHLEN
+ Zigmond THOLDALAGHI(Y)
5 Janos (bethleni) BETHLEN b: Abt 1720
+ Borbala (nagy-szolnok) THOLDY b: Abt 1722
6 Krisztina (bethleni) BETHLEN b: 1744 d: 20 APR 1807
+ Elek, count KENDEFFY
6 Adam (I) (bethleni) BETHLEN b: 1750 d: 27 DEC 1789
+ Katalin GYULAY
5 Zsuzsanna (bethleni) BETHLEN b: Abt 1722
+ Istvan (osdolai) KUN b: Abt 1725
6 Zsigmond (osdolai) KUN b: Abt 1740
+ Agnes (nagy-varadi) INCZEDY b: 1743 d: 8 FEB 1817
5 Zsigmond, count BETHLEN b: Abt 1724
5 Maria, countess BETHLEN b: Abt 1726
5 Samuel, count BETHLEN b: 1736 d: 19 MAR 1751
5 Katalin BETHLEN b: Abt 1746
+ Andras CSEREY
5 Julianna (bethleni) BETHLEN d: 22 NOV 1804
+ Farkas, baron WESSELENYI b: 1753 d: 1811
6 Zsuzsanna (hadadi) WESSELENYI d: 31 DEC 1838
+ Janos, count BETHLEN b: 1752 d: 18 DEC 1812
6 Istvan, baron WESSELENYI b: Abt 1770 d: 1840
6 Julia, baroness WESSELENYI b: 1773 d: 30 JAN 1809
+ Lajos, baron KEMENY
6 Orsolya, baroness WESSELENYI b: Abt 1776
+ Istvan, count MIKO
6 Jozsef, baron WESSELENYI b: Abt 1780 d: 1826
6 Farkas, baron WESSELENYI b: Abt 1782 d: 1851
+ Antal, count HALLER

Generation 1

 1. SEBUS, DE Akadas Siculus. 

 He married. 

Children by :
+2iSEBUS, DE Benchench (Vincencius)


Generation 2

 2. SEBUS, DE Benchench (Vincencius), (son of SEBUS, DE Akadas Siculus - 1) died AFT 1252. 

 He married. 

Children by :
+3iNEMES DE HÍDVÉG Domokos
+4iiSEBUS, DE Mikó (Nicolaus)
+5iiiSEBUS, DE István


Generation 3

 3. NEMES DE HÍDVÉG Domokos, (son of SEBUS, DE Benchench (Vincencius) - 2) died AFT 1291. 

 He married. 

Children by :
+6iNEMES DE HÍDVÉG László
+7iiNEMES DE HÍDVÉG János


 4. SEBUS, DE Mikó (Nicolaus), (son of SEBUS, DE Benchench (Vincencius) - 2) died AFT 1291. 

 He married. 

Children by :
+8iMIKÓ DE HÍDVÉG Lázár


 5. SEBUS, DE István, (son of SEBUS, DE Benchench (Vincencius) - 2) died AFT 1291. 

 He married. 

Children by :
+9iSEBUS, DE János
+10iiSEBUS, DE István


Generation 4

 6. NEMES DE HÍDVÉG László, (son of NEMES DE HÍDVÉG Domokos - 3) died AFT 1366. 

 He married. 

Children by :
+11iNEMES DE HÍDVÉG Mihály


 7. NEMES DE HÍDVÉG János, (son of NEMES DE HÍDVÉG Domokos - 3) died AFT 1349. 


 8. MIKÓ DE HÍDVÉG Lázár, (son of SEBUS, DE Mikó (Nicolaus) - 4). 

 He married. 

Children by :
+12iMIKÓ DE HÍDVÉG István


 9. SEBUS, DE János, (son of SEBUS, DE István - 5) died AFT 1349. 


 10. SEBUS, DE István, (son of SEBUS, DE István - 5) died AFT 1349. 

 He married. 

Children by :
+13iNEMES DE KÁLNOK Máté


Generation 5

 11. NEMES DE HÍDVÉG Mihály, (son of NEMES DE HÍDVÉG László - 6). 

 He married. 

Children by :
+14iNEMES DE HÍDVÉG György


 12. MIKÓ DE HÍDVÉG István, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Lázár - 8). 

 He married. 

Children by :
+15iMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc


 13. NEMES DE KÁLNOK Máté, (son of SEBUS, DE István - 10). 

 He married. 

Children by :
+16iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László
+17iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Demeter


Generation 6

 14. NEMES DE HÍDVÉG György, (son of NEMES DE HÍDVÉG Mihály - 11). 

 He married. 

Children by :
+18iNEMES DE HÍDVÉG Bálint


 15. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG István - 12). 

 He married. 

Children by :
+19iMIKÓ DE HÍDVÉG Antal
+20iiMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc


 16. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László, (son of NEMES DE KÁLNOK Máté - 13) died AFT 1428. 


 17. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Demeter, (son of NEMES DE KÁLNOK Máté - 13) died AFT 1428. 

 He married. 

Children by :
+21iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Borbála
+22iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András


Generation 7

 18. NEMES DE HÍDVÉG Bálint, (son of NEMES DE HÍDVÉG György - 14) died AFT 1459. 

 He married. 

Children by :
+23iNEMES DE HÍDVÉG Mihály


 19. MIKÓ DE HÍDVÉG Antal, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc - 15). 


 20. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc - 15). 

 He married. 

Children by :
+24iMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc


 21. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Borbála, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Demeter - 17). 

 She married JÁNOSSY DE KARÁCSONFALVA Antal.  22. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Demeter - 17) died AFT 
 1459. 

 He married. 

Children by :
+25iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály
+26iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint


Generation 8

 23. NEMES DE HÍDVÉG Mihály, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 18) died AFT 1479. 

 He married. 

Children by :
+27iNEMES DE HÍDVÉG Mihály


 24. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc - 20) died AFT 1575. 

 He married KORNIS DE HOMORÓDSZENTPÁL Ilona. 
 KORNIS DE HOMORÓDSZENTPÁL Ilona, (daughter of KORNIS DE RUSZKA Miklós and BIKLI DE BIKAL 
 Borbála - 20) died 1592. 

Children by KORNIS DE HOMORÓDSZENTPÁL Ilona:
+28iMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc
+29iiMIKÓ DE HÍDVÉG György
+30iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Miklós


 25. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András - 22). 


 26. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András - 22) died AFT 
 1506. 

 He married. 

Children by :
+31iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter


Generation 9

 27. NEMES DE HÍDVÉG Mihály, (son of NEMES DE HÍDVÉG Mihály - 23) died AFT 1506. 

 He married. 

Children by :
+32iNEMES DE HÍDVÉG Bálint


 28. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and KORNIS DE 
 HOMORÓDSZENTPÁL Ilona - 24). 

 He married POKAI Anna. 

Children by POKAI Anna:
+33iMIKÓ DE HÍDVÉG József


 29. MIKÓ DE HÍDVÉG György, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and KORNIS DE 
 HOMORÓDSZENTPÁL Ilona - 24) died 1622. 

 He married PETRICHEVICH-HORVÁTH Klára.  30. MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and KORNIS DE 
 HOMORÓDSZENTPÁL Ilona - 24) died AFT 1606. 

 He married TOMORI DE SZUCSÁK Petronella. 

Children by TOMORI DE SZUCSÁK Petronella:
+34iMIKÓ DE HÍDVÉG Erzsébet
+35iiMIKÓ DE HÍDVÉG Anna
+36iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Katalin
+37ivMIKÓ DE HÍDVÉG Miklós


 31. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint - 26) died AFT 
 1552. 

 He married APOR DE ALTORJA Klára. 

Children by APOR DE ALTORJA Klára:
+38iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás
+39iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint


Generation 10

 32. NEMES DE HÍDVÉG Bálint, (son of NEMES DE HÍDVÉG Mihály - 27) died AFT 1555. 

 He married. 

Children by :
+40iNEMES DE HÍDVÉG György
+41iiNEMES DE HÍDVÉG Péter
+42iiiNEMES DE HÍDVÉG Miklós
+43ivNEMES DE HÍDVÉG János
+44vNEMES DE HÍDVÉG Balázs


 33. MIKÓ DE HÍDVÉG József, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and POKAI Anna - 28). 

 He married MACSKÁSI Ilona.  34. MIKÓ DE HÍDVÉG Erzsébet, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and TOMORI DE SZUCSÁK 
 Petronella - 30). 

 She married RADÁK DE BÉNYE András.  35. MIKÓ DE HÍDVÉG Anna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and TOMORI DE SZUCSÁK 
 Petronella - 30). 

 She married GÁSPÁR Miklós.  36. MIKÓ DE HÍDVÉG Katalin, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and TOMORI DE SZUCSÁK 
 Petronella - 30). 

 She married GERENDI DE NAGYLAK László.  37. MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and TOMORI DE SZUCSÁK Petronella - 
 30) died ABT 1660. 

 He married MIKES DE ZÁGON Anna. 

Children by MIKES DE ZÁGON Anna:
+45iMIKÓ DE HÍDVÉG Erzsébet
+46iiMIKÓ DE HÍDVÉG Ilona
+47iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Anna
+48ivMIKÓ DE HÍDVÉG István
+49vMIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna


 38. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter and APOR DE 
 ALTORJA Klára - 31) died AFT 1586. 

 He married. 

Children by :
+50iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna
+51iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek


 39. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter and APOR DE 
 ALTORJA Klára - 31) died AFT 1586. 

 He married PETKY DE DERS Anna. 
 PETKY DE DERS Anna, (daughter of PETKY DE DERZS János and LÁZÁR DE SZENTANNA Orsolya - 
 31). 

Children by PETKY DE DERS Anna:
+52iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Druzsianna
+53iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János


Generation 11

 40. NEMES DE HÍDVÉG György, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 32). 


 41. NEMES DE HÍDVÉG Péter, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 32). 


 42. NEMES DE HÍDVÉG Miklós, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 32). 


 43. NEMES DE HÍDVÉG János, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 32). 


 44. NEMES DE HÍDVÉG Balázs, (son of NEMES DE HÍDVÉG Bálint - 32) died AFT 1579. 

 He married. 

Children by :
+54iNEMES DE HÍDVÉG Borbála
+55iiNEMES DE HÍDVÉG Tamás


 45. MIKÓ DE HÍDVÉG Erzsébet, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 
 37). 

 She married MAURER DE ÜRMÖS Mihály.  46. MIKÓ DE HÍDVÉG Ilona, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 37). 

 She married SZÉKELY DE KILLYÉN Bálint.  47. MIKÓ DE HÍDVÉG Anna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 37). 

 She married DACZÓ.  48. MIKÓ DE HÍDVÉG István, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 37) died 
 AFT 1688. 

 He married BALPATAKI DE BALPATAK Éva. 

Children by BALPATAKI DE BALPATAK Éva:
+56iMIKÓ DE HÍDVÉG Ilona
+57iiMIKÓ DE HÍDVÉG János
+58iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Pál
+59ivMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc


 49. MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 
 37). 

 She married NEMES DE HÍDVÉG Tamás. 
 NEMES DE HÍDVÉG Tamás, (son of NEMES DE HÍDVÉG Balázs - 37) died AFT 1638. 

Children by NEMES DE HÍDVÉG Tamás:
+60iNEMES DE HIDVÉG Erzsébet
+61iiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+62iiiNEMES DE HÍDVÉG Ilona
+63ivNEMES DE HÍDVÉG Sára
+64vNEMES DE HÍDVÉG György
+65viNEMES DE HIDVÉG Tamás
+66viiNEMES DE HÍDVÉG János
+67viiiNEMES DE HÍDVÉG Anna


 50. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás - 38). 

 She married MIKES DE ZABOLA György.  51. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás - 38) died AFT 
 1612. 

 He married. 

Children by :
+68iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László
+69iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály


 52. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Druzsianna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint and 
 PETKY DE DERS Anna - 39). 

 She married KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR János. 
 KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR János, (son of KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR 
 Ferenc and SZENTPÁLY Erzsébet - 39) died 1603 in k.a.. 

 She married BASA Tamás. 
 53. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint and PETKY DE 
 DERS Anna - 39) died AFT 1612. 

 He married KÁROLY DE SÁRFALVA Katalin. 
 KÁROLY DE SÁRFALVA Katalin, (daughter of KÁROLY DE SÁRFALVA István and BETHLEN Sára - 39). 

Children by KÁROLY DE SÁRFALVA Katalin:
+70iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint
+71iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna
+72iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK István


Generation 12

 54. NEMES DE HÍDVÉG Borbála, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Balázs - 44). 

 parentage unproved

 She married SÁNDOR DE CSÍK-SZENT-MIHÁLY Péter.  55. NEMES DE HÍDVÉG Tamás, (son of NEMES DE HÍDVÉG Balázs - 44) died AFT 1638. 

 He married MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna. 
 MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKES DE ZÁGON Anna - 
 44). 

Children by MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna:
+60iNEMES DE HIDVÉG Erzsébet
+61iiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+62iiiNEMES DE HÍDVÉG Ilona
+63ivNEMES DE HÍDVÉG Sára
+64vNEMES DE HÍDVÉG György
+65viNEMES DE HIDVÉG Tamás
+66viiNEMES DE HÍDVÉG János
+67viiiNEMES DE HÍDVÉG Anna


 56. MIKÓ DE HÍDVÉG Ilona, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and BALPATAKI DE BALPATAK Éva 
 - 48). 

 She married WASS DE CZEGE Dániel. 
 WASS DE CZEGE Dániel, (son of WASS DE CZEGE János and EBENI Éva - 48) born 6 Mar 1674. 

