Saturday, November 13, 2010

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
1462. szept. 30, qibinii. 2>U 15*772. 
feria quinta proz* p. f, b* Michaelis arch. N.R»A» Faso* 484* N-o 19* 
Mátyás király figyelembe véve Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának kiváló és hűséges szolgálatait, amelyekkel először atyját* Hwnyad-i János kormányzót, majd a király testvérét: Hwnyad-i László besztercei comest szolgálta, majd midőn Ő "aput manus alienas in iniusta captivitate exstitit,* sem Ígéretekkel, sem fenyegetésekkel nem tudták őt tőle és anyja: Erzsébet hűségétől eltántorítani, sőt a király kiszabadítása érdekében mindent latba vetett, majd kiszabadulása után mindenben szolgálatára volt, azután pedig a törökökkel és a rabló csehekkel szemben, de éppúgy a belső ellenfelekkel szemben is mindig férfiasan küzdött, azért neki és általa testvérének: Kelemennek adományozza a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevű várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Varalya, Kopecz, Rowne, Zawra-thye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Hochkowcz, Wylchye, prwsina a vámmal, Zerednia és Zebedrwse trencsénmegyei birtokokat, valamennyit mint Kazza vár tartozékait, továbbá az ugyancsak trencsénmegyei Baan városát a benne lévő castel-lummal és vámmal és mint e város tartozékát a szintén trencsénmegyei Ztrecze nevű birtokot, amelyek azelőtt Kazza-i István fiainak: Jánosnak és Szaniszlónak , továbbá Péter fia Albertnek és rajtuk kivtil más Kazza-i nemeseknek a tulajdonai voltak, Dl. 15,772. ...2 de azok hűtlensége folytán, melyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decreturaai ellenére idegen népeket és idegen katonaságot fogadtak he váraikba és házaikba és a befogadottakkal együtt az országot tűzze1-vassal pusztították, az ország lakóit mindenféle adózásra kötelezték, gyilkosságokat és más kimondhatatlan erőszakosságokat követtek el, tilalom ellenére uj erődítményeket emeltek, ahonnan a rabló cseheket mindenben támogatták, - ifcy hűtlenségük folytán javaik a koronára szálltak és most a király azokat összes tartozékaikkal együtt a nevezett Magyar Balázsnak és általa testvérének: Magyar Kelemennek adományozta részben királyi elhatározásból, részben a prelátusok és bárók tanácsából. /Teljes szöveg./ 
•" ~ . - '
B./ Eredeti, hártya. 
C./ A szöveg alatt töredezett pecsét. 
1./ A szöveg élén jobb felől: Relatio Emerici de Zápolya sumpmi thesaurarii regii. 
.-

DL-DF:15772
Datum:1462-09-30
Ort des Datums:Cibinii Szeben Sáros m
Ausgeber:MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Alte Signatur:Q 311 / 484 19
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Alul
Sprache:Latin
Dokumenttyp:adománylevél
 
Namensverzeichnis:Magyar Balázs Felső-Magyarországi kapitány ; Magyar Kelemen magán ; Hunyadi János kormányzó ; Hunyadi László besztercei ispán ; Erzsébet király anyja ; Kaszai János (István f) magán ; Kaszai Szaniszló (István f) magán ; Kaszai Albert (Péter f) magán ; kaszai nemesek ; Zápolyai Imre kincstartó ; főpapok ; bárók ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Varalya Váralja egyik Trencsén m ; Varalya Váralja másik Trencsén m ; Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró / Omsar Trencsén m ; Thwnezycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Hochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Hochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsina Pruzsina Trencsén m ; Zerednia Szredna Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m ; Baan Bán város Trencsén m ; Ztrecze Sztrice Trencsén m ; relatio
Sachregister:vár és tartozékai - hűtlenség - koronára háramlás - gyilkosság - rablás - hatalmaskodás ; kaszai vár - vilcnói várkastély - báni várkastély - ház - erődítmény ; pruzsinai vám - báni vám ; adó - adóbehajtás ; török - cseh ; szolgálat (országnak, királynak) - pusztítás (országos) - lakosság zaklatása ; erődítmény
 
