Tuesday, November 23, 2010

A Thurzó család levéltára

Levéltári Közlemények, 10. (1932)
   Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2. • ÉRTEKEZÉSEK • Ila Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (page 10_1-2_46)   ügye, az ellenreformációs küzdelmek stb., mind olyan történeti problémák, amelyeknek megoldásához a Thurzó-levéltár nélkülözhetetlen anyagot szolgáltat.1'
Az iratanyag Thurzó György kancelláriájából kikerült fogalmazványokból, királyi mandátumokból, eredeti levelekből és egykorú másolatokból áll. A régésztrálást végző hivatalnokok az erről készített elenchusban minden darabhoz odaírták rendesen egy szóval az irat jellegét és így bizonyos tartalmi csoportosítást végeztek. Az ismertetésnél mi ezt vesszük alapul, mert ez látszott a legcélravezetőbbnek. 
Militare. Ebbe a csoportba tartozik a legtöbb irat. A végvárak történetére, az ottani zsoldosokra, ezek ellátására, általában helyzetére, fellebbvalóikra, a végvári kapitányokra, a kapitányok és a zsoldosok között levő viszonyra, a várak felszerelésére stb. vonatkozólag igen gazdag anyag található a végvári zsoldosoknak és vezéreiknek Thurzó Györgyhöz, mint felsőmagyarországi főkapitányhoz, majd mint nádorhoz intézett leveleiben. (34—49. fasc.) Levélírók: Abaffy Miklós tokaji főkapitány, Csomaközi Péter ecsedi, Dóczy István váci, Egri István szalontai, Fekete Péter szoboszlói, Kohári Péter újvári kapitányok, Nagy András a mezei hadak főkapitánya, Nagy Egyed váci, Petneházi István borosjenői, Perneszy Gábor ecsedi, Pogrányi Benedek újvári, Somogyi Mátyás gyarmati, Spáczay Benedek lévai és Thury Ferenc újvári kapitányok, továbbá Rédey Ferenc, Draskovics János újvári főkapitány, Dersffy Ferenc stb. Az egyes várak vitézeinek névsora, lustrajegyzékek ós kimutatások (34. fasc.)* A török harcokra és az erdélyi viszályokra tartalmaznak értékes jelentéseket Forgács Zsigmondnak (50—56 fasc.)r Dóczy András barsi főispánnak és szatmári főkapitánynak (57—63. fasc.) és Mágocsy Ferencnek, Bereg és Torna megyék főispánjának (64. fasc.) Thurz óhoz intézett levelei, Molart János, a bécsi haditanács elnöke felel leveleiben Thurzó jelentéseire, informálja őt és utasításokkal látja el hadidolgokban (14. fasc). Külön fasciculusokat tesznek ki a titkos tanácsosok hadügyben kelt levelei (27. fasc), Kollo-nich Sigfrid felsőmagyarországi főkapitány (65, fasc), Ko-háry Péter újvári kapitány (66. fasc) ós Bosnyák Tamás 
178 Annak a megállapítása, hogy hol ós milyen iratokat közöltek már a Thurzó-levéltárból, nem volt célunk. Itt csupán annyit említünk meg, hogy sok -van publikálva a Történeti Tár köteteiben, a vallásügyi iratokat pedig mi gyűjtöttük össze a Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár legközelebb megjelenendő évfolyamai számára. Ezért a vallási vonatkozású iratok bővebb ismertetésétől mind a két részben eltekintettünk. '.') A THURZÓ-CSALÁD LEVÉLTÁRA 

47 

füleki kapitány (67—68. fasc.) levél formájában küldött hadi jelentései. A török-magyar hadviselésre adnak felvilágosítást a hódoltsági török vezéreknek Thurzó Györgyhoz intézett levelei (76—77. fasc). 
A fogalmazványok között ide tartoznak Thurzónak a királyhoz és a főherceghez küldött jelentései és információi az erdélyi helyzetről, Homonnai terveiről és a hajdúk kalandozásairól, valamint Báthory Zsigmonddal folytatott tárgyalásairól, ide tartozik továbbá Thurzó Györgynek a dunáninneni főkapitányság elfogadását megelőző tárgyalásaira vonatkozó igen értékes iratanyag, amely az egész kérdést Thurzónak itt elfoglalt álláspontjával együtt teljes világításba helyezi. Keltek azután levelek Thurzóhoz hadidolgokban Khlesl kardinálistól, Pázmánytól, Erdődy Tamástól, Enyingi Török Istvántól, Zrinyi Miklóstól stb. 
Publicum. Az ide tartozó iratok a magyar bel- és külpolitikára, a magyar közjogi életre, a magyar főurak és rendek közjogi küzdelmeire adnak felvilágosításokat. Itt találhatók Thurzó Györgynek és a többi főuraknak Bocskayval, Báthoryval és Bethlennel való béketárgyalásai, a bécsi és a zsitvatoroki béke Thurzótól eredő iratanyaga és Thurzó összes közjogi tárgyalásai a bécsi titkos tanáccsal és annak mindenható fejével, Khlesl bíborossal. Thurzó György véleményei külföldi fejedelmekhez küldött követek instrukciója, különböző közhivatalok, királyi helytartóság, nádorság, kincstárnokság, főkapitányság stb. betöltése ügyében. Mint jellemzőt, kiemeljük azt a tiltakozást, amelyet Thurzó a királynál benyújtott a német Tieffenbach Rudolf újvári főkapitány kinevezése miatt. Miután ismételt protestációja sem vezetett eredményre, a megyékhez irányított leveleiben igazolta magát, hogy ő mindent megtett ez ellen az" alkotmányba ütköző kinevezés ellen, de nem érhetett el semmit, a felelősséget tehát elhárítja magától. A magyar és az osztrák rendek tárgyalásaira vonatkozó levélváltás szintén igen jelentős, nem különben azok a mandátumok, amelyekben a király meghagyja Thurzónak, hogy bizonyos vitás dolgokban intézkedjék ós teremtsen rendet. így a bányavárosokban elszaporodott rablók kiirtása, a dunáninneni főkapitány fellázadt zsoldosainak lecsillapítása stb. ügyében kelt mandátumok. Bethlen híveinek teljes névsorát kapjuk azokból á reverzálisokból, amelyeket a hozzápártoltak 1621-ben Thurzó Imrének, mint Bethlen meghatalmazottjának adtak (30 fasc.). A megyék és a városok életére jellemzők azok a levelek, amelyekben ezek a legkülönbözőbb ügyekben fordulnak ThurDR. ILA BÁLINT 