 13.11.1744 - cr Graf

Children by WASS DE CZEGE Dániel:
+73iWASS DE CZEGE György
+74iiWASS DE CZEGE Miklós


 57. MIKÓ DE HÍDVÉG János, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG István and BALPATAKI DE BALPATAK Éva - 
 48). 


 58. MIKÓ DE HÍDVÉG Pál, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG István and BALPATAKI DE BALPATAK Éva - 48). 


 59. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG István and BALPATAKI DE BALPATAK Éva - 
 48) died 1750. 

 He married BETHLEN DE BETHLEN Zsófia. 

 He married GERÉB DE ÁRAPATAK Zsuzsanna. 

Children by BETHLEN DE BETHLEN Zsófia:
+75iMIKÓ DE HÍDVÉG Mária
+76iiMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc
+77iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+78ivMIKÓ DE HÍDVÉG Miklós
+79vMIKÓ DE HÍDVÉG Pál 60. NEMES DE HIDVÉG Erzsébet, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG 
 Zsuzsanna - 49). 

 She married DACZÓ DE SEPSISZENTGYÖRGY János.  61. NEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG 
 Zsuzsanna - 49). 

 She married BARCSAY DE NAGYBARCSA Péter.  62. NEMES DE HÍDVÉG Ilona, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG 
 Zsuzsanna - 49). 

 She married LÁZÁR DE SZÁRHEGY György. 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY György, (son of LÁZÁR DE GYALAKÚT János and BERCSÉNYI DE SZÉKES 
 Borbála - 49) died 1660 in murdered.  63. NEMES DE HÍDVÉG Sára, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG 
 Zsuzsanna - 49). 

 She married KENDEFFY DE MALOMVÍZ Miklós.  64. NEMES DE HÍDVÉG György, (son of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna 
 - 49). 

 He married KASSAI DE KOLOZSVÁR Anna. 

Children by KASSAI DE KOLOZSVÁR Anna:
+80iNEMES DE HÍDVÉG Klára


 65. NEMES DE HIDVÉG Tamás, (son of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna - 
 49). 

 He married KERESZTESI Judit. 

Children by KERESZTESI Judit:
+81iNEMES DE HIDVÉG Tamás


 66. NEMES DE HÍDVÉG János, (son of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna - 
 49) died 1679. 

 He married PÁPAI Anna. 

 He married HUSZÁR Borbála. 

Children by PÁPAI Anna:
+82iNEMES DE HÍDVÉG György
+83iiNEMES DE HÍDVÉG Gábor
+84iiiNEMES DE HÍDVÉG János

Children by HUSZÁR Borbála:
+85ivNEMES DE HÍDVÉG Mária
+86vNEMES DE HÍDVÉG Domokos
+87viNEMES DE HÍDVÉG Mátyás


 67. NEMES DE HÍDVÉG Anna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Tamás and MIKÓ DE HÍDVÉG 
 Zsuzsanna - 49). 

 She married BÁNFFY DE LOSONCZ Zsigmond. 
 BÁNFFY DE LOSONCZ Zsigmond, (son of BÁNFFY DE LOSONCZ Mihály and KÁROLYI DE NAGY 
 KÁROLY Fruzsina - 49) born 1616, died 1654.  68. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek - 51) died AFT 
 1639. 

 He married BECSKY DE TASNÁDSZÁNTÓ Mária. 

Children by BECSKY DE TASNÁDSZÁNTÓ Mária:
+88iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Farkas
+89iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna


 69. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek - 51) died AFT 
 1660. 

 He married DOMOKOS DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin. 

Children by DOMOKOS DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin:
+90iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János
+91iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László
+92iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Miklós
+93ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás
+94vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter
+95viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint


 70. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and KÁROLY DE 
 SÁRFALVA Katalin - 53) died 4 Aug 1627. 


 71. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and KÁROLY 
 DE SÁRFALVA Katalin - 53) died AFT 1624. 

 She married HALMÁGYI István. 

 She married BASA. 
 72. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK István, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and KÁROLY DE 
 SÁRFALVA Katalin - 53) died AFT 1639. 

 He married BÉLDY DE UZON Anna. 

Children by BÉLDY DE UZON Anna:
+96iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna
+97iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel
+98iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin


Generation 13

 73. WASS DE CZEGE György, (son of WASS DE CZEGE Dániel and MIKÓ DE HÍDVÉG Ilona - 56) died 
 1777. 

 He married SZENTPÉTERY Erzsébet. 

Children by SZENTPÉTERY Erzsébet:
+99iWASS DE CZEGE Erzsébet


 74. WASS DE CZEGE Miklós, (son of WASS DE CZEGE Dániel and MIKÓ DE HÍDVÉG Ilona - 56) died 
 1769. 

 He married TELEKI DE SZÉK Éva 1728. 

 He married. 

Children by TELEKI DE SZÉK Éva:
+100iWASS DE CZEGE Eszter 75. MIKÓ DE HÍDVÉG Mária, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Zsófia - 59). 

 She married DACZÓ DE SEPSISZENTGYÖRGY József.  76. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN Zsófia - 
 59). 


 77. MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Zsófia - 59). 

 She married BÁNFFY DE LOSONCZ Imre. 
 BÁNFFY DE LOSONCZ Imre, (son of BÁNFFY DE LOSONCZ Zsigmond and FILSTICH DE KOLOZSVÁR 
 Katalin - 59) born 1729, died 1791.  78. MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN Zsófia - 
 59). 

 1772 - cr Graf

 He married BERNÁLD DE ALSÓ-CSERNÁTON Krisztina. 

Children by BERNÁLD DE ALSÓ-CSERNÁTON Krisztina:
+101iMIKÓ DE HÍDVÉG László
+102iiMIKÓ DE HÍDVÉG József
+103iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Miklós


 79. MIKÓ DE HÍDVÉG Pál, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN Zsófia - 59). 

 1755 - cr Graf

 He married BETHLEN DE BETHLEN Klára. 

Children by BETHLEN DE BETHLEN Klára:
+104iMIKÓ DE HÍDVÉG Károly
+105iiMIKÓ DE HÍDVÉG Ádám
+106iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc
+107ivMIKÓ DE HÍDVÉG István


 80. NEMES DE HÍDVÉG Klára, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG György and KASSAI DE KOLOZSVÁR 
 Anna - 64). 

 She married LÁZÁR DE SZÁRHEGY Imre. 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Imre, (son of LÁZÁR DE SZÁRHEGY György and APAFI DE APANAGYFALVA 
 Erzsébet - 64) died AFT 1680.  81. NEMES DE HIDVÉG Tamás, (son of NEMES DE HIDVÉG Tamás and KERESZTESI Judit - 65). 

 He married LÁSZLÓ Sára. 

Children by LÁSZLÓ Sára:
+108iNEMES DE HIDVÉG Sára
+109iiNEMES DE HIDVÉG Judit
+110iiiNEMES DE HIDVÉG Éva
+111ivNEMES DE HIDVÉG Tamás
+112vNEMES DE HIDVÉG Elek
+113viNEMES DE HIDVÉG Ferenc


 82. NEMES DE HÍDVÉG György, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and PÁPAI Anna - 66). 


 83. NEMES DE HÍDVÉG Gábor, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and PÁPAI Anna - 66). 

 He married CSEREY Zsuzsanna. 

Children by CSEREY Zsuzsanna:
+114iNEMES DE HÍDVÉG Miklós
+115iiNEMES DE HÍDVÉG Druzsianna
+116iiiNEMES DE HÍDVÉG Farkas
+117ivNEMES DE HÍDVÉG Krisztina


 84. NEMES DE HÍDVÉG János, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and PÁPAI Anna - 66). 

 He married DÁNIEL DE VARGYAS Borbála.  85. NEMES DE HÍDVÉG Mária, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG János and HUSZÁR Borbála - 66). 

 She married WASS DE CZEGE György. 
 WASS DE CZEGE György, (son of WASS DE CZEGE János and EBENI Éva - 66) died 1701.  86. NEMES DE HÍDVÉG Domokos, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and HUSZÁR Borbála - 66). 


 87. NEMES DE HÍDVÉG Mátyás, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and HUSZÁR Borbála - 66) died 
 AFT 1727. 

 He married UGRON Borbála. 

Children by UGRON Borbála:
+118iNEMES DE HÍDVÉG Elek
+119iiNEMES DE HÍDVÉG Teréz
+120iiiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+121ivNEMES DE HÍDVÉG Júlia
+122vNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Klára
+123viNEMES DE HÍDVÉG Ádám


 88. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Farkas, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László and BECSKY DE 
 TASNÁDSZÁNTÓ Mária - 68) died AFT 1656. 

 He married KERESZTESY Judit. 

Children by KERESZTESY Judit:
+124iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József
+125iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Éva


 89. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László and BECSKY 
 DE TASNÁDSZÁNTÓ Mária - 68). 

 She married BOD DE ALBISI Lukács. 

 She married THÚRY DE TAMÁSFALVA Ferenc. 
 90. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS 
 DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69). 

 He married BOÉR Zsófia.  91. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK László, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS 
 DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69). 

 He married RÉTYI Katalin.  92. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Miklós, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS 
 DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69). 


 93. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS 
 DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69). 

 He married BALOGH Erzsébet. 

Children by BALOGH Erzsébet:
+126iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Erzsébet
+127iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály
+128iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János
+129ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna
+130vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina
+131viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin


 94. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Péter, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS DE 
 ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69) died AFT 1704. 


 95. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bálint, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and DOMOKOS 
 DE ALSÓ-CSERNÁTON Katalin - 69) died AFT 1678. 


 96. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK István and 
 BÉLDY DE UZON Anna - 72) died 1706. 

 She married MIKES DE ZABOLA Kelemen. 
 MIKES DE ZABOLA Kelemen, (son of MIKES Zsigmond and IMECS DE NYUJTODI Bora - 72) died AFT 
 1679.  97. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK István and BÉLDY DE 
 UZON Anna - 72) died 1706. 

 2.4.1697 - cr Graf

 He married LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet. 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet, (daughter of LÁZÁR DE SZÁRHEGY István and PETKY DE 
 KIRÁLYHALOM Katalin - 72) died 1709. 

Children by LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet:
+132iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna
+133iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ágnes
+134iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna
+135ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hedvig
+136vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsófia
+137viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám
+138viiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Borbála    born 1681


 98. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK István and BÉLDY 
 DE UZON Anna - 72). 

 She married KUN DE ROZSÁLY István. 

 She married CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN László. 
 CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN László, (son of CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 István and PERÉNYI DE PERÉNY Mária - 72) born 2 Mar 1640, died 1708. 
Generation 14

 99. WASS DE CZEGE Erzsébet, (daughter of WASS DE CZEGE György and SZENTPÉTERY Erzsébet - 
 73). 

 She married NEMES DE HÍDVÉG Gábor. 
 NEMES DE HÍDVÉG Gábor, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN Druszina - 
 73) born BEF 1738. 

Children by NEMES DE HÍDVÉG Gábor:
+139iNEMES DE HÍDVÉG György
+140iiNEMES DE HÍDVÉG Károly


 100. WASS DE CZEGE Eszter, (daughter of WASS DE CZEGE Miklós and TELEKI DE SZÉK Éva - 74). 

 She married MIKÓ DE HÍDVÉG Károly. 
 MIKÓ DE HÍDVÉG Károly, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and NALÁCZY DE NALÁCZ Katalin - 74). 

Children by MIKÓ DE HÍDVÉG Károly:
+141iMIKÓ DE HÍDVÉG Katalin
+142iiMIKÓ DE HÍDVÉG Krisztina    born 1794


 101. MIKÓ DE HÍDVÉG László, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BERNÁLD DE 
 ALSÓ-CSERNÁTON Krisztina - 78). 


 102. MIKÓ DE HÍDVÉG József, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BERNÁLD DE 
 ALSÓ-CSERNÁTON Krisztina - 78). 


 103. MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BERNÁLD DE 
 ALSÓ-CSERNÁTON Krisztina - 78). 

 He married BETHLEN DE BETHLEN Klára. 

Children by BETHLEN DE BETHLEN Klára:
+143iMIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+144iiMIKÓ DE HÍDVÉG József
+145iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Júlia
+146ivMIKÓ DE HÍDVÉG Miklós    born 1783


 104. MIKÓ DE HÍDVÉG Károly, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Pál and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 79). 


 105. MIKÓ DE HÍDVÉG Ádám, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Pál and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 79). 


 106. MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Pál and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 79). 

 He married NALÁCZY DE NALÁCZ Katalin. 

Children by NALÁCZY DE NALÁCZ Katalin:
+147iMIKÓ DE HÍDVÉG Károly
+148iiMIKÓ DE HÍDVÉG Katalin
+149iiiMIKÓ DE HÍDVÉG István    born 1770


 107. MIKÓ DE HÍDVÉG István, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Pál and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 79). 

 He married CSEREY DE NAGY-AJTA István. 

Children by CSEREY DE NAGY-AJTA István:
+150iMIKÓ DE HÍDVÉG Klára
+151iiMIKÓ DE HÍDVÉG Anna
+152iiiMIKÓ DE HÍDVÉG György


 108. NEMES DE HIDVÉG Sára, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81). 

 She married GYÁRFÁS DE LÉCZFALVA Pál.  109. NEMES DE HIDVÉG Judit, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81). 