Regeste:


Mátyás király figyelembe véve Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának kiváló és hűséges szolgálatait, amelyekkel először atyját: Hwnyad-i János kormányzót, majd a király testvérét: Hwnyad-i László besztercei comest szolgálta, majd midőn ő ”aput manus alienas in iniusta captivitate exstitit”, sem igéretekkel, sem fenyegetésekkel nem tudták őt tőle és anyja: Erzsébet hűségétől eltántorítani, sőt a király kiszabadítása érdekében mindent latba vetett, majd kiszabadulása után mindenben szolgálatára volt, azután pedig a törökökkel és a rabló csehekkel szemben, de éppugy a belső ellenfelekkel szemben is mindig férfiasan küzdött, azért neki és általa testvérének: Kelemennek adományozza a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevü várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Varalya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Hochkowcz, Wylchye, Prwsina a vámmal, Zerednia és Zebedrwse trencsénmegyei Baan városát a benne lévő castellummal és vámmal és mint e város tartozékát a szintén trencsénmegyei Ztrecze nevü birtokot, amelyek azelőtt Kazza-i István fiainak: Jánosnak és Szaniszlónak, továbbá Péter fia Albertnek és rajtuk kivül más Kazza-i nemeseknek a tulajdonai voltak, de azok hűtlensége folytán, melyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decretumai ellenére idegen népeket és idegen katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és a befogadottakkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították, az ország lakóit mindenféle adózásra kötelezték, gyilkosságokat és más kimondhatatlan erőszakosságokat követtek el, tilalom ellenére új erődítményeket emeltek, ahonnan a rabló cseheket mindenben támogatták, - igy hűtlenségük folytán javaik a koronára szálltak és most a király azokat összes tartozékaikkal együtt a nevezett Magyar Balázsnak és általa testvérének: Magyar Kelemennek adományozta részben királyi elhatározásból, részben a prelátusok és bárók tanácsából. Eredeti, hártya. A szöveg alatt töredezett pecsét. a szöveg élén jobb felől: Relatio Emerici de Zapolya sumpmi thesaurarii regii. - Regeszta forrása: OL regeszta.DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15772 • 1. seite / 2   
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15772 • 2. seite / 2   DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
DL-DF:15773
Datum:1462-11-20
Ausgeber:NYITRAI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 311 / 486 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Átírás 1577
Sprache:Latin
Dokumenttyp:iktató
 
Namensverzeichnis:Magyar Balázs magán ; Magyar Kelemen magán ; Klobusici Miklós királyi ember ; Abdrás mester nyitrai kanonok ; Sebestyénfalvi János szomszéd ; Sebestyénfalvi Zsigmond szomszéd ; Urbánfalvi István szomszéd ; Urbánfalvi László szomszéd ; Urbánfalvi Simon szomszéd ; jeszenicei Szunyog Máté szomszéd ; Velcsici Máté szomszéd ; Drienovei Ferenc szomszéd ; Viszolaji Miklós szomszéd ; Marsovszki Baltazár szomszéd ; Szulyói Illés szomszéd ; Nedeci Márton szomszéd ; Marsófalvi (dictus) János szomszéd ; Podmanini Balázs szomszéd ; Nastici György szomszéd ; Szlavnicai Bethycz Márton szomszéd ; Felsőlieszkoveci Miklós szomszéd ; Felsőlieszkoveci János szomszéd ; dezséri (dictus) Patvar Zsigmond szomszéd ; Egresdi Pál szomszéd ; Bori László szomszéd ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Warallya Váralja egyik Trencsén m ; Warallya Váralja másik Trencsén m ; Kopecz Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró Trencsén m ; Thwnesycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsyna Pruzsina Trencsén m ; Zthredma Sztredina Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m ; Baan Bán város Trencsén m ; Strecze Sztrice Trencsén m ; Baan Bán vára Trencsén m
Sachregister:vár és tartozékai - királyi adomány ; kaszai vár - vilcnói várkastély - báni vár ; báni vám - pruzsinai vám
 
