Thursday, November 4, 2010

Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)

JM~! nj26•Oktober/privatneldung des OTKB/Die '"" Biaetter bringeö die Melduög des UögTTeUKorrbureaúBVüoer die ftaltuug der christlichoatiöualéö VéreinieiiDK für diS fte gieruug und die Melduug über die ílrátöí^gdeíl Dríkeílí des AtheoaeuDSc -
J? r a g, 25,, Október, Der 3ozialdemokrat veröffentl leht oinon vom Vorsstande and pa:rlf;,ment&rla«heri Klub der deutschen aozialdemokratisokon Arbei tar partei ge z e i chnet an Aufruf, wori n ee heisst: Die üfrhebung der komarohiater. ifi Ungnrn ist ein Teli der Contrerevolutionsbcwegung , die wir ringnám aachen sehen, 'ífenn die Kariisten in Üngarn aiegen werden,so wlrd in kürzeater Zeit die .devolution olnen welteron Vorotose ia österreich, Bayern 'axiő Doutschlaüd unternehraen.In dieaer Hot und Gefahr, die auch u na ere Gefaor lat, dürfen und kOnnen wir unsere Brüder, daa kfimpfen-de Proletariiit Österreioha und Deutschlanda nicht verlaaean.'Kir habén im j Parlament von der Regierung verlangt, daaa auch das auaaerate angewendet verde daráit ein Krieg vermieden werde,daszsioalle friedliohen Mittel bis zum t-usserston ausge3chopft, um das karlistlache Abenteuer ohne Blut-verglessen zu beenden, Diese Porderung erheben wir laut und feierliah aufs neue* Nach der Verfasaung kann über Krieg und Frieden nur die Uatio-eelveraammlung entseheiden, derén sofőrt ige Binberufung wir verlangt und erreioht habén, Die parlamenter is cho Vertretung der deuteohen sozialde-nok^tiaohen Arbeitersehaft wird auch weiterhin eifrig bemüht aeln, auf ílio aagierang elnzuwirken, daso dio TértreIbung der Habsburger aus üngarn und womöglich ein entschei dandár Schlag gegen dia mitteleuropfiisohe Aktion ohne Krieg öurchgeführt werde,Im Kempfe gegen die Hababurger, gegen die Heaktion und den weisaen Terror werden die deutacaen Arbeiter dieeea Staatea in intarnationaler,brüderlicher Solidaritat ihre tnternationale Bfli ch t er fali er, /&TKB/ 
W i o n, 2L„Október, / Priv&tmeldung des UTKB/ Der Üiener All-geraeinefl Zeitung wird von deaokratischer un^arischer íieite gesohrieben: Horthy hat gesiagt, aber dieser Sieg »7ird wohl in Paris und London, viellelcht auch in Prag, Bukarest und belgxad, Jedoch nicht, wo er wirklloh gelton sollta, in Budapest, Sollte alao Horthy hanté wirklioh gesiegt und a aine Steilung vor der Satente befestigt habén, ao aind ihm alle maaagebenden faktorén in doraelben ötunde varloren gegangen,Ob dieser Sturz dea Horthy heute gaschieht ader erat in élnem Jehre , bleibt glciohgültig. 3inoa iat sicíior, dass dieser Mann ohne den Schimnor dea Légit im.lamua als üsurpator nicht gelten kann, Sollten die fremdlftndi-aonen Misáionon In Budapest am houtigen Tage Eorthy ampfehlende Tele-grammé nach Paris schiekenvwaa Herr Hohler und Harr fouchet nicht ver-afcnmen verdén, ae tun sie nicht nur Üngarn, sondern auch dem mit tel eu-ropftisohen Frieden sínen schleahten Die'nat.. Horthy als Friedenshort beérni tst Sasáéiba, *?ie Oatenburg als Mltglied dor interali 11 érten Kom-mlsaion. Ss bedeutet daa ewlge