 She married TORMA DE CSICSÓ-KERESZTÚR György.  110. NEMES DE HIDVÉG Éva, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81). 

 She married SZÉKELY Mihály.  111. NEMES DE HIDVÉG Tamás, (son of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81). 

 +young - MM


 112. NEMES DE HIDVÉG Elek, (son of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81). 

 +young - MM


 113. NEMES DE HIDVÉG Ferenc, (son of NEMES DE HIDVÉG Tamás and LÁSZLÓ Sára - 81) died AFT 
 1755. 

 26.8.1755 - cr Graf

 He married BETHLEN DE BETHLEN Druszina. 

Children by BETHLEN DE BETHLEN Druszina:
+153iNEMES DE HIDVÉG Ferenc    born BEF 1736
+154iiNEMES DE HIDVÉG Judit    born 1737
+155iiiNEMES DE HIDVÉG Mária    born 1737
+156ivNEMES DE HÍDVÉG Gábor    born BEF 1738
+157vNEMES DE HIDVÉG József    born 1739
+158viNEMES DE HIDVÉG György    born 1748


 114. NEMES DE HÍDVÉG Miklós, (son of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and CSEREY Zsuzsanna - 83). 


 115. NEMES DE HÍDVÉG Druzsianna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and CSEREY Zsuzsanna 
 - 83). 

 She married EPERJESI DE SZÁSZVÁROS Mihály.  116. NEMES DE HÍDVÉG Farkas, (son of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and CSEREY Zsuzsanna - 83). 


 117. NEMES DE HÍDVÉG Krisztina, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and CSEREY Zsuzsanna - 
 83). 

 She married MACSKÁSI DE TINKOVA Ferenc.  118. NEMES DE HÍDVÉG Elek, (son of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON Borbála - 87). 


 119. NEMES DE HÍDVÉG Teréz, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON Borbála - 87). 


 120. NEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON Borbála - 
 87). 

 She married BÁNFFY DE LOSONCZ Gábor.  121. NEMES DE HÍDVÉG Júlia, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON Borbála - 87) 
 died EST 1696. 

 She married KORDA DE BOROSJENÖ Zsigmond.  122. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Klára, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON 
 Borbála - 87). 

 She married BETHLEN DE BETHLEN Sámuel AFT 1747. 
 BETHLEN DE BETHLEN Sámuel, (son of BETHLEN DE BETHLEN Sámuel and NAGY DE BORSA 
 Borbála - 87) died 1755.  123. NEMES DE HÍDVÉG Ádám, (son of NEMES DE HÍDVÉG Mátyás and UGRON Borbála - 87) died 
 AFT 1755. 

 18.2.1755 - cr Graf

 He married TORDAI DE SOMOGYOM Zsuzsanna. 

Children by TORDAI DE SOMOGYOM Zsuzsanna:
+159iNEMES DE HÍDVÉG László
+160iiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+161iiiNEMES DE HÍDVÉG János


 124. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Farkas and 
 KERESZTESY Judit - 88) died 1711. 

 He married. 

Children by :
+162iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Teréz


 125. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Éva, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Farkas and 
 KERESZTESY Judit - 88). 

 She married FARMANTIN.  126. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Erzsébet, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and 
 BALOGH Erzsébet - 93). 

 She married SZÉKELY DE LISZNYÓ ET KILLYÉN Zsigmond.  127. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and BALOGH 
 Erzsébet - 93) died AFT 1727. 

 He married SARMASÁGHY Krisztina. 

Children by SARMASÁGHY Krisztina:
+163iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna
+164iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona
+165iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina (Erzsébet)
+166ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ernesztina Anna
+167vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor


 128. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and BALOGH 
 Erzsébet - 93) died AFT 1715. 

 He married DOMBY Anna. 

Children by DOMBY Anna:
+168iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ferenc
+169iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal


 129. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and 
 BALOGH Erzsébet - 93). 

 She married HENTER DE SZENTIVÁNY Dávid.  130. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and 
 BALOGH Erzsébet - 93). 

 She married BARABÁS Péter. 

 She married ZÁMBLER Szaniszló. 
 131. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás and 
 BALOGH Erzsébet - 93). 

 She married FEKETE Mihály.  132. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97). 

 a nun


 133. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ágnes, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97). 

 She married FERRATI Bertalan.  134. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and LÁZÁR 
 DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97). 

 She married LUGOSSY DE MAGYARPÉTERD Ferenc.  135. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hedvig, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97). 


 136. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsófia, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97). 

 She married BOLDOGFALVY János.  137. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and LÁZÁR DE 
 SZÁRHEGY Erzsébet - 97) died 1719. 

 He married TORRE, DELLA Maria Mamucca. 

Children by TORRE, DELLA Maria Mamucca:
+170iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ferenc
+171iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jusztina
+172iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK tochter
+173ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Teréz
+174vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Domokos
+175viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel
+176viiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás
+177viiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin
+178ixKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József
+179xKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal


 138. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Borbála, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel and 
 LÁZÁR DE SZÁRHEGY Erzsébet - 97) born 1681, died 7 Jan 1743 in Altorja. 

 She married APOR DE ALTORJA Péter 28 Jun 1699 in Wien. 
 APOR DE ALTORJA Péter, born 3 Jun 1676 in Altorja, Háromszék vármegye, Transylvania, died 22 Sep 
 1752 in Altorja. Generation 15

 139. NEMES DE HÍDVÉG György, (son of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and WASS DE CZEGE Erzsébet - 
 99). 


 140. NEMES DE HÍDVÉG Károly, (son of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and WASS DE CZEGE Erzsébet - 
 99). 

 He married MIKÓ DE HÍDVÉG Anna. 
 MIKÓ DE HÍDVÉG Anna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and CSEREY DE NAGY-AJTA István - 
 99). 

Children by MIKÓ DE HÍDVÉG Anna:
+180iNEMES DE HÍDVÉG Mária
+181iiNEMES DE HÍDVÉG Anna
+182iiiNEMES DE HÍDVÉG Ferenc


 141. MIKÓ DE HÍDVÉG Katalin, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Károly and WASS DE CZEGE Eszter - 
 100). 

 She married SZÉKELY DE KILLYÉN János.  142. MIKÓ DE HÍDVÉG Krisztina, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Károly and WASS DE CZEGE Eszter - 
 100) born 1794, died 1 Aug 1842. 

 She married BETHLEN DE BETHLEN Károly 1812. 
 BETHLEN DE BETHLEN Károly, (son of BETHLEN DE BETHLEN Pál and KEMÉNY DE 
 MAGYAR-GYERÖ-MONOSTOR Krisztina - 100) born 1784, died 16 Sep 1837 in Sárpatak.  143. MIKÓ DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN 
 Klára - 103). 

 She married SZÉKELY DE KILLYÉN Mihály.  144. MIKÓ DE HÍDVÉG József, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 
 103). 


 145. MIKÓ DE HÍDVÉG Júlia, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN Klára 
 - 103). 

 She married KATONA DE BERKESZ Zsigmond.  146. MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 
 103) born 1783, died 1 Mar 1839. 

 He married PETRICHEVICH-HORVÁTH DE SZÉPLAK Mária 1815. 
 PETRICHEVICH-HORVÁTH DE SZÉPLAK Mária, born 1799, died 2 Dec 1818. 

 He married MIKÓ DE HIDVÉG Róza. 
 MIKÓ DE HIDVÉG Róza, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and WESSELÉNYI DE HADAD Orsolya - 
 103). 

 He married MIKÓ DE HIDVÉG Mária. 
 MIKÓ DE HIDVÉG Mária, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and WESSELÉNYI DE HADAD Orsolya 
 - 103). 


Children by MIKÓ DE HIDVÉG Róza:
+183iMIKÓ DE HÍDVÉG Eszter    born 31 May 1821
+184iiMIKÓ DE HÍDVÉG Róza    born 1824 147. MIKÓ DE HÍDVÉG Károly, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and NALÁCZY DE NALÁCZ Katalin - 
 106). 

 He married WASS DE CZEGE Eszter. 
 WASS DE CZEGE Eszter, (daughter of WASS DE CZEGE Miklós and TELEKI DE SZÉK Éva - 106). 

Children by WASS DE CZEGE Eszter:
+141iMIKÓ DE HÍDVÉG Katalin
+142iiMIKÓ DE HÍDVÉG Krisztina    born 1794


 148. MIKÓ DE HÍDVÉG Katalin, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and NALÁCZY DE NALÁCZ 
 Katalin - 106) died 19 Apr 1841. 

 She married BETHLEN DE BETHLEN Farkas 1794. 
 BETHLEN DE BETHLEN Farkas, (son of BETHLEN DE BETHLEN Pál and TELEKI DE SZÉK Sára - 106) 
 born 1749, died 14 Jun 1823 in Bonyha.  149. MIKÓ DE HÍDVÉG István, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Ferenc and NALÁCZY DE NALÁCZ Katalin - 
 106) born 1770, died 1827. 

 He married WESSELÉNYI DE HADAD Orsolya. 
 WESSELÉNYI DE HADAD Orsolya, (daughter of WESSELÉNYI DE HADAD Farkas and BETHLEN DE 
 BETHLEN Júlia - 106) born 1772, died 1842. 

Children by WESSELÉNYI DE HADAD Orsolya:
+185iMIKÓ DE HIDVÉG Borbála
+186iiMIKÓ DE HIDVÉG Mária
+187iiiMIKÓ DE HIDVÉG Róza


 150. MIKÓ DE HÍDVÉG Klára, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and CSEREY DE NAGY-AJTA 
 István - 107). 

 She married MÓSA DE SÁROS-BERKESZ László.  151. MIKÓ DE HÍDVÉG Anna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and CSEREY DE NAGY-AJTA 
 István - 107). 

 She married NEMES DE HÍDVÉG Károly. 
 NEMES DE HÍDVÉG Károly, (son of NEMES DE HÍDVÉG Gábor and WASS DE CZEGE Erzsébet - 107). 

Children by NEMES DE HÍDVÉG Károly:
+180iNEMES DE HÍDVÉG Mária
+181iiNEMES DE HÍDVÉG Anna
+182iiiNEMES DE HÍDVÉG Ferenc


 152. MIKÓ DE HÍDVÉG György, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG István and CSEREY DE NAGY-AJTA István - 
 107). 

 He married MIKES DE ZABOLA Borbála. 

Children by MIKES DE ZABOLA Borbála:
+188iMIKÓ DE HÍDVÉG Imre
+189iiMIKÓ DE HÍDVÉG György    born 1804


 153. NEMES DE HIDVÉG Ferenc, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born BEF 1736. 

 He married HORÁNYI Franciska. 

Children by HORÁNYI Franciska:
+190iNEMES DE HIDVÉG Antal
+191iiNEMES DE HIDVÉG János
+192iiiNEMES DE HIDVÉG József
+193ivNEMES DE HIDVÉG Anna


 154. NEMES DE HIDVÉG Judit, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born 1737, died 29 Mar 1774 in Kozárvár. 

 She married FÖLDVÁRY DE TANCS István. 
 FÖLDVÁRY DE TANCS István, (son of FÖLDVÁRY Ferenc and KALI KÚN Erzse - 113).  155. NEMES DE HIDVÉG Mária, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born 1737. 

 She married HENTER DE SEPSI-SZENTIVÁNY István.  156. NEMES DE HÍDVÉG Gábor, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born BEF 1738. 

 He married WASS DE CZEGE Erzsébet. 
 WASS DE CZEGE Erzsébet, (daughter of WASS DE CZEGE György and SZENTPÉTERY Erzsébet - 113). 

Children by WASS DE CZEGE Erzsébet:
+139iNEMES DE HÍDVÉG György
+140iiNEMES DE HÍDVÉG Károly


 157. NEMES DE HIDVÉG József, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born 1739, died 1809. 

 He married ORBÁN Klára. 

 He married BÉLDI DE UZON Mária. 
 158. NEMES DE HIDVÉG György, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and BETHLEN DE BETHLEN 
 Druszina - 113) born 1748, died 27 Feb 1808. 

 He married BÁNFFY DE LOSONCZ Zsuzsanna. 
 BÁNFFY DE LOSONCZ Zsuzsanna, (daughter of BÁNFFY DE LOSONCZ György and WESSELÉNYI DE 
 HADAD Zsuzsanna - 113). 

 He married MAURER DE ÜRMÖS Anna. 

 He married BORNEMISZA DE KÁSZON Krisztina. 

Children by BÁNFFY DE LOSONCZ Zsuzsanna:
+194iNEMES DE HIDVÉG György
+195iiNEMES DE HIDVÉG Druzsianna
 159. NEMES DE HÍDVÉG László, (son of NEMES DE HÍDVÉG Ádám and TORDAI DE SOMOGYOM 
 Zsuzsanna - 123). 

 He married KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR Karolina.  160. NEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Ádám and TORDAI DE 
 SOMOGYOM Zsuzsanna - 123) died 25 Jan 1788 in Hídvég. 

 She married TELEKI DE SZÉK Imre BEF 1770. She divorced 1770. 
 TELEKI DE SZÉK Imre, (son of TELEKI DE SZÉK Sámuel and EÖTVÖS DE VÁSÁROS-NAMÉNY Mária - 
 123) born 1730, died 1 Feb 1802 in Kolozsvár (=Klausenburg).  161. NEMES DE HÍDVÉG János, (son of NEMES DE HÍDVÉG Ádám and TORDAI DE SOMOGYOM 
 Zsuzsanna - 123). 

 He married MISKE Teréz. 

