Thursday, November 11, 2010

Magyar Országos Levéltár/Kazza Kasza vára Trencsén m

L 14696
Kelt: 1453-06-12
KeltHely: Buda Pilis m
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 332 / VBUDA 25 24
Fennmaradási forma: Átírás 1453
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Palocz-i László comes országbíró a váci káptalanhoz. Jelentették elõtte a nyulakszigeti apácák nevében, hogy az elmúlt böjtközépkor (márc.7.) Blasius Cristel, Osvaldus Cassay, Matheus Melegh, Symon Ffekethe, Gregorius Lewkes, Nicolaus Chaplar, Georgius Zadorlaky, Brictius Wari, Johannes Biro, Paulus institor, Mathias Cristel, Petrus Pogan, Valentinus Thermegh, Lucas Chabay, Gallus faber, Dominicus Chabay, Nicolaus Gyarmathy, Georgius Parvus, Andreas Olchay, Martinus Papolczi, Nicolaus Feyer, Paulus Lesták, Johannes Kelenfeld-i, Paulus Zewdi, Valentinus Harminczados, Gallus Nagyrewy, Dominicus Seres, Petrus pellifex, Leonardus Korcholas, Mathyas Bechy, Anthonius Hwnyadi, Johannes Thakach, Nicolaus Pokal, Gregorius et Johannes, filii Fazokas Michael literatus, Martinus sartor, Valentinus sutor, Demetrius Magnus, Nicolaus Por, Andreas, Bwza, Paulus Biro, Augustinus Biro, Benedictus sartor, Stephanus sartor, Jacobus et Benedictus Olayos, Benedictus et Thomas Thymar, Johannes filius Francisci et Emericus Wybechy - Pest város polgárai és lakói az õ egyik jobbágyukat: Polgar Istvánt, a pestmegyei Jenew birtok határain belül, a Chicostho nevû földön félholtra verték. Azonkívül ugyanazok a pesti polgárok nem engedták meg az apácák embereinek és vámtisztjeinek, hogy vámot szedjenek Pest városában, amire nézve pedig a szent királyoktól kapott kiváltságuk van,..... és az ottani embereiket is bántalmazták. Azonkívül ugyanazok a pesti polgárok a mérleget = pondus sew libram, amelyen különbözõ árukat szokta mérni s amely a nevezett vámjukhoz tartozott, kiragadták az õ kezükbõl és a maguk számára foglalták le. Mindezekkel együttvéve az apácáknak 3.000 aranyforint kárt okoztak. - Azért megkéri a káptalant, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi curiából külön kiküldött királyi ember tartson a fenti ügyben vizsgálatot. - Kijelölt királyi emberek: Gaspar de Lazloczky, vel Nicolaus de Bethlenfalwa, sin Palus de Papotz, sew Nicolaus de Thepey, sive Georgius de Chele, neve Petrus de Cholnok, an Ambrosius de Tharwlgh.
DL 14697
Kelt: 1453-06-12
KeltHely: Buda Pilis m
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 332 / POSON 60 21
Fennmaradási forma: Átírás 1453
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Palocz-i László comes Pestmegye szolgabíráihoz. Jelentették elõtte a nyulakszigeti apácák nevében, hogy az elmúlt böjtközép (márc.7.) táján Blasius Cristel, Osvaldus Cassay, Matheus Melegh, Simon Fekethe, Gregorius Lekes, Nicolaus Chaplar, Georgius Zadorlaky, Brictius Wary, Johannes Biro, Paulus institor, Mathias Cristel, Petrus Pogan, Valentinus Thermeg, Lucas Chabay, Gallus faber, Dominicus Chabay, Nicolaus Garmathy, Georgius Parvus, Andreas Olthay, Martinus Papocz, Nicolaus Feyer, Paulus Lesták, Johannes Kelenfeldy, Paulus Zemuch, Valentinus Harminchados, Gallus Nagreuy, Dominicus Seres, Petrus pellifex, Leonardus Korcholas, Mathias Bechy, Anthonius Hwmady, Johannes Thakacz, Nicolaus Pokol, Gregorius et Jonannes filii Fazokas, Michael literatus, Martinus sartor, Valentinus sutor, Demetrius Magnus, Nicolaus Poor, Andreas Buza, Paulus Biro, Augustinus Biro, Benedictus sartor, Stephanus sartor, Jacobus et Benedictus Olayos, Benedictus et Thomas, Johannes filius Francisci et Emericus Vybechy, Pest városának a polgárai, az apácáknak a pestmegyei Jenew birtokán, a Chykostoh nevû földön egyik jobbágyát: Polgár Istvánt félholtra verték. Ugyanazok a pesti polgárok a jelen évben nem engedték meg az apácák embereinek és vámtisztjeinek, hogy Pest városában vámot szedjenek, jóllehet ezt a kiváltságot a magyar szent királyoktól kapták... és az ottani embereiket el is verték. - Ugyanezek a polgárok a mérleget = pondus seu libram, amellyel a különbözõ, eladásra szánt dolgokat szokták mérni, s amely a vámhoz tartozott, elvették tõlük és maguknak foglalták le. Mindezekkel az apácáknak 3.000 arany forintnyi kárt okoztak. Azért megkéri a címzetteket, hogy egy vagy két emberüket küldjék ki a vizsgálatra, amelyrõl a királynak tegynek jelentést.
L 15297
Kelt: 1458-11-28
Kiadó: MISKOLC VÁROS
Régi jelzet: Q 312 / DIÓSGYÕR 6 5
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul
Nyelv: Latin
Irattípus: arbitrionális
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Miskolcz város elõjárósága /Sebastianus faber iudex Veteris civitatis Miskolcz, Emericus Kazay et Simon Gombos iurati/ és a többi polgárok bizonyítják, hogy eléjük járultak a Krisztus szentséges testének a tiszteletére épült, Gewr melletti pálos kolostor szerzetesei, másrészt pedig János fia Gáll Pesth-i polgár, aki feleségét: Dorottyát és annak a testvérét: Erzsébetet, a néhai Naagh Bálint Miskolcz-i polgár szintén néhai Miklós nevû fia leányait képviselte, amikor a szerzetesek néhány tekintélyesebb embert is idéztettek a hatóság elé, hogy vallomást tegyenek a Szent György-hegyen lévõ azon szõlõ ügyében, amelyet délrõl a nagy úton innen lévõ az a szõlõ határol, amelyet egykor Jakab Thapolcza-i apát vásárolt Zeremi Páltól és Chatar Andrástól, amirõl a nevezettek személyesen is tettek vallomást, nyugatról pedig az a szõlõ határol, amelyet Baba "dictus" Osvald pap vásárolt a néhai Palfy Páltól és Miklóstól, amirõl vallomást tettek ezek leszármazottjai: Palfy Anna és Koncz Anna; ezt az utóbbi szõlõt már régebben végrendeletileg rájuk hagyta a nevezett Jakab Thapolcza-i apát elcserélvén azt a Baba "dictus" Osvald pappal a Zikzoban lévõ szõlõjéért. Errõl a következõ tanuk tettek vallomást: Sebastianus Barius, Gregorius Cassay, Gregorius Ombos és több városi esküdt is. Azután a szerzetesek igazolni akarván, hogy a Szent György-hegyen lévõ szõlõt néhai Naagh Bálint fiai: András, Miklós és Fereanc, továbbá Konch "dicta" Anna adták el illetõleg zálogosították el, a következõ tanuk bizonyságát hozták elõ: Benedictus Zaky, Lucas et Ladislaus Gombos. Miután e vallomásokat a panaszosok képviselõje: István fia Gáll is hallotta és miután néhány esküdt és más jó emberek közben jártak a két fél között, Gáll a két úrnõ nevében örök idõkre a nevezett szerzetesek kezén hagyta a vitás szõlõt. O. t. a hatóság elõtt abban is megegyeztek a felek, hogy amelyik fél az ügyben pert támasztana, az a per megkezdése elõtt köteles letenni a vitás szõlõ becsértékét. Eredeti, hártya. A szöveg alatt töredékek a város pecsétjébõl.
Regeszta: (III.a.Andree ap.). Miskolc város (Sebastianus faber iudex veteris civitatis Miskolcz, Emericus Kazay és Simon Gombos iurati ceterique cives et cohospites de eadem) tanúsítja, hogy a Gewr közelében alapított Krisztus Teste kolostor és az általuk a város elé idézett polgárok, valamint Naagh Bálint fia Miklós Miskolcz-i polgárok lányai: Dorottya és Erzsébet nevében Dorottya férje, János Pesth-i polgár fia, Gál megjelentek a Szent György hegyen (mons sancti Georgii) levõ szõlõ ügyében. A szõlõt, amelyet délrõl a Jakab Thapolcza-i apát által Zerenn Páltól és Chatar Andrástól vett, az országúton innen (citra magnam viam) levõ szõlõ, nyugatról a Baba (dictus) Osvát által Palfy Páltól és Miklóstól vett szõlõ határol (a vételrõl Palfi Anna és Koncz Anna vallottak a város elõtt), Jakab Thapolcza-i apát egy Zikzo-i szõlõért cserélte el Baba (dictus) Osvát pappal és végrendeletileg a pálosokra hagyta. Ezt az összes tanúk, Barius Sebestyén, Cassay Gergely és Ombos Gergely, valamint több esküdt is megerõsítette. Ezen felül a pálosok Zaki Benedek, Gombos Lukács és László tanúkkal bizonyították, hogy a Szent György hegyen levõ szõlõt Naagh Bálint fiai: András, Miklós és Ferenc, valamint Koncz Anna adták el a kolostornak. A pálosok tanúinak bevallása alapján János fia Gál választott bírák, esküdtek és más hospesek közbenjárására megegyezett a kolostorral a nevezett szõlõ átengedésérõl. - Hártyán, az oklevél szövege alá nyomott pecsét töredékeivel. - MOL, (AP Diósgyõr f.6 n.5) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 (1985) 573.
L 105294
Kelt: 1523-04-14
Kiadó: LELESZI KONVENT
Régi jelzet: Q 285 / 5 2 3
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: TANUSÍTVÁNY
névmutató — Link with Hit in ittárgymutató
Regeszta: f. tertia p. dominic. Quasimodo. A leleszi konvent bizonyságlevele arról a cserérõl, melyet az 1521. évben Nemethy Miklós egyrészrõl és Bezdyd-i Miklós "artis medicine doctor" másrészrõl létesítettek és amelyben az elsõ fél részét a Zemplén megyei Kerektho possessióban átengedte a második félnek, Miklós doktornak és még fizetett is neki 350 régi értékû magyar forintot, Miklós doktor pedig cserébe átadta Némethi Miklósnak házát Kassa városban "in corpore civitatis" az "extra muros" álló allodiális házzal, kerttel, kaszálóval és halászó helyekkel. Eredeti, papír, 4 darabra szakdva. Hátlapján rány. p. maradv. Hátlapján XVI. sz. írással:Cassay hazrul walo. Zemplén m.: Kerektõ helység. Abauj m.: Kassa város. Kõház Kassán allodiummal és más tartozékokkal. "Artis medicine doctor." – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)
Adózók neve: Michael VallusAdalbertus SzabóPaulus FarkasGeorgius TothMichael TothGeorgius FeketeCaspar CserMartinus FarkasMichael BodiStephanus Bogaczy;Michael ZődesThomas JuhászStephanus KelemenyJoannes MolnárFranciscus SzőkeGeorgius LestarMathias CsepeMartinus DomokStephanus SzüczMichael Csordas;Urbanus JakóPaulus GajdaGeorgius Vargha; Stephanus LengyelJoannes SörfözőAndreas MolnárUrbanus BakosPaulus NagyLaurentius MaxóJoannes GajdaJacobus BakosJoannes HegedűsJoannes MaxóJoannes NagyAndreas FűlöpMartinus ZekeStephanus ZekeAndreas KelemenyPaulus KeczkésGregorius SzalkayGeorgius BakosStephanus JuhászJoannes PásztiFranciscus KirályAndreas SzűczJoannes KonczikMichael VasAndreas BerkesStephanus NagyJoannes BerkesMartinus Berkes;Joannes KelemenyGeorgius CsizmadiaMathias TiliniGeorgius ValusPaulus CsordasMichael VeresMathias TothAndreas NagyGeorgius PrzärMathias Kelemeny;Andreas RépásThomas TothJoannes EndrészMathias FösvényMartinus EndrészAndreas Pálya
Extraneusok:; Benedictus CsepeAndreas KonczikBlasius CsepeAndreas TothMathias KonczikMathias BagolyJacobus NagyJoannes CsepeMichael OrrokMichael BagolyAndreas Csepe