zóhoz (83—86. fasc). Ide sorolandók Illósbázy és Thurzó György (69. fasc.), Bocskay és Thurzó (90. fasc), Báthory Gábor és Thurzó (93—97. fasc), valamint .Lichtenstein Károly és Thurzó (90. fasc.) levelezése, szintúgy Khlesl bíboros (81—82. fasc), a magyar főpapi kar ós a magyar főurak Thurzóhoz közjogi ügyekben intézett levelei. A „publicum" anyaga terjedelemre kisebb, de értékében felülmúlja az első csoportot. 
Privatum. Ez a levéltárnak tulajdonkénem családi levéltári része ós mindenekelőtt főleg a Thurzókra szolgáltat értékes adatokat. Különös figyelmet érdemelnek főleg genealógiai szempontból a különféle meghívók lakodalmakra, 'temetésekre, a Thurzó Györgyhöz írt baráti levelek, pl. Zierotintól, Lépes püspöktől, Naprágyi püspöktől és másoktól. Megtudjuk ezekből Thurzó György igaz magyar tulajdonságait. Tokaji bort küld tisztelete jeléül a királynak és más külföldi uralkodóknak és előkelőségeknek, akik nagy elismeréssel nyilatkoznak a jó italról. Sok levélben protekciót kér egyesek részére a királytól, de hozzá is igen sokan fordultak védelemért, így pl. Kolonics, a felsőmagyarországi főkapitány, mikor hitelezői szorongatták. Thurzó sokat is tesz érdekében a királynál, bár megmenteni nem tudta, annyira el volt adósodva. Sok a gratuláló levél is a baráti levelek között, pl. mikor nádorrá megválasztották, mindenki sietett örömét nyilvánítani. Külön megemlítjük titkárának, Neser Keresztélynek ama leveleit, amelyekben tudósítja urát, hogy a bécsi ev. rendek hálájuk jeléül házat vesznek részére Bécsben (87. fasc). 
Fiscale. Thurzó György birtokszerzésére vonatkozó dokumentumok csoportja. Mind fogalmazványok, Thurzó felterjesztései a királyhoz. Figyelemmel kísérhetjük belőlük birtokai terjeszkedését ós erre irányuló tevékenységét. Árvát véglegesen megszerzi, ezenkívül megszerzi Tokajt, Trencsént, az abaujmegyei Vizsolyt, a zemplénmegyei Barnácskát stb. Itt találhatók azok az iratok és jogi vélemények, amelyek halála, illetve fia, Imre halála után a fiág kihalta következtében előállott birtokjogi helyzetet világítják meg (főleg 1—3. fasc). 
Diaetale. A Thurzó György életében lezajlott országgyűlések összehívására és tárgyalásaira vonatkozó iratok. Thurzó véleményei az összehívás dátumára, a tárgyalás menetére, az előterjesztendő propoziciókra. Országgyűlési meg-luvók, megyei és városi követek utasításai, az országgyűlésen megjelentek névsora (1622) és az országgyűlések határozatai (főleg 1—4., 11., 16. fasc). Ezekhez az iratokhoz kéA THURZÓ-CSALÁD LEVÉLTÁRA 

49 

szült 1835-ben a kamarai levéltárban, amint már megírtuk, a speciális elenchus. 
Ecclesiasticum. Leginkább királyi mandátumok Thurzó Györgyhöz, mint az ország fö közfunkcionáriusához, amelyekben megparancsolja neki a király, hogy egyházi adományaiba, a különböző stallumokba a kinevezetteket vezesse be. Thurzó, mint az evangélikus hit előharcosa és az ország vallásügyi törvényeinek védője, több esetben, amikor úgy látja, hogy a mandátumok ellene vannak az ország törvényeinek, nem teljesíti a király parancsait. így történt ez Besztercebánya kórháza és a hozzátartozó egyházi stallum •esetében is. De viszont más esetekben saját hitsorsosaival is szigorúan jár el, ha azok sértik meg a törvényeket. (A fasc. separatusban és a többi fasciculusokban elszórtan.) 
Religionare. Ide tartoznak a protestáns vallásüggyel összefüggő összes iratok. Sok közöttük a királyi mandátum, a magyar és külföldi egyházak és prédikátorok segélytkérő levelei, valamint Thurzó György vallásügyi felterjesztései a királyhoz. (1., 10. stb. fasciculusokban.) 
Civitatense. Városi ügyek. Az egyes városok Thurzó Györgyöt keresik fel panaszaikkal privilégiumaik és vámmentességük megsértése ügyében és ő vagy maga orvosolja panaszaikat, vagy továbbítja azokat a királyhoz, főleg olyan esetekben, amikor elemi csapások, vagy hadikárok miatt új kedvezményeket kérnek. Sok a határügy városok és főurak között. (Az 1. és a többi fasciculusokban elszórtan.-)-
A regesztrált iratok nagy része a jellemzett tartalmi csoportokhoz tartozik, de van az elenchusban még néhány kisebb, de azért említósreméltó csoport: Fiscalitas: a fiscus jogának érvényesítése a magvaszakadt családok birtokaira; Criminelle: kizárólag Báthory Erzsébet bűnügyére és Tele-kessy Mihály rabló ügyére vonatkozó iratok; Notorium: Ho-monnai Drugeth György és Balassa Zsimond ügyével kapcsolatos nádori iratok; Iuridicum: nádori vélemények jogi ügyekben, pl. Illósházy István özvegyének Bazin és Szent György városokra való igénye ügyében; Dicale: a dica kivetése, beszedése ós a hátralékok ügyében kelt iratok; Octa-valia iudicia: az oktávás törvényszékekre vonatkozó feljegyzések, királyi mandátumok a meghirdetésükre, kihirdetésük, tárgysorozatuk stb.; Insurrectio: különböző megyék insur-gálására vonatkozó kevésszámú irat; Credituale: pl. Szent György és Bazin hitelei ügyében; Liquidum debitum: külön-
Levéltári Közlemények.DR. ILA BÁLINT 

féle kötelezvények adósságokról; Bohemicale: a cseh ügyekre vonatkozó anyag; Tricesimale: harmincadügyeJc. 
Végül kiemeljük a 31—32. fasciculusokban levő, Európa csaknem minden részéből írt újságokat. Rendesen név nélkül írt jelentések az európai politikai, hadi és vallásügyi eseményekről. 
b) Irregesztrált rész. 
Míg a regesztrált részben mind Thurzó Györggyel, az 5 hivatali működésével összefüggésben levő iratok vannak, addig itt, a 2. fasciculus kivételével, az iratok mind a szepesi ágra, főleg pedig Thurzó Szaniszlóra, az ő összeköttetéseire, politikai és közpályájára vonatkoznak. Az anyagot nagy részben missilisek alkotják, aránylag kevés a királyi mandátum és az udvari hivatalokkal való levelezés. 
1. fasciculus. Anyaga 1600—1610 között kelt, főleg missilisek Thurzó Szaniszlóhoz. Sok közöttük a családi levelezés, Thurzó György és Szaniszló testvérei, Miklós és Kristóf levelei, a többi levélírók között ilyen neveket találunk: Althan Rudolf esztergomi főkapitány, Apponyi Pál, Csillag-bég, Czoborok, Dengeleghy Mihály, Dersffy Ferenc, Dőczyak,. Forgáchok, Homonnay Bálint, Lépes Bálint, Listhius János, Rédey Ferenc, Szerdahelyi Ferenc, Szuhay István, Zrínyi Miklós stb., stb. E levelek nagy köztörténeti becse abban áll, hogy íróik, mint a kor szereplő politikai és katonai egyéniségei, foglalkoznak bennük a napi eseményekkel, amelyeknek legtöbbször ők maguk is résztvevői voltak, így közlik egymással legújabb híreiket, hozzáfűzik mindjárt megjegyzéseiket, nézeteiket és következtetéseiket. Ha a külföldi eseményekből megtudnak valamit, azt is mindig leírják ezekben a levelekben. De nem kisebb értékűek részben köztörténeti, részben a birtokkezelés és a gazdálkodás tekintetében azok a levelek, amelyeket Thurzó familiárisai és officiálisai küldtek urukhoz. Sok leírás található bennük Bocskay harcairól, a hajdúk és a német zsoldosok garázdálkodásairól. 
Köztudomású, hogy Thurzó György a kezdődő ellenreformáció küzdelmeiben mintegy közvetítő szerepet játszott az udvar ós a tartományok rendéi között. Ehhez azonban szükséges volt, hogy a rendek és a király közötti tárgyalások állapotát, az ő álláspontjaikat ismerje. Ezt úgy érte el, hogy e tárgyalásoknak az anyagát irattára számára megszerezte: vagy megküldték neki a rendek másolatban, vagy maga másoltatta le német titkárával, Neser KeresztéllyeL Ez a magyarázata az ebben és a 11. fasciculusban levő, a A THURZÓ CSALÁD LEVÉLTÁRA 