Children by MISKE Teréz:
+196iNEMES DE HÍDVÉG Anna
+197iiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna
+198iiiNEMES DE HÍDVÉG Ádám    born 1769


 162. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Teréz, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József - 124). 

 She married KENDEFFY DE MALOMVÍZ Lászó. 

 She married SZÉKELY Mihály. 

 She married MEZEY DE KENYÉRMEZÖ György. 

 163. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsuzsanna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and 
 SARMASÁGHY Krisztina - 127). 

 She married RÁPOLTHY András.  164. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and 
 SARMASÁGHY Krisztina - 127). 

 She married BOÉR Ferenc.  165. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina (Erzsébet), (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Mihály and SARMASÁGHY Krisztina - 127). 

 She married BIÁLIS DE ILLYEFALVA János.  166. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ernesztina Anna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály 
 and SARMASÁGHY Krisztina - 127). 

 She married ERENCZ.  167. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mihály and 
 SARMASÁGHY Krisztina - 127). 

 He married LOVÁSZ Klára.  168. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ferenc, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and DOMBY 
 Anna - 128). 


 169. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and DOMBY Anna 
 - 128). 

 He married FORRÓ DE ANGYALOS Terézia. 

Children by FORRÓ DE ANGYALOS Terézia:
+199iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Róza
+200iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Klára
+201iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József


 170. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ferenc, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 


 171. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jusztina, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and 
 TORRE, DELLA Maria Mamucca - 137). 

 She married JÓSIKA DE BRANYICSKA Zsigmond.  172. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK tochter, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and 
 TORRE, DELLA Maria Mamucca - 137). 

 She married MEZEY.  173. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Teréz, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 

 She married SZALKAY István.  174. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Domokos, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 

 He married KENDEFFY DE MALOMVÍZ Judit. 

Children by KENDEFFY DE MALOMVÍZ Judit:
+202iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Judit


 175. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sámuel, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 


 176. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tamás, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 


 177. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katalin, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and 
 TORRE, DELLA Maria Mamucca - 137). 

 She married LA MEZANO DE SALINS.  178. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 

 He married MAURER DE ÜRMÖS Júlia. 

Children by MAURER DE ÜRMÖS Júlia:
+203iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Éva
+204iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária
+205iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám    born 1784


 179. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TORRE, 
 DELLA Maria Mamucca - 137). 

 He married SIMONYI DE SIMONY ET VARSÁNY Jozefa. 

Children by SIMONYI DE SIMONY ET VARSÁNY Jozefa:
+206iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jan Rudolf (Ludwig)


Generation 16

 180. NEMES DE HÍDVÉG Mária, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Károly and MIKÓ DE HÍDVÉG Anna - 
 140). 

 She married KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR Károly.  181. NEMES DE HÍDVÉG Anna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Károly and MIKÓ DE HÍDVÉG Anna - 
 140). 

 She married HUSZÁR Károly.  182. NEMES DE HÍDVÉG Ferenc, (son of NEMES DE HÍDVÉG Károly and MIKÓ DE HÍDVÉG Anna - 
 140). 

 He married CSÍCZÁR DE BORBEREK Amália.  183. MIKÓ DE HÍDVÉG Eszter, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKÓ DE HIDVÉG Róza - 
 146) born 31 May 1821 in Hídvég, died 2 Dec 1855 in Kolozsvár. 

 She married MIKES DE ZABOLA Benedek 1 Jun 1840 in Kolozsvár. 
 MIKES DE ZABOLA Benedek, born 24 Apr 1819 in Zabola, died 27 Aug 1878 in Kolozsvár.  184. MIKÓ DE HÍDVÉG Róza, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and MIKÓ DE HIDVÉG Róza - 
 146) born 1824, died 8 Jun 1891. 

 She married MIKES DE ZABOLA Kelemen. 

 She married BETHLEN DE BETHLEN Gábor 21 Oct 1851. She divorced. 
 BETHLEN DE BETHLEN Gábor, (son of BETHLEN DE BETHLEN József and HALLER DE HALLERKEÖ 
 Borbála "Bora" - 146) born 12 Feb 1821 in Kolozsvár, died 20 Sep 1900 in Kolozsvár. 

 +19.9.1900 - JV
 +19/20.9.1900 - MM
 185. MIKÓ DE HIDVÉG Borbála, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and WESSELÉNYI DE HADAD 
 Orsolya - 149) died 1846. 

 She married KENDEFFY DE MALOMVÍZ Elek.  186. MIKÓ DE HIDVÉG Mária, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and WESSELÉNYI DE HADAD 
 Orsolya - 149). 

 She married MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós. 
 MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 149) 
 born 1783, died 1 Mar 1839.  187. MIKÓ DE HIDVÉG Róza, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG István and WESSELÉNYI DE HADAD 
 Orsolya - 149). 

 She married MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós. 
 MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós and BETHLEN DE BETHLEN Klára - 149) 
 born 1783, died 1 Mar 1839. 

Children by MIKÓ DE HÍDVÉG Miklós:
+183iMIKÓ DE HÍDVÉG Eszter    born 31 May 1821
+184iiMIKÓ DE HÍDVÉG Róza    born 1824


 188. MIKÓ DE HÍDVÉG Imre, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG György and MIKES DE ZABOLA Borbála - 152) 
 died 1876. 

 He married RHÉDEY DE KIR-RHÉDE Mária. 

Children by RHÉDEY DE KIR-RHÉDE Mária:
+207iMIKÓ DE HÍDVÉG Ádám
+208iiMIKÓ DE HÍDVÉG Mária    born 23 Jun 1842
+209iiiMIKÓ DE HÍDVÉG Katalin    born ABT 1846
+210ivMIKÓ DE HIDVEG Anna    born 17 Mar 1849


 189. MIKÓ DE HÍDVÉG György, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG György and MIKES DE ZABOLA Borbála - 
 152) born 1804, died 1861. 

 He married BETHLEN DE BETHLEN Erzsébet. 
 BETHLEN DE BETHLEN Erzsébet, (daughter of BETHLEN DE BETHLEN Sándor and KEMÉNY DE 
 MAGYARGYERÖMONOSTOR Mária - 152) born 1806, died 1875. 

Children by BETHLEN DE BETHLEN Erzsébet:
+211iMIKÓ DE HÍDVÉG Sándor
+212iiMIKÓ DE HIDVÉG Juliana    born 3 Apr 1834


 190. NEMES DE HIDVÉG Antal, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and HORÁNYI Franciska - 153). 


 191. NEMES DE HIDVÉG János, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and HORÁNYI Franciska - 153). 


 192. NEMES DE HIDVÉG József, (son of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and HORÁNYI Franciska - 153). 

 He married THOLDY DE NAGYSZALONTA ET FEKETEBÁTOR Zsuzsanna. 
 THOLDY DE NAGYSZALONTA ET FEKETEBÁTOR Zsuzsanna, (daughter of THOLDY DE 
 NAGY-SZALONTA ET FEKETE-BÁTOR Zsigmond and BÁNFFY DE LOSONCZ Rákhel - 153). 

Children by THOLDY DE NAGYSZALONTA ET FEKETEBÁTOR Zsuzsanna:
+213iNEMES DE HIDVÉG Ábrahám    born 25 Nov 1817


 193. NEMES DE HIDVÉG Anna, (daughter of NEMES DE HIDVÉG Ferenc and HORÁNYI Franciska - 
 153). 

 She married GYULAY Elek.  194. NEMES DE HIDVÉG György, (son of NEMES DE HIDVÉG György and BÁNFFY DE LOSONCZ 
 Zsuzsanna - 158). 


 195. NEMES DE HIDVÉG Druzsianna, (daughter of NEMES DE HIDVÉG György and BÁNFFY DE 
 LOSONCZ Zsuzsanna - 158). 

 She married SZENTKERESZTY István.  196. NEMES DE HÍDVÉG Anna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG János and MISKE Teréz - 161). 

 She married WASS DE CZEGE Miklós. 
 WASS DE CZEGE Miklós, (son of WASS DE CZEGE Ádám and THOLDALAGI DE NAGYERTSE Katalin - 
 161) born 1744, died 1829 in Császári.  197. NEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG János and MISKE Teréz - 161). 

 She married HALLER DE HALLERKEÖ János.  198. NEMES DE HÍDVÉG Ádám, (son of NEMES DE HÍDVÉG János and MISKE Teréz - 161) born 1769, 
 died 1834. 

 He married BORNEMISZA DE KÁSZON Jozefa. 

Children by BORNEMISZA DE KÁSZON Jozefa:
+214iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Nepomuk    born 1792
+215iiNEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna    born 1800


 199. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Róza, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal and FORRÓ 
 DE ANGYALOS Terézia - 169). 

 She married MIKÓ Pál.  200. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Klára, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal and FORRÓ 
 DE ANGYALOS Terézia - 169). 

 She married PÓCSA DE HATOLYKA Sámuel.  201. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal and FORRÓ DE 
 ANGYALOS Terézia - 169). 

 He married SZACSVAY Erzsébet. 

 He married SZÉKELY Anna. 

Children by SZACSVAY Erzsébet:
+216iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Erzsébet
+217iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Karolina
+218iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József
+219ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András
+220vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Károly
+221viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor 202. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Judit, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Domokos and 
 KENDEFFY DE MALOMVÍZ Judit - 174). 

 She married PETKY DE KIRÁLYHALMA István. 
 PETKY DE KIRÁLYHALMA István, (son of PETKY DE KIRÁLYHALOM Dávid and ZICHY DE ZICH ET 
 VÁSONKEÖ Sára (Clara) - 174).  203. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Éva, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and MAURER 
 DE ÜRMÖS Júlia - 178). 

 She married HENTER DE SEPSISZENTIVÁNY Ferenc. 

 She married LÁSZLÓ Gergely. 
 204. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and 
 MAURER DE ÜRMÖS Júlia - 178). 

 She married SÁNDOR DE CSÍKSZENTDOMOKOS ET CSÍKSZENTMIHÁLY Mihály.  205. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and MAURER DE 
 ÜRMÖS Júlia - 178) born 1784, died 1820. 

 He married TKALECZ Katalin. 
 TKALECZ Katalin, born 1796, died 1875. 

Children by TKALECZ Katalin:
+222iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Franciska
+223iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Júlia
+224iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Dénes    born 1814


 206. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jan Rudolf (Ludwig), (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal and 
 SIMONYI DE SIMONY ET VARSÁNY Jozefa - 179) died 3 Aug 1793. 

 Lájos Kálnoky - MM
 Johann (Ludwig Rudolph) - JV
 možná totožný s Ludwigem (Lájosem) K., manželem Marie Eleonory von Blümegen (*ca 1752)

 He married BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora 8 Oct 1764 in Wien. 
 BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora, (daughter of BLÜMEGEN, VON Jindøich Kajetán Pavel and 
 CHORINSKÁ Z LEDSKÉ Marie Antonie Anna - 179) born 21 Feb 1744 in Brno (=Brünn). 

 *1740

Children by BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora:
+225iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jozefa
+226iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János
+227iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Henrik    born 1765


Generation 17

 207. MIKÓ DE HÍDVÉG Ádám, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG Imre and RHÉDEY DE KIR-RHÉDE Mária - 
 188) died 1862. 


 208. MIKÓ DE HÍDVÉG Mária, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Imre and RHÉDEY DE KIR-RHÉDE Mária 
 - 188) born 23 Jun 1842, died 9 Feb 1868 in Kolozsvár. 

 She married TELEKI DE SZÉK Károly 24 Oct 1860 in Kolozsvár. 
 TELEKI DE SZÉK Károly, (son of TELEKI DE SZÉK Ludwig and BETHLEN Esther - 188) born 11 Nov 
 1836, died 16 May 1912. 

 *1.11.1836 - JPG1868

 =21.10.1860 - JPG1868 209. MIKÓ DE HÍDVÉG Katalin, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Imre and RHÉDEY DE KIR-RHÉDE 
 Mária - 188) born ABT 1846. 


 210. MIKÓ DE HIDVEG Anna, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG Imre and RHÉDEY DE KIR-RHÉDE Mária 
 - 188) born 17 Mar 1849 in Nógrád-Ludány, died 17 Mar 1909 in Budapest. 

 *17.3.1849, Felsö-Ludány - MM

 She married WESSELÉNYI DE HADAD József 12 Sep 1871 in Kolozsvár. 
 WESSELÉNYI DE HADAD József, (son of WESSELÉNYI DE HADAD Farkas and KENDEFFY DE 
 MALOMVÍZ Róza - 188) born 1840, died 11 Aug 1874 in Budapest. 

 She married PEJÁCSEVICH DE VERÖCZE Arthur 5 Jul 1880 in Budapest. 
 PEJÁCSEVICH DE VERÖCZE Arthur, (son of PEJÁCSEVICH DE VERÖCZE Károly and TELBISZ 
 Franziska - 188) born 31 Dec 1845 in Hatzfeld (Zsombolya), died 30 Sep 1899 in Nógrád-Ludány. 
 211. MIKÓ DE HÍDVÉG Sándor, (son of MIKÓ DE HÍDVÉG György and BETHLEN DE BETHLEN 
 Erzsébet - 189). 


 212. MIKÓ DE HIDVÉG Juliana, (daughter of MIKÓ DE HÍDVÉG György and BETHLEN DE BETHLEN 
 Erzsébet - 189) born 3 Apr 1834 in Erszébetváros, kom. Kis-Kükülö, died 7 Jun 1912 in Kolozsvár 
 (=Klausenburg). 