Regeste:A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trencsénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz: Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wylchye, Prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett a kir. ember bevezette azokba Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány címén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állított ki a részükre. A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sigismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simone de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezenycz, altero Mathia Velych, Francisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Martino de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de Podmanyn, Georgio de Nackass, Sandrino Bethycz de Zlawnycza, Nicolao et Joanne de Felsevlezkowcz, Sigismundo Pothwar ”dicto” de Deser, Paulo de Egresd et Stanislao de Boor. - Regeszta forrása: OL regeszta.1462, szept. 30. Czybinii. Dl* 15*773. 
feria qinta prox. p. f. b. Miohaelis aroh. N.R.A. Faso. 486. K-o 36* 
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Mivel Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának adta a trencsénmegyei Katsza várát és a Wylohnow nevű várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Warallya, JCopeoz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezyoze, Pod-horye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wilchye, prwsina a vámmal, Z^redma és Zebedrwse birtokokat, amelyek Kazza-i István fiaié: Jánosé és Szaniszlóé, meg Péter fia Alberté és más Kazza-i nemeseké voltak, de azok hűtlensége folytán, amelyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és deoretumai ellenére idegen népet és katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és azokkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították és a tilalom ellenére uj erőditmenyeket emeltek és a oseh "testvéreknek" mindenbek a kezére jártak, javaik a koronára szálltak s igy adta azokat a király Magyar Balázsnak és testvérének: Kelemennek és be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a felsorolt javakhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Magyar Balásst és Kelement kir. adomány cimén* a hűtlenek ellenmondását nem véve figyelembe, az esetleges más ellenmondókat pedig a királyi személyes jelenlét elé idézve. /Teljes szöveg./ 
Kijelölt kir. emberek: Nicolaus de Klobwoha, aut altér Nioolaus de Wyzolay, vei Andreas, sin Thomas de Boor, seu Nicolaus parvus de Vrbka, sive Martimis de Wybhycz, 
A./ Átirta: 1462. nov. 20. Nyitrai káptalan. 
Ö/ i


 
Regeste:A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trencsénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz: Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wylchye, Prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett a kir. ember bevezette azokba Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány címén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állított ki a részükre. A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sigismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simone de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezenycz, altero Mathia Velych, Francisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Martino de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de Podmanyn, Georgio de Nackass, Sandrino Bethycz de Zlawnycza, Nicolao et Joanne de Felsevlezkowcz, Sigismundo Pothwar ”dicto” de Deser, Paulo de Egresd et Stanislao de Boor. - Regeszta forrása: OL regeszta.

IPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15773 • 1. seite / 4   
IPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15773 • 2. seite / 4   1462. nov. 20. DÍ» 15,773. 
vigesimo die diei ultimé introductionist N.R.A. Fasc. 486. K-o 36. 
feria secunda prox. p. f. bb. Simonié et Jude apóst* 
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester.kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trenosénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz* Kazza, mindkét Warallya, Kopeez, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, podho-rye, Hlosa, mindkét Kochkowoz, Wylchye, prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghivása mellett a kir. ember bevezette azokat Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány cimén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állitott ki a részükre. /Teljes szöveg./ 
A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sifismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simoné de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezeycz, altero Mathia Velych, Fran-cisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Marti-no de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de podmanyn, Georgio de Nackass, San-drino Bethycz de Zlawnycza, Kicolao et Joanne de Pelsevlezkowcz, Sigismundo Ppthwar "dicto" de Deaer, Paulo de Egresd et Stanislao de Bpor. , A./ 1577. szept. 12-i átirás. IPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15773 • 3. seite / 4   