51 

cseh és osztrák rendeknek és a királynak részben közjogi, részben vallásügyi tárgyalásait megörökítő iratok másolatainak. 
Négy Thurzó Györgyhöz írt levelet is találunk Batthyány Ferenctől ós Thurzó titkárától, Neser Keresz-télytől. 
2. fasciculus. Anyaga 1605—1616-ig terjed. Levelek, három kivételével mind Thurzó Györgyhöz vannak intézve. A legértékesebbek a magyar, a cseh és a morva vallásügyekre vonatkozó levelek és tudósítások, amelyekhez Thurzó válaszait legnagyobbrészt megtalálhatjuk a regesztrált rész fogalmazványai között. Ezeket összevetve, teljesen rekonstruálható belőlük Thurzó vallásügyi politikája, az ellenreformációval szembeni magatartása és itt elfoglalt álláspontja. De meglátjuk e levelekből azt is, hogy hogyan ítélték meg külföldön a magyarságot ós annak vezetőit ós mit, milyen sokat vártak hazánktól az ekkor megindult küzdelmek eldöntéséiben. Zierotin Károlynak, a morva rendek vezérének 40—50 eredeti levele úgyszólván még teljesen ismeretlen, szintúgy Tschernembl, Rosenberg ós Budowetz államférfiak levelei, valamint az osztrák protestánsok és protestáns rendek levelei Thurzóhoz. Mintegy kiegészítik ezeket a wittenbergi egyetem tanárainak Thurzó Györgyhöz, majd fiához, Imréhez intézett levelei. Batthyány Ferenc, Listhius János, Pálffy Kata és Wesselényi István levelei történeti adatokon kívül sok genealógiai vonatkozást is tartalmaznak. Rimay^ János 1602-ben a török elleni harcról ír Thurzónak, dicsőíti a végvári életet és az alacsony sorsból felemelkedett kapitányok kiválóságát dicséri. 
3. fasciculus. 1530—1640. évekből. A szepesi ág XVI. századi birtoklására vonatkozó iratok másolatai és hiteles kiadványai. így a nyitrai és a pozsonyi káptalan három füzetben adják ki hitelesen a birtokjogi dokumentumokat. Itt fekszenek különböző jogi vélemények a kihalt szepesi ág birtokait illetőleg. A birtokok hozadékát világítják meg Bajmóc és Galgóc bevételi jegyzékei a XVI. század utolsó negyedéből, a porkolábok és egyéb familiárisok esküjei pedig ezek szolgálati viszonyait jellemzik. A fasciculus missilis anyaga a kor politikai és hadi eseményeit világítja meg. Külön csomóban vannak a Bocskay-felkelésről, a törökök harcairól és Bastha hadműveleteiről tudósító levelek. Az 1613-as év gazdag izgalmakban, ekkor nevezi ki a király az ország törvényei ellenére a német Tieffenbach Rudolfot felsőmagyarországi főkapitánnyá és a magyar urak a fölötte ér-zett elkeseredésüknek egymás között váltott leveleikben is kifejezést adnak. Ekkor már sok gondot adott a Homonnai-féle vállalkozás és a hajdúk garázdálkodása. Ezekre vonatkoznak az első fasciculusban már említetteken kívül Koháry Péter újvári kapitány, Kolonics Sigfrid, MJolart János, Maczkó Ferenc galgóci udvarbíró, Pogrányi Benedek, Sándor János, Tieffenbach Rudolf, Vaniay Illés, Thurzó György deákja és Vizkelethy János levelei. A családi levelezés e fasciculusban is folytatódik. 
4. fasciculus. Missilisek a XVII. század első negyedéből. Közöttük igen tanulságosak a birtokkezelő személyzetnek Thurzó Szaniszlóhoz írt levelei. A többi fasciculusok hasonló tartalmú iratainak adatait is figyelembe véve, össze lehet ezekből úgyszólván hiánytalanul állítani az officiálisok névsorát, meg lehet olykor állapítani a szolgálatba lépés idejét, az egyes alkalmazottak feladatát és salariumát, ezeknek egymástól való függését stb. Beszámolnak a levelek a gazdaság állapotáról, a vetésekről, a majorokról és minden a gazdálkodással összefüggő kérdésről, felvilágosítást adnak a termelés formáira, a föld minőségére, annak hozadékára, az akkori mértékrendszerre s így tovább. A fasciculus többi misselisei részben családi természetű, részben baráti levelek, sok azonban a politikai tartalmú is. Az eddigieken kívül Listhius Anna Rozina, Thurzó Szaniszló felesége, Thurzó György felesége Czobor Erzsébet, leányai, Borbála, Mária, Zsuzsanna, Thurzó Miklós özvegye, Zerau Anna Mária, Thurzó Kristóf özvegye, Erdődy Zsuzsanna, az Amadék, Baráthy István, Beniczky Márton, Czobor Mihály, Drasko-vich János, Esterházy Miklós, Izdenczy András, Jakusics András, Nádasdy Pál, Nyári Pál, Pethe László, Zay Zsigmond, Zsembery Pál neveit találjuk a levelek aláírásai között. 
5. fasciculus. Missilisek Thurzó Szaniszlóhoz 1615—• 1620-ból. Ki kell emelni közülük nejének, Listhius Anna Rozinának 1615-ben kelt s. k. leveleit. Thurzó országos dolgokban távol volt és ezek a levelek tájékoztatják őt az otthoni állapotokról, felesége és családja hogylétéről, a gazdaság helyzetéről. Amint e levelek bizonyítják, férje távollétében Listhius Annának mindenre volt gondja, a majorságok terméseredményei éppúgy érdeklik őt, mint a gyermekek nevelése, a gazdálkodás ügyeiben éppoly jól kiismeri magát, mint a háztartás gondjaiban. Leírja e levelekben örömét és bánatát, a gyermekek előhaladását a tanulásban és mindjárt tanácsot kér urától mindenre. Sokat panaszkodik azonban, hogy az udvari népség rakoncátlan és nem akar engedelmeskedni Vitéz Imrének, a prefektusnak ugyanekkor írt leveleiből a hü szolga mintaképe rajzolódik fel. Részben baráti, részben közügyekben írtak Thurzóhoz Bosnyák Tamás, Cziráky Mózes, Horváth Mihály gyarmati kapitány, Nagymihályi Ferenc, Radul vajda, Poltári Soós István, komáromi zsoldosok, Pozsony és Modor városok, Pozsony és Sáros megye, a bécsi udvari kamara. Itt őriztetnek Thurzó követeinek az 1619-es pozsonyi országgyűlésről írt tudósításai. 
6. fasciculus, 1617—1624 közötti missilisek Thurzó Szaniszlóhoz. Bánffy Kristóf, Czobor Imre, az Esterházyak» Ferencffy Lőrinc, Keczer András, Komárom megye, Liptay Imre, Meggau Lénárt, Nagymihályi Ferenc, Nagyszombat, Pakay Benedek, Peck Lipót, Pécsy Simon, Pozsony megye» Pyber pécsi püspök, Sennyei István váci püspök, Széchy György, Szepes megye, Sztrucz Ferenc, Trencsén megye, Zay Lőrinc, Zierotin László, Zrínyi Miklós leveleiből az 1619— 1620. évek eseményeiről, a pozsonyi és besztercebányai országgyűlésekről, a Bethlen Gábor felkelése által előállott helyzetről az eseményeket átélt és részben azokat elindító kortársak leírásait, véleményeit és következtetéseit olvassuk. A Thurzó-család tagjai ügyes-bajos dolgaikban fordulnak hozzá. Listhius Anna Rozina leveleiben, melyeket a besztercebányai országgyűlésen levő férjéhez írt, a távollevő hitvesért aggódik, leírja neki családja hogylétét, az itthoni dolgokat és újságokat és kéri, hogy minél hamarabb térjen hozzá vissza. Thurzó főszolgái, Balogh Ferenc, Csuthy István, Platthy Ferenc, Thurcsányi János, Vitéz Imre, Zsám-bokréthy György levelei nemcsak a köteles jelentéseket tartalmazzák, hanem azon túlmenőleg, mindennemű új hírt is közölnek urukkal. Az officiálisok levelei jelentések a gazdaság helyzetéről. 