 She married ESTERHÁZY DE GALÁNTHA János Nepomuk 26 May 1856 in Kolozsvár (=Klausenburg). 
 ESTERHÁZY DE GALÁNTHA János Nepomuk, (son of ESTERHÁZY DE GALÁNTHA Dénes and HALLER 
 DE HALLERKÖ Cecília - 189) born 23 Mar 1824 in Kolozsvár (=Klausenburg), died 24 Jun 1898 in 
 Kolozsvár (=Klausenburg). 

 *23.3.1825 - JPG1868 213. NEMES DE HIDVÉG Ábrahám, (son of NEMES DE HIDVÉG József and THOLDY DE 
 NAGYSZALONTA ET FEKETEBÁTOR Zsuzsanna - 192) born 25 Nov 1817. 


 214. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Nepomuk, (son of NEMES DE HÍDVÉG Ádám and 
 BORNEMISZA DE KÁSZON Jozefa - 198) born 1792, died 6 Aug 1868 in Kolozsvár (=Klausenburg). 

 He married BÁNFFY DE LOSONCZ Jozefa. 
 BÁNFFY DE LOSONCZ Jozefa, (daughter of BÁNFFY DE LOSONCZ György and KEMÉNY DE 
 MAGYAR-GYERÖ-MONOSTOR Anna - 198) died 18 Sep 1819 in Kolozsvár. 

 He married BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie 1821. 
 BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie, (daughter of BERCHTOLD Z 
 UHERÈIC Maria Anton Nikolaus Peter Ferdinand Heinrich and HUSZÁR DE SZENT-KERESZT Maria 
 Anna Franziska - 198) born 21 May 1795 in Wien, died 6 Apr 1870 in Kolozsvár (=Klausenburg). 

 *1802 - GD
 *21.5.1791 - MM


Children by BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie:
+228iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária    born 1823
+229iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Róza    born 21 Jun 1824
+230iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Karolina Rosalia Johanna    born 5 Apr 1826
+231ivNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince József Ádám Károly    born 30 Jan 1830
+232vNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona    born 8 Nov 1832
+233viNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Nepomuk    born 28 Apr 1834
+234viiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Nándor    born 5 Nov 1835


 215. NEMES DE HÍDVÉG Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG Ádám and BORNEMISZA DE 
 KÁSZON Jozefa - 198) born 1800. 

 She married KOPP DE MUTHENBERG János.  216. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Erzsébet, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and 
 SZACSVAY Erzsébet - 201). 


 217. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Karolina, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and 
 SZACSVAY Erzsébet - 201). 


 218. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and SZACSVAY 
 Erzsébet - 201). 


 219. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK András, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and SZACSVAY 
 Erzsébet - 201). 


 220. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Károly, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and SZACSVAY 
 Erzsébet - 201). 


 221. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK József and SZACSVAY 
 Erzsébet - 201). 


 222. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Franciska, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and 
 TKALECZ Katalin - 205) died 1846. 

 She married SEETHAL VON SCHÜTT- UND ALTENBURG Johann.  223. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Júlia, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TKALECZ 
 Katalin - 205) died 5 Aug 1867. 

 She married MAURER DE ÜRMÖS Mihály. 

 She married HALLER DE HALLERKEÖ Lajos. 
 HALLER DE HALLERKEÖ Lajos, (son of HALLER DE HALLERKEÖ Lajos and BORNEMISZA DE 
 KÁSZON Anna (Maria) - 205) born 22 Jul 1822. 
 224. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Dénes, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ádám and TKALECZ 
 Katalin - 205) born 1814, died 1888. 


 225. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jozefa, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jan Rudolf 
 (Ludwig) and BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora - 206) died 24 Apr 1818. 

 dcera Ludwiga K. a Marie Eleonory von Blümegen - JP

 She married MATTENCLOIT, DE Franz Xaver 17 Oct 1797. 
 MATTENCLOIT, DE Franz Xaver, (son of MATTENCLOIT, VON Johann Richard and BEESS, VON 
 Johanna - 206) born 17 Oct 1771, died 1838.  226. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jan Rudolf (Ludwig) and 
 BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora - 206) died 1835. 

 +1833 - JPG1871

 He married JÓSIKA DE BRANYICSKA Borbála. 
 JÓSIKA DE BRANYICSKA Borbála, (daughter of JÓSIKA DE BRANYICSKA Antal and TELEKI DE SZÉK 
 Mária Jozefa - 206) born 1789, died 25 Mar 1863. 

Children by JÓSIKA DE BRANYICSKA Borbála:
+235iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonóra    born 1809
+236iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK György    born 26 May 1810
+237iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Pál    born 7 Feb 1814
+238ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jozefa    born 1816
+239vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Imre    born 20 Nov 1822
+240viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bódog (Felix)    born 20 Nov 1824


 227. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Henrik, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jan Rudolf (Ludwig) 
 and BLÜMEGEN, VON Marie Eleonora - 206) born 1765, died 1822. 

 možná syn Ludwiga (Lájose) K. a Marie Eleonory von Blümegen (*ca 1752)

 He married ENGL VON UND ZU WAGRAIN Maria Anna. 
 ENGL VON UND ZU WAGRAIN Maria Anna, (daughter of ENGL VON UND ZU WAGRAIN 
 Franz-Sigismund-Adam and MAMUCA DELLA TORRE KNE Maria Josepha Franziska Lucia - 206). 

Children by ENGL VON UND ZU WAGRAIN Maria Anna:
+241iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bódog
+242iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József    born 17 Dec 1799


Generation 18

 228. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie - 214) born 
 1823, died 17 Jul 1874 in Kolozsvár. 

 She married MARENZI VON MARENZFELD UND SCHENECK Anton. 
 MARENZI VON MARENZFELD UND SCHENECK Anton, born 27 Jun 1806, died 7 Feb 1880 in Kolozsvár.  229. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Róza, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie - 214) born 21 
 Jun 1824, died 28 Mar 1900 in Kolozsvár. 

 She married BÉLDI DE UZON Gergely. 
 BÉLDI DE UZON Gergely, born 9 Mar 1819 in Brassó, died 6 Jan 1889 in Kolozsvár.  230. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Karolina Rosalia Johanna, (daughter of NEMES DE 
 HÍDVÉG ET OLTSZEM János Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna 
 Nepomucena Julie - 214) born 5 Apr 1826 in Kolozsvár (=Klausenburg), died 18 Apr 1906 in Bílovice. 

 *5.4.1827, Kolozsvár - MM
 *1827 - JPG1868

 She married LOGOTHETTI Wladimir Alexander Emanuel 25 Oct 1851 in Kolozsvár (=Klausenburg). 
 LOGOTHETTI Wladimir Alexander Emanuel, (son of LOGOTHETTI Hugo Jakob Joseph and 
 BARTENSTEIN, VON Josepha Franziska de Paula Ernestina (Pauline) - 214) born 4 Aug 1822 in 
 Gácsfalva, died 7 Dec 1892 in Radautz.  231. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince József Ádám Károly, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM János Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena 
 Julie - 214) born 30 Jan 1830 in Hidvég, died 4 Jan 1896 in Wien. 

 *3.1.1830 - LVDP

 He married WODIANER DE KOPRIORA Gabriella 20 Jun 1861 in Wien. 
 WODIANER DE KOPRIORA Gabriella, born 10 Jun 1837 in Döbling bei Wien, died 25 Nov 1917 in 
 Komját, Kom. Neutra. 

Children by WODIANER DE KOPRIORA Gabriella:
+243iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Karolina    born 1862
+244iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor    born 26 Nov 1863
+245iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Albertina Gabriella    born 25 Jun 1865
+246ivNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Albert Maria Gabriel    born 18 Nov 1866


 232. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie - 214) born 8 
 Nov 1832, died 18 Apr 1900 in Kolozsvár. 

 She married SCHWEINITZ, VON Hans Julius Anton Ludwig 15 Oct 1851. 
 SCHWEINITZ, VON Hans Julius Anton Ludwig, (son of SCHWEINITZ-KRAIN, VON Hans Friedrich 
 Bernhard Balthasar and LICHNOWSKY VON WOSCHÜTZ Antonie - 214) born 11 Aug 1823, died 1891.  233. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Nepomuk, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 János Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie - 214) 
 born 28 Apr 1834 in Heømanùv Mìstec (Hermannstadt), died 21 Nov 1905 in Kolozsvár (=Klausenburg). 

 *28.4.1824, Nagyszeben - MM

 He married MIKES DE ZABOLA Rosalie 1861 in Hidvég. 
 MIKES DE ZABOLA Rosalie, born 1838 in Szásfenes, Kom. Kolozs, died 1 Apr 1874 in Hidvég. 

 He married BETHLEN DE BETHLEN Polyxena 24 May 1881 in Hídvég. 
 BETHLEN DE BETHLEN Polyxena, (daughter of BETHLEN DE BETHLEN Sándor and BÁNFFY DE 
 LOSONCZ Jozefa - 214) born 14 Sep 1850 in Olthidegkút, Kom. Gross-Kokelburg, died 18 Apr 1939 in 
 Bodola, Kom. Háromszék. 

Children by MIKES DE ZABOLA Rosalie:
+247iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Zsuzsanna    born 25 Jan 1866
+248iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Irma    born ABT 1867
+249iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Johanna    born 20 Sep 1869

Children by BETHLEN DE BETHLEN Polyxena:
+250ivNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ádám    born ABT 1881
+251vNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Polyxena    born 20 Mar 1882
+252viNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Sarolta Karolina    born 14 Dec 1884
+253viiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Bálint    born 1886
+254viiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ferdinánd    born 4 Feb 1887
+255ixNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János    born 26 May 1889
+256xNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM András    born 30 Nov 1891


 234. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Nándor, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BERCHTOLDOVNA Z UHERÈIC Marie Karoline Johanna Nepomucena Julie - 214) born 5 
 Nov 1835, died 31 Oct 1894 in Pusztaszenttamás. 

 He married RANSONETT DE VILLE Elisabeth 19 Jun 1864 in Wien. 
 RANSONETT DE VILLE Elisabeth, born 8 Oct 1843 in Wien, died 25 Oct 1899 in Brixen.  235. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonóra, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and 
 JÓSIKA DE BRANYICSKA Borbála - 226) born 1809, died 1845. 


 236. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK György, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and JÓSIKA DE 
 BRANYICSKA Borbála - 226) born 26 May 1810, died 1844. 

 +1840 - JPG1868

 He married HALLER DE HALLERKEÖ Anna 1837. 
 HALLER DE HALLERKEÖ Anna, (daughter of HALLER DE HALLERKEÖ László and GYULAI DE 
 MAROS-NÉMETHI ET NÁDASKA Anna Jozefa - 226) born 1815, died 1878.  237. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Pál, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and JÓSIKA DE 
 BRANYICSKA Borbála - 226) born 7 Feb 1814, died 1881. 


 238. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Jozefa, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and JÓSIKA 
 DE BRANYICSKA Borbála - 226) born 1816, died 1866. 


 239. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Imre, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and JÓSIKA DE 
 BRANYICSKA Borbála - 226) born 20 Nov 1822, died 1886. 


 240. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bódog (Felix), (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK János and 
 JÓSIKA DE BRANYICSKA Borbála - 226) born 20 Nov 1824, died 24 Dec 1889 in Köröspatak. 

 He married BEES-CHROSTIN, VON Ludmilla 17 Jun 1869 in Wien. 
 BEES-CHROSTIN, VON Ludmilla, born 18 Apr 1851.  241. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Bódog, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Henrik and ENGL VON 
 UND ZU WAGRAIN Maria Anna - 227). 


 242. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Henrik and 
 ENGL VON UND ZU WAGRAIN Maria Anna - 227) born 17 Dec 1799 in Nagyszeben (Hermannstadt), died 
 18 Feb 1884 in Graz. 

 He married SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette 19 Nov 1827 in Brno (=Brünn). 
 SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette, (daughter of SCHRATTENBACH, VON Franz Anton 
 and SERÉNYI DE KISS-SERÉNY Christine - 227) born 15 Jul 1809 in Brno (=Brünn), died 8 Oct 1875 in 
 Prödlitz. 

Children by SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette:
+257iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsigmond    born 16 Oct 1828
+258iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor    born 20 May 1830
+259iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina    born 28 Aug 1831
+260ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv Zsigmond    born 29 Dec 1832
+261vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona (Helena)    born 2 Jun 1835
+262viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Szidónia    born 15 Jul 1837
+263viiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Béla    born 12 Jul 1839
+264viiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gizella Leopoldine Bertha Josepha Aloysia    born 5 Sep 1840
+265ixKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária Adél (Adelheid)    born 7 Mar 1843
+266xKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv    born 2 Jun 1844
+267xiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária    born 27 Feb 1850


Generation 19

 243. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Karolina, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince 
 József Ádám Károly and WODIANER DE KOPRIORA Gabriella - 231) born 1862, died 6 Mar 1864 in 
 Wien. 


 244. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor, (son of NEMES DE 
 HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince József Ádám Károly and WODIANER DE KOPRIORA Gabriella - 231) born 
 26 Nov 1863 in Wien, died 17 Sep 1928 in Košice (Kassa, Kaschau). 

 nebo +17.9.1928,Szepesmindszent - MM

 He married CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Natália 19 Jan 1895 in Budapest. 
 CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Natália, (daughter of CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 Kálmán and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Natália - 231) born 1 Jun 1872 in Löcse, died 31 
 Aug 1940 in Budapest. 