Abestőuer, dón ewigen ICisabrauch dea Tartrauena und die awig dro banda Kriegagefahr. Sollte König Kari jetzt wirklioh abgesohüttelt werden, so muss ihm Horthy folgeír, Wenn n&rolich die Siőherung des mit tele urop&iachen ?riadens das Ziel des Botschafter-Hatep bedeutet, Loider kennt man in Pária nur zwei ungarisohe Extrémé; Horthy und Béla Kun, Beidé Regimeo, die dem ungarischen Volksofcharakter so vénig eetsprechen, kann daa Land dem Uhgeschiek oder dem bö3en Wil-len der Bntente verdanken, 7/enn aich houte Üngarn ohne Terror ungehindert aussprecben dürfte, so wiirde das P.esultat ein bürgerliches, friedllches, halb chrlstlichéozialea, halb sozialistisches, in der Majoritat bauer-llohea Régime zein. Graff Hadik":, Gráf Theodor Batthyányi, Stefan Bárczy, der ausgezeiehnete Bupert, Kassai, der Domherr Gieeewein, der kalvni-sohe Biechof Balthasár und die im Exil weilenden Führer der ungarischen Dem okra tie, dor Bürgor Martin Lováazy, der Bauer JuhéLszlIagy and der Srbolterführer 3rnö Garami, die aich weder durch Bolschewlsmus noch dorch LögitlmisDua kompromittiert habén, dlose liberalen, wahrlioh domokratl-Sichen Politiker, die auch das Yertrauea dee Landes geniessen, aind öle elnzlgea Aoeigneion lachfolger nach einem Hagiuie des grausomen Terrors, Horthy mag ia den Augen der Gesandtschaftea der grosso Maiin sein, dor Moment -mag ihm günstig zuatatten gekommea aaia, Aber ihm gehört aur der dugenblick. Der Thron, den er besfceigt, ist bereito unterhöhlt. Der Mann . ist an der. Tage s el ne a Triumpfea schen de g<. Tollon zu betrachten, 
H i s n, 25,Október. Ü\9 Folitische Körrespondena sohreiht: Die if/4re der gefolaahten ferkcüfsordre der Una. Kreditbank an Züricher Bankén, oeranlasste einige Budapester Blatter su Verdachtigungen, als ob ee sioh hier um eine ' österreichische, poli tische Maohination gegen die ungarisohe Wührung handeln würde, Die Ángelegenheit wird auch mit der bevorstehenden Volksabstimmung in Sopron in Zusammenhang ge» bracht.Ss iat den ungarischen Zeitu~qen natürlich sohon bekannt, dasa der Absendsr der geföilsonten Ordreiein Budapester Bankbeamter, hereits verhaftei worden ist und aass es sioh ergeben hat^ dasa daa einsige Uotio seiner Bandlungswe iae in den von ihm unternommenen Valutenspekulationen gelegén iat* 
nw30 unbegründeter und verwerflicher iat dieser neue Angriff gegen Iie- österreichische Politik,der ala Gliel in der Ketté einer offen_ kuniigen und planmaessigen Propaganda gegen Österreich featgeatelit weráen rauss./TTTFB/ Napi hírek / Belföldi hírek (1948-1949)
   1948. augusztus 13. péntek / 5. oldal   Megtetszett a kirakatban látott kabát,- ellopta 
" -v . Gattyán Jozsef rákosligetí lakos "Kassai Nándor szabómester műhelyéből egy kabátot lopott el olymódon, hogy álkulos-csal behatolt a helyiségbe. J pestvidéki törvényszék előtt Gattyán azzal védekezett, hogy a szabómüholy kirakatában látta meg a kabátot és az. annyira mogtetszott neki, hogy nem tudott ellenállni a kíséri ötnek, il bíróság a büntetett előéletű vádlottat ogyévi és kéthónapi börtönre Ítélte. /MTI/ i 
»