7. fasciculus. Thurzó Szaniszlóhoz írt missilisek az, 1621—1625. évekből, a legtöbb nádorsága idejéből. Ezek valójában a nádori levéltárhoz tartoznak. Egyrészt ügyesbajos dolgaikban keresik fel a nádort az ország lakói, másrészt a főurak az ország védelme ügyében fordulnak hozzá. Megemlítjük ezek közül Esterházy Miklósnak, a nádorságban utódjának 40 levelét, amelyek mind az erdélyi dolgokra, az ország biztonságára, továbbá a végvárak helyzetére ós a törökök készülődéseire vonatkoznak. Czobor Erzsébet» Thurzó György özvegye szintén igen gyakran kér védelmet a férje után maradt birtokok körül felmerülő ügyekben, úgyszintén leányai is. Czobor Imre leveleiben informálja Thur-zót a királynál történt kihallgatásairól. A többi levélíró Bakó Ferenc, Balásffy Tamás pécsi püspök, Bethlen Gábor, Bosnyák Tamás füleki kapitány, Bossányi Baltazár, Dallos Miklós váci püspök, Ekker Lukács, a haditanács, Hoffmann György, Veglai Horváth Gáspár, Litassy István, Meggau Lénárt, Nagyszombat város, Ordódy Gáspár, Pozsony város és megye, Rákóczy György, Szegedy Gáspár, Szirmai Tódor, Szunyogh Gáspár. A Thurzó-familia tagjainak leveleiben sok adat található a familiárisok köz- és magánjogi helyzetére és általában magyar közjogunkra. Orvostörténeti szempontból igen értékesek Gremelus Márton nagyszombati orvosnak Thurzóhoz írt levelei, amelyekben orvosságot ajánl neki és nem egy esetben a levélben a recept is le van írva. Később Gremelust Thurzó hü szolgálataiért a pozsonyme-gyei Szentábrahámban a Dudvágon egy malommal ajándékozta meg (15. fasc). Található itt végül 1623-ból egy érdekes névtelen kémjelentés Bethlen Gábor táborából. 
8. fasciculus. E fasciculus tartalmazza a Thurzó-levél-tár legrégibb anyagát: Thurzó Elek királyi helytartóhoz és Thurzó Ferenc kamarai elnökhöz intézett leveleket, Főleg ez utóbbiak értékesek a kamarai igazgatás szempontjából, t. i. nagy részükben a kamara tisztviselői tájékoztatják a távollevő elnököt a folyó ügyekről, tanácsot kérnek. Ilyenek pl. Pesthy Ferenc levelei. De vannak azután másoktól is, pl. Losonczy Istvántól, Bártfától, privilégiumai tárgyában, az egri várőrségtől, Choron Andrástól stb. Thurzó Elekhez írnak többek között Batthyány Boldizsár, Joó János, Jurisics Miklós, Melith János, Oláh Miklós. A XVI. századi Thurzó-familiára jelentősek az említett két Thurzót szolgáló familiárisok levelei, amelyekből kiviláglik, hogy az TJjfalussy, a Zsámbokréthy, a Pogrányi, a Lehotkay stb. családok mind a Thurzók familiájához tartoztak. Tulajdonképen meg lehet e levelek alapján vonni azt a határt, amelyen belül lakó jelentősebb nemesek mind a Thurzók szolgálatában állottak. Több ezek közül a család kihaltáig kitart mellettük, így a Pogrányiak, Posgayak. 
Magyar nyelvünkre, a magyar családi életre és a magyar főúri asszonyaink életére és gondolkodásvilágára vetnek éles fényt az 1560—1567 között Thurzó Erzsébethez írt magyarnyelvű levelek. Megtudjuk ezekből, milyen volt e korban a főúri asszonyok családi élete, kikből állott környezetük ós milyen volt ezek helyzete. Mivel igen sok tárgyi szó van bennük, a nyelvész is haszonnal forgathatja őket. Néhány nevesebb levélíró: Felsőlendvai Széchy Margit, Archo Pirrhus neje, Patócsy Zsófia, Bebek György neje, Ungnad Anna Mária, Thurzó Anna Báthory Andrásné, Pekry Anna, Losonczy István özvegye, Rátolti Gyulaffy Fruzsina, Homonnay Gábor özvegye, Gyulaffy Sára stb. és több idegen főúri asszony. 
A wittenbergi egyetem professzorai által Thurzó Imréhez intézett levelek azt a baráti viszonyt világítják meg, amely közötte és a professzorok között wittenbergi tartózkodása alatt kifejlődött és hazatérte után is megmaradt. Itt vannak Csuthy Gáspárnak és Rimay Jánosnak az 1619-es országgyűlésről Thurzó Imréhez küldött tudósításai is. 
Vannak itt Thurzó Szaniszlóhoz írt politikai tartalmú, -a végvári helyzetre és a török elleni harcokra vonatkozó levelek, sok azonban közöttük a kérvény is az igazságukat kereső országlakóktól. 
Végül vannak e fasciculusokban Thurzó Ádámhoz, Thurzó Szaniszló nádor fiához írt levelek is, nagyrészt családi természetűek, vagy pedig a familiárisai írták. 
9. fasciculus. Levelek Ungnad Ádámhoz, Thurzó Erzsébet férjéhez 1562—1565-ből. A birtokkezelő alkalmazottak írásai gazdasági ügyekben, de vannak levelek pl. az esztergomi káptalantól, Báthory Andrástól, Dersffy István dunáninneni főkapitánytól, Tahy Ferenctől, Torda Zsigmondtól. 
Thurzó II. Szaniszlóhoz 1564—1585 között intézett levelek. Részben familiárisai és officiálisai, részben pedig mások, mint: Báthory András országbíró, Feigel Péter, id. Kubinyi Kristóf, Majthényi László pápai főkapitány, Berzeviczy Márton, Torda Zsigmond, Schwendi Lázár fővezér, Ernő főherceg stb. írják. Sok a levelekben a családi vonatkozás, birtokjogi ügyek a család tagjai között, megyei ügyek, a szomszédos nemesség dolgai, familiárisok ügyei és jelentései. 
Listhius Anna Rozinához 1604—1625 között leveleket küldenek férje, familiárisai, szolgálóleányai, a Thurzó-család tagjai. Mind magyarnyelvű levelek és inkább udvariaskodá-sokkal vannak tele. A familiárisok beszámolnak sáfárkodá-saikról és az úrnő által rájuk bízott ügyek elintézéséről. 
Czobor Erzsébetnek férje, a nádornak halála után nagy küzdelmet kellett folytatnia birtokaiért. Főleg fiának, Imrének a halála után, mindenfelől háborgatják, mindent el akartak venni tőle, a király még attól a bécsi háztól is meg akarta fosztani, amelyet a bécsi ev. rendek férjének 1611-ben hálájuk jeléül vettek. Leveleiben Thurzó Szaniszló nádortól, mint az özvegyek legfőbb gyámolától kér segítséget. Az 1616—1625. évekből vannak itt Czobor Erzsébethez írott-levelek is. DR. ILA BÁLINT 