Adózók neve: Stephanus VargaBlazius VargaGeorgius LitresicsStephanus KovacsPetrus SzalóAndreas GyőkeresMathias FerentzJohannes GyokeresGeorgius Varga;Stephanus SchucsFranciscus SchuchStephanus VitalgosCarolus MolnarJohannes MolnarJohannes HorvathStephanus SipossGeorgius TrombitasMartin BagnarGeorgius PaulicsMathias HorvathJohannes VargaGeorgius Varga BalasMichael ZendarAndreas PrutyAndreas SaruchJohannes SarusJohannes MősarosAndreas BarbelyPetrus TottAndreas VitalisMichael FőherFranciscus FőherGeorgius HevederStephanus NagyiMichael RosonicsJohannes ZándárJohan SoósJohannes ReizingerAndreas SzaboSebastinus HuilerGeorgius FarkasJohannes VargaStephanus PetőGeorgius PrusiJohannes BalasAndreas HolnarAntonius FukerMichael GyuriStephanus Varga;Johannes NémethGeorgius LendyelGeorgius KőcskesAndreas VargaGeorgius BertalanMartin RévészBenedictus KaszanBenedictus CsiszarJohannes PoarGeorgius PinterPetrus SoaryMichael VargaJacobus StajerStephanus GalambosGregorius BartholiMartin CsiszarFranciscus MikePaulus RigoGeorgius VaradiStephanus Kesző;Georgius MakiGeorgius BartholiMichael FakacsMathias ReinszingerDaniel VintlerJohannes LestarCaspar KőrtvelisJohannes KrompicsStephanus ChorvatStephanus MatyinJacobus KiriszMichael VargaJohannes SzaboPaulus BaratyGeorgius KarztyStephanus SullyGeorgius VargaThomas HaurMathias VeresNicolaus Balog;Martinus HorvathAndreas IllesSimon VargaMartin FluskarMathias ErdősGeorgius FodokEmericus KovacsStephanus Markus
Oldalszám: 163164165166167168202Adózók neve: Stephanus SzaboFranciscus SzaboStephanus NekeszényJoannes SzaboGregorius CzineGasparus Szabo;Petrus LukácsPetrus BokaFranciscus BaloghPaulus RákayGregor NitrayPetrus HacsyGeorgius FeketeAndreas Kis;Michael SebökGregorius MolnárPetrus BakosMichael LakatosStephanus VelezdyJoannes KaszaStephanus Dudás;Petrus MácsiJoannes LakatosMartinus TakácsGeorgius JósaStephanus KecsöAndreas CsizmaziaJoannes Ozváld; Joannes Gombkötő; Paulus TenkiCasparus KatoMichael CsögérStephanus SzarkaNicolaus TuzaJoannes Kovács;Casparus BékyGregorius DudásStephanus CsögeJoannes KutasMartinusz JuhászAndreas SebökPaulus Kovács;Franciscus NagyGregorius BarassoFranciscus Rigo

Joannes Kasza

Levélíró: Kasza János porkoláb

Címzett: N. N.

Pecsét: nincs
Csomó: 45
Megjegyzés: Tatos Jánosnál található.
Nyelv: magyar

evélíró: Kasza Márton

Címzett: Székely AndrásBáthroi Zs.udvarmest.

Pecsét: van
Dátum: 1663.09.02.Szerencs
Csomó: 22
Megjegyzés: Restaurálásra szorul.
Nyelv: magyar

Levélíró: Petrőczy Pál

Címzett: Szerdahelyi MihályNyitra vm. alispánja

Pecsét: nincs
Dátum: 1617.05.17.Kasza
Csomó:
 35
Nyelv: magyar
Állapot: Restaurálandó
R 64
DL 15772
Kelt: 1462-09-30
KeltHely: Cibinii Szeben Sáros m

Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 311 / 484 19
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul
Nyelv: Latin
Irattípus: adománylevél
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató

Regeszta: Mátyás király figyelembe véve Magyar Balázsnak, az ország Felsõrészei kapitányának kiváló és hûséges szolgálatait, amelyekkel elõször atyját: Hwnyad-i János kormányzót, majd a király testvérét: Hwnyad-i László besztercei comest szolgálta, majd midõn õ "aput manus alienas in iniusta captivitate exstitit", sem igéretekkel, sem fenyegetésekkel nem tudták õt tõle és anyja: Erzsébet hûségétõl eltántorítani, sõt a király kiszabadítása érdekében mindent latba vetett, majd kiszabadulása után mindenben szolgálatára volt, azután pedig a törökökkel és a rabló csehekkel szemben, de éppugy a belsõ ellenfelekkel szemben is mindig férfiasan küzdött, azért neki és általa testvérének: Kelemennek adományozza a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevü várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Varalya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Hochkowcz, Wylchye, Prwsina a vámmal, Zerednia és Zebedrwse trencsénmegyei Baan városát a benne lévõ castellummal és vámmal és mint e város tartozékát a szintén trencsénmegyei Ztrecze nevü birtokot, amelyek azelõtt Kazza-i István fiainak: Jánosnak és Szaniszlónak, továbbá Péter fia Albertnek és rajtuk kivül más Kazza-i nemeseknek a tulajdonai voltak, de azok hûtlensége folytán, melyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decretumai ellenére idegen népeket és idegen katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és a befogadottakkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították, az ország lakóit mindenféle adózásra kötelezték, gyilkosságokat és más kimondhatatlan erõszakosságokat követtek el, tilalom ellenére új erõdítményeket emeltek, ahonnan a rabló cseheket mindenben támogatták, - igy hûtlenségük folytán javaik a koronára szálltak és most a király azokat összes tartozékaikkal együtt a nevezett Magyar Balázsnak és általa testvérének: Magyar Kelemennek adományozta részben királyi elhatározásból, részben a prelátusok és bárók tanácsából. Eredeti, hártya. A szöveg alatt töredezett pecsét. a szöveg élén jobb felõl: Relatio Emerici de Zapolya sumpmi thesaurarii regii. - Regeszta forrása: OL regeszta.