Napi hírek / Kül- és belpolitikai kiadás (1944-1948)   1947. október 22. szerda / 48. oldal   


Finommechanikai átképző tanfolyam a hadirokkant vtrícoknak. 
• Nií O Pl Ue A h&dirokxentak közül talán legmegrenditőbb helyzetben azok vannak, akik a háború .következtében az ember legnagyobb kincsét, a szemük világát veszi tették el. A népjóléti minisztérium már eddig is egész sor tanfolyamot inditott a hadirokkantak átképzésére. November 1-én a hadirokkant* -vakok részére a Németvölgyi u,45 sz. alatt megnyílik a finommechanikai Ipari átképzŐtanfolyara. Vezetője dr.Kassai Béla, aki az első világháborúban vakult meg és azőta minden idejét a vakok ügyének szenteli. A tanfolyamon a yafcofc teljes elméleti és gvá-korlati kiképzést kapnak a finommechanika minden ágában /gépkezelés, szorolések, szegecselés, illosztás, oxconter-préssel és r volvor-paddal kapcsolatos munkák/. Az olmáloti tantárgyak között szeropelnek: gépek szerkezoténok ismerete, anyagismeret, iparjogi alapfogalmak stb. 
A népjóléti minisztériumnak a tanfolyamok megindításával és kibővítésével /torvbevették faipari és textilipari tanfolyamok tartását is/ az a oéljn, hogy a hadirokkant vakoknak egész életre szóló megélhetést lehetőségokot adjon. Ez egyben visszaadja a hadirokkantak lelki egyensúlyát is, mert a gyárakba bekerülve munkájuk jövedelméből éppen ugy eltarthatják magukat és családjukat, mint az éptoatü=többi dolgozó. A finommechanikai minőségi munkákban a v=íkok különösen be- ' •válnak, mert fígyolmükot sokkal intenzivebben tudják összpontosítani, mint azok, akik látnak. A tanfolyamra felvesznek polgári rokkant vakokat is. /iJTl/ 
Veszélyességi pótlék az egészségügyi dolgozóknak. 
NI.í o Pl I.fo Az ország doxgozói közt jelentékeny csoport az, amoly a különböző kórházakban és tudományos laboratóriumokban egészsége kockáz tatásával küzd beteg embertársai megmentéséért. Olt Károly népjóléti minisztor irányításával most a népjóléti minisztériumban fontos rondólat torvezet készül az egészségügyi dolgozók o rétogánok felemelése árdekébon. 
Az uj rendelet tervezet szerint az ország összó3 állami és közkórházainak dolgozói - ha veszélyes munkakörben végzik munkájukat • törzsfizetésük 30#-át kitevő voszélyessegi pótlékban részosülnok. 3zt szeptemberig visszamenően havi részlotekbon folyósitjár. Veszélyes munkahelyeknek minősülnek a tüdőbeteg- ás olmogyógyintezotok, röntgónos rádium-laboratóriumok, a kórházak fdrtőző osztályai, v-lamint a váladékvizsgálő int'zetok. -Vannak azonban olyan munkakörök is, ahol csak cers az időre jár a veszélyességi pótlék, amig a veszélyt jelentő munka tart. /Pl. a kórházi felvételi irodákban működő tisztviselőknek is jár" veszélyességi pótlék, de csak addig, amig fertőző vagy elmebetegek frJl-* vételét intézik./ 
A veszélyességi pótlékról szóló legújabb r3ndelottervezet kiterjed az állami és kózkórházak rondsseros '/áll ?mi státusban lévő/ Ss nem rendszeres /míg kinevezésre törül'/ alkalmazóttaira./HTI/ Napi hírek / Kül- és belpolitikai kiadás (1944-1948)   1945. április 22. vasárnap / 35. oldal   


Kassai Géza- előadása a nemzetiségi kérdés megoldásáról a Szov^js'tttna/bí 
Bi/Gyi Kassai Géza, az "Ui Szó*w szerkesztője vasárnap dél
előtt nA Szovjet-Unió néneinek testvéri közössége1' címmel nagy-sikerü előadást tartott áz Uránia filmszinházban. A filmszinnaz nézőterét teljesen megtöltötte az érdeklődő közönség. A megjelentek közt volt Gurkin őrnagy, Kárpáti Aurél ir<5 ós Lévai Endre,az Uj Szó szerkesztője is. 
Az előadás bevezetéseképen Illés Béla iro emlékezett meg Lenin születésének 75. évfordulójáról. Leninről méltán elmondhatjuk - hangoztatta Illés Béla - nogy "nőttöa-nŐ földi fénye, amint időben s térben távozik", Lenin alakja mindenre rányomta bélyegét, ami a huszadik században történt, s minden, ami az emberi haladás érdekében történt, az az ő müve,vagy müvének következménye, s minden rossz, minden gonosz, amfcaz emberiség ellen történt, az az ő müve vagy nagyrészt az ő müve ellen történt,'Lenin egyik igen aagy érdeme, nogy bztalinnal együtt a több mint száz nemzetiséget magábanfoglaló•szovjet-Unióban a nemzetiaé^ kérdést teljes sikerrel megoldotta. Az erről szóló előadás tehát nem más, mint Lenin emlékének megünneplése. 
Illés Bélának nagy tapssal fogadott szavai után Kassai Géza emelkedett szólásra, Előadása bevezetéseként utalt arra a nagy szerepre, amelyet a nemzetiségi kérdés Magyarország történelmében is játszott. Különösen előtérbe került e kérdés a nagy történelmi fordulók idején, igy 1848-ban, 1918-ban és 1944-ben. A nemzetiségek jogainak el nem ismerése és a nemzetiségek elnyomása volt az oka annak, hogy a nemzetiségek 184$~hü& a forradalom ellen foglaltak állást, 1918-ban alig várták, hogy kiválhassanak Magyarország testéből és 1944-ig gyűlöletük a legnagyobb fokra emelkedett. Pedig a magyar történelem számos példáját mutatta annak ist noay a magQrar ueji nemzetiségeivel együtt harcolt a közös ellenség ellen, igy pelda.nl Rákóczi és Bocskai lázadásaiban. 
Másképen alakult a nemzetiségi kérdés Oroszországban* ahol hatvan nagy nemzet, a kisebb népeket is beleszámítva pedig 150 nép él együtt. A cári Oroszországban tudatosan elnyomták a nemzetiségeket* A jelszó ez volt: v'vess ellentétet,és uralmat aratsz.* £ cári nemzetiségi politika célja a tüzzel-vassal való oroszositas volt. Ez természetesen a legnagyobb gyűlöletet keltette § nemzetiséaekben, amely gyűlölet átáradt az egész-orosz népre, S's mégis, 1917 novemberében valóságos csoda történt, A nemzetiségek magatartása uj kormányukkal ós az orosz néppel szemben gyökeresen megváltozott. Ez Lenin nemzetiségi politikáiénak volt köszönhető, aki már 1905 óta teljes önrendelkezési jogot követelt minden nep es nemzet számára, beleértve ebbe azt a iogot is, hogy bármelyik nemzet, na akar, ki is válhat az ország kötelékéből, 
1917 novemberében az újonnan megalakult szovjet-kor ~ mány a nemzetiségeknek ezt a jogát ünnepélyesen kinyilvánította. 33 nyilatkozatával annyira megnyerte a nemzetiségek bizalmai, hogy a hatvan najgr nemzet és számtalan kis nép között nindössze kettő határozott as önállóság mellett: a lengyelek és a finnéi:. 
/Folyt.köv,/ 


Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)   1944. március 16. csütörtök / 30. oldal   

Előadás a régészeti társulatban. 
0 Vá 3 Az Országos Magyar Régész eti és Művészettörténeti 
Társulat március 30.-án, hétfőn délután öt órakor a budapesti'kir, magyar Pázmány Féter-tudoraányegyetem bölcsészeti karának VIII. szamu előadótermiben /Muzeum-kŐrut 6-8, n# emelet/ felolvasó Illést tart a következő tárgysorozattal; 1./ Tompa Ferenc dr.; A bárcai késő-bronzkori lakótelep, Zj Oroszlán Zoltán dr,; Egy rejtélyes kultusz domborroU-töredéí Dunapenteléről. 3./ Genthon István dr.: Ujjabb adatok Masolino magyarországi kapcsolataihoz. 4./ Gerevich Tibor dr,; A szobrász Kassai István* vendégeket a társulat szívesen lát, Iwn] Társulat március 20.-én, hétfőn délután 5 érakor a budapesti kir.Magy.Pázníny Péter tudományegyetem • bölcsészeti karának VTIT.számú elő aa termében Aiuzoum körút 6-8. IIfomelot/ fol'lvasó ülést tart a követkee'S tárgy-sorozattal t, 1 .dr.'TVnapa ?ereno: A bárcai késő-brenzk-ri lek ót-lap/ 2. dr .Oroszlén Zol* á«: ^rrejtélyes Kultusz dombormű-tőre de' Duna-pentelérOi, 3. dr. •• /István: Ujabb adatok Másolino magyarországi kapcsolataiho'3, 4. ui'.ü-erevioh Tibor: A szobrász Kassai láttán. Vendégeket a Társul 2 si-ivesen lát, f">£renthoa 
8% Tűkass Sándor öt <--vo szegedi főispán. 
Kir o j/l)r/Vv/3 ¡3 a e g e d , mároius 14, 
Tukuts"Sándort őt évvel ezelőtt nevezték ki Szeged város főispánjává. Az évforduló alkalmából számésan keresték fel jókívánságokkal. /H'TI/ 

Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)   1943. április 26. hétfő / 2. oldal   

Spielmann Ervin temetése* 
0 Jvin/ ii7 á e s s a, április 24. 
Mag részvét megnyilvánulása mellett temették el Spielmann Ervin a.kir. kormányfőtanácsos, nyugalmazott bankigazgatót, & Felvidéki Újság kiadóvállalatának igazgató iát, az evangélikus egjház szertartása szerint, A sirnál dr. x'ohl Sándor polgármester s türvenvha* toság nevében m.ndott bucsubcszedetiéltatta Spielmann Ervinnek a város erdekében kifejtett áldozatos munkásságát, nusgPus magvar magatartását és puritán egyéniségét. Kassai Zoltán a Felvidéki üjság felelős szerkesztője, ;: lap szerkesztősége is kiadóhivatala nevében búcsúzott az elhunyttól. /kTI/ 
•— mm 


Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)   1942. július 10. péntek / 26. oldal   