Children by CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Natália:
+268iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM László Albert Mária János Vince Kálmán    born 18 Sep 1896
+269iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Gabriella Mária Johanna Natália    born 26 Feb 1902
+270iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Albina Natália    born 3 Jan 1908
+271ivNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Vince Albert Antal Mária    born 16 Mar 1910
+272vNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince Kálmán Géza Mária    born 17 Sep 1912
+273viNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Anna Judit Friderika Mária    born 12 Jan 1914
+274viiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona    born Jul 1917


 245. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Albertina Gabriella, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM Vince József Ádám Károly and WODIANER DE KOPRIORA Gabriella - 231) born 25 Jun 1865 
 in Baden bei Wien, died 15 Aug 1921 in Abafája. 

 She married HUSZÁR DE KÖVESD Károly.  246. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Albert Maria Gabriel, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 Vince József Ádám Károly and WODIANER DE KOPRIORA Gabriella - 231) born 18 Nov 1866 in Wien, 
 died 21 Mar 1940 in Roma. 

 He married SPALLETTI-TRIVELLI Karolina 5 Nov 1893 in Roma. 
 SPALLETTI-TRIVELLI Karolina, born 19 Nov 1872 in Firenze, died 13 May 1967 in Roma. 

Children by SPALLETTI-TRIVELLI Karolina:
+275iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Julia Mária Gabriella    born 19 Sep 1894
+276iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona Mária Gabriella    born 13 Sep 1895


 247. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Zsuzsanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 János Nepomuk and MIKES DE ZABOLA Rosalie - 233) born 25 Jan 1866 in Hídvég, died 18 May 1931 
 in Kolozsvár. 

 She married KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR Pál 4 May 1889 in Hídvég. 
 KEMÉNY DE MAGYARGYERÖMONOSTOR Pál, born 8 Mar 1867 in Nagyenyed, died 14 Apr 1934 in 
 Malomfalva.  248. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Irma, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and MIKES DE ZABOLA Rosalie - 233) born ABT 1867. 

 +young - MM


 249. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Johanna, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and MIKES DE ZABOLA Rosalie - 233) born 20 Sep 1869 in Hídvég, died 16 Jun 1916 in 
 Nagyteremi. 

 She married SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR László 29 Mar 1894 in Miklósvár. 
 SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR László, born 11 Sep 1861 in Györ, died 9 May 1918 in Zsáka.  250. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ádám, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born ABT 1881. 

 +young - MM


 251. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Polyxena, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 János Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 20 Mar 1882 in Hídvég, died 29 Apr 
 1963 in Kolozsvár. 

 She married HUSZÁR DE KÖVESD Pál 15 Mar 1912 in Kolozsvár. 
 HUSZÁR DE KÖVESD Pál, born 30 Jun 1872, died 14 May 1927 in Budapest.  252. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Sarolta Karolina, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM János Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 14 Dec 1884 in Hídvég, 
 died 25 Nov 1980 in Kolozsvár. 


 253. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Bálint, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 1886 in Hídvég, died 11 Dec 1903 in 
 London. 


 254. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ferdinánd, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 4 Feb 1887 in Hídvég, died 29 Nov 1914 in 
 k.a., Homonna. 


 255. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 26 May 1889 in Hídvég, died 24 Jul 1979 in 
 Budapest. 


 256. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM András, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Nepomuk and BETHLEN DE BETHLEN Polyxena - 233) born 30 Nov 1891 in Hídvég, died 1973 in 
 Budapest. 


 257. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Zsigmond, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József and 
 SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 16 Oct 1828 in Letovice, died 1872. 


 258. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József and 
 SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 20 May 1830 in Lettowitz, died 7 Feb 1905 
 in Graz. 


 259. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Krisztina, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József 
 and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 28 Aug 1831 in Lettowitz, died 14 Apr 
 1877 in Baden bei Wien. 

 She married STOLBERG-STOLBERG, ZU Gustav Günther Christian Weighard Stephan 7 Jul 1862 in 
 Prödlitz, Moravia. 
 STOLBERG-STOLBERG, ZU Gustav Günther Christian Weighard Stephan, (son of 
 STOLBERG-STOLBERG, ZU Christian Ernst and GALLENBERG, VON Maria Josephine - 242) born 22 
 Nov 1820 in Bratislava (=Pressburg,Poszony), died 3 Aug 1895 in zámek Prùhonice. 

 +3.7.1895, Teplice - LVDP 260. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv Zsigmond, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv 
 József and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 29 Dec 1832 in Letovice 
 (=Lettowitz), died 13 Feb 1898 in Brodek u Prostìjova (=Prödlitz). 

 rakouský ministr zahranièí


 261. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona (Helena), (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv 
 József and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 2 Jun 1835 in Letovice 
 (=Lettowitz), died 10 Aug 1931 in Èechy pod Kosíøem. 

 She married SILVA-TAROUCA, DA Augustinus Alexander 24 Aug 1865 in Brodek u Prostìjova 
 (=Prödlitz). 
 SILVA-TAROUCA, DA Augustinus Alexander, (son of SILVA-TAROUCA, DA Franz Joseph Lothar and 
 ŠTERNBERKA-MANDERSCHEIDU, ZE Marie Leopoldina - 242) born 14 Apr 1818 in Èechy pod Kosíøem, 
 died 24 Oct 1872 in Èechy pod Kosíøem.  262. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Szidónia, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József 
 and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 15 Jul 1837 in Gräfenberg, died 1870. 


 263. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Béla, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József and 
 SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 12 Jul 1839 in Letovice, died 1880. 


 264. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gizella Leopoldine Bertha Josepha Aloysia, (daughter of KÁLNOKY 
 DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 5 
 Sep 1840 in Letovice (=Lettowitz), died 23 Nov 1925 in Graz. 

 She married WIEDERSPERGER VON WIEDERSPERG Eduard Jindøich 24 Sep 1862 in Brodek u 
 Prostìjova (=Prödlitz). 
 WIEDERSPERGER VON WIEDERSPERG Eduard Jindøich, (son of WIEDERSPERGER VON 
 WIEDERSPERG Jan Køtitel and TRAUTTMANSDORFF, VON Therese - 242) born 5 May 1835 in Praha, 
 died 30 Sep 1882 in Payerbach. 

 24.7.1872-rakouský stav svobodných pánù
 Edmund W. - MM 265. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária Adél (Adelheid), (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Gusztáv József and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 7 Mar 1843 in 
 Letovice (=Lettowitz), died 22 Mar 1905 in Èíèov (=Csicso). 

 *1815

 She married WALDSTEIN-WARTENBERG Jan Nepomucenus 18 Nov 1871 in Letovice (=Lettowitz). 
 WALDSTEIN-WARTENBERG Jan Nepomucenus, (son of WALDSTEIN-WARTENBERG Emanuel Jan 
 Køtitel Josef Leodegar and SZTÁRAY DE NAGY-MIHÁLY Mária Teréz - 242) born 21 Aug 1809, died 3 
 Jun 1876 in Wien. 

 She married SABRAN-PONTEVÉS, DE Elzéar 16 Jul 1881. 
 SABRAN-PONTEVÉS, DE Elzéar, born 19 Apr 1840, died 6 Apr 1894 in Csicsó. 
 266. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Gusztáv József and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 2 Jun 1844 in Letovice 
 (=Lettowitz), died 23 May 1928 in Letovice (=Lettowitz). 

 He married MENSDORFF-POUILLY Marie Gabriela Josephine Sophie Franziska 23 Oct 1887 in Wien. 
 MENSDORFF-POUILLY Marie Gabriela Josephine Sophie Franziska, (daughter of MENSDORFF-POUILLY 
 Alexander Konstantin Albrecht and DIETRICHSTEIN-PRUSKAU-LESLIE, VON Alexandrine Maria 
 (Josepha Gabriella) - 242) born 29 Jan 1858 in Wien, died 17 Jul 1889 in Kraków, buried 27 Jul 1889 in 
 Letovice. 

 *Wien +17.6.1889 - RL
 *Praha

 He married HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina Antonia Gabriele 4 Jan 1892 in Wien. 
 HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina Antonia Gabriele, (daughter of HERBERSTEIN, ZU Johann Friedrich 
 and DIETRICHSTEIN-PROSKAU, VON Theresia - 242) born 27 Apr 1857 in Graz, died 20 Oct 1943 in 
 Letovice (=Lettowitz). 

Children by MENSDORFF-POUILLY Marie Gabriela Josephine Sophie Franziska:
+277iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie    born 17 Aug 1888
+278iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Felix Gustav Hugo Stanislaus Pius Marie    born 11 Jul 1889

Children by HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina Antonia Gabriele:
+279iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gustav Friedrich Hugo Alexander Anton von Padua Karl Borromäus    born 4 Nov 1892
+280ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Therese Maria Elisabeth Helene Antonia Veneranda    born 14 Nov 1893
+281vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Elisabeth-Gabriele Maria Assunta Hugoline Antonia Hyacintha    born 16 Aug 1895
+282viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Marie Franziska Theresia Antonia von Padua Rosalia    born 31 Aug 1896
+283viiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ludmilla Marianne Hugoline Antonia    born 4 Jan 1898
+284viiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugo Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf    born 11 May 1900


 267. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Mária, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gusztáv József 
 and SCHRATTENBACH, VON Maria Isabella Henriette - 242) born 27 Feb 1850 in Letovice. 


Generation 20

 268. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM László Albert Mária János Vince Kálmán, (son of NEMES DE 
 HÍDVÉG ET OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET 
 ADORJÁN Natália - 244) born 18 Sep 1896 in Solt, Kom. Pest-Pilis-Solt-Kisnun, died 23 Dec 1965 in 
 Wien. 

 He married BLANCKENSTEIN, VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid 15 Aug 1927 in Batelov. 
 BLANCKENSTEIN, VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid, (daughter of BLANCKENSTEIN, 
 VON Maria Johannes Georg Franz Ludwig Heinrich Gustav Ferdinand Chlodwig and WIEDERSPERGER 
 VON WIEDERSPERG Maria Theresia Aloysia Josepha - 244) born 5 Apr 1896 in Opatija (=Abbazia), died 
 4 Aug 1958 in Budapest. 

Children by BLANCKENSTEIN, VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid:
+285iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM István    born 11 Apr 1829
+286iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János    born 21 Dec 1933
+287iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Terézia Erzsébet Ilona Ladislaya Konstancia    born 10 May 1938


 269. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Gabriella Mária Johanna Natália, (daughter of NEMES DE 
 HÍDVÉG ET OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET 
 ADORJÁN Natália - 244) born 26 Feb 1902 in Wien, died 30 Apr 1988 in Toronto. 

 She married CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Mihály 29 Sep 1924 in Komját. 
 CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Mihály, (son of CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 László and DEGENFELD-SCHÖNBURG, VON Katharina Augusta Helene - 244) born 6 Aug 1904 in 
 Nagy-Szölös, died 18 May 1974 in Starnberg,Bayern. 

 nebo +19.5.1974, Eybach bei Geislingen - MM

 nebo =29.4.1924,Komját - MM 270. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Albina Natália, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 Natália - 244) born 3 Jan 1908 in Kunhegyes, died 25 Jan 1908 in Kunhegyes. 


 271. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Vince Albert Antal Mária, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 Natália - 244) born 16 Mar 1910 in Wien, died 29 Oct 1965 in Kematen. 

 He married WALKÓ Eleonóra 4 Apr 1934 in Verseg. 
 WALKÓ Eleonóra, born 16 Jun 1914 in Budapest, died 29 Oct 1965 in Kematen. 

Children by WALKÓ Eleonóra:
+288iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ilona Gabriella Natália Eleonóra    born 7 Dec 1938
+289iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vincze    born 10 Jan 1942


 272. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince Kálmán Géza Mária, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 Natália - 244) born 17 Sep 1912 in Hídvég, died 1 Dec 1984 in San Francisco, CA, USA. 

 He married SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR Johanna 5 Jun 1935 in Nagylózs. He divorced 1940. 
 SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR Johanna, born 10 Oct 1914 in Nagylózs. 

 He married BERZEVICZY DE BERZEVICZ ET KAKASLOMNICZ Edit 21 Oct 1942 in Budapest. 
 BERZEVICZY DE BERZEVICZ ET KAKASLOMNICZ Edit, born 15 Dec 1916 in München. 

 He married CLARK Dorothy 27 Apr 1967 in San Francisco, CA, USA. 
 CLARK Dorothy, born 1911. 

Children by SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR Johanna:
+290iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Ödön Albert Mária    born 29 Sep 1937
+291iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Gabriella    born 29 Jan 1940

Children by BERZEVICZY DE BERZEVICZ ET KAKASLOMNICZ Edit:
+292iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Károly Richárd    born 1 Jan 1952 273. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Anna Judit Friderika Mária, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG 
 ET OLTSZEM János Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN 
 Natália - 244) born 12 Jan 1914 in Komját. 

 She married PIRET DE BIHAIN István 8 Oct 1932 in Budapest. 
 PIRET DE BIHAIN István, born 11 Apr 1907 in Bácsfeketehegy.  274. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János 
 Móric Ábrahám Ádám Vince Gábor and CSÁKY DE KÖRÖSSZEGH ET ADORJÁN Natália - 244) born Jul 
 1917 in Komját, died 28 Aug 1917 in Komját. 


 275. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Julia Mária Gabriella, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM Albert Maria Gabriel and SPALLETTI-TRIVELLI Karolina - 246) born 19 Sep 1894 in Berlin, 
 died 1992. 