Kedvezményezett: Magyar Balázs Felsõ-Magyarországi kapitány
Magyar Kelemen magán
Személy: Humyadi Jánokormányzó
Hunyadi László besztercei ispán
Erzsébet király anyjakaszai nemesek
Zápolyai Imre  kincstartó
fõpapok
bárók
Helység: Kazza Kasza vára Trencsén m
Wylchnow Vilcnó Trencsén m
Kazza Kasza Trencsén m
Varalya Váralja egyik Trencsén m
Varalya Váralja másik Trencsén m
Kopec Trencsén m
Rowne Rovne Trencsén m
Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m
Mysanow Miszaró / Omsar Trencsén m
Thwnezycze Tunezsic Trencsén m
Podhorye Podhor Trencsén m
Hlosa Trencsén m
Hochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m
Hochkowcz Kocskóc másik Trencsén m
Wylchye Vilkje Trencsén m
Prwsina Pruzsina Trencsén m
Zerednia Szredna Trencsén m
Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m
Baan Bán város Trencsén m
Ztrecze Sztrice Trencsén m
Kancelláriai jegyzet: relatio


Jog: vár és tartozékai - hûtlenség - koronára háramlás - gyilkosság - rablás - hatalmaskodás
Kultúra: kaszai vár - vilcnói várkastély - báni várkastély - ház - erõdítmény
Kereskedelem: pruzsinai vám - báni vám
Pénznemek: adó - adóbehajtás
Nemzet: török - cseh
Történelem: szolgálat (országnak, királynak) - pusztítás (országos) - lakosság zaklatása
Katonai adatok: erõdítmény
L 15773
Kelt: 1462-11-20
Kiadó: NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 311 / 486 36
Fennmaradási forma: Átírás 1577
Nyelv: Latin
Irattípus: iktató
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
Regeszta: A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trencsénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz: Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wylchye, Prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévõ vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett a kir. ember bevezette azokba Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány címén, minden ellenmondás nélkül, amirõl a káptalan függõ pecsétje alatt privilagialis oklevelet állított ki a részükre. A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sigismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simone de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezenycz, altero Mathia Velych, Francisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Martino de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de Podmanyn, Georgio de Nackass, Sandrino Bethycz de Zlawnycza, Nicolao et Joanne de Felsevlezkowcz, Sigismundo


Kedvezményezett: Magyar Balázs magán
Magyar Kelemen magán
Személy: Klobusici Miklós királyi ember
DL


Abdrás mester nyitrai kanonok
Sebestyénfalvi János szomszéd
Sebestyénfalvi Zsigmond szomszéd
Urbánfalvi István szomszéd
Urbánfalvi László szomszéd
Urbánfalvi Simon szomszéd
jeszenicei Szunyog Máté szomszéd
Velcsici Máté szomszéd
Drienovei Ferenc szomszéd
Viszolaji Miklós szomszéd
Marsovszki Baltazár szomszéd
Szulyói Illés szomszéd
Nedeci Márton szomszéd
Marsófalvi (dictus) János szomszéd
Podmanini Balázs szomszéd
Nastici György szomszéd
Szlavnicai Bethycz Márton szomszéd
Felsõlieszkoveci Miklós szomszéd
Felsõlieszkoveci János szomszéd
dezséri (dictus) Patvar Zsigmond szomszéd
Egresdi Pál szomszéd
Bori László szomszéd
Helység: Kazza Kasza vára Trencsén m
Wylchnow Vilcnó Trencsén m
Kazza Kasza Trencsén m
Warallya Váralja egyik Trencsén m
Warallya Váralja másik Trencsén m
Kopecz Kopec Trencsén m
Rowne Rovne Trencsén m
Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m
Mysanow Miszaró Trencsén m
Thwnesycze Tunezsic Trencsén m
Podhorye Podhor Trencsén m
Hlosa Trencsén m
Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m
Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m
Wylchye Vilkje Trencsén m
Prwsyna Pruzsina Trencsén m
Zthredma Sztredina Trencsén m
Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m
Baan Bán város Trencsén m
Strecze Sztrice Trencsén m
Baan Bán vára Trencsén m
Átírt: 1462-09-30 Mátyás 1 király
Jog: vár és tartozékai - királyi adomány
Kultúra: kaszai vár - vilcnói várkastély - báni vár

R
Kereskedelem: báni vám - pruzsinai vám
DL 24911
Kelt: 1364-06-17
Kiadó: NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 311 / 1683 2
Fennmaradási forma: Másolat
Regeszta: decima septima Junii. A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Kasza-i Dénes fia: János és Damján apát Zliecho földre vonatkozó perükben megegyeztek: az egész föld "iacens versus orientem Podskallya, in latere magni montis Sztraz" jutott Jánosnak és "tota portio iacens a parte inferiori, videlicet a partibus terrae Zljecho in valle magna" a Pruzina-ba vezetõ út két oldalán, jutott az apátnak. A bizonyságlevélben le vannak írva e terület határai. 18. századi egyszerû másolat. - Regeszta forrása: OL regeszta