10. fasciculus. E fasciculus a legértékesebb gazdaság- és birtoktörténeti anyagot őrzi, úgyszólván kivétel nélkül a birtokkezelő alkalmazottaknak közvetlen feletteseikhez írt leveleit foglalja magában. Megállapíthatjuk belőlük, hogy Thurzó Szaniszlónak Vitéz Imre a teljhatalmú helyettese, & neki vannak alárendelve az összes oíficiálisok. Látjuk tőle lefelé az egész szervezetet szabályosan kiépítve, látjuk, hogyan történik az utasítások és a parancsok kiadása, azoknak végrehajtása, látjuk végül a fokozatos felelősség elvét és az ellenőrzést. Nem volt olyan momentuma a gazdaságnak, amire ezekből a levelekből tanúságot ne meríthetnénk, a birtokkezelő oíficiálisok névsorát és helyzetét pedig végigkísérhetjük az itt és az előző fasciculus okban levő leveleikből a XVI. század közepétől egészen a család kihalásáig. E fasci-culusban az oíficiálisok leveleinek legnagyobb része Vitéz Imréhez van intézve. Beszámolnak neki, tanácsot és utasítást kérnek tőle, mivel ő ura tudta nélkül is intézkedhetett a birtokkezelés ügyeiben. De kikérik tanácsát a szomszédos földesurak is, akik a hű, vén szolgát magukkal szinte egyenrangúnak tekintik. 
A familiárisok családi és baráti levelezése urukhoz való viszonyukból kifolyólag sokszor ott maradt az úr levéltárában, így találjuk a jelen esetben is Vitéz Imre fiainak hozzá és feleségéhez írt leveleit, id. Platthy Andrásnak fiához, Platthy Ferenchez írt két levelét stb. 
Beniczky Miklósnak, Thurzó Ádám fő jószágkormányzójának, urához 1629—1635 között intézett leveleiből kitűnik, hogy egy befolyásos familiárisnak milyen nagy hatalma volt. Beniczky elhatározólag szólt bele urának nemcsak gazdasági, hanem mindennemű ügyeibe. 
11. fasciculus. A fasciculusban a birtokokra vonatkozó iratok részint Tokajnak Thurzó György által 1609-ben történt megszerzését és az árvái fiág kihalta után Thurzó özvegye, Czobor Erzsébet által a birtokok megtartásért folytatott jogi küzdelmet, részint pedig a szepesi ág birtoklásának a történetét világítják meg. Egykorú másolatok és fogalmazványok. A birtokigazgatást jellemzik Báthory Andrásné Thurzó Anna, Báthory András, Ungnad Ádámné Thurzó Erzsébet, Ungnad Ádám levélbeli parancsai és utasításai offi-ciálisaikhoz a XVI század második feléből, Thurzó Szaniszló levelei a XVII. század elejéről Vitéz Imréhez, javai prefektusához. Külön figyelmet érdemelnek Gundelfinger Jeremiásnak, Richnó vára- udvarbírójának fogalmazványban ránk maradt levelei a XVI. század utolsó negyedéből: részint a A THURZÓ-CSALÁD LEVÉLTÁRA 57 
Richnóhoz tartozó helységek elöljáróihoz, részint más birtokok officiálisaihoz írja őket a legkülönbözőbb ügyekben. Az egyes birtokok kezelő személyzetének egymásközti levelezésében már a XVI. század közepe óta sok a magyar levél. A fasciculus egykorú másolatban maradt vallásügyi iratai Rudolf, majd Mátyás által az osztrák, cseh és morva rendekkel folytatott közjogi és vallásügyi tárgyalások fontosabb momentumait örökítették meg 1608—1611 között. 
12. fasciculus. Az egész fasciculus számadásokból áll. Figyelmet érdemelnek a „diaetarium"-ok, a konyhamester kimutatásai arról, hogy mennyi ment el az úr, az úrnő és a família élelmezésére. A fogyasztott ételek étidő szerint vannak felsorolva, fel van tüntetve azok ára is. Külön vannak feljegyezve az úr, az úrnő és és a familiárisok egyes rétegeinek, a nemes úrfiaknak, a belső szolgáknak, a provizornak és a muzsikusoknak stb. asztala. Egy ilyen étrend maradt ránk 1603 január hónapról Hidas Jánostól, az ugyanebben az évben Hofmann János által készített diaetariumban pedig fel van jegyezve a fogyasztott bor mennyisége és a familiárisoknak a lovaik számára kiszolgáltatott zabadag is. 
Érdekes következtetések vonhatók több tekintetben a Báthory Andrásné Thurzó Annának és Thurzó Szaniszlóné Listhius Anna Rozinának commissioiról készült kimutatásokból és elszámolásokból. 1544-ben, illetve 1614-ben napról napra fel vannak bennük írva az úrnők által racionistáiknak adott parancsok és megbízások, ezek végrehajtása és a velük kapcsolatos kiadások. 
A bajmóci posta elszámolásaiból kitűnik, hogy milyen utakat tettek meg Thurzó György levelei, egy eredeti feljegyzésben pedig Thurzó Mihály temetésére tett előkészületek rendje maradt fenn. 
13. fasciculus. Thurzó Szaniszló szolgáinak konvenciói. Egy darab papíron felírva a szolga neve, a szolgálat megnevezése, a szolgálatbalépés napja és az érte járó fizetés, * alatta Thurzó aláírása, ezután következik a már teljesített kifizetések feljegyzése. Mellettük található néhány eskü és reverzális. 
Nyelvészeti szempontból is igen jelentősek a különböző tárgyi jegyzékek, ingó ságleltárak, pénz jegyzékek, értéktárgyak lajstromai, részben a XVI. századból. Van közöttük magyar is. 1619-ből a bajmóci vár inventariumaban meg van pontosan jelölve, hogy az egyes szobákban ki lakott és másokat mire használtak. Szepesváráról egy ilyen leltár 1626-ból maradt ránk. Sok a bevételi és kiadási jegyzék a XVI. és XVII. századból, sertés- és báránytizedlajstromok, egy ezek közül 1550 körül magyarul készült. Itt vannak az egyes officiálisok által beszolgáltatott jövedelmekről kiállított nyugták, melyeket vagy Thurzó, vagy pedig íőszolgái írtak alá, továbbá jobbágyösszeírások és urbáriumok a XVII. század elejéről. 
Orvostörténeti szempontból értékesek Thurzó Szaniszló és felesége gyógyszerszámlái, a gyógyszerek és áruk feltüntetésével. Dániel Piczinon, Philipp de Champaiane és id.. Henkel Lázár kereskedők és pénzemberek Thurzó Sza-niszlóhoz 1604—1619 között írt levelei ennek . pénzügyeire vetnek fényt, Angelo Ricciardi olasz építész levelei pedig hadiszempontból jönnek tekintetbe. 
14. fasciculus. Iratai egykorú hiteles másolatban nagyrészt birtokügyekre vonatkoznak. Ezek alapján figyelemmel lehet kísérni a családi birtokszerzést a XVI. század második felétől kezdve. Különösen tartalmasak azok a „consi-deratio"-k, melyek a birtoklás jogi oldalát világítják meg, főleg akkor keltek, amikor a szepesi ág kihalta után az árvái leányág akarta ennek a birtokait megszerezni. 
Több irat vonatkozik Lévának Kolonics Sigfrid által történt megszerzésére, majd ennek teljes eladósodására. Külön megemlítjük az Éleskőhöz tartozó jobbágyok összeírását 1614-ből és Thurzó Elek végrendeletét 1542-ből. 
15. fasciculus. Nagyobb részét Thurzó Szaniszlónak Bethlen Gáborhoz írt, valamint a magyar és az udvari kamarákhoz Telkibánya birtoklása ügyében intézett leveleinek fogalmazványai teszik ki, van azonban néhány fogalmazvány a főherceghez írt leveleiről és a királyhoz intézett felterjesztéseiről is. A többi iratok részint eredeti, részint későbbi másolatban meglevő, birtokokra, főleg Lietavára és Detrekő várára, valamint Szentgyörgy és Bazin városokra vonatkozó iratok és Melczer Bálint kiűzött bajmóci paro-chus és Thurzó János és Bernát között folyó peres ügy iratai. (1580—1585.) A missilisek között említésreméltók a wittenbergi egyetemi tanárok levelei Thurzó Györgyhöz és fiához, Imréhez, Anhalti Keresztély levele Thurzó Szaniszló-hoz 1620 májusából, végül a végvári népség folyamodásai Thurzó Szaniszlóhoz, főleg zsoldjuk rendes fizetése ügyében. Értékes adalék Listhius Anna Rozina 1622-ben vásárolt gyógyszereinek számlája. 
DR. ILA BÁLINT A THURZÓ CSALÁD LEVÉLTÁRA 