 She married ANTICI-MATTEI Guido Matteo Maria 5 Feb 1921 in Roma. 
 ANTICI-MATTEI Guido Matteo Maria, born 19 Jan 1889 in Roma, died 15 Feb 1960 in Roma.  276. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Ilona Mária Gabriella, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM Albert Maria Gabriel and SPALLETTI-TRIVELLI Karolina - 246) born 13 Sep 1895 in Berlin, 
 died 26 Dec 1982 in Roma. 

 She married CAFFARELLI Carlo 12 Sep 1921 in Solt. 
 CAFFARELLI Carlo, born 12 Jun 1893 in Roma, died 20 Dec 1967 in Roma.  277. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie, 
 (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and MENSDORFF-POUILLY Marie 
 Gabriela Josephine Sophie Franziska - 266) born 17 Aug 1888 in Stockerau, died 21 Feb 1965 in Wien. 

 He married SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika 28 Jul 1920 in 
 Hartenstein. 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika, (daughter of 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Eduard Aloys Maria Alexander Konrad and 
 COLLOREDO-MANNSFELD Johanna Maria Theresia Aglae Natalie - 266) born 1 Feb 1896 in Berlin, died 
 14 Aug 1979 in Klosterneuburg,Austria. 

 *4.2.1896 - MM
 *2.4.1896 - JV

Children by SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika:
+293iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Johanna Maria Theresia Alexandrine Helene Aglae Theodora Floriana    born 29 Apr 1921
+294iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Maria-Adelheid Alexandrine Karoline Germana    born 11 Oct 1922
+295iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexander Hugo Alois Hieronymus Gustav Ignatius Felix Josef Maria    born 21 May 1924
+296ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Margit Izabella Maria Gemma    born 13 May 1926
+297vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Isabella Clothilde Louise Maria Ernestine    born 12 Jan 1928
+298viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria    born 28 Mar 1931
+299viiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Therese Maria Constantine Clara    born 31 Jul 1932


 278. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Felix Gustav Hugo Stanislaus Pius Marie, (son of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and MENSDORFF-POUILLY Marie Gabriela Josephine Sophie 
 Franziska - 266) born 11 Jul 1889 in Kraków, died 8 Jan 1928 in Letovice. 

 katolický knìz
 *11.10.1889


 279. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Gustav Friedrich Hugo Alexander Anton von Padua Karl Borromäus, 
 (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria 
 Peregrina Antonia Gabriele - 266) born 4 Nov 1892 in Olomouc, died 6 Oct 1979 in Linz an der Donau. 

 He married BLANCKENSTEIN, VON Maria Konstanze 12 Nov 1929 in zámek Batelov (=Battelau). 
 BLANCKENSTEIN, VON Maria Konstanze, (daughter of BLANCKENSTEIN, VON Maria Johannes Georg 
 Franz Ludwig Heinrich Gustav Ferdinand Chlodwig and WIEDERSPERGER VON WIEDERSPERG Maria 
 Theresia Aloysia Josepha - 266) born 6 Apr 1898 in Opatija (=Abbazia), died 24 Feb 1980 in Melk.  280. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Therese Maria Elisabeth Helene Antonia Veneranda, (daughter of 
 KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina 
 Antonia Gabriele - 266) born 14 Nov 1893 in Olomouc, died 8 Oct 1969 in Wien. 

 She married BELCREDI Karel Jiøí Richard Max 5 Jun 1920 in Letovice (=Lettowitz). 
 BELCREDI Karel Jiøí Richard Max, (son of BELCREDI Ludwig Egbert Richard and FRANCKENSTEIN, 
 VON UND ZU Marie - 266) born 24 Sep 1893 in Líšeò (=Lösch), died 18 Sep 1972 in Wien. 

 obedienèní rytíø Maltézského øádu
 +1956 281. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Elisabeth-Gabriele Maria Assunta Hugoline Antonia Hyacintha, 
 (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria 
 Peregrina Antonia Gabriele - 266) born 16 Aug 1895 in Olomouc, died 6 Nov 1975 in Wien. 

 She married BELCREDI Jiøí Jindøich Edmund Richard Ludvík Emanuel Maria Josef František Benedikt 19 
 Nov 1935 in Letovice (=Lettowitz). 
 BELCREDI Jiøí Jindøich Edmund Richard Ludvík Emanuel Maria Josef František Benedikt, (son of 
 BELCREDI Ludwig Egbert Richard and FRANCKENSTEIN, VON UND ZU Marie - 266) born 1 Jan 1902 in 
 Líšeò (=Lösch), died 31 May 1973 in Wien. 

 +6.11.1975,Wien - MM 282. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Marie Franziska Theresia Antonia von Padua Rosalia, (daughter of 
 KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina 
 Antonia Gabriele - 266) born 31 Aug 1896 in Pörtschach am See, died 13 Apr 1981 in Washington. 


 283. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ludmilla Marianne Hugoline Antonia, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina Antonia Gabriele - 
 266) born 4 Jan 1898 in Hietzing bei Wien, died 19 Mar 1982 in Graz. 

 èlenka kongregace "Saeurs auxiliatrices"
 *4.1.1898,Wien - MM


 284. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugo Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf, (son of 
 KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugó Lipót Arthur Gusztáv and HERBERSTEIN, ZU Maria Peregrina 
 Antonia Gabriele - 266) born 11 May 1900 in Hietzing, died 24 Jun 1955 in Washington. 

 He married BREITENBUCH, VON Ingeborg 28 Jun 1934 in Burg Ranis,Thüringen. He divorced 1953. 
 BREITENBUCH, VON Ingeborg, born 27 Jan 1909 in Montigny-les-Metz, died 1 Jul 1997 in St.Louis. 

Children by BREITENBUCH, VON Ingeborg:
+300iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonora Maria Ludmilla Karoline    born 22 Jan 1935
+301iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Wolfgang (Farkas) Dietrich Hugo Maria Georg    born 11 Feb 1936
+302iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal Sándor Mária    born 18 Mar 1941
+303ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ingeborg Maria Stefánia    born 15 Aug 1945


Generation 21

 285. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM István, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM László Albert 
 Mária János Vince Kálmán and BLANCKENSTEIN, VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid - 
 268) born 11 Apr 1829 in Wien, died 25 Apr 1930 in Komját. 


 286. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János, (son of 
 NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM László Albert Mária János Vince Kálmán and BLANCKENSTEIN, 
 VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid - 268) born 21 Dec 1933 in Komjatice, Slovensko 
 (=Komját). 

 He married THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola 27 Jun 1964 in 
 Wien. 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola, (daughter of 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Lev (Leopold) Štìpán Maria Gerard Antonín and DÖRY DE JOBAHÁZA Viola 
 - 268) born 10 Jun 1941 in Wien. 

Children by THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola:
+304iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Terézia Margit Viola Hanna Daisy Antónia    born 23 Jul 1965
+305iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ilona Gabriella Viola Terézia Natália Antónia    born 27 May 1967
+306iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Gabriella Anna Viola Terézia Zsófia Antónia    born 19 Feb 1974
+307ivNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Albert Mária Ádám Lehel László Leó János Ferenc    born 30 May 1981


 287. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Terézia Erzsébet Ilona Ladislaya Konstancia, (daughter of 
 NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM László Albert Mária János Vince Kálmán and BLANCKENSTEIN, 
 VON Maria Theresia Konstanze Aloysia Adelheid - 268) born 10 May 1938 in Érsekújvár. 

 She married GOMBOS János 16 Jul 1960 in Budapest. 
 GOMBOS János, born 17 Feb 1931 in Gáborján, died 1985.  288. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ilona Gabriella Natália Eleonóra, (daughter of NEMES DE 
 HÍDVÉG ET OLTSZEM János Vince Albert Antal Mária and WALKÓ Eleonóra - 271) born 7 Dec 1938 in 
 Budapest. 

 She married BOGDÁN Dieter. 
 BOGDÁN Dieter, born 1933.  289. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vincze, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Vince 
 Albert Antal Mária and WALKÓ Eleonóra - 271) born 10 Jan 1942 in Budapest. 

 He married TSCHABRÜN Brigitte 27 Dec 1966 in Bregenz. 
 TSCHABRÜN Brigitte, born 16 Dec 1940 in Bregenz. 

Children by TSCHABRÜN Brigitte:
+308iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mihály    born 23 Sep 1965
+309iiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Olivér    born 24 Aug 1967
+310iiiNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mátyás    born 27 Aug 1968


 290. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM János Ödön Albert Mária, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET 
 OLTSZEM Vince Kálmán Géza Mária and SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR Johanna - 272) born 29 
 Sep 1937 in Budapest, died 17 Sep 1938 in Budapest. 


 291. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Gabriella, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vince 
 Kálmán Géza Mária and SOLYMOSY DE LOÓS ET EGERVÁR Johanna - 272) born 29 Jan 1940 in 
 Budapest. 

 She married BUNKENBURG Heinrich Friedrich 1 Jul 1963 in Caracas, Venezuela. 
 BUNKENBURG Heinrich Friedrich, born 25 Aug 1927 in Hohne.  292. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Károly Richárd, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 Vince Kálmán Géza Mária and BERZEVICZY DE BERZEVICZ ET KAKASLOMNICZ Edit - 272) born 1 Jan 
 1952 in Fresno, CA, USA. 

 He married KEOHANE Sheila 29 Aug 1976 in San Francisco. 

Children by KEOHANE Sheila:
+311iNEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Fiona Marie    born 22 Apr 1979


 293. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Johanna Maria Theresia Alexandrine Helene Aglae Theodora Floriana, 
 (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram 
 Marie and SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 29 Apr 1921 
 in Èíèov,Slovensko (=Csicsó,Hungary). 

 She married KOVÁCS Tibor 10 Apr 1950 in Achensee,Tirol. 
 KOVÁCS Tibor, born 5 Nov 1925 in Budapest. 

 Kovats

 =4.10.1950 - A2003 294. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Maria-Adelheid Alexandrine Karoline Germana, (daughter of KÁLNOKY 
 DE KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie and 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 11 Oct 1922 in Wien. 

 She married AMBRÓZY DE SÉDEN ET REMETE György Gyula Lájos Ágost 4 Oct 1944 in 
 Èícov,Slovensko (=Csicsó). 
 AMBRÓZY DE SÉDEN ET REMETE György Gyula Lájos Ágost, (son of AMBRÓZY DE SÉDEN ET 
 REMETE Lájos and DEGENFELD-SCHONBURG, VON Ludovica - 277) born 6 Sep 1912 in Budapest, 
 died 8 May 1994 in Wien. 

 =3.10.1944,Csicsó - MM 295. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexander Hugo Alois Hieronymus Gustav Ignatius Felix Josef Maria, 
 (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram 
 Marie and SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 21 May 1924 
 in Wien. 

 He married LADE Angela 3 Sep 1951 in Launceston,Tasmania. 
 LADE Angela, born 20 Aug 1927 in Launceston,Tasmania. 

Children by LADE Angela:
+312iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexander Stanley Felix    born 12 Jun 1952
+313iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katharina Marie-Therese    born 26 Apr 1955
+314iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Caroline Angela Johanna    born 24 Sep 1962


 296. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Margit Izabella Maria Gemma, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie and 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 13 May 1926 in 
 Èíèov,Slovensko (=Csicsó,Hungary). 

 She married HABSBURG-LOTHRINGEN-TOSCANA, DI Friedrich Salvator 18 Jun 1955 in Wien 
 (civ-13.6.1955). 
 HABSBURG-LOTHRINGEN-TOSCANA, DI Friedrich Salvator, (son of 
 HABSBURG-LOTHRINGEN-TOSCANA, DI Hubert Salvator Rainer Maria Joseph Ignatius and 
 SALM-SALM, ZU Rosemary Friederike Isabella Eleonore Henriette Antonia - 277) born 27 Nov 1927 in 
 Wien, died 26 Mar 1999 in Amstetten. 

 Friedrich Salvator Franz Carl Rainer Gabriel Mathäus Vincentius Hubert Maria Joseph Ignatius 297. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Isabella Clothilde Louise Maria Ernestine, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie and 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 12 Jan 1928 in Wien. 

 She married WERTHER-STRZIZEK, VON Hans 25 Jul 1953 in Wien. 
 WERTHER-STRZIZEK, VON Hans, born 20 Feb 1916 in Praha, died 16 Mar 1981 in Wien. 

 +16.5.1981,Wien - MM 298. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria, (son of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie and 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 28 Mar 1931 in Wien. 

 He married ÖR, VON Sieglinde 10 May 1961 in Billerbeck,Westfalen. 
 ÖR, VON Sieglinde, born 2 Nov 1935 in Duiwelskloof,RSA. 

Children by ÖR, VON Sieglinde:
+315iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonore Alexandra Maria-Theresia    born 25 Nov 1961
+316iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ludmilla Alexandra Therese Maria Katharina    born 30 Apr 1964
+317iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexandra Benedikta Helena Felicitas Maria    born 9 Jun 1966
+318ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona Marie-Therese Renée Franciska    born 9 Mar 1968
+319vKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Johanna Marie Alexandra Rosalie    born 4 Sep 1969
+320viKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Marie Gabrielle Franciska    born 16 Jul 1975


 299. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Therese Maria Constantine Clara, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Sándor (Alexander) Gusztáv Hugó Zsigmond Adalbert Bertram Marie and 
 SCHÖNBURG-HARTENSTEIN, VON Maria Theresia Ernestine Monika - 277) born 31 Jul 1932 in 
 Èíèov,Slovensko (=Csicsó). 

