Friday, November 5, 2010

Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416)

      


Mályusz Elemér, Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 27. 1997)   Oldalszámok (130. oldal)   

nyolcadá folytatódot (ZSO IV. 2670), majd jelen vízkerest nyolcadára kerult. Ekkor László  frater sagi prepost bemutatta a garamszentbenedeki konvent 1414.dec.11-i oklevelet (ZSO IV. 2777).
 Ezek után, mivel a konvent okleveléből kitunik, hogy Leand birtokos és az ottani vizimalmot két részre ostottak és abba László prépostot és a konventet, valamint Leand-i Imrét beiktatták, cum regni nobilibus nobiscum in iudicio sedentibus az osztályt és az iktatást jóváhagyja, mindkét felet pedig megerősiti a neki jutott részben. 


 Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 10156. (Acta eccl. 32-12.) 
271 Febr. 21. Visegrád. Garai Miklós nádor ítéletet hozva János esztergomi érsekkel, János győri püspökkel, Besenyő Pál volt bánnal, Ders Mártonnal és az ország több előkelőjével és nemesével együtt, kimondja, hogy a csornai monostor jogosult a Rába folyón Vica birtok felől lévő malmában harmadik kereket is felépíttetni, s ebben Lózsi Beled nem akadályozhatja meg. - Fejér X/5. 635. (DL 317 - Acta eccl. 35-50.) -(M.) 
272 Febr. 21. (in claustro Beati Iohannis baptiste de Jazow, die vicesima una(!) mens. Febr.) Péter Cassouia-i, Jakab Torna-i és Pál Somogy-i egyházak (esztergomi és egri egyházmegye) plébánosai és rector-ai bizonyítják, hogy miután Stibor egri püspök et executor principális ad infrascripta a sede apostolica deputatus, superior et prede-cessor noster-nek az esztergomi egyházmegyei jászói premontrei Keresztelő Szt. János-monostor prépostjának és konventjének javára contra providos viros iudicem et iuratos ac universos et singulos populos opidi de Scepsy kiadott processus-a (vö. 211) értelmében s abban hozzájuk intézett parancsára Szt. Bálint előtti vasárnap videlicet qua cantatur Esto michi (febr. 10.), az opidum parochiális egyházában a prépostnak és a 

 konventnek (proc. Szaniszló fráter presbiter) Péter mester közjegyző és más tanúk előtt kinyilvánított kívánságára kihirdették easdem litteras apostolicas seu processus (vö. 77), minthogy az abban canonica monitio-ként megjelölt hat nap elteltével a Scepsy-ek nem adták meg tartozásukat és nem is egyeztek meg a préposttal és a konventtel, excommunicationis et in ipsam etiam ecclesiam parrochialem de Scepsy suspenssionis et interdicti sententias per nostrarum litterarum in hostio eiusdem alme ecclesie aplicatarum et appositarum appensionemhirdettek ki. Az oklevelet pecséteik felfüggesztésén kívül az említett Fyred-i András fia: Péter mester veszprémi egyházmegyei klerikus, közjegyzővel is megerősíttették. Tanúk: Balázs Jazow-i plébános, Domokos Turna-i viceplebanus, Jazow-i István mester császári közjegyző. 
Hártyán, három hártyaszalagon függő pecséttel, valamint közjegyzői megerősítéssel és jeggyel. Jászói konv. mit. 93. (DF 232859.) 
Az eredetiben: appensione. 
273 Febr. 21. (Constantie, LX Kai. Mart. anno V.) XXIII. János pápa Soremkerek-i Miklós fiához: Antal (nob.) erdélyi egyházmegyei domicellus-hoz és feleségéhez: Klárához. Engedélyezi, hogy az általuk választott gyóntató semel tantum in vita et in mortis articulo teljes bűnbocsánatban részesítse őket. Franciscus XX de Agello. - A szöveg élén: B. de Pistorio. 
Kivonatos bejegyzés. ASV Reg. Lat. vol. 161. fol. 289a, reg. (DF 288668.) 


No comments:

Post a Comment