59 

FÜGGELÉK. 
A Bethlenfalvi gróf Thurzó-család levéltárának 1617-ben készült leltára. 
Index seu series Jiterarum ae literalium instrumentcrum in tavernieo seu aeraric arcis Lethawa repostorum. in moduni quadruplicati alphabeti suis parenthesibus eircurnclusi anno Domini 1617. per illustrissimum dominum eomitem Emeri-cum Thurzo formatus et eonseriptus, quo ccnsulto facile lector benevolus deprehendet (missis pristinis characteribus), qualesnam literas seu acta quae capsa intra sese contineat. 
Ordo primus capsarum literas in sese continentium. 
A. Negocium Michaelis Thelekeszy et complicum eius; ibidem fasciculus unus negocium Michaelis Balogh Pwle-kiensis ccmprehendens. 
B. In capsa hac habentur privilégia diversorum regum et aliae literae necessariae super eastro et bonig Arvensibus numero 20. 
C. Habetur in capsa hac totus processus in negccio possessionis Malatina176 contra famíliám Kubiny a longo tempore agitatus et iam fin aliter decisus. 
D. Habetur in capsa hac totus processus in negocio possessionis montis Czremcss177 contra familiam David iam finaliter decisus. 
E. Habetur in capsa hac processus nobilium Michaelis et Johannis Platty de Palugia. 
F. In capsa hac habetur processus et negocium possessionis utriusque Stepaiiowo et Lawkowo178 cum metalibus. 
G. Habentur in capsa hac metales inter Nagy Lehota et Prybyss,179 item inter Nagy Lehota et Kys Lehota; in-scriptio possessionis Nagy Lehota, item super Geczelffalwa, item neg-ocium Kralowanense180 Zmesskalcrum et nobilium de Bewissna.181 
H. Habentur in capsa hac literae necessariae contra familiam Zmesskall ratione possessionis Puczow182 et in negocio prati Priekowa contra magnificum Casparem Hor-watth de Wégla. 
/. In capsa hac habentur privilégia diversorum regum et aliae literae necessariae super Castro et pertinentiis arcis Lethawa No. 23. 

rfi Malatina, Árva megye. 
77 Turócmeggyes (Csremosnó), Turóc megye. 
r8 Alsó- és Felsőtepanó és Lavkov, Árva megye. 
m Pribis, Árva megye. 
i0 Králován, Árva megye. 
}1 Revisnye, Árva megye. 
!2 Pucó, Árva megye. 60 

DR. ILA BÁLINT 

K. Causa et totus processus ratione aastri Lethawa per magnit'icam olim dcminam Catharinam Thurzo iuagnifici olim domini Gabrielis de Eéwa consortem mota et finaliter cum persolutione certae summae pecuniariae decisa. 
L. Variae metales possessionum ad arcem Lethawa spec-tantium et aliae etiam utiles literae habentur in capsa ista. 
M. Literae domini Nicolai Kostka et Podmaniczky super bonis Lethaviensibus. 
N. In capsa hac habentur variae causales inter dominum Nicolauni Kostka et Raphaelem Podmaniczky; item super terram quandam inter Owczarsko183 et Bitarowa184 attestatio et adiudicata anno 1554 in duobus libellis, item processus causarum domini Derssffy et Brigittáé Oroszlan-keöy ac Francisci Niary. 
0. Causa et totus processus ratione castri Lethawa per magnificam olim dominam Annam Thurzo magnifici domini Georgii de Perén consortem mota et finaliter cum excisione quartae partis bonorum Lethawiensium terminata. 
P. In capsa hac habentur literae et actio ratione montis Minczow,185 possessionis Wyssniowa189 ad Lethawam et Thura ac Sztraniowa ad Ztreczen187 spectante (!) una cum metalibus No. 9. 
Q. In capsa hac habentur literae causales et transactional in negotio vallis ac montium Szucha dolina188 in No. 14, item Widoschowa dolina189 in No. 3 contra dominos Balasza. 
R. Habentur in capsa hac privilégia diversorum regum et aliae literae necessariae super castro et bonis Byttchensi-bus, instrumentis literalibus aliquot comprehensae. 
S. Habentur in capsa hac literae metales variarum possessionum ad arcem Byttchae spectantium. 
T. Processus in causa ratione possessionis Dlhepole181* contra familiam Kubiny mota, iamque finaliter decisa. 
Nota. Haee capsa una cum suis Uteris ad Dlhepole spectantibus, quoniam bona Byttchensia in Universum ab inclita familia Thwrzoniana sunt avulsa et sub potestatem domini comitis Nicolai Ezterhasi palatini regni Hungáriáé redacta in anno domini 1627. mense Octobri per Johannem Wizkelety praefectum ex aerario arcis Lethawa in Kyss Marton cum certis rebus paraphernalibus est transmissa et apport a ta. 
183 Juhászi (Ovesarskó), Trencsén megye, 
184 Bitérfalva, Trencsén megye. 
185 Valószínűleg a mai Minesol-hegy Trencsén megyében, Vienyótól délkeletre. 
186 Visnyó, Trencsén megye. 
187 Sztrecsény, Trencsén megye. 
188 Trencsén megyében, ma már meg nem állapítható terület. 188 Trencsén megyében, ma már meg nem állapítható terület. 180 Trencsénhosszúmező (Hosszúfalu), Trencsén megye A THURZÓ-CSALÁD LEVÉLTÁRA 