DL 36923Kelt: 1500-10-30
Kiadó: SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA
Régi jelzet: Q 324 / T 5
Fennmaradási forma: Átírás 1580
Regeszta: Szentgyörgyi és Bozyn-i Péter comes országbíró, erdélyi vajda és a székelyek comese bizonyítja, hgy midõn egyrészt Koppan-i Péter, másrészt Thorda város bírája, esküdtjei és többi polgárai kérésére kiküldte nobilem magistrum Johannem de Zwchak, notarium nostrum a köztük létesítendõ egyezség meghallgatására és annak megtörténte után a Thorda város meg Koppan Thorda megyei birtok közti határoknak az õ személyében való megvonására, ez visszatérve unacum egregio Emerico Czobor de Czoborzenthmihaly, comite camerarum regie maiestatis salium regalium dictarum partium Transsilvanarum, bejelentették, hogy feria secunda proxima post dominicam Judica, a 2 fél közös akaratából kiszálltak a köztük lévõ összes vitás területekhez és a határokat Thorda város és KOppan birtok között így állapították meg: quod primo penes iam magnam, qua de prefato oppido Thordensi versus fontem Sancti regis Ladislai itur, a septemtrionali parte eiusdem, precise ex oppido cuiusdam antique mete possessionis Zwd vocate, unam metam erexissent terream. Inde versus eandem plagam directe descendendo, per parvum spatium similiter unam metam terream accumulassent. Dehinc partem quoque similiter ad eandem per bonum spatium, cum erectionibus quinque metarum terrearum directe descendendo, ab ipsa denique quinta meta versus quendem fluvium sive rivulum Rakospathaka appellatum, paululum ad sinistram partem tendendo usque ad iacturam unius hominis procedendo, ubi consimiliter unam metam terream accumulando. Abinde versus fluvium Rakospathaka per parvum spatium descendendo penes quoddam fossatum Siksonyi Arokja appellatum, a meridionali parte eiusdem unam metam terream congregando. Abhinc directe per bonum spatium modo antelato descendendo, ubi simili modo unam accumulassent metam terream. Abinde modo simili partem ad eandem per maius spatium descendendo et in quodam collo unam metam terream adiungendo. Abindo directe ulterius procedendo et prescriptum fluvium Rakospathaka transmeando et propo ipsum fluvium in margine cuiusdam porte sive ripe unam erexissent metam terream. Abinde ad praescriptam partem septemtrionalem directo per parvum spatium transgrediendo et penes viam publicam, que de prefato oppido Thordensi versus civitatem Coloswar vocatam et possessionem Koppan predictam duceretur, consimiliter unam accumulando metam terream. Deinde ad eandem plagam versus quendam montem Sythehegy vocatum directe tendentem, dictas vias ultra saliendo quasi ad iacturam unius hominis unam erigendo metam terream. Abhinc ad latus ipsius montis Sythehegy ascendendo et supra quendam portum unam congregando metam terream. Dehinc versus dictam partem septemtrionalem usque ad spatium emissionis unius sagitte directe ascendendo et ibidem in latero eiusdem montis unam metam terream accumulassent. Abinde paululum ad sinistram tendendo partem et in parvo spatio transeundo in vertice unius montis Sythehegy consimiliter unam metam terream erigendo. Ab eadem meta versus eandem plagam quasi ad sinitram flectendo ac quandam aliam viam publicam, qua similiter de iam fato oppido Thordensi ad preallegatum civitatem Coloswar itur, ultra saliendo et in margine ab aquilonari sive septemtrionali parte eiusdem unam erexissent metam terream. De eadem meta versus eandem plagam usque ad iacturam unius hominis transgrediendo et ibidem unam terream metam accumulando. Abinde consimiliter versus eandem plagam modo simili usque ad unius hominis iacturam ascendendo, ac in loco, qui Thekeneosfew vocatur, consimili modo unam metam terream disposuissent. Dehinc partem ad candem per parvum spatium eundo et ad sinistram tendendo, ubi unam consimiliter accumulassent metam terream. Abinde inter diverticulos terrarum arabilium preallegate possessionis Koppan et terras arabiles prescripti oppidi Thordensis Hozyw appellatas, quasi ad occidentem tendendo directe per magnum spatium, usque videlicet finem dictarum terrarum arabilium Hozyw vocitatarum cum erectionibus quinque metarum terrearum transgrediendo, quarum scilicet quinta et ultima meta in vertice montis vel Hungarice domb dicti accumulassent. Ab ipsa denique quinta meta ad dictam partem aquilonarem flectendo ac versus quandam vallem Kezepsewfenek vocatam, inter diverticulos prescriptarum terrarum Hozzyw appellatarum, necnon aliarum terrarum iamfate possessionis Koppan in parvo spatio descendendo unam metam terream accumulando. Abinde versus eandem partem ad iacturam unius hominis proficiscendo, ubi consimiliter unam erexissent metam terream. De ipsa vero meta modo simili versus partem eandem paululum ad sinistram tendendo cum erectionibus duarum metarum terrearum processissent et ibidem mete pretacte possessionis Koppan ac oppidi Thordensis prescripti determinate existissent et finite. - MIután így megtörtént a határjelek kiigazítása, egyrészt a nevezett Koppan-i Péter, magára vállalva Gergely, László, Péter és Ambrus nevû fiainak, meg többi testvéreinek és rokonainak a terhét, másrészt pedig Thomas Pogan iudex, Anthonius Pereczsythew, Nicolaus literatus, Joannes Makray, Andreas pellifex, Jacobus Nagy, Laurentius Maglas, Anthonius Zekely, Emericus similiter Zekely, alter Anthonius Borz, Sigismundus Fintha, Albertus Kwn et Elias Cornes (?) iurati cives, item Anthonius Miske, Franciscus Nagy, Lucas Angyal, Dionisius Fejer, Blasius Kewbér, Albertus Fodor, Anthonius Koppani, Emericus Beke, alter Albertus Csipkes, Joannes Pesthy, Michael Pantho, alter Michael Czeller, Benedictus Varga, Joannes Padocz, Valentinus Barla, Blasius Zaz, Emericus Chano, Paulus Beres, Benedictus Derench, Joannes Vas, Valentinus Kasza, Lucas Sywegh, Petrus Parvus et Michael Blazy iurati concives dicti oppidi Thordensis, a saját valamint az egész Thorda város polgárainak a nevében és végül a nevezett Czobor Imre királyi kamarás a király nevében megjelenvén az említett Zwchyak-i János mester, vajdai jegyzõ elõtt, önként bejelentették, hogy õk a nevezett Zwchyak-i János mester és Czobor Imre kamarás által most megvont határokat Koppan birtok és Thorda város igazi határainak fogják tekinteni oly kötelezettséggel, hogy amelyik fél azok megváltoztatására törekszik, vagy azokat erõszakosan változtatná meg, a másik féllel szemben ezer arany Ft-ban marad el. A határokra vonatkozó összes peres iratokat, kivévén csupán Koppan Péternek azon iratait, amelyek Ujthorda megszerzésére és a magyar királlyal való megegyezésre vonatkoznak, a többit mind semmisnek jelentették ki. Az állatokra nézve úgy határoztak: ha a nevezett Koppan Péter hajt be birtokáról a tilalmasban talált állatokat, melyek Thorda város tulajdonai, mindegyik állat után annyi dénárt követelhet, amennyit Thorda város szokott behajtani; ha ellenben valaki erõszakosan hajtja rá az õ birtokára állatjait és azokat be tudja hajtani, trecentos denarios, tres florenos auri facientes - hajthat be rajtuk, de ha a behajtásban akadályoznák õt és Koppan Péter vagy utódai ez ügyben a város bírájához fordulnak, az köteles az említett 300 dénárt behajtani. Viszont ha az okzott kár felülmúlja ezt az összeget, 6 választott emberre kell bízni a kár megállapítását, amelyet az illetõ teljes összegben köteles megfizetni. - Regeszta forrása: OL regeszta


DL 55570
Kelt: 1454-03-10
Kiadó: BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 93 / 1400 748
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Függõ
Nyelv: Latin
Irattípus: birtokeladó
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
Regeszta: A budai káptalan elõtt Zeryn-i Kaza Márton a csanádmegyei Perek possessióban lévõ jogát annak haszonvételeivel és tartozékaival eladja Hwnyad-i János kormányzónak és fiainak: Lászlónak és Mátyásnak 200 színarany forintért. Hártya. Sérült függõpecséttel.Kedvezményezett: Hunyadi János kormányzó
Hunyadi László (János f) magán
Hunyadi Mátyás (János f) magán
Személy: Szörényi Kasza Márton magán
Helység: Perek Pereg Csanád m

DL 55772
Kelt: 1464-02-27
KeltHely: Buda Pilis m
Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 93 / 1400 952
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Nyelv: Latin
Irattípus: elmarasztaló
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
Regeszta: I.Mátyás király meg nem jelenés miatt elmarasztalja Kazapereske-i Kazza Mártont Kallo-i Pál, apja, János és fivére, János ellenében a csanádmegyei Kazaperek oppidumba tervezett iktatása ellenzése miatt ellene indított perben. - Vörös zárópecsét nyomával. - Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé).
Kedvezményezett: Kállai Pál (János f) magán
Kállai János magán
Kállai János (János f) magán
Személy: kaszaperegi Kasza Márton magán
Helység: Kazaperek oppidum KaszaperegCsanád m
DL 55789
Kelt: 1464-04-18
Kiadó: CSANÁDI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 93 / 1400 950
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Nyelv: Latin
Irattípus: idézõ
Link with Hit in itnévmutató — tárgymutató
Regeszta: A csanádi káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy 1464 febr.28-i parancsára az iktatást Kaza György, továbbá Zeremy-i Benedek fiai: Mihály, János, Tamás és Benedek ellentmondása miatt nem tudta elvégezni, ezért megidézte õket személyes jelenléte elé Szent György nyolcadára (máj.1.) a Kallo-iak ellenében. - Foltos, szakadt, hiányos. - Zárópecsét töredékével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé).
Címzett: Mátyás 1 király
Kedvezményezett: Kállai családtagok
Személy: Kasza György magán
Szörényi Mihály (Benedek f) magán
Szörényi János (Mihály f) magán
Szörényi Tamás (Benedek f) magán
Szörényi Benedek (Benedek f) magán
Átírt: 1464-02-28 Mátyás 1 király