1473. jan. 26. Bude. Dl, 15,773. 
feria tertia prox, p, f, conversionis B, Pauli apóst. N»R»A» Paso. 486. N-o 36, 
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Jelentették előtte Kynys-i pál nevében, hogy be akarja magát vezettetni a trenosénmegyei Kazza vár és a vár két oldalán fekvő mindkét Warallya és a bennük lévő vám, továbbá Kazza, Thwnesycz, Podhora, Hlosa, Felsewkochkowycz, Alsokochkowyoz, Nossycz, Myloho, Pelsewmosencz, Poczkale, Markos-leocha, Prwsyna, Herleckyn, Predwrathá, Omsar, Oroythyn, Rowne, Kopecz, Zthredma, Pelsewlesko, Alsole-sko, Zawada, Gywrgyowa, Kysporwba, Naghporwba, Zebedews birtokok és a Prwsynaban lévő vám, továbbá a másik vár: Lewa, azután Lewa város "cum foydsag" azonkivül Podwase, prerytha birtokok és végül Béla vár felébe, mint amelyek őt a Magyar Balázs erdélyi vajdával és a székelyek comesével kötött kölcsönös szerződés /confederatio/ és fiúvá fogadás cimén illetik meg, amihez a királyi hozzájárulást is megszerezte, A király tehát meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Kazza és Lewa várakhoz és az emiitett városokhoz, birtokokhoz és vámokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azok felébe a nevezett Kynis—i Pált az őt illető jogon örök tulajdonként, az esetleges ellenmondókat a királyi személyes jelenlét elé idézve, /Teljes szöveg IPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
   15773 • 4. seite / 4   


Dl. 15f773»..2. 
Kijelölt királyi emberek* Albertus Rozwádszky, aut Gallus de Klwbwsyoz, vei Benedictus de eadem, sin Nicolaus de Wyzolay, seu Faulus de Nozdro. \ 
1 meghagyás végrehajtásáról ezeket olvashatjukt 
Executionis autem earundem a tergo assignate tenor is habeturj Itea executio facta feria q.uarta videlicet ipso die festi b. Mathie apostoli /febr«24#/ proxime preteriti, regius Nicolaus de Wyzolay, noster magister Thomas de Bwda socius et con-canonicus noster, nullo contradictore apparente, preter Maythen, quam possessionem de introductione et statutione reliquimus - propter litis pendentiam. 
• .
A./ 1577. szept. 12-i átirás. 