61 

Hae literae habentur ordine primo incipiendo a parte una usque ad alteram, injtium summunt capsae ab alba capsa, quae est insignita litera A. ét finem sortiúntur in capsa nigTa, litera T, notata. 
Ordo sccundus. 
V. In capsa hac habentur privilégia diversorum re gum •et aliae necessariae super Castro et pertinentiis arcis Tokay instrumen tis literalibus No. 19 comprehensae. 
X, Literae factum portionis possessionariae Rakomaz191 per illustrissimum quondam principem Gábrielem Bathcry illustrissimo domino comiti palatino regni Hungáriáé in-scriptae et successive a Nicoiao Dengheleghy et Balthasare Besseniey iure perpe.tuo anno Domini 1615. comparatae, concernentes. 
Y. Literae pro domo Viennensi collata a statibus et ordinibus Austriacis familiae Thurzo. 
Z. In capsa hac habentur literae tarn privilégiâtes quam •causales factum bonorum Richnio192 ecncernentes, tarn contra dominum Julium a Salmis, quam filiam ipsius Annam deser-vientes. 
Aa. Processus causae per Zokoly, ut actorem, raticne cuiusdam acquisiticnis mctae. 
Bb. Habetur in capsa hac processus et literae necessariae factum bonorum arcis Trenchin concernentes. 
Cc. Hue debent collocari literae concernentes controver-siani de castris Sempthe, Galgccz et Temetwén, 
Dd. Literae variae ut privatae ita publicae, utiles et necessariae. 
Ee. In capsa hac habentur literae aliorum négocia concernentes et memorabilia quaedam in indice specificata. 
Ff. Literae variae varies motus et turbas, factionesque per magnificos Sigefridum a Kclcnich, Sigismunclum Balasza et Georgium Drugetth de Homcnna cum adiuneto sibi Ra-dulio waywcda in regno hec Hungáriáé anno 1616. excitatas concernentes. 
Gg. Variae literae utiles et necessariae, partim privatae, partim publicae. 
Hh. Literae suae maiestatis caesareae et archiclucum ac Iccumtenentium, per quas opinio expetitur; ibidem archi-ducis Ernesti missilium fasciculus uhus; ibidem literae nego-cium Ilieshazianum et officium thesaurariatus concernentes. 
Ii. Adornatio et processus expeditionis Boëmicae, qua sacrum regni Hungáriáé diadema reportatum est anno 1608. 
KU. Tempore rebellionis Bcchkainae et intestinorum disturbiorum diversorum hominum variae missiles. 
LI. Habentur in capsa hac, üti ex schedula affixa appa-
191 Eakamaz, Szabolcs megye. 
192 Rihnó, Szepes megye. DR. ILA BÁLINT 

ret, literae alienae, cumprimis tarnen rempublicam concer-nentes. 
Mm. Continet capsa haec suae maiestatis caesareae et suae serenitatis nee non aliorum literas tempore generalis, eapitaneatus partium Cisdanubianarum regni etc. ad illustrissimum dominum comitem Georgium Thurzo ecriptas; ibidem instructio, decreta, opiniones, responsoriarum paria et resignationis ordo ab anno 1602 usque ad annum 1604. 
Nn. Acta diaetae Posoniensis anno 1613. et coronationis reginalis maiestatis. 
Oo. In capsa hac habentur minutae variarum literarum ad suam maiestatem regiam, archiduces, cardinales, archi-episcopos, episcopos, alicsque barones et magnates exarata-rum per illustrissimum dominum comitem Georgium Thurzo-regni Hungáriáé palatinum pie defunctum. 
Et hae literae habentur in ordine secundo, incipiendo» a pariete uno ad parietem alterum, initium sumunt capsae a capsa rubra sub litera V. signata ad capsam albam usque litera Oo. notatam. 
Ordo tertius. 
Pp. Rerum Bohemicarum negocium concernentes sacrae regiae maiestatis deputatorum eiusdem dominorum consi-liariorum nonnullorum item aliorum literae anno Domini 1611. 
Qq. Continentur in hac capsa acta quaedam et paria literarum in negocio pacificationis Turcicae item literae Gabrielis Betthlen Waywodae Transylvaniae camerae Hun-garicae Posoniensis ratione dicarum cardinalis Klesely et Johannis a Molardt. 
Er. Bathoreanae, Piaduly, Constantini waywodarum nee non Forgachianae, Doczianae. variaeque variorum negocium Transylvaniae concernentes literae. 
Ss. Continentur in hac capsa literae, quae antea erant vivente illustrissimo dominó Palatino in secretissima ladula hebeno obducta; sunt autem literae uti pro publicis ita pro-privatis rebus necessariae fasciculi No. 15. Nullae tarnen insunt imperatoriae maiestatis praeterquam aliquot cardinalis Klesely. 
Tt. Habentur in capsa hac suae maiestatis literae a die suseepti officii palatinalis regni Hungáriáé ad illustrissimum dominum comitem Georgium Thurzo scriptae ad annum 1617 usque. 
Uu. Capsa haec continet literas quasdam suae maiestatis regiae adiunetas literis Turcicis, item serenissimorum archi-dueum, Maximiliani et Ferdinandi, nee non domini Trautsony et Johannis a Molardt cum actis quibusdam et variis. suae maiestatis decretis. 
Xx. Habentur hie literae cum traetatibus quibusdam tempore rebellionis Bochkaianae anno Domini 1604. motae et THURZÓ-CSALÁD LEVÉLTÁRA 

63 

ad annum 1607. durantis; item tractatus pacis Turcicae; iteni pária conclusionis Viennensis et alia pltirima scitu necessaria. 
Yy. Literae, quae sub et in mensa illustrissimi domini comitis Georgii Thurzo palatini regni Hungáriáé etc. post eiusdem cbitum inventae sunt anno1 1616, tempore festivita-tum natalium Christi domini de negocio domini Hornonnay et aliorum illustrium virorum. 
Zz. In negocio religionis evangelicae multiplices tractatus statuum et ordinum superioris et inferioris Austriae, qui Dei benignitate tandem ad optatum finem per illustrissimum dominum comitem palatinum apud suam maiestatem regiam Matthiam secundum sunt deducti, ubi de eodem negocio plu-rima et Moravica quaedam. 
Aaa. Habentur in capsa hac literae necessariae super possessione Chumecz.183 
Bbb. Habentur in Capsula hac Processus causae ratione Banffalwa191 contra familiam Ochkay No. 7. 
Ccc. Consignatio paraphernalium charissimarum consor-tum filiarumque nec non sororum illustrissimi domini comitis Georgii Thurzo. 
Ddd. Literae in peregrinatione Vitebergam per comitem Emericum Thurzo suscepta diversim scriptae, una cum eiusdem Academiae Vitebergensis recommendatoriis anno 1616. 
Eee. Literae variae ad commissionem superiorem et Cassoviensem post obituni Bochkay spectantes una cum pari-bus respcnsoriarum tum temporis diversis personis scri-ptarum. 
Fff. Habentur in capsa hac literae super Poruba,195 Kunierad196 et Kleczen197 possessionum cum territoriis earum contra haeredes Hathalmi No. 12. Item metales inter Jesze-nowa198 et Kleczen. 
Ggg. Habentur in capsa hac expeditoriae illustrissimi dcmini comitis palatini super restitutione conventus B. Mariáé de Thurocz die 6. Decembris anni 1615. emanatae. 
Item conventus B. Mariae de Thurocz super sigilli et protocolli assignatione expeditoriae feria sexta proxima post festum decolationis B. Johannis Baptistáé anno 1616. emanatae. 
Hhh. Sacrae regiae maiestatis deputatorum dominorum consiliariorum nonnullorum; item aliorum variae rerum Transylvanicarum negocium concernentes literae anni 1611. 
193 Hámos (Chumecz), Trencsén megye. 
194 Zsolnabánfalva, Trencsén megye. 
195 Kővágás (Kőporuba), Trencsén megye. 199 Kenyered, Trencsén megye. 
197 Kalacsány (Klacsán) Trencsén megye. 
198 Jeszenye, Trencsén megye. DR. ILA BÁLINT 