Jog: iktatás - ellentmondás
DL 55793
Kelt: 1464-07-30
Kiadó: CSANÁDI KÁPTALAN
Régi jelzet: Q 93 / 1400 951
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Nyelv: Latin
Irattípus: idézõ
Link with Hit in itnévmutató — Link with Hit in ittárgymutató
Regeszta: A csanádi káptalan jelenti I.Mátyás királynak, hogy 1464 jún.25-i parancsára az iktatást Kazapereke-i Kaza "dictus" Márton és György, valamint Zewren-i Benedek, s az elõbbi György fiai: Mihály, János, Tamás és Benedek ellenmondása miatt nem tudta elvégezni, ezért megidézte õket személyes jelenléte elé Szt.Mihály nyolcadára (okt.6.) a Kallo-iak ellenében. - Zárópecsét nyomával. - Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé).
DL 90015
Kelt: 1455-05-23
KeltHely: Buda Pilis m
Kiadó: PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: Q 154 / 18 27
Fennmaradási forma: Átírás 1455
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati - figyelmeztetõ - idézõ
névmutató — tárgymutató
Regeszta: Pálóczi László országbíró a budai káptalannak. Pálóczi László országbír Kasza-iGywla fia Detre, Chethnek-i András, Kaza-i Kakas /dictus/ Miklós özvegye, Katalin, Lyptho-i Nagh Simon özvegye, Katalin, Kaza-i Kakas Miklós lánya Orsolya panaszára, amely szerint midõn perük intézésére Budára igyekeztek és utközben Detre Wynter Péter nevü jobbágyánál a Heves megyei Pasthoh birtokon megszálltak, Kaza-i Gywla fia György és társai, Lengeld-i Bertalan és János nemesek, Nyek-i György, Pasthoh-i János, Thar-i Máté, Lowaz Balázs nem nemesek, rátörve szállásukra, feltörtén az ajtókat, s Kaza-i Kakas Miklós fia Zsigmond fiát, Györgyöt Katalin unokáját jogtalanul elvitték, a panaszosokat pedig, akik a fiut védelmezték, különbözõképp bántalmazták, meghagyja a budai káptalannak, hogy vizsgálja ki az ügyet a királyi kuriából kiküldött királyi emberek egyiével, figyelmeztesse Györgyöt és társait, hogy adjanak elégtételt, amit ha nem tennének, idézzék meg õket a panaszosok ellen a király elé Jakab apostol nyolcadára.DL 49057
Kelt: 1437-02-26
Kiadó: ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: Q 214 / A 170
Fennmaradási forma: Átírás 1437
Regeszta: Buda. feria tertia post dominicam Reminiscere, 1437. Zsigmond király meghagyja Nyitra megyének, hogy Bossányi Simon fia, György és társai panasza tárgyában, mely szerint Leszkóci Péter és társai, amikor a csehek a Felvidéket megtámadták, az õ Csavajó és Temes nevû birtokaikat elpusztították és holmiaikat Kasza várba vitették, és mások más hatalmaskodást követtek el ellenük, tartson vizsgálatot. (Teljes szöveg.) Átírva a nyitrai káptalan 1437. március 9-én kelt oklevelében.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
DL 49057
Kelt: 1437-03-09
Kiadó: NYITRA MEGYE
Régi jelzet: Q 214 / A 170
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon 03
Regeszta: secundo die diei inquisitionis (feria sexta ante dominicam Letare) 1437. Nyitra megye jelenti Zsigmond királynak, hogy 1437. február 26-án, Budán kelt parancsa tárgyában, mely szerint Leszkóci Péter és társai, amikor a csehek a Felvidéket megtámadták, az õ Csavajó és Temes nevû birtokaikat kifosztották és a holmikat Kasza várba vitették és mások más hatalmaskodásokat követtek el ellenük, vizsgálatot tartattak, mely a panaszt igazolta. (Teljes szöveg.) Eredeti, papíron, szakadozott és kissé hiányos állapotban, hátlapján három gyûrûs zárópecsét töredékes nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
DL 95818
Kelt: 1433-05-08
Kiadó: SÁGI KONVENT
Régi jelzet: Q 264 / 21
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Záró
Nyelv: Latin
Irattípus: HATÁRJÁRÓ
névmutató — Link with Hit in ittárgymutató
Regeszta: 8. d. oct. Georgii. A sági konvent Zsigmond királynak. A Pálóci Mátyus országbíró ítéletlevelének végrehajtására a királyi kúriából kiküldött királyi ember és a hites személy jelentették, hogy a Syrak-i Chano Márton, felperes és Syrak-i Péter fia Lukács meg Chehy-i István fia Miklós, alperesek között vitás, Syrak possessio (Hont m.) határában fekvõ Zelch határrész határait megjárták, szántóit 40, erdõit 64 királyi holdra becsülték, kaszálóit pedig 12 kaszára. Eredetirõl készült fénykép, teljes szöveg. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)
Jog: ORSZÁGBÍRÓI ITÉLET, BIRTOKPER
Földrajzi nevek: ZELCH HATÁRRÉSZ, SIRÁKI SZÁNTÓ, SIRÁKI ERDÕ, SIRÁKI KASZÁLÓ
Mértékegységek: KIRÁLYI HOLD, KASZA
Magyar szavak: CHANO CS
Extractus 2 metalium inter Castrum Regium de KASZA, et possessionem Abbatis Joannis de Rupibus Zljecho vocatae de Anno 1364.
… Metae autem quibus terra Zljecho 129distingvitur a possessionibus Kasza currerent ordine sequenti (NB. haec semi altera linea supra ad … signum scripta, alio atramento et manu legitur, ut etiam quae mox infra in contextu a me subtrahentur voces, quae superlineales sunt, sic autem statim post Zljecho vocatae manuscriptum continuat). Quod incepissent Primo, a parte occidentali, prope quendam monticulum Zlezajnek wrch dictum juxta quandam viam quae ducit ad Bela, ibique saxum unum pro meta reliquissent, quod a parte occidentali adjacens, terras Regis, a parte vero orientali, separaret terras Abbatis, dehinc tendendo directe ad plagam meridionalem, pervenissent ad quandam venam aquae, Bela dictam, quae a parte occidentali, possessionis Bela, a parte vero orientali praedicti Abbatis essent, distinguendo, ulterius progrediendo, non longe ad eandem plagam, in verticem Domanowi wrch dictam, ibi saxum magnum pro meta relinquissent, (sic) relinquentes lapidem, continuis metis, per magnam vallem, perventum est ad montem Nasdugjenecz dictum, ubi saxum magnum pro meta reliquissent, ab hinc plaga orientali servata. ventum est ad fluvium Riben, ab hinc semper servata ipsa plaga orientali, ad quandam publicam viam, quae ducit ad Zljecho, juxta quam viam, a parte meridionali, unam metam terream aggregassent, deinde pertransita ipsa via directe tenendo, pervenissent ad nitricam, ubi conjungitur cum fluuio Huczko, et separat metas Abbatis a metis mobilium Chawy – Zc Pyrus separat Terram Abbatis apona (hic aedipo opus est – forte popina vel quid aliud –) Csiesman Zc. – Deinde per metas currentes, curreret supra ad latus Montis Magni Straza dicti 130versus orientem tenendo, descendit ad puteum Wral dictum. Hinc per verticem eundo, ad petram maximam Zokolech dictam, ab hinc paululum flecteret ad aquilonem, et veniret ad montem Radotina, inde ascenderet versus viam publicam quae ducit ad Pruzina, et veniret ad Montem Masacska, ubi est duplex Petra, inde transit viam, et venit ad Montem Mojte. Inde rursus ad occidentem, ad Petram Ostra, quae separat Terram Abbatis a Terra Rovne. Hinc descendit per magnam Vallem, et venit ad Fontem Bistra, ex quo vertit se ad meridiem et venit ad Montem Ptachnik (Ptapessnik). Sicque partes praemissae, praescriptas Possessionarias Reambulationes, et metarum terminassent erectiones. Zc.
Haec ex antiquo adminus 90–100 annorum si non antiquiore folio.259
X. Extractus metalis literae inter Comitem Smaragdum de Kasza, filium Joannis, et Damianum Abbatem de Rupibus (hodie Szkalka) Anno1272. conuentae.
– – Concordarunt: Quod tota terra, quam dictus Comes possidebat, jacens versus orientem, in parte Podskalje, in latere magni Montis Straz, cum omnibus vtilitatibus suis cessit Comiti Smaragdo. Tota portio vero jacens a parte inferiori, videlicet terrae Zljecho in valle magna, et in alia Drascsjna, quae jacet ab vtraque parte viae magnae, qua itur ad Prusina, inter portiones Comitis ab vtraque parte fluuy, quae cessit Domino Abbati, quam prius idem Comes possidebat, extitit deuoluta, et eadem portiones, sicut partes communiter, Prestaldus et noster homo ad hoc missus, retulerunt, cum metis intermedys denuo assignatis, et bene patentibus, taliter distinguuntur; videlicet, prima meta incipit a monte magno Straz, inde continuis metis, in latere montis magni, venit ad fontem Wralis, hinc directe per verticem ad partem orientalem ad magnam petram Solimos dictam, inde per latus montis descendit versus viam publicam ad Radotina, et ibi transuendo venit ad concursum duarum aquarum, vbi est meatus aquae antiquae, ab hinc ascendendo venit ad montem Mojte, et inde vertit se ad petram Oztro, vbi descendit ad Bizna Studnie, et venit ad vallem Siroka dolinka, hinc vertit se et vadit ad montem Vapenicska, et inde ad Ptasnik (Ptasics) montem, et ibi continuatur metis antiquis, et in ysdem metis antiquis circuit totam portionem dicti Abbatis, incipiendo a loco, qui vocatur Zlezajnek, venit ad Belapatak, inde vlterius procedendo ad meridiem ad Domianowniwrch etc. – In clausula vero ponitur sequens 260paragraphus: „Propterea iam dictus Abbas, in signum et titulum sincere delectionis, sessionem seu curiam ipsius Comitis permisit locari et situari in parte meridiani iuxta metas“ etc.
Ex antiquo folio; originales in Archiuo Camerali, vel Capituli Nitriensis, coram quo emanatae sunt, latebunt.Concordia inter Eccles. Strigon. et Colocensem inita, per Innoc. III. non confirmata.