1462, szept. 30. Czybinii. Dl* 15*773. 
feria qinta prox. p. f. b. Miohaelis aroh. N.R.A. Faso. 486. K-o 36* 
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Mivel Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának adta a trencsénmegyei Katsza várát és a Wylohnow nevű várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Warallya, JCopeoz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezyoze, Pod-horye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wilchye, prwsina a vámmal, Z^redma és Zebedrwse birtokokat, amelyek Kazza-i István fiaié: Jánosé és Szaniszlóé, meg Péter fia Alberté és más Kazza-i nemeseké voltak, de azok hűtlensége folytán, amelyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és deoretumai ellenére idegen népet és katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és azokkal együtt az országot tüzzel-vassal pusztították és a tilalom ellenére uj erőditmenyeket emeltek és a oseh "testvéreknek" mindenbek a kezére jártak, javaik a koronára szálltak s igy adta azokat a király Magyar Balázsnak és testvérének: Kelemennek és be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a felsorolt javakhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Magyar Balásst és Kelement kir. adomány cimén* a hűtlenek ellenmondását nem véve figyelembe, az esetleges más ellenmondókat pedig a királyi személyes jelenlét elé idézve. /Teljes szöveg./ 
Kijelölt kir. emberek: Nicolaus de Klobwoha, aut altér Nioolaus de Wyzolay, vei Andreas, sin Thomas de Boor, seu Nicolaus parvus de Vrbka, sive Martimis de Wybhycz, 
A./ Átirta: 1462. nov. 20. Nyitrai káptalan. 
Ö/1462. nov. 20. DÍ» 15,773. 
vigesimo die diei ultimé introductionist N.R.A. Fasc. 486. K-o 36. 
feria secunda prox. p. f. bb. Simonié et Jude apóst* 
A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy Mátyás királynak meghagyása szerint Klobwcha-i Miklós kir. emberrel András mester.kanonoktársát küldte ki, akik nov. 1-én és más napokon kiszálltak a trenosénmegyei Kazza várhoz és Wilchnow várkastélyhoz és tartozékaikhoz* Kazza, mindkét Warallya, Kopeez, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnesycze, podho-rye, Hlosa, mindkét Kochkowoz, Wylchye, prwsyna a vámmal, Zthredma és Zebedrwse birtokokhoz, Baan városához a benne lévő vámmal és castellummal és Strecze birtokhoz és a szomszédok meghivása mellett a kir. ember bevezette azokat Magyar Balázst és testvérét: Kelement királyi adomány cimén, minden ellenmondás nélkül, amiről a káptalan függő pecsétje alatt privilagialis oklevelet állitott ki a részükre. /Teljes szöveg./ 
A megjelent szomszédok: nobilibus Johanne et Sifismundo de Sebesthyfalwa, Stephano, Ladislao et Simoné de Vrbanow, Mathia Zwnyogh de Jezeycz, altero Mathia Velych, Fran-cisco de Drenowe, Nicolao de Wyzolay, Balthasar de Marsofalwa, Elia de Zwlowcz, Marti-no de Nedeze, Joanne de dicta Marsofalwa, Blasio de podmanyn, Georgio de Nackass, San-drino Bethycz de Zlawnycza, Kicolao et Joanne de Pelsevlezkowcz, Sigismundo Ppthwar "dicto" de Deaer, Paulo de Egresd et Stanislao de Bpor. , A./ 1577. szept. 12-i átirás. 1473. jan. 26. Bude. Dl, 15,773. 
feria tertia prox, p, f, conversionis B, Pauli apóst. N»R»A» Paso. 486. N-o 36, 
Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Jelentették előtte Kynys-i pál nevében, hogy be akarja magát vezettetni a trenosénmegyei Kazza vár és a vár két oldalán fekvő mindkét Warallya és a bennük lévő vám, továbbá Kazza, Thwnesycz, Podhora, Hlosa, Felsewkochkowycz, Alsokochkowyoz, Nossycz, Myloho, Pelsewmosencz, Poczkale, Markos-leocha, Prwsyna, Herleckyn, Predwrathá, Omsar, Oroythyn, Rowne, Kopecz, Zthredma, Pelsewlesko, Alsole-sko, Zawada, Gywrgyowa, Kysporwba, Naghporwba, Zebedews birtokok és a Prwsynaban lévő vám, továbbá a másik vár: Lewa, azután Lewa város "cum foydsag" azonkivül Podwase, prerytha birtokok és végül Béla vár felébe, mint amelyek őt a Magyar Balázs erdélyi vajdával és a székelyek comesével kötött kölcsönös szerződés /confederatio/ és fiúvá fogadás cimén illetik meg, amihez a királyi hozzájárulást is megszerezte, A király tehát meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki Kazza és Lewa várakhoz és az emiitett városokhoz, birtokokhoz és vámokhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azok felébe a nevezett Kynis—i Pált az őt illető jogon örök tulajdonként, az esetleges ellenmondókat a királyi személyes jelenlét elé idézve, /Teljes szöveg,/ Dl. 15f773»..2. 
Kijelölt királyi emberek* Albertus Rozwádszky, aut Gallus de Klwbwsyoz, vei Benedictus de eadem, sin Nicolaus de Wyzolay, seu Faulus de Nozdro. \ 
1 meghagyás végrehajtásáról ezeket olvashatjukt 
Executionis autem earundem a tergo assignate tenor is habeturj Itea executio facta feria q.uarta videlicet ipso die festi b. Mathie apostoli /febr«24#/ proxime preteriti, regius Nicolaus de Wyzolay, noster magister Thomas de Bwda socius et con-canonicus noster, nullo contradictore apparente, preter Maythen, quam possessionem de introductione et statutione reliquimus - propter litis pendentiam. 
• .
A./ 1577. szept. 12-i átirás. 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
DL-DF:15773
Datum:1462-09-30
Ort des Datums:Czybinii Szeben Sáros m
Ausgeber:MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Alte Signatur:Q 311 / 486 36
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Aufbewahrungsform:Átírás 1462
Sprache:Latin
Dokumenttyp:iktató
 