Eötvös Kollégiumi tagság. 
o ?7 A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Báré 
Eötvös József Collógium tagságát az 1942/43, tanévre a következőknek adományozta: /.rkos Antal, Báthory Zoltán. Brusznyai Árpád, Csongor Barnabás, Debreczeni Ferenc. Di-serí Sándor, Kassai László, Kótszery Zsolt, Leel-Ossy Sándor, Ma'dik Zoltán, Mező Ferenc. Miko-lás Miklós, Nagy Mikiós, Török László, Újlaki Kálmán és Wittman Tibor, 


Ln . § A Magyar Távirati Iroda jelenti; 
A honvéüelmi miniszter a magyar királyi honvédság ellenőrző tisztviselőinek Napi hírek / Napi tudósítások (1920-1944)

   1941. január 11. szombat / 22. oldal   


o Ln . § A Magyar Távirati Iroda jelenti; A honvéüelmi miniszter a magyar királyi honvédság ellenőrző tisztviselőinek 

létszámába vitéz Oskó János, Szekeres István, jokossénvi Imre, Tóth Gyula, Homoródi Adorján, Szuchy Gyula, Tuider Árpád, Iványi Gvula, Kertész .rnő, Kőrössi János, vitéz Lndrevári József, Gason Oszkár es Juhász János segédellenőröket ellenőrökké, Hegedűs István magyar királyi honvéd ármestert, Lukács László, Farkas Karoly, Sügér Vilmos, Máhr Jenő, Móczár István, Bágyoni Géza, Végh József, Körözsi László, Várallyay József, Lukích János. Máhr Igor, Pcós János, Fedik István, Józsa Gyula, Palócz János, László Antal, Nagy Pál, S an d o r ámil, vitéz Pinnyei András, Martignoni Ferenc, Szakács-^oda Sándor, Szili József.. Cseh János, ozoboszlói János ás Szilágyi ; árpád ideiglenes havidijas alkalmazottakat ideiglenes minőségű segédüllenőrökké nevezte ki. 
o Ln § A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A honvédelmi miniszter Feik Gusztáv segédhivatali főigazgatói cimmel és jelleggel felruházott segédhivatali igazgatót, segédhivatali főigazgatóvá, vitéz Göllei •lemér segédhivatali igazgatói cimmel ás jelleggel felruházott irodafőtisztet, Kreha Rezső és Kotányi Ferenc írodarotiszteket segédhivatali igazgatókká, Sárosi Ferenc és Michels József irodafőtiszti cimmel és jelleggel felruházott irodatiszteket irodafőtisztekké, Homoródi Donát, Gyarmati Pál ás Jakab Dezső irodasegédtiszteket irodatisztekká, Andrényi Jakab, K*szegvári Gusztáv irodakezelési gyakornokokat, Nagy 'jréza kezelőt és Thausz Irma irodakezelési gyakornokot irodasegéőtisztekké, Nagy Béla. Kelemen József és vitáz Fekete Antal kezelőket irodakezelési gyakornokokká, Tóth Teréz, Hóna Irén. Grőger Margit, Pfeilmayer L'mraa dijnoknőket, Sibelka Henrikná szakdiinoknőt, Katona Ferenc, Tóbiás Román, Simon Ferenc, Farkas József, Kiss Pál, Bakó Györgv és vitéz Darvas József dijnokokat, Nagyárpádi Károly ht. őrmestert es Halbhuber Hilda dijnoknőt ideiglenes mmfteégu kezelőkké nevezte ki. 
o Ln § A M-gvar Távirati Iroda jelenti: 
I honvédelmi miniszter a külső parancsnokságok ás hatóságok .létszámába Péntek Kálmán, Raits .lemar és Xrasz István kezelőket, továbbá Hegedűs János hwivéd folyamőr hajómestert és Kovács Mihály tartalékos csendőr törzsőrmestert ideiglenes minőségű irodasegádtisztekké nevezte ki. 
o Ln § A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
A honveaelmi miniszter Faragó Antal I. osztályú altisztet szakaltisztté, Bánvári Ferenc II. csztályu altisztet I. osztályú altisztté, ozentkuti István, Körnvei Iratai, Zentai Ferenc, Babai Ferenc, Kassai Antal, Moldovai Lajos,'vitéz Geszté János, Albert János, Mrldtvai Dániel, Fehér Gáspár, Jablonkai István és Szűcs István kisegitő szolgákat, valamint Kállai Szilárd.napszámosküldöncöt ideiglenes minőségű II. osztályú altisztekké nevezte ki. 

No comments:

Post a Comment