III, 1. 133. – Inter Co. Ricolphum et Polonum fratres atque hospites de Kesmark inita. 1270. V, 1. 76. – Inter Smaragdum de Kasza, et Abbatem de Rupibus super metis. 1272. X, 3. 259. – Inter Draucarios, et hospites de villa Ursi sub Bela IV. inita per Car. I. confirmata. 1320.VIII, 5. 112128. – Inter nobiles familias propter captivationem Petri Toth sublata, coram Cap. Scepus. restituta. 1327. VIII, 3. 254. – Inter Jo. de Plys, et filios de Pous, per Car. I. exhibita. 1327. VIII, 5. 178. – Inter Con. Eccl. de Scepus. et populos de Poprad. 1328. VIII, 5. 172. – Inter Cap. Strigon. et M. Wed, nob. de Saag. 1341. VIII, 4. 538. – Super quarta filiali proaviae. 1351. IX, 2. 130. – Inter Nic. Praep. Scepus. et Co. terraneum XXIV civitatum Scepusii ratione iudicii et decimarum. 1352. IX, 2. 188. – arbitrio proborum virorum inter M. Gyure, et alios super poss. Kayd, et Zechöd in C. Castrif. adducta. 1360. IX, 7. 497. – Inter Thomam AEp., et cognatos Chanadini, eius Praedecessoris. 1374. IX, 4. 648. – Inter Ep. Zagrab. Nic. de Chorna, et Ord. Cruciferorum de Alba super metis prorogata. 1375. IX, 5. 68.

A. Ch. 1270. Capituli Varadinensis testimoniales de dispositionibus Magistri Gothardi mortis causa factis.

Capitulum Ecclesiae Varadiensis omnibus, praesentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. Nouerint vniuersi, quod Comes Gotthardus ad nostram personaliter accedens praesentiam, Nos instanter postulauit, vt vnum ex nobis mitteremus, coram quo ipse, vxor sua, gener suus, Magister Abram, filius Ponyth, nec non filia sua, scilicet vxor dicti magistri Abram, suum conderent testamentum. Nos igitur piae petitioni eiusdem Comitis Gotthardi condescendentes, nostrum probatissimae fidei, videlicet Vydam Sacerdotem de Zoloch, cum eodem transmisimus ad 74praemissa exequenda; qui demum ad nos rediens, ordinem seu dispositionem testamenti praedictorum, in bona valetudine constitutorum, hoc ordine viuaci relatione nobis declarauit: quod praedictus Comes Gotthardus, quemdam seruum suum, nomine Muzgud reliquit, seu legauit, filiae suae supradictae, sed ad vxorem eiusdem Muzgud – vocatam, et filium eius Nicolaum aureae donauit libertati. – Item seruum suum, Pentek nomine, cum quibusdam filiis suis praedictae filiae suae reliquit; sed duos filios eiusdem, videlicet Aegydium et Cseke perpetuo manumisit. Item seruum suum Mateum et Mauritium, Fratrem eiusdem, reliquit filiae suae praefatae. Item eidem filiae suae reliquit – – sed Petrum filium eiusdem libertati donauit. Item Luciam Ancillam suam donauit libertati, sed filiam eiusdem Violam nomine, reliquit filiae suae, Item Agatam, dictae Violae filiam, donauit libertati. Item Helenam, filiam Kuak legauit filiae suae, sed filiam eiusdem Kuak, Margaretham nomine, donauit libertati. Item Michaëlem, Cosmam, Iacobum et Poos donauit libertati. Item Domina vxor Comitis Gothardi villam suam, Roff vocatam, legauit et reliquit filiae suae praefatae, ita tamen: quod si filia sua sine herede decederet, ex tunc praedicta villa sua Dominabus in insula B. Virginis deuolui debeat pleno iure. Item Scegenem, ancillam suam, cum Roman filio suo, et filia sua Seebked vocata, ac eorum haeredes donauit libertati. Item Mortunus donauit libertati, sed Benedictum filium eiusdem reliquit filiae suae saepe dictae; sed duos filios eiusdem Markus et Math, donauit libertati. Item ancillas suas Ruznith et Angles reliquit filiae suae; ita tamen,75quod si ipsa filia sua sine haerede decederet, omnes serui et ancillae supradicti, tam per ipsum Comitem Gotthardum, quam praefatam vxorem suam relicti, seu legati, aurea gaudebunt libertate. Item praefatus Comes Gothardus, et filia sua, dotem et paraphernales eidem Magistro Abram ex integro relaxarunt ita, quod post mortem eorumdem ipsum Magistrum Abram ratione praemissa nullus vnquam possit molestare. Item omnes serui, et ancillae cum praefata Domina ad Magistrum Abram inducti seu allati, si eadem Domina sine herede moriatur, aurea per omnia gaudebunt libertate; hoc etiam expresso: quod is Magister Abram mortuus fuerit, tunc super cognatos eiusdem Abram, dotes et res paraphernales requiri possent. Item si idem Magister Abram ante vxorem suam mortuus fuerit, pro dote et rebus paraphernalibus possessiones suas, scilicet Csahol, Leele, et Arultonhyda, cum tributo, et Kenam cum pertinentiis suis ordinauit, legauit, et reliquit vxori suae praenotatae. Item idem Magister Abram ancillam suam, Catam nomine, cum haeredibus suis; item seruum suum Marcum cum vxore et pueris suis reliquit matri suae. Praeterea si idem Magister Abram ante matrem suam, et vxorem moriatur, ex tunc praefatae dominae de praediis, de seruis, et ancillis supradictis, sibi relictis, liberam et absolutam habebunt, quocunque voluerint, disponendi vel ordinandi facultatem. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem, praesentes concessimus litteras, sigilli nostri munimine roboratas. Anno Domini Millesimo CC. septuagesimo. Balth Praeposito, Iwano Cantore, Benedicto Custode, existentibus.”
76Apud Kereszturi Descr. Epp. et Cap. M. Varadinen. pag. 129.Kasza (Smaragdus de) concordat super metis cum Abbate de Szkalka.
1272. X, 3. 259.259
X. Extractus metalis literae inter Comitem Smaragdum de Kasza, filium Joannis, et Damianum Abbatem de Rupibus (hodie Szkalka) Anno1272. conuentae.
– – Concordarunt: Quod tota terra, quam dictus Comes possidebat, jacens versus orientem, in parte Podskalje, in latere magni Montis Straz, cum omnibus vtilitatibus suis cessit Comiti Smaragdo. Tota portio vero jacens a parte inferiori, videlicet terrae Zljecho in valle magna, et in alia Drascsjna, quae jacet ab vtraque parte viae magnae, qua itur ad Prusina, inter portiones Comitis ab vtraque parte fluuy, quae cessit Domino Abbati, quam prius idem Comes possidebat, extitit deuoluta, et eadem portiones, sicut partes communiter, Prestaldus et noster homo ad hoc missus, retulerunt, cum metis intermedys denuo assignatis, et bene patentibus, taliter distinguuntur; videlicet, prima meta incipit a monte magno Straz, inde continuis metis, in latere montis magni, venit ad fontem Wralis, hinc directe per verticem ad partem orientalem ad magnam petram Solimos dictam, inde per latus montis descendit versus viam publicam ad Radotina, et ibi transuendo venit ad concursum duarum aquarum, vbi est meatus aquae antiquae, ab hinc ascendendo venit ad montem Mojte, et inde vertit se ad petram Oztro, vbi descendit ad Bizna Studnie, et venit ad vallem Siroka dolinka, hinc vertit se et vadit ad montem Vapenicska, et inde ad Ptasnik (Ptasics) montem, et ibi continuatur metis antiquis, et in ysdem metis antiquis circuit totam portionem dicti Abbatis, incipiendo a loco, qui vocatur Zlezajnek, venit ad Belapatak, inde vlterius procedendo ad meridiem ad Domianowniwrch etc. – In clausula vero ponitur sequens 260paragraphus: „Propterea iam dictus Abbas, in signum et titulum sincere delectionis, sessionem seu curiam ipsius Comitis permisit locari et situari in parte meridiani iuxta metas“ etc.
Ex antiquo folio; originales in Archiuo Camerali, vel Capituli Nitriensis, coram quo emanatae sunt, latebunt.
DL 2535
Kelt: 1372-05-14
Kiadó: OPULIAI LÁSZLÓ NÁDOR
Régi jelzet: Q 311 / 658 32
Fennmaradási forma: Másolat 1571
Regeszta: Kasza. 10. d. IV. p. Philippi et Jacobi; prope villam Kaza. Opuliai László nádor által 1372. május 5-én Kaza villa mellett - Borsod megye nemesei részére - rendezett közgyûlésen Puthnak-i László fia János és Mihály kijelentették, hogy Bulk-i István fia Fábián 1371. május 15-én ellopta a mezõrõl egy lovukat, amely 12 forintot ért. Fábián azonban nem jelent meg a közgyûlés ideje alatt, ezért a nádor kilátásba helyez a bírságban való elmarasztalását. Abstonius Pál erdélyi püspök 
1571-i másolatában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Szántai)UC 16 : 8 (a)
1671. január 6.
5 ered. számozású pag., latin, egyszerű másolat.
"Conscriptio Bonorum" (Összeírás: subditusok száma, szolgáltatásaik, allódiális javak.) Készítette Ordódy Gáspár.
Jobbágysessio, zsellérsessio. Census (jobbágy-zsellér). Szolgáltatások: árpa, zab, köles, búza. Hízott sertés szolgáltatás és hízlalási kötelezettség. Konyhai szolgáltatások: tyúk, liba, aprómadár (jobbágy és zsellér külön). Háznélküli zsellérek névvel, szolgáltatásaikkal. Irtványföld utáni adó (jobbágy, zsellér, háznélküli zsellér külön). Szabados névvel, censussal. Sajt, lengyel só, hering vásárlási kötelezettség. Földesúri kastély tartozékaival. Majorház (Kassa, Ledecz). Serfőzde. Kocsmáltatás vagy megváltása (bor, sör, pálinka). Malom. Molnár szolgáltatásai. Szabados. Juh, méh, méz tized. Robot. Iparos adója. Földesúri szántóföld, rét, kert, halastó.