Hi. Literae possessionem Szwediernik199 coneernentes. 
Kkk. Habentur in capsa hac literae in certis negociis ad areem Arwa spectantes, item décréta aliquot in negocio Balassa, Szent Geörgj et Bozingh. 
LU. Acta particularis diaetae Posoniensis ex mandato suae maiestatis caesareae ad 13. diem Julii promulgatae, nee non processus cenventus Lynciensis pro 27. dicti mensis Julii anno 1614. delegatorumque Hungarorum in conventu illo de negociis iisdem concreditis tractatus. 
Mmm. Habentur in capsa hac literae negocium orpha-norum magnifici quondam demini Gabrielis de Rewa tangentes. 
Nnn. Dispositio generalis diaetae Posoniensis anno 1609. celebratae, in qua seremssimus archidux Matthias in regem Hungáriáé féliciter electus et coronatus est, ubi et modus, pompa et ingressus Poscnium ac coronationis tempore solen-niter admodum observatus deeeribitur, ibidem missilium suae serenitatis ante diaetam fasciculus. 
Ooo. Habentur in capsa hac regum, principum, ducum-que exterorum aliorumque illustrium virorum epistolae tempore palatinatus exaratae. 
Ppp. Variae suae maiestatis regiae literae, quibus pleni-potentiam illustrissimo domino comiti Palatino cum principe Transylvaniae Gabriele Batory tractandi et concludendi dat anno 1610. Item fasciculus propositionum et tractationis cum eodem principe institutae. 
Qqq. Habentur in capsa hac literae ad sedem comitatus Trenchiniensis spectantes iam condescensae in aliquot fasei-culis cclligatae. 
Hae literae habentur ordine tertio ab uno pariete usque ad alteram, capsae initium accipiunt a capsa viridi sub uteris geminatis Pp. terminantur vero in capsa alba notata Qqq. 
Praeterae habentur capsulae supra fenestram No. 3. 
Err. Literarum ad iudicia octavalia S. Lucae Posonium assumi sclitarum regestum; item instructio vetus in eadem capsa habetur. Ad haec citationes Hathalmi et quaedam alia. 
Sss, Epistolae familiäres illustrissimo domino comiti Georgio a domina censorte sua et aliis bonis amicis scriptae. 
Ttt. Literarum missilium manu propria illustrissimae ac magnificae dominae heroinae Elizabethae Gzobor etc. di-versis temporibus ad inito féliciter matrimonio cum illustrissimo domino comité Georgio Thurzo regni Hungáriáé Palatino ad eundem exaratarum capsa una. 
XJuu. Literae reversales nobilium nonnullorum comita-tnum tempore reditus serenissimi prineipis domini Gabrielis Bethlen electi regis Hungáriáé illustrissimo domino comiti 
199 Szedernye, Trencsén megye. A THURZÓ CSALÁD LEVÉLTÁRA 

65 

Emerico Thurzo tanquam plenipotentiario suae serenitatis assignatae. 
Extra kunc incipit numerus quartus ad fenestram locatus. 
Aaaa. Literae factum bonorum Johannis quondam Bornemisza, expost vero per defectum seminis eiusdem primo quidem in fiscuin regium devolutorum et tandem per dona-tionem regiam Gabrielis Bethlen iure perennali dominó co-miti Emerico Thurzo collatorum concernentes. 
Bbbb. Literae factum bonorum Elesskeö, Holich et Schassin20" tangentes. 
Cccc. Literae factum bonorum possessionis Pasztoh,201 eiusdemque omnium proventuum concernentes. 
Dddd. Literae necessariae contra generosum ac magni-ficum dominum Michaelem Czobor ratione bonorum Schas-siniensium No. 12. 
Eeee. Acta et Processus ratione bonorum Szuchanensium in cO'mitatu Thurcciensi existentium inchoata anno 1619. 
Ffff. Literae factum bonorum Lethaviensium, Arven-sium et Byttchensium concernentes ratione quarundam con-troversiarum ab anno 1619. in iisdem obortarum. 
Gggg. Literae variae missiles theclcgorum, medicorum et philosophorum. 
Hhhh. Literae variae missiles quondam palatini g-eni-toris mei charissimi ad me Vitebergam datae, ut et archi-episcoporum, episcoporum, comitum, baronumque diversis sub temporibus ad me Emericum Thurzo datae. 
HU. Acta Posonii sub generali diaeta in anno Domini 1619. celebrata et facta Bohemorum imperátori rebellantium notatu dignissima. 
Kkkk. Literae tractatum pacis cum imperatoria maié-state anno 1621. concernentes Kavenspurgi et Nikelspurgi habitarum. 
Lili. Literae variae ex ladula nigra ligni hebani exem-ptae ad dominum comitem Emericum exaratae sub certis suis numeris et annis. 
Mmmm. Literae variae super proventibus domus Vien-nensis, reversales tricesimatorum regni Hungáriáé superio-rum, ut et rationes apothecariorum nostrorum Byttchensium; item extractus variarum mercium exemptionum. 
Nnnn. Literae variae de rebus pene totó őrbe gestis Prága et Vienna diversis vicibus exaratae. 
Oooo. Rationes egregii quondam Michaelis Susskowitth provisoris Arvensis una cum diffieultatibus ex inquisitione adversus ipsum habita obortis et emergientibus, nec non responsiones super easdem factae, adeoque etiam modus dimissionis et discessus eiusdem Susskowitthy. 


200 Sasvár, Nyitra megye. 
201 Nyitrapásztó, Nyitra megye. 
Levéltári Közlemények DR. ILA BÁLINT 

Pppp. Literae causarum spectabilis ac magnifici domini Georgii Thurzo. Denique duae capsulae, altera alba et altera nigra continentes certas literas. 
Qqqq. Privilegium, statutio et aliae literae neeessariae super arcibus Zoliom et Dobra Niwa202 anno 1619. 
Rrrr. Acta et Processus in negocio Komorowiano. 
Ssss. Urbárium, inventarium, reversales, conventionales et quaedam quietantiae off'ieialium in arcibus Zoliom et Dobra Niwa degentium anno 1619. — Item una Capsula alba continens quasdani certas literas. 
Tttt. Consignatio capsarum novarum, in quibus haben-tur literae ex aliis capsis primordialibus exemptae ac seeun-dum causas in peculiares N'o. 5. locatae ad octavalia iudicia pertinentes. 
1. Capsa habet literas contra dominum Derssffy cum suis integris processibus, ubi et Processus Brigidae Oroszlan-keöy est annexus. 
2. Capsa habet literas super Chumecz et Banffalwa. 
3. Capsa habet literas contra dominos Czobor facientes. 
4. Capsa habet literas contra Zmesskall emanatas, partim ad easdem octavas, partim vero ad comitatum Arven sem spectantes. 
5. Capsa habet literas contra famíliám Platy tarn ad octavas quam etiam comitatum Arvensem facientes. 
Quarum quidem literarum universarum et aliorum neeessaricrum uberior consignatio reposita in capsam contra familiam Plathy, ubi et generalis instruetio adiuneta extat. 
TJuuu. Capsa sive index, in quo habentur variae literae super violentiis per Ladislaum Kubiny et Franciscum Reway iuniorem contra Trstienenses203 in territorio Malatinensium anno 1623. patratis, fasciculus unus sub ipsis literis Uuuu. 

Dobronya (Dobranyiva), Zólyom megj'e. Tr6ztena, Árva 

No comments:

Post a Comment