 She married JANKOVICH-BÉSÁN DE PRIBÉR ET VUCHIN Gyula 23 Apr 1958 in Wien. 
 JANKOVICH-BÉSÁN DE PRIBÉR ET VUCHIN Gyula, born 29 Jun 1924 in Geszti,Kom. Somogy, died 28 
 Feb 1998 in Monte Carlo.  300. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonora Maria Ludmilla Karoline, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Hugo Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf and BREITENBUCH, VON Ingeborg 
 - 284) born 22 Jan 1935 in Kronstadt. 

 She married BONGIOVANNI John Charles 2 Feb 1957 in Washington. 
 BONGIOVANNI John Charles, born 5 Nov 1934 in New Kensinton,Pennsylvania,USA.  301. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Wolfgang (Farkas) Dietrich Hugo Maria Georg, (son of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Hugo Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf and BREITENBUCH, VON Ingeborg 
 - 284) born 11 Feb 1936 in Ranis. 

 He married ZYLKA Marianne Gertrud 23 Sep 1960 in Washington. He divorced 1985. 
 ZYLKA Marianne Gertrud, born 16 Mar 1933 in Beuthen. 

 Kernbach

 He married GERMOND Hélene Cécile 19 Dec 1987 in Versailles. 
 GERMOND Hélene Cécile, born 24 Jul 1963 in Chartres. 

Children by ZYLKA Marianne Gertrud:
+321iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris Gregor Isao Maria    born 19 Apr 1961
+322iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona Barbara Akigo Maria    born 17 Mar 1963
+323iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tibor Gustav Antal Hugo Ichiro Maria    born 15 Sep 1966 302. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Antal Sándor Mária, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Hugo 
 Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf and BREITENBUCH, VON Ingeborg - 284) born 18 Mar 
 1941 in Budapest. 

 *15.3.1941,Budapest - MM


 303. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ingeborg Maria Stefánia, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Hugo Joseph Elzéar Anton von Padua Maria Gangolf and BREITENBUCH, VON Ingeborg - 284) born 15 
 Aug 1945 in Nürnberg. 

 She married KOCH Ulrich 7 Jul 1970 in Detmold. She divorced 1980. 
 KOCH Ulrich, born 6 Apr 1948 in Rheine. 

 She married DESPRES Denis 2 Dec 1989 in Paris. 
Generation 22

 304. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Terézia Margit Viola Hanna Daisy Antónia, (daughter of 
 NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János and 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola - 286) born 23 Jul 1965 in 
 Wien. 

 *23.6.1965 - RL

 She married WALDBURG ZU ZEIL UND TRAUCHBURG, VON Vitus Franziskus Rupert Benediktus Josef 
 Wunibald Maria 28 Apr 1990 in Wien. 
 WALDBURG ZU ZEIL UND TRAUCHBURG, VON Vitus Franziskus Rupert Benediktus Josef Wunibald 
 Maria, (son of WALDBURG ZU ZEIL UND TRAUCHBURG, VON Josef Klemens Georg Vitus Willibald 
 Konrad von Parzham and REDWITZ, VON Maria Benedikta - 286) born 17 Mar 1961 in München. 

 =9.3.1990, Kitzbühel - LVDP 305. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ilona Gabriella Viola Terézia Natália Antónia, (daughter 
 of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János and 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola - 286) born 27 May 1967 in 
 Wien. 


 306. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Gabriella Anna Viola Terézia Zsófia Antónia, (daughter of 
 NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János and 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola - 286) born 19 Feb 1974 in 
 Wien. 


 307. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Albert Mária Ádám Lehel László Leó János Ferenc, (son of 
 NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mária Ferenc Károly László József Rafael Tamás János and 
 THUN-HOHENSTEIN, VON Maria-Antonia Gabriele Hannah Josephine Viola - 286) born 30 May 1981 in 
 Wien. 


 308. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mihály, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vincze and 
 TSCHABRÜN Brigitte - 289) born 23 Sep 1965 in Nürnberg. 


 309. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Olivér, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vincze and 
 TSCHABRÜN Brigitte - 289) born 24 Aug 1967 in Bregenz. 


 310. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Mátyás, (son of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Vincze and 
 TSCHABRÜN Brigitte - 289) born 27 Aug 1968 in Bregenz. 


 311. NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM Fiona Marie, (daughter of NEMES DE HÍDVÉG ET OLTSZEM 
 Károly Richárd and KEOHANE Sheila - 292) born 22 Apr 1979 in Oakland, CA, USA. 


 312. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexander Stanley Felix, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Alexander Hugo Alois Hieronymus Gustav Ignatius Felix Josef Maria and LADE Angela - 295) born 12 Jun 
 1952 in Launceston,Tasmania. 

 He married MCCOSKER Jennette Mary Therese 2 Oct 1987 in Brisbane,Queensland,Australia. He 
 divorced 1990. 
 MCCOSKER Jennette Mary Therese, born 3 Jan 1962 in Emerald,Queensland,Australia. 

 *3.6.1962,Emerald - MM

 He married ARMSTRONG Tanya Mae 23 Mar 1996 in Tawntin,Queensland,Australia. 
 ARMSTRONG Tanya Mae, born 5 Mar 1962 in Warragul,Victoria,Australia. 
 313. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Katharina Marie-Therese, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Alexander Hugo Alois Hieronymus Gustav Ignatius Felix Josef Maria and LADE Angela - 295) born 26 Apr 
 1955 in Launceston,Tasmania. 

 She married CAMPBELL James Fletcher 14 Feb 1981 in Northbridge,NSW,Australia. 
 CAMPBELL James Fletcher, born 13 Oct 1940 in Melbourne.  314. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Caroline Angela Johanna, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Alexander Hugo Alois Hieronymus Gustav Ignatius Felix Josef Maria and LADE Angela - 295) born 24 Sep 
 1962 in Crowe Nest,NSW,Australia. 

 *Crows Nest - MM

 She married THOMPSON Dermot Phelan 2 Oct 1988 in Northbridge. 
 THOMPSON Dermot Phelan, born 28 Dec 1962 in Portland,Oregon,USA.  315. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Eleonore Alexandra Maria-Theresia, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 25 Nov 
 1961 in Bruck an der Mur. 

 She married POUX Olivier Alain Gérard 3 Sep 1983 in Frohnleiten. She divorced May 2001. 
 POUX Olivier Alain Gérard, born 28 Sep 1956 in Paris. 

 *20.9.1956 - A2003
 Poux-Kálnoky - LVDP

 div: 0.5.2000 - MM 316. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ludmilla Alexandra Therese Maria Katharina, (daughter of KÁLNOKY 
 DE KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 30 
 Apr 1964 in Bruck an der Mur. 

 She married KRIPP ZU PRUNBERG UND KRIPPACH, VON Siegmund Otto 2 Sep 1989 in Frohnleiten. 
 KRIPP ZU PRUNBERG UND KRIPPACH, VON Siegmund Otto, (son of KRIPP ZU PRUNBERG UND 
 KRIPPACH, VON Martin and STOLBERG-STOLBERG, ZU Magdalena Maria Mathilde Emmanuela 
 Walpurgis - 298) born 5 Jun 1962 in Gratsch bei Meran.  317. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Alexandra Benedikta Helena Felicitas Maria, (daughter of KÁLNOKY 
 DE KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 9 Jun 
 1966 in Bruck an der Mur. 

 She married LIECHTENSTEIN, VON UND ZU Emanuel Alexander Pius Friedrich Joseph Franz Maria 27 
 May 1995 in Èíèov,Slovensko (=Csicsó). 
 LIECHTENSTEIN, VON UND ZU Emanuel Alexander Pius Friedrich Joseph Franz Maria, (son of 
 LIECHTENSTEIN, VON UND ZU Alexander Friedrich Manfred Maria and 
 LÖWENSTEIN-WERTHEIM-ROSENBERG, ZU Josephine - 298) born 5 May 1964 in Klagenfurt.  318. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona Marie-Therese Renée Franciska, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 9 Mar 
 1968 in Bruck an der Mur. 

 She married HOHENZOLLERN, VON Ferdinand Maria Fidelis Leopold Meinrad Valentin 3 Aug 1996 in 
 Èíèov,Slovensko (=Csicsó). 
 HOHENZOLLERN, VON Ferdinand Maria Fidelis Leopold Meinrad Valentin, (son of HOHENZOLLERN, 
 VON Friedrich Wilhelm and LEININGEN, ZU Margareta Ileana Viktoria Alexandra - 298) born 14 Feb 1960 
 in Sigmaringen. 

 =10.5.1996, Sigmaringen - LVDP 319. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Johanna Marie Alexandra Rosalie, (daughter of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 4 Sep 
 1969 in Bruck an der Mur. 

 *9.3.1968 - RL

 She married WOOD Tomas 8 Aug 1998 in Èíèov,Slovensko (=Csicsó). 
 WOOD Tomas, born 23 Jul 1972 in Upton,Tauton,England.  320. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Marie Gabrielle Franciska, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Alois Hugo Alexander Georg Guntram Maria and ÖR, VON Sieglinde - 298) born 16 Jul 1975 in Graz. 

 *17.7.1975 - LVDP

 She married LIECHTENSTEIN, VON UND ZU Constantin Ferdinand Maria 18 Jul 1999 in Èíèov 
 (=Csicsó), Slovensko. 
 LIECHTENSTEIN, VON UND ZU Constantin Ferdinand Maria, (son of LIECHTENSTEIN, VON UND ZU 
 Johann-Adam II. "Hans" Ferdinand Alois Norbert Josef Maria Marko d'Aviano Pius and KINSKÁ Z 
 VCHYNIC A TETOVA Marie Aglaë Bonaventura Maria Theresia - 298) born 15 Mar 1972 in 
 St.Gallen,Suisse. 

 =17.7.1999
 =14.5.1999, Vaduz - LVDP, A2005 321. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris Gregor Isao Maria, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Wolfgang (Farkas) Dietrich Hugo Maria Georg and ZYLKA Marianne Gertrud - 301) born 19 Apr 1961 in 
 München. 

 He married MÜLLER Gesine 19 Apr 1991 in Berlin. 
 MÜLLER Gesine, born 27 Dec 1966 in Berlin. 

Children by MÜLLER Gesine:
+324iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ildikó Kyra    born 7 Jul 1989
+325iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Noémi Rebecca    born 9 Sep 1991
+326iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Dénes Felix    born 18 Oct 1992
+327ivKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek Zsigmond    born 16 Oct 1996


 322. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ilona Barbara Akigo Maria, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK 
 Wolfgang (Farkas) Dietrich Hugo Maria Georg and ZYLKA Marianne Gertrud - 301) born 17 Mar 1963 in 
 München. 

 She married BONGIOVANNI Mark Anthony 8 Sep 1990 in Holzkirchen,Oberbayern. 
 BONGIOVANNI Mark Anthony, born 16 Jul 1961 in Memphis,Tennessee,USA.  323. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tibor Gustav Antal Hugo Ichiro Maria, (son of KÁLNOKY DE 
 KÖRÖSPATAK Wolfgang (Farkas) Dietrich Hugo Maria Georg and ZYLKA Marianne Gertrud - 301) born 
 15 Sep 1966 in München. 

 He married BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta 8 Oct 1994 in Budapest. 
 BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta, born 10 Jul 1961 in Tirgu Mures. 

Children by BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta:
+328iKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Matyas Zsigmond    born 12 Dec 1994
+329iiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Vincze Antal    born 2 Oct 1996
+330iiiKÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Miklós Denés    born 19 Oct 2000


Generation 23

 324. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Ildikó Kyra, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris Gregor 
 Isao Maria and MÜLLER Gesine - 321) born 7 Jul 1989 in Hamburg. 


 325. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Noémi Rebecca, (daughter of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris 
 Gregor Isao Maria and MÜLLER Gesine - 321) born 9 Sep 1991 in Bonn. 


 326. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Dénes Felix, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris Gregor Isao 
 Maria and MÜLLER Gesine - 321) born 18 Oct 1992 in Bonn. 


 327. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Benedek Zsigmond, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Boris 
 Gregor Isao Maria and MÜLLER Gesine - 321) born 16 Oct 1996 in Budapest. 


 328. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Matyas Zsigmond, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tibor Gustav 
 Antal Hugo Ichiro Maria and BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta - 323) born 12 Dec 1994 in 
 Budapest. 


 329. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Vincze Antal, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tibor Gustav 
 Antal Hugo Ichiro Maria and BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta - 323) born 2 Oct 1996 in Wien. 


 330. KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Miklós Denés, (son of KÁLNOKY DE KÖRÖSPATAK Tibor Gustav 
 Antal Hugo Ichiro Maria and BOGA DE CSIKSZENTMIHÁLY Anna Marta - 323) born 19 Oct 2000 in Tirgu 
 Mures. 

Abaúj-Torna vármegye nemeseinek összeírásai -‏
From:
Tibor Breznan (dbreznan@hotmail.com)
Sent:
November 13, 2009 11:44:53 AM
To:
dbreznan@hotmail.com
Kassay János. Kazinczy Gergely és Márton 1. Szappanos Jakab. Kádas Mihály 1. ...... Bacsa György 12 d. Bacsa Márton 18 d. Monos János 30 d. ...
csaladkutatas.extra.hu/html/abauj-torna_vm_nemesek.html - Cached