Kasza várának tartozékai.
(Trencsén m.): Kasza (mezőváros) – Ledecz – Hloza – Also Koczkocz – Fölső Koczkocz – Podhorye – Noszicz – Kis Podhragie – Nagy Podhragie – Rownye – Kópecz – Nagy Poruba – Kis Poruba – Felső Mostenecz – Kaszavárallya
UC 16 : 8 (b)
1671. július 2. ? (január 6.!)
13 oldal latin, eredeti.
"Urbarium", melyet Novoredlicz György nyitrai kanonok készített és a megye officiálisai hitelesítettek. (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik.)
Jobbágyok névvel, zsellérek névvel. Zsellérek (nem robotolók) névvel, háznélküli zsellérek névvel. Census. Árpa és köles szolgáltatás. Konyhára szolgáltatások v. megváltás: marhahús, hízott sertés, liba, tyúk, aprómadár, tojás. Kvártély-megváltás. Juh, kecske, méz tized. Irtványföld utáni adó. Sajt, só, hering vásárlási kötelezettség árral. Majorház (
Kasza, Ladecz, Podhrade, Nagy Poruba). Földesúri szántóföld (Kasza, Ladecz, Nagy Poruba). Földesúri rét és kert (Kasza, Ladecz, Nagy Poruba); földesúri állatok. Serfőzde tartozékaival. Pékek névvel, adóval. Szabadosok névvel. Búza és zab szolgáltatása. Malom; molnár szolgáltatásai. Kocsmáltatás. Az urbarium összegezése.
Kasza várának tartozékai.
(Trencsén m.): Cassa (mezőváros) – Eidecz – Hloza – Podhora – Also Kocskocs – Felső Kocskocs – Nostics – Nagy és Kis Podhragya – Rowne – Nagy


Poruba – Kis Poruba – Kopecz – Mostenecz

UC 16 : 8 (e)
(17. század vége)
34 oldal német, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.
"Extract" (Összeírás: házak száma, úrbéres szolgáltatás, egyéb földesúri jogok.)
UC 16 : 9
1723. január 22., Kassa
6 oldal latin, eredeti.
"Extractus", melyet Ternyey János számvevő készített. Becslés (birtokrészek becsértéke).
Dőry család portióinak aestimatiója. (Divisio alkalmából.)

Rákóczi-féle javak, melyekről Dőry András megegyezett a kamarával. Birtokosok: II. Rákóczy Ferenc, majd Dőry András.
Kasza – Kazincz – Ormos (praedium) – Harnocz (praedium) – Mutsony (praedium) – Vadna – Sajo Ivanka – Veleszd
UC 24 : 12
1673. augusztus 24.
2 oldal egyszerű másolat, magyar nyelvű.
(Összeírás: subditusok név szerint, állataik, malmok, allódiális gabona.)
Jobbágyok név szerint, zsellérek név szerint. Állatállomány. Megjegyzésben: hat, négy, két ökrös, ökre nincs. Deserták. Malmok, kallómalom, kendertörő. "
Kasza küllyő", búza keresztekben, szénaállomány, kicsépelt termés. Istállók.
Néhai Máriássy Imre javai.
(Gömör m.): Berzete – Rudna – Kőrös
UC 33 : 17
1680-as évek
38 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.
”Extractus” (Összeírás: kastélyok, allódiumok, malmok, kocsmák, gabona, szőlő, bor, állatok.)
Földesúri várak, kastélyok: allódiumok, gazdasági épületek, istállók, kertek. Allódiális szántók, rétek, erdők, halastavak, szőlők. Földesúri majorságok, malmok, jövedelem a malmok után, sertéshízlalás, gyümölcsösök, mészárszékek, faggyúszolgáltatás. Név szerint felsorolt allódiumok: 
Kasza, Tapolcsány, Liptóujvár, Plotin, Királylehota, Jakovicz. Falvaknál általában: lakott és lakatlan, jobbágy sessiok, lakott és lakatlan zsellérszállások. Bíróságok. Szabadosok. Deserták. Cenzus: készpénz, búza, árpa, zab, köles, komló (mérték: corus, koretz). Konyha számára: liba, tyúk. Kilenced vagy tized: bárány, kecske, méh után. Termény dézsma, kilenced. Hegyvám borban. Robot kívánság szerint. Konyhaszolgálat a tiszttartó kívánsága szerint (Tapolcsány). Szerződés szerinti szolgáltatások és robot megváltás. (Likavai birtokok). Zolna város közös szolgáltatásai: deszka a fűrészmalom számára, rönkszállítás, zsindely meghatározott mennyiségben, juh és kecske tized, fuvar Lengyelbe sózott halért és bor kiszállításra. – Részletes birtoktörténeti adatok, előző és részbirtokosok, örökség, zálog stb. – Illava vár számára: konyhaszolgáltatások: liba, tyúk, vaj, só (corus mérték). Malomjövedelem: kétszeres, köles, hízott állat. – Földesúri allódiumok: szántók, rétek.
Cseytha vár:
Cenzus: sáfrány, kétszeres árpa, zab, borsó, kender. – Konyhaszolgáltatások: liba, kappan, tyúk, csirke, tojás, kalács (kenyér), vaj, sajt, faggyú, bárány. – Allódiális sertéshízlalás. Hegyvám robotban.
Becko vár:
Sáfrány, viasz, faggyú szolgáltatás.
Berencze:
Búza, rozs, zab, csejthei mérővel, vaj, méz, hízott sertés, liba, kappan szolgáltatás. Tized terményekből, bárányból és kecskéből. Robot.
Trencséni birtokok:
Szolgáltatások: búza, rozs, árpa, nagyszombati mérővel, kendermag, konyhaszolgáltatások: tyúk, csirke, liba, kappan, tojás, császármadár, fenyőmadár, nyúl, salétrom.
Petróczi, Thököly, Ostrosith és Nádasdi-féle fiskkus részére foglalt javak: (Liptó, Árva m.)
A kincstár számára lefoglalt birtokok. (Bona Cis Danubiana)
Petróczi birtokok: Kasza vár és tartozéki: Ledecz – Podhorje – Koczkocz – Felső Koczkocz – Illossa – Nosticz – Podhragy – Nagy Podhragy – Rowne – Kopecz – Nagy Poruba – Kis Poruba – Szoblahov – Turna – Sztankocz – Orechowe – Trenchiny – Tapolchán vár és város – Podhragya – Thessár – Velusocz – Zlatnik – Kys Vendigh – Pochaban – Nagy Vendigh – Felső Ridek – Tavornok kastély – Nemchiecz – Nagy Jász – Prasnocz – Ürmény város
Thököly-birtokok: Likava vár – Jakovicz allódium – Liszko – Rosomberg város – Németh Lipcze város – Tarnocz város – Szielnicza város – Ludrova – Bieli Potok – Czernova – Ulkonecz – Beata Virgo – Renneta – Luczna – Gombás – Likauka – Szt. Martinus
Thurzo birtokok: Litava vár – Zolna város – Sztrecin – Zavodie – Kraszno – Árva vár – Illava vár és város – Bella város – Praeta – Leszkocz – Illavka – Podvaza – Felső Klobusicz – Kamenicza – VaskaOsztrosith-birtokok: Ludán kastély – Hrabor – Kelechin – Ürmincz – Dovirany – Liptó Ujvár – Hebe város – Verbicza – Dobalon – Viedhodna – Teplicza – Plostin – Illanowa – Király Lehota allódium
Nádasdi birtokok: Cseytha vár – Varbo város – O Thur(n)a város – Solan falva – Komarno – Csaztkocz – Lesethe – Koritne – Myava – Becko vár és város – Myhel – Ivanocz
Berencz és tartozékai: Szemiecze város – Szobotista város – Csaczo – Rouszko – Csaztko – Szmrdák – Verbócz – Tura luka – Bukocz – Pritreszel – Kuno – Ribka – Roho – Chropou – Nagy Flatnia – Sipkova
Hidvégi birtokok: Trencsén vár és tartozékai: Szelecz – Nagy Répen – Uylaczka – Kis Viczap – Kis Során – Alsó Kap – Felső Behenicze – Tot Sok – Dios – Felső Atrák – Fornoszegh – Dücsó – Lypovnik – Kis Bossán – Sambokret – Bachkafalva – Ürmen – Sztricze – Onor – Ujlehota – Doychy