Namensverzeichnis:nyitrai káptalan ; Magyar Balázs Felső-Magyarországi kapitány ; Magyar Kelemen magán ; Kaszai János (István f) magán ; Kaszai Szaniszló (István f) magán ; Kaszai Albert (Péter f) magán ; kaszai nemesek ; Klobusici Miklós királyi ember ; Viszolaji másik Miklós királyi ember ; Bory András királyi ember ; Bory Tamás királyi ember ; Verbkai Kis Miklós királyi ember ; Wybhycz-i Márton királyi ember ; Kazza Kasza vára Trencsén m ; Wylchnow Vilcnó Trencsén m ; Kazza Kasza Trencsén m ; Warallya Váralja egyik Trencsén m ; Warallya Váralja másik Trencsén m ; Kopecz Kopec Trencsén m ; Rowne Rovne Trencsén m ; Zawrathye Zavratie / Predvrata Trencsén m ; Mysanow Miszaró / Omsar Trencsén m ; Thwnezycze Tunezsic Trencsén m ; Podhorye Podhor Trencsén m ; Hlosa Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc egyik Trencsén m ; Kochkowcz Kocskóc másik Trencsén m ; Wylchye Vilkje Trencsén m ; Prwsina Pruzsina Trencsén m ; Ztredma Sztredina Trencsén m ; Zebedrwse Szebedrázs Trencsén m
Sachregister:hűtleség - koronára háramlás - királyi adomány - vár és tartozékai ; kaszai vár - vilcnói várkastély - ház - erődítmény ; pruzsinai vám ; cseh ; pusztítás (országos) - lakosság zaklatása ; erődítmény
 
Regeste:Mátyás király a nyitrai káptalanhoz. Mivel Magyar Balázsnak, az ország Felsőrészei kapitányának adta a trencsénmegyei Kazza várát és a Wylchnow nevü várkastélyt, továbbá Kazza, mindkét Warallya, Kopecz, Rowne, Zawrathye, Mysanow, Thwnezycze, Podhorye, Hlosa, mindkét Kochkowcz, Wilchye, Prwsina a vámmal, Ztredma és Zebedrwse birtokokat, amelyek Kazza-i István fiaié: Jánosé és Szaniszlóé, meg Péter fia Alberté és más Kazza-i nemeseké voltak, de azok hűtlensége folytán, amelyet azáltal követtek el, hogy az ország törvényei és decretumai ellenére idegen népet és katonaságot fogadtak be váraikba és házaikba és azokkal együtt az országot tűzzel-vassal pusztították és a tilalom ellenére új erőditményeket emeltek és a cseh ”testvéreknek” mindenben a kezére jártak, javaik a koronára szálltak s igy adta azokat a király Magyar Balázsnak és testvérének: Kelemennek és be akarja őket azokba vezettetni, azért meghagyja a káptalannak, küldje ki a testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a felsorolt javakhoz és a szomszédok meghívása mellett vezesse be azokba Magyar Balázst és Kelement kir. adomány címén, a hűtlenek ellenmondását nem véve figyelembe, az esetleges más ellenmondókat pedig a királyi személyes jelenlét elé idézve. Kijelölt kir. emberek: Nicolaus de Klobwcha, aut alter Nicolaus de Wyzolay, vel Andreas, sin Thomas de Boor, seu Nicolaus Parvus de Vrbka, sive Martinus de Wybhycz. - Regeszta forrása: OL regeszta.
ff 
No comments:

Post a Comment