Thursday, November 11, 2010 § A Magyar Távirati iroda j e l e n t i ; A Magyarország áj a török köztársaság közt létrejött barátsági szerződés megerősítő Jkirata-tt Angoraban március 20-án kicserélték, A szerződés a benne f o g l a l t rendelkezésnek aegfelelőeaTaiegerősltő okiratok kicserélését kővető tizenőt nap múlva, vegyié április 4-én lép életbe, A szerződés életbelép % sáré való t e k i n t e t t e l Taiy László , rendkívüli követ é s meghe.teim&zott miniszter* a magyar kormánynak á törők köztársasághoz kiküldött követe április 5-én indul el Budapestről, hogy állomáshelyét elfoglalj©. 
§ A Magyar távirati iroda j e l e n t i : Gróf Bethlen István miniszterelnök és neje ma este fél 9 órakor estebédet adott, amelywi megjelent G e r e i a Real vieomte spanyol követ éa neje, Stiroea román tövet és neje, Hohler angol követ és nejey idman finn követ, welozeck német követ, továbbá gróf ]ilebeishesg Kiina vallás- és közoktatásügyi miniszter éa neje. Scitovezky Bélája nemzetgyűlés elnöke és neje, gróf Karácsonyi Jenő és neje, gróf Bánfyy Miklós, Seltovszky Tibor és ne j e ? báró práaay (íyOggy államtitkár .Járezy István ós neje, gróf Khuan-Hóderváry Sándor, özv, Salamon Gézánó, ' . *.
Este 10 órakor aolr^e volt a miniszterelnöknél, amelyen megjelentek: gróf Teleki Tibor, és oaaládja, F i s c h e r Lajos, Piret de Bihain Gyula éa neje, Bakovazky István éa neje, báró Bőry Andor és neje, dr, Sohandl Karoly és neje, dr. P a t r i Pál és neje, Bud jános ós neje, dr, Pesthy Pál és neje, Kozma Miklós, Tormay Cecil, Tabakovles Busán ós neje, Görgey György, gróf Teleki Sándor ós neje, gróf Teleki Gyula, gróf Zichy R&faelné és családja.Sávay Tamás, Herczeg pereno , báró F o r s t e r jenő-ía neje, gróf Pálffy József, gróf Pálffy Géza, gróf Teleki Andor, báró Hóvay József, báró Bévay István, báró BóVay János, i f j . gróf Mailáth GyöJgy ée neje, gróf Sztáray Sándor és ©falad j a , báró Harkányi János éa i neje, gróf Bethlen károlynó,(jíhun Béla/paro? ós neje, gróf semsey Andor, gróf Erdftdy Rudolf, Hagy Elek] és neje, báró Pap Géza, Sztojanoviee Viktor ós neje, báró Bötvöe Ilona, ángyán Béla és neje, Kassay^Farkas Béla* báró Eötvös líolanda, báró Kaea Albert éa neje, Berezel Armand ós neje, gróf Karexaonyi Jenő ós neje, dr. B a r t ha Richárd ós neje, wádosy Imre ós neje. báró Próney Gábor, báró Prőnay József, báró Wiaáioi Gyula és neje,i(j$. báró \Haslos Gyula, báró Dániel ^ibor és neje, gróf Csáky Károly ée neje, gróf Hadik Bélánó, báró lipthay László, gróf 
izirmay Ottó és oealádja, gróf üehtríaa Amadé ós neje, gróf Bethlen Pál 
ós neje, Dávid John Go*&n ós neje, Ahrens&yörgy és neje,- . 
Boltze Erioh dr.. John Balfour, Richárd I.E.Humpreya és neje, bíró de Laa Torree óe neje, paraaohiveaou György, Hubay Jenő és neje, dr. Ádám Lajos és neje, özv, gróf Chotek Rudolf né. gróf Vay László áa neje, Karácson Ferenc , Glatter Gyula, Idman Gusztáv finn követ, Kellet y 'Dénes. Szües András, 'Dl Süni márki óe neje, Balázs Árpád, báró TalTián Jenő és neje. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ^ 

No comments:

Post a Comment