Jobbágysessio censussal, zsellérsessio (legkisebb, kisebb és nagyobb) censussal. Háznélküli zsellér censussal, mészáros censussal, varga censussal, szabó censussal, csizmadia censussal, kovács censussal, szűcs censussal, takács censussal. Educillum (bor és sör) megváltás, üst-megváltás. Plébániai malom UC 88 : 113
1704. április 28.
Eredeti, latin, 10 pagina, aláírás nélkül.
Összeírás, „Status Dominii Castri diruti Kassa”.
Koseczke Podhradye:
Úrbéri jobbágy telkek 8 1/2, puszta 3 1/2. Jobbágyok allódiumhoz tartoznak igás és kézi munkával. „Pro quartterie” minden jobbágy fizet évente. Tyúkokat, ludakat, tojásokat adnak. 16 + 6 nagyobb és kisebb zsellérek, gyalog szolgálattal tartoznak, ugyanazokat szolgáltatják, de kevesebbet. Juh- és méhtizedet jobbágyok is, zsellérek is adnak. – 12 Subinquilinus 2 napot dolgozik kézi munkát hetenként. Irtásföldek után a falu közösen fizet. Földesúri kocsma, bort, sört, pálinkát mérnek benne. Tilalmas tölgyes erdő. Két malom, molnárok gabonát adnak, disznókat hízlalnak. Allódium, állatok nincsenek benne. Allódiális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Koszledcza:
5 lakott telek, 29 zsellér. Hyzó disznóért fizetnek. Oszenicza censust fizetnek. Serfőzésre árpát szállítanak a főzőbe. Serfőző minden tartozékával. Malom egy kőre, molnár búzát, kétszerest ad, disznókat hízlal, malomköveket az uradalom veszi. Fűrészmalom, minden törzs után fizetnek. Vám, molnár fizet utána. Kastély, átvonuló katonák megrongálták. Kastély mellett allódium valamelyes állattal és szárnyasokkal.
Kopecz:
Soltészság, borszállításra fizet. Soltészi malom, fizet a földesúrnak. Fűrészmalom.
Podhornye:
Tilalmas bükkerdő. Birtoktörténeti adatok.
Nagyporuba:
7 1/2 jobbágytelek, 11 zsellér. Malom, molnár fizet utána, gabonát ad, disznókat hízlal, munkával szolgál. Tilalmas tölgyerdő. Allódium állatokkal. Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Rovne:
5 jobbágy, 7 zsellér, 8 subinquilinus. 2 malom, molnárok mindegyik után fizetnek. Tilalmas tölgy- és bükkerdő.
Lidecz:
5 1/2 jobbágytelek. Allódium különféle épületekkel, állatokkal és szárnyasokkal. Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Hloza:
Libertinusok is jobbágyok, zsellérek munkát megváltják.
Alsokoczkocz:
Tilalmas tölgyerdők.
Felsőkoczkocz:
Tölgyerdő.
Kisporuba:
Kettő földesúri malom, molnárok fizetnek, köveket maguk vesznek, az uradalom szállítja, bárddal tartoznak szolgálni. Tilalmas tölgyerdők.

Kasza várának tartozékai.
(Trencsén m.): Kasza – Korzeczke – Kosladoza – Kropecz – Podhore – Nagy Poruba – Hovne – Lidecz – Hloza – Also Koczkácz – Felseö Koczkocz – Koznicz – Kis Patakadójövedelemmel. Fazekas UC 99 : 5
1677. december 24.
5 old. latin eredeti.
„Inventarium”, melyet Vranay Ferenc kaszai provisor készített. Összeírás: uradalmi épületek és gazdasági épületek, berendezés, gazdasági eszközök, gabona, bor, állatok.
Kasza:
„castellum” bútorok leltára, a kulcsár kezén lévő felszerelés leltárából: pincefelszerelés, kapák, gereblyék, metsző ollók, kendertiloló, kerti utak számára saraboló – szekérszínben: „currus castrenses” tábori szekerek, kocsik, szánok, „trahae vulgo korbi dictae” – szeszfőző felszerelése, pálinka-készlet, kertben méhes, méh-kasok, méh-raj, konyha-felszerelés, hántolatlan köles – pávatoll-legyező, nagyszombati mérők, egész-, fél- és negyedes „corus” – kovács-fújtató, mángorló, szilva (aszalva) 100 „corus”, toronyóra tartozékaival, kúthoz és a vízvezetéshez faragott kövek, serfőző felszerelése – csűr leltára: búza kerékben, rozs kerékben, árpa kerékben, zab kerékben, tatárka kerékben – pince borkészlete, kocsma bor- és pálinka-állománya – allodiális állatállomány: fejős és meddő tehenek, bikák, borjak évjárat szerint, 1677-es szaporulat, sertés-állomány, a malomban és a majorságban hízlalásban levő sertések, libák, kacsák, pulykák, fejős hegyi juhok „oves montanae” bárányok, 1677-es szaporulat, fejős kecskék, gidák, 1677-es szaporulat, morva juhok „oves moravicales mulgibiles vulgo birky dictae” – vaj-készlet, juh-túró „burenda” – szemes termények: rozs, árpa, tatárka, zab, hántolt és hántolatlan köles, borsó, komló, vetések: búza, rozs. – A szántóföldek hely szerinti felsorolása: [szlovák nevek].
Kasza vára fiskális birtok.
(Trencsén m.): Kasza vár és városcensussal, soltész UC 111 : 43 (a)
1760. június 10.
6 old., latin nyelvű, két példányban: az egyik az 1762. július 18-án kiadott hiteles másolat, a másik hitelesítés nélküli.
Conscriptio, először „Sigismundus Raszlaviczy Regio-fiscalis Dominii Sovariensis Inspector” készítette a helyszínen és a fenti dátummal Sóvár (Sáros m.) helységben írásba foglalta, ugyanezt az összeírást megismételve „reiterata” 1762-ben „Nicolaus Semsey Com. Saarosiemsis Vice-Comes ... pro pare et ad requisitionem Norberti Jabroczky Causarum Regalium Vice-Directoris ...” az előző 1760-as összeírást változatlan szöveggel Lubocz, 1762. július 18-i dátummal újra kiadta.
Conscriptio possessionis Lubocz:
Név szerint hozza a jobbágyokat. Számuk 24. Jelezve a lakott és a lakatlan telkek. Jelezve azonkívül mindegyiknél: fiuk, lovak, ökrök, tehenek, üszők, kecskék, juhok, méhek, szántók és rétek. A bérbeadás. – Educillum. – A malom fele. – A birtok a fiscus regiust illeti. – A szántók három calcaturára vannak felosztva, mindegyiknek befogadóképessége 210 pozsonyi mérő, összesen tehát 630 pozsonyi mérőt lehet belevetni. – Rétjei 45 szekér szénát adnak. – Van ott egy 
Kaszanevű praedium: Elég hegyes vidék. Ha felszántanák 300 pozsonyi mérő befogadására volna alkalmas.
Lubocz birtok és Kasza praedium jövedelmei:
Lubocz birtok féltelkes jobbágya hetenként három napon át végez igás munkát a Sáros megyei Sebesi majorhoz. – A negyedtelkes jobbágyok ennek éppen a felét végzik ugyanazon majorhoz. – Azonkívül a féltelkes jobbágy 16 rajnai forintot fizet, a negyedtelkes nyolc forintot. – A három féltelkes és az egy negyedtelkes puszták után bér gyanánt fizetnek 15.50 forintot. – Az educillum szintén bérbe adva. – A malomban lévő molnár árenda címén 20 forintot fizet. – Tizedet fizetnek a búza, rozs és a zab után, de mert a termés gyenge szokott lenni, 16 köböl zabban állapodtak meg, cum Illustrissima Domina Comitissa. – A féltelkes jobbágy egy „stuka” lent fon; az egész együtt 13 „stuka” len, az összeg 3.54 frt. – A féltelkes jobbágyok két-két tyúkot adank, negyedtelkesek egyet-egyet, á den. 3. – Minden féltelkes jobbágy köteles egy zsákot készíteni, a negyedtelkes a felétez összesen 13 zsák, á 12 xr. – Az egész birtok együttesen adott 32 tyúktojást, amelyeknek együttes ára 12 dénár.
„Comitissa Francisca Szent-Iványi, L. Baronis Samuelis Dessőffy de Csernek conthoralis” birtokában
(Sáros m.): Lubocz, tartozéka: Kasza praediumcensussal.
Petróczi-féle javak. Kasza várának uradalma.
(Trencsén m.): Kassa (mezőváros) – Hloza – Noszicz – Fölső Köczkocz – Also Koczkocz – Podhorye – Ledecz – Rovnye – Kópecz – Nagy Poruba – Kis Poruba – Kasza Várallya – Alsó HosczeneczNo comments:

